اپلای دانشگاه اپلای دانشگاه

رشته های دانشکده علوم بهداشت

صفحه اصلی / اپلای دانشگاه استانبول / دانشکده علوم بهداشت


ترکی
انگلیسی
1 - دانشگاه هالیچ استانبول 4000 دلار
فیزیوتراپی و توانبخشی - 3 - 4 Year 173,720,000 تومان
2 - دانشگاه هالیچ استانبول 4000 دلار
تغذیه و رژیم غذایی - 3 - 4 Year 173,720,000 تومان
3 - دانشگاه هالیچ استانبول 4000 دلار
مامایی - 3 - 4 Year 173,720,000 تومان
4 - دانشگاه هالیچ استانبول 4000 دلار
تغذیه و رژیم غذایی - 2 - 4 Year 173,720,000 تومان
5 - دانشگاه هالیچ استانبول 4000 دلار
فیزیوتراپی و توانبخشی - 2 - 4 Year 173,720,000 تومان
6 - دانشگاه آجی بادم استانبول 6000 دلار
مدیریت سلامت - 3 - 4 Year 260,580,000 تومان
7 - دانشگاه آجی بادم استانبول 8000 دلار
تغذیه و رژیم غذایی - 2 - 4 Year 347,440,000 تومان
8 - دانشگاه آجی بادم استانبول 7000 دلار
فیزیوتراپی و توانبخشی - 3 - 4 Year 304,010,000 تومان
9 - دانشگاه آجی بادم استانبول 8000 دلار
تغذیه و رژیم غذایی - 2 - 4 Year 347,440,000 تومان
10 - دانشگاه بیکنت استانبول 2450 دلار
مدیریت سلامت - 3 - 4 Year 106,403,500 تومان
11 - دانشگاه بیکنت استانبول 2450 دلار
تغذیه و رژیم غذایی - 3 - 4 Year 106,403,500 تومان
12 - دانشگاه بیکنت استانبول 2450 دلار
فیزیوتراپی و توانبخشی - 3 - 4 Year 106,403,500 تومان
13 - دانشگاه آجی بادم استانبول 12500 دلار
زیست شناسی مولکولی و ژنتیک - 2 - 4 Year 542,875,000 تومان
14 - دانشگاه اطلس استانبول 3250 دلار
زبان و گفتار درمانی - 3 - 4 Year 141,147,500 تومان
15 - دانشگاه اطلس استانبول 3250 دلار
تغذیه و رژیم غذایی - 3 - 4 Year 141,147,500 تومان
16 - دانشگاه اطلس استانبول 3250 دلار
مامایی - 3 - 4 Year 141,147,500 تومان
17 - دانشگاه اطلس استانبول 3250 دلار
پرستاری - 3 - 4 Year 141,147,500 تومان
18 - دانشگاه اطلس استانبول 3750 دلار
زبان و گفتار درمانی - 2 - 4 Year 162,862,500 تومان
19 - دانشگاه اطلس استانبول 3150 دلار
پرستاری - 2 - 4 Year 136,804,500 تومان
20 - دانشگاه اطلس استانبول 2700 دلار
فیزیوتراپی و توانبخشی - 2 - 4 Year 117,261,000 تومان
21 - دانشگاه اطلس استانبول 3750 دلار
زیست شناسی مولکولی و ژنتیک - 2 - 4 Year 162,862,500 تومان
22 - دانشگاه کنت استانبول 2250 دلار
تغذیه و رژیم غذایی - 3 - 4 Year 97,717,500 تومان
23 - دانشگاه کنت استانبول 2250 دلار
رشد کودک - 3 - 4 Year 97,717,500 تومان
24 - دانشگاه کنت استانبول 2250 دلار
پرستاری - 3 - 4 Year 97,717,500 تومان
25 - دانشگاه کنت استانبول 2250 دلار
مامایی - 3 - 4 Year 97,717,500 تومان
26 - دانشگاه کنت استانبول 2250 دلار
فیزیوتراپی و توانبخشی - 3 - 4 Year 97,717,500 تومان
27 - دانشگاه کنت استانبول 2250 دلار
زبان و گفتار درمانی - 3 - 4 Year 97,717,500 تومان
28 - دانشگاه کنت استانبول 3250 دلار
فیزیوتراپی و توانبخشی - 2 - 4 Year 141,147,500 تومان
29 - دانشگاه ایستینیه استانبول 4622 دلار
مدیریت سلامت - 3 - 4 Year 200,733,460 تومان
30 - دانشگاه ایستینیه استانبول 4662 دلار
زیست شناسی مولکولی و ژنتیک - 2 - 4 Year 202,470,660 تومان
31 - دانشگاه ایستینیه استانبول 5200 دلار
تغذیه و رژیم غذایی - 3 - 4 Year 225,836,000 تومان
32 - دانشگاه ایستینیه استانبول 4622 دلار
رشد کودک - 3 - 4 Year 200,733,460 تومان
33 - دانشگاه ایستینیه استانبول 4622 دلار
زبان و گفتار درمانی - 3 - 4 Year 200,733,460 تومان
34 - دانشگاه ایستینیه استانبول 4622 دلار
مامایی - 3 - 4 Year 200,733,460 تومان
35 - دانشگاه ایستینیه استانبول 6500 دلار
فیزیوتراپی و توانبخشی - 2 - 4 Year 282,295,000 تومان
36 - دانشگاه ایستینیه استانبول 4622 دلار
فیزیوتراپی و توانبخشی - 3 - 4 Year 200,733,460 تومان
37 - دانشگاه ایستینیه استانبول 4320 دلار
شنوایی شناسی - 3 - 4 Year 187,617,600 تومان
38 - دانشگاه اوکان استانبول 4400 دلار
غذا شناسی - 3 - 4 Year 191,092,000 تومان
39 - دانشگاه اوکان استانبول 4600 دلار
غذا شناسی - 2 - 4 Year 199,778,000 تومان
40 - دانشگاه اوکان استانبول 3933 دلار
سیستم های مدیریت اطلاعات - 3 - 4 Year 170,810,190 تومان
41 - دانشگاه اوکان استانبول 4400 دلار
فیزیوتراپی و توانبخشی - 3 - 4 Year 191,092,000 تومان
42 - دانشگاه اوکان استانبول 4400 دلار
مدیریت سلامت - 3 - 4 Year 191,092,000 تومان
43 - دانشگاه اوکان استانبول 4600 دلار
تغذیه و رژیم غذایی - 2 - 4 Year 199,778,000 تومان
44 - دانشگاه اوکان استانبول 4400 دلار
تغذیه و رژیم غذایی - 3 - 4 Year 191,092,000 تومان
45 - دانشگاه اوکان استانبول 4600 دلار
فیزیوتراپی و توانبخشی - 2 - 4 Year 199,778,000 تومان
46 - دانشگاه بزمی عالم استانبول 4050 دلار
فیزیوتراپی و توانبخشی - 3 - 4 Year 175,891,500 تومان
47 - دانشگاه بزمی عالم استانبول 3375 دلار
شنوایی شناسی - 3 - 4 Year 146,576,250 تومان
48 - دانشگاه بزمی عالم استانبول 4050 دلار
مدیریت سلامت - 3 - 4 Year 175,891,500 تومان
49 - دانشگاه بزمی عالم استانبول 4050 دلار
تغذیه و رژیم غذایی - 3 - 4 Year 175,891,500 تومان
50 - دانشگاه بزمی عالم استانبول 3375 دلار
ارگوتراپی - 3 - 4 Year 146,576,250 تومان
51 - دانشگاه گالاتا استانبول 2800 دلار
مامایی - 3 - 4 Year 121,604,000 تومان
52 - دانشگاه گالاتا استانبول 2800 دلار
فیزیوتراپی و توانبخشی - 3 - 4 Year 121,604,000 تومان
53 - دانشگاه گالاتا استانبول 2800 دلار
تغذیه و رژیم غذایی - 3 - 4 Year 121,604,000 تومان
54 - دانشگاه بیرونی استانبول 10000 دلار
داروخانه - 3 - 5 Year 434,300,000 تومان
55 - دانشگاه بیرونی استانبول 12000 دلار
داروخانه - 2 - 5 Year 521,160,000 تومان
56 - دانشگاه بیرونی استانبول 4000 دلار
تغذیه و رژیم غذایی - 3 - 4 Year 173,720,000 تومان
57 - دانشگاه بیرونی استانبول 3060 دلار
رشد کودک - 3 - 4 Year 132,895,800 تومان
58 - دانشگاه بیرونی استانبول 3060 دلار
زبان و گفتار درمانی - 3 - 4 Year 132,895,800 تومان
59 - دانشگاه بیرونی استانبول 4000 دلار
مامایی - 3 - 4 Year 173,720,000 تومان
60 - دانشگاه بیرونی استانبول 3068 دلار
ارگوتراپی - 3 - 4 Year 133,243,240 تومان
61 - دانشگاه بیرونی استانبول 4000 دلار
فیزیوتراپی و توانبخشی - 3 - 4 Year 173,720,000 تومان
62 - دانشگاه بیرونی استانبول 3060 دلار
شنوایی شناسی - 3 - 4 Year 132,895,800 تومان
63 - دانشگاه بیرونی استانبول 4000 دلار
مدیریت سلامت - 3 - 4 Year 173,720,000 تومان
64 - دانشگاه بیرونی استانبول 4000 دلار
خدمات اجتماعی - 3 - 4 Year 173,720,000 تومان
65 - دانشگاه بیرونی استانبول 4000 دلار
فیزیوتراپی و توانبخشی - 2 - 4 Year 173,720,000 تومان
66 - دانشگاه بیرونی استانبول 4000 دلار
کار درمانی - 3 - 4 Year 173,720,000 تومان
67 - دانشگاه بیرونی استانبول 4000 دلار
زبان و گفتار درمانی - 2 - 4 Year 173,720,000 تومان
68 - دانشگاه استانبول کولتور 4250 دلار
زیست شناسی مولکولی و ژنتیک - 3 - 4 Year 184,577,500 تومان
69 - دانشگاه استانبول کولتور 4250 دلار
تغذیه و رژیم غذایی - 3 - 4 Year 184,577,500 تومان
70 - دانشگاه استانبول کولتور 4250 دلار
فیزیوتراپی و توانبخشی - 3 - 4 Year 184,577,500 تومان
71 - دانشگاه یدی تپه استانبول 11305 دلار
تغذیه و رژیم غذایی - 2 - 4 Year 490,976,150 تومان
72 - دانشگاه یدی تپه استانبول 11305 دلار
فیزیوتراپی و توانبخشی - 2 - 4 Year 490,976,150 تومان
73 - دانشگاه یدی تپه استانبول 8500 دلار
فیزیوتراپی و توانبخشی - 3 - 4 Year 369,155,000 تومان
74 - دانشگاه فنرباغچه استانبول 2500 دلار
تغذیه و رژیم غذایی - 3 - 4 Year 108,575,000 تومان
75 - دانشگاه فنرباغچه استانبول 2500 دلار
فیزیوتراپی و توانبخشی - 3 - 4 Year 108,575,000 تومان
76 - دانشگاه فنرباغچه استانبول 2500 دلار
ارگوتراپی - 3 - 4 Year 108,575,000 تومان
77 - دانشگاه فنرباغچه استانبول 2500 دلار
مامایی - 3 - 4 Year 108,575,000 تومان
78 - دانشگاه فنرباغچه استانبول 3000 دلار
فیزیوتراپی و توانبخشی - 2 - 4 Year 130,290,000 تومان
79 - دانشگاه فنرباغچه استانبول 2500 دلار
گفتار و زبان درمانی - 3 - 4 Year 108,575,000 تومان
80 - دانشگاه گلیشیم استانبول 4000 دلار
فیزیوتراپی و توانبخشی - 2 - 4 Year 173,720,000 تومان
81 - دانشگاه گلیشیم استانبول 3500 دلار
فیزیوتراپی و توانبخشی - 3 - 4 Year 152,005,000 تومان
82 - دانشگاه گلیشیم استانبول 3750 دلار
رشد کودک - 2 - 4 Year 162,862,500 تومان
83 - دانشگاه گلیشیم استانبول 3500 دلار
رشد کودک - 3 - 4 Year 152,005,000 تومان
84 - دانشگاه گلیشیم استانبول 4000 دلار
تغذیه و رژیم غذایی - 2 - 4 Year 173,720,000 تومان
85 - دانشگاه گلیشیم استانبول 3500 دلار
تغذیه و رژیم غذایی - 3 - 4 Year 152,005,000 تومان
86 - دانشگاه گلیشیم استانبول 3500 دلار
کار درمانی - 3 - 4 Year 152,005,000 تومان
87 - دانشگاه گلیشیم استانبول 3500 دلار
شنوایی شناسی - 3 - 4 Year 152,005,000 تومان
88 - دانشگاه گلیشیم استانبول 3500 دلار
مدیریت بهداشت و درمان - 3 - 4 Year 152,005,000 تومان
89 - دانشگاه گلیشیم استانبول 3500 دلار
کار اجتماعی - 3 - 4 Year 152,005,000 تومان
90 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 2950 دلار
زبان و گفتار درمانی - 3 - 4 Year 128,118,500 تومان
91 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 2950 دلار
تغذیه و رژیم غذایی - 3 - 4 Year 128,118,500 تومان
92 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 2950 دلار
فیزیوتراپی و توانبخشی - 3 - 4 Year 128,118,500 تومان
93 - 4150 دلار
فیزیوتراپی و توانبخشی - 3 - 4 Year 180,234,500 تومان
94 - 4000 دلار
مامایی - 3 - 4 Year 173,720,000 تومان
95 - 4000 دلار
فیزیوتراپی و توانبخشی - 3 - 4 Year 173,720,000 تومان
96 - 4000 دلار
تغذیه و رژیم غذایی - 3 - 4 Year 173,720,000 تومان
97 - دانشگاه مديپل استانبول 5556 دلار
تغذیه و رژیم غذایی - 3 - 4 Year 241,297,080 تومان
98 - دانشگاه مديپل استانبول 6000 دلار
رشد کودک - 3 - 4 Year 260,580,000 تومان
99 - دانشگاه مديپل استانبول 5556 دلار
مامایی - 3 - 4 Year 241,297,080 تومان
100 - دانشگاه مديپل استانبول 5556 دلار
فیزیوتراپی و توانبخشی - 3 - 4 Year 241,297,080 تومان
101 - دانشگاه مديپل استانبول 5556 دلار
شنوایی شناسی - 3 - 4 Year 241,297,080 تومان
102 - دانشگاه مديپل استانبول 5556 دلار
مدیریت سلامت - 3 - 4 Year 241,297,080 تومان
103 - دانشگاه مديپل استانبول 6250 دلار
فیزیوتراپی و توانبخشی - 2 - 4 Year 271,437,500 تومان
104 - 3560 دلار
مامایی - 3 - 4 Year 154,610,800 تومان
105 - 3500 دلار
تغذیه و رژیم غذایی - 3 - 4 Year 152,005,000 تومان
106 - 3500 دلار
فیزیوتراپی و توانبخشی - 3 - 4 Year 152,005,000 تومان
107 - 6000 دلار
فیزیوتراپی و توانبخشی - 3 - 4 Year 260,580,000 تومان
108 - 4800 دلار
شنوایی شناسی - 3 - 4 Year 208,464,000 تومان
109 - 4800 دلار
تغذیه و رژیم غذایی - 3 - 4 Year 208,464,000 تومان
110 - 4800 دلار
مامایی - 3 - 4 Year 208,464,000 تومان
111 - 4800 دلار
ارگوتراپی - 3 - 4 Year 208,464,000 تومان
112 - 7000 دلار
آموزش در دوران کودکی - 2 - 4 Year 304,010,000 تومان
113 - 7000 دلار
آموزش ابتدایی - 2 - 4 Year 304,010,000 تومان
114 - 7000 دلار
راهنمایی و مشاوره روانشناسی - 2 - 4 Year 304,010,000 تومان
115 - 14472 دلار
زیست شناسی مولکولی و ژنتیک - 2 - 4 Year 628,518,960 تومان
116 - 14472 دلار
علم شیمی - 2 - 4 Year 628,518,960 تومان
117 - 9800 دلار
فیزیوتراپی و توانبخشی - 2 - 4 Year 425,614,000 تومان
118 - 9800 دلار
تغذیه و رژیم غذایی - 2 - 4 Year 425,614,000 تومان
119 - 9800 دلار
رشد کودک - 2 - 4 Year 425,614,000 تومان
120 - 9800 دلار
شنوایی شناسی - 2 - 4 Year 425,614,000 تومان
121 - 6000 دلار
تغذیه و رژیم غذایی - 3 - 4 Year 260,580,000 تومان
122 - 6000 دلار
فیزیوتراپی و توانبخشی - 15 - 4 Year 260,580,000 تومان
123 - 6000 دلار
شنوایی شناسی - 3 - 4 Year 260,580,000 تومