اپلای دانشگاه اپلای دانشگاه

رشته های دانشکده علوم و ادبیات

صفحه اصلی / اپلای دانشگاه استانبول / دانشکده علوم و ادبیات


ترکی
انگلیسی
روسی
لیست رشته ها
1 - دانشگاه هالیچ استانبول 4000 دلار
فرهنگ و ادبیات آمریکا - English - 4 Year 173,720,000 تومان
2 - دانشگاه هالیچ استانبول 4000 دلار
روانشناسی - Turkish - 4 Year 173,720,000 تومان
3 - دانشگاه بیکنت استانبول 2900 دلار
روانشناسی - Turkish - Year 125,947,000 تومان
4 - دانشگاه بیکنت استانبول 3250 دلار
جامعه شناسی - English - 4 Year 141,147,500 تومان
5 - دانشگاه مال تپه استانبول 3750 دلار
راهنمایی و مشاوره روانشناسی - English - 4 Year 162,862,500 تومان
6 - دانشگاه مال تپه استانبول 3000 دلار
تدریس ریاضی ابتدایی - Turkish - 4 Year 130,290,000 تومان
7 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 5500 دلار
آموزش زبان انگلیسی - English - 4 Year 238,865,000 تومان
8 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 5530 دلار
آموزش پیش دبستانی - English - 4 Year 240,167,900 تومان
9 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 5530 دلار
راهنمایی و مشاوره روانشناسی - English - 4 Year 240,167,900 تومان
10 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 5530 دلار
آموزش کامپیوتر و فناوری آموزشی - English - 4 Year 240,167,900 تومان
11 - دانشگاه هالیچ استانبول 4000 دلار
روانشناسی - English - 4 Year 173,720,000 تومان
12 - دانشگاه هالیچ استانبول 4000 دلار
ریاضیات - Turkish - 4 Year 173,720,000 تومان
13 - دانشگاه هالیچ استانبول 4000 دلار
ترجمه و تفسیر - English - 4 Year 173,720,000 تومان
14 - دانشگاه هالیچ استانبول 4000 دلار
زبان و ادبیات ترکی - Turkish - 4 Year 173,720,000 تومان
15 - دانشگاه هالیچ استانبول 4000 دلار
ترجمه و تفسیر - Turkish - 4 Year 173,720,000 تومان
16 - دانشگاه بیکنت استانبول 3250 دلار
ترجمه و تفسیر - English - 4 Year 141,147,500 تومان
17 - دانشگاه بیکنت استانبول 2900 دلار
زبان و ادبیات ترکی - Turkish - 4 Year 125,947,000 تومان
18 - دانشگاه بیکنت استانبول 2900 دلار
جامعه شناسی - Turkish - 4 Year 125,947,000 تومان
19 - دانشگاه بیکنت استانبول 2900 دلار
تاریخ - Turkish - 4 Year 125,947,000 تومان
20 - دانشگاه بیکنت استانبول 2750 دلار
ترجمه و تفسیر - Russian - 4 Year 119,432,500 تومان
21 - دانشگاه بیکنت استانبول 3250 دلار
زبان و ادبیات انگلیسی - English - 4 Year 141,147,500 تومان
22 - دانشگاه بیکنت استانبول 2900 دلار
ریاضیات - Turkish - 4 Year 125,947,000 تومان
23 - دانشگاه دوغوش استانبول 2900 دلار
علوم ارتباطات - Turkish - 4 Year 125,947,000 تومان
24 - دانشگاه دوغوش استانبول 2900 دلار
روانشناسی - Turkish - 4 Year 125,947,000 تومان
25 - دانشگاه دوغوش استانبول 3250 دلار
زبان و ادبیات انگلیسی - English - 4 Year 141,147,500 تومان
26 - دانشگاه دوغوش استانبول 3250 دلار
روانشناسی - English - 4 Year 141,147,500 تومان
27 - دانشگاه دوغوش استانبول 2900 دلار
جامعه شناسی - Turkish - 4 Year 125,947,000 تومان
28 - دانشگاه دوغوش استانبول 2900 دلار
زبان و ادبیات ترکی - Turkish - 4 Year 125,947,000 تومان
29 - دانشگاه یدی تپه استانبول 10500 دلار
مردم شناسی - English - 4 Year 456,015,000 تومان
30 - دانشگاه یدی تپه استانبول 10500 دلار
فلسفه - English - 4 Year 456,015,000 تومان
31 - دانشگاه یدی تپه استانبول 10500 دلار
فیزیک - English - 4 Year 456,015,000 تومان
32 - دانشگاه یدی تپه استانبول 10500 دلار
ریاضیات - English - 4 Year 456,015,000 تومان
33 - دانشگاه یدی تپه استانبول 10500 دلار
روانشناسی - English - 4 Year 456,015,000 تومان
34 - دانشگاه یدی تپه استانبول 10500 دلار
زبان و ادبیات روسی - Russian - 4 Year 456,015,000 تومان
35 - دانشگاه یدی تپه استانبول 10500 دلار
جامعه شناسی - English - 4 Year 456,015,000 تومان
36 - دانشگاه یدی تپه استانبول 10500 دلار
تاریخ - English - 4 Year 456,015,000 تومان
37 - دانشگاه یدی تپه استانبول 10500 دلار
زبان و ادبیات ترکی - Turkish - 4 Year 456,015,000 تومان
38 - دانشگاه یدی تپه استانبول 10500 دلار
زبان و ادبیات انگلیسی - English - 4 Year 456,015,000 تومان
39 - دانشگاه یدی تپه استانبول 10500 دلار
بوم شناسی - English - 4 Year 456,015,000 تومان
40 - دانشگاه فنرباغچه استانبول 3500 دلار
زبان و ادبیات انگلیسی - English - 4 Year 152,005,000 تومان
41 - دانشگاه فنرباغچه استانبول 2500 دلار
روانشناسی - Turkish - 4 Year 108,575,000 تومان
42 - دانشگاه کنت استانبول 2250 دلار
روابط عمومی و تبلیغات - Turkish - 4 Year 97,717,500 تومان
43 - دانشگاه کنت استانبول 3250 دلار
روانشناسی - English - 4 Year 141,147,500 تومان
44 - دانشگاه کنت استانبول 2250 دلار
خدمات اجتماعی - Turkish - 4 Year 97,717,500 تومان
45 - دانشگاه کنت استانبول 2250 دلار
روانشناسی - Turkish - 4 Year 97,717,500 تومان
46 - دانشگاه کادیرهاس استانبول 6000 دلار
روانشناسی - English - 4 Year 260,580,000 تومان
47 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 2700 دلار
تاریخ - Turkish - 4 Year 117,261,000 تومان
48 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 2700 دلار
مدیریت سلامت - Turkish - 4 Year 117,261,000 تومان
49 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 2700 دلار
روزنامه نگاری - Turkish - 4 Year 117,261,000 تومان
50 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 3400 دلار
روانشناسی - English - 4 Year 147,662,000 تومان
51 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 2700 دلار
روابط عمومی و تبلیغات - Turkish - 4 Year 117,261,000 تومان
52 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 3400 دلار
کار اجتماعی - English - 4 Year 147,662,000 تومان
53 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 2700 دلار
جامعه شناسی - Turkish - 4 Year 117,261,000 تومان
54 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 2700 دلار
خدمات اجتماعی - Turkish - 4 Year 117,261,000 تومان
55 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 2700 دلار
روانشناسی - Turkish - 4 Year 117,261,000 تومان
56 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 3400 دلار
زبان و ادبیات انگلیسی - English - 4 Year 147,662,000 تومان
57 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 3400 دلار
ترجمه و تفسیر انگلیسی - Turkish - 4 Year 147,662,000 تومان
58 - دانشگاه ایستینیه استانبول 4320 دلار
مدیریت سلامت - Turkish - 4 Year 187,617,600 تومان
59 - دانشگاه ایستینیه استانبول 4320 دلار
روابط عمومی و تبلیغات - Turkish - 4 Year 187,617,600 تومان
60 - دانشگاه اوسکودار استانبول 3200 دلار
فلسفه - Turkish - 4 Year 138,976,000 تومان
61 - دانشگاه اوسکودار استانبول 3900 دلار
روانشناسی - English - 4 Year 169,377,000 تومان
62 - دانشگاه اوسکودار استانبول 3200 دلار
جامعه شناسی - Turkish - 4 Year 138,976,000 تومان
63 - دانشگاه اوسکودار استانبول 3200 دلار
روانشناسی - Turkish - 4 Year 138,976,000 تومان
64 - دانشگاه اوسکودار استانبول 3200 دلار
تاریخ - Turkish - 4 Year 138,976,000 تومان
65 - دانشگاه اوسکودار استانبول 3900 دلار
ترجمه و ترجمه انگلیسی - English - 4 Year 169,377,000 تومان
66 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 7900 دلار
فرهنگ و ادبیات آمریکا - English - 4 Year 343,097,000 تومان
67 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 7900 دلار
روابط اتحادیه اروپا - English - 4 Year 343,097,000 تومان
68 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 7900 دلار
جامعه شناسی - English - 4 Year 343,097,000 تومان
69 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 7900 دلار
روانشناسی - English - 4 Year 343,097,000 تومان
70 - دانشگاه مال تپه استانبول 3000 دلار
تدریس آموزش ویژه - Turkish - 4 Year 130,290,000 تومان
71 - دانشگاه مال تپه استانبول 3000 دلار
آموزش پیش دبستانی - Turkish - 4 Year 130,290,000 تومان
72 - دانشگاه مال تپه استانبول 3750 دلار
آموزش زبان انگلیسی - English - 4 Year 162,862,500 تومان
73 - دانشگاه مال تپه استانبول 3000 دلار
راهنمایی و مشاوره روانشناسی - Turkish - 4 Year 130,290,000 تومان
74 - دانشگاه مال تپه استانبول 3000 دلار
فلسفه - Turkish - 4 Year 130,290,000 تومان
75 - دانشگاه مال تپه استانبول 3000 دلار
روانشناسی - Turkish - 4 Year 130,290,000 تومان
76 - دانشگاه مال تپه استانبول 3000 دلار
خدمات اجتماعی - Turkish - 4 Year 130,290,000 تومان
77 - دانشگاه مال تپه استانبول 3000 دلار
جامعه شناسی - Turkish - 4 Year 130,290,000 تومان
78 - دانشگاه مال تپه استانبول 3750 دلار
روانشناسی - English - 4 Year 162,862,500 تومان
79 - دانشگاه مال تپه استانبول 3000 دلار
جامعه شناسی - Turkish - 4 Year 130,290,000 تومان
80 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 7900 دلار
ریاضیات - English - 4 Year 343,097,000 تومان
81 - دانشگاه آجی بادم استانبول 8000 دلار
روانشناسی - Turkish - 4 Year 347,440,000 تومان
82 - دانشگاه آجی بادم استانبول 6000 دلار
جامعه شناسی - Turkish - 4 Year 260,580,000 تومان
83 - دانشگاه آجی بادم استانبول 8000 دلار
روانشناسی - English - 4 Year 347,440,000 تومان
84 - دانشگاه آجی بادم استانبول 6000 دلار
جامعه شناسی - English - 4 Year 260,580,000 تومان
85 - دانشگاه کوچ استانبول 19500 دلار
علم شیمی - English - 4 Year 846,885,000 تومان
86 - دانشگاه کوچ استانبول 19500 دلار
ریاضیات - English - 4 Year 846,885,000 تومان
87 - دانشگاه کوچ استانبول 19500 دلار
فیزیک - English - 4 Year 846,885,000 تومان
88 - دانشگاه کوچ استانبول 19500 دلار
باستان شناسی و تاریخ هنر - English - 4 Year 846,885,000 تومان
89 - دانشگاه کوچ استانبول 19500 دلار
زبان انگلیسی و ادبیات تطبیقی - English - 4 Year 846,885,000 تومان
90 - دانشگاه کوچ استانبول 19500 دلار
تاریخ - English - 4 Year 846,885,000 تومان
91 - دانشگاه کوچ استانبول 19500 دلار
فلسفه - English - 4 Year 846,885,000 تومان
92 - دانشگاه کوچ استانبول 19500 دلار
روانشناسی - English - 4 Year 846,885,000 تومان
93 - دانشگاه کوچ استانبول 19500 دلار
جامعه شناسی - English - 4 Year 846,885,000 تومان
94 - دانشگاه دوغوش استانبول 2900 دلار
فیزیک - Turkish - 4 Year 125,947,000 تومان
95 - دانشگاه دوغوش استانبول 2900 دلار
علم شیمی - Turkish - 4 Year 125,947,000 تومان
96 - دانشگاه دوغوش استانبول 2900 دلار
ریاضیات - Turkish - 4 Year 125,947,000 تومان
خرید خانه در  ترکیه و گرفتن اقامتخرید خانه در  ترکیه و گرفتن اقامت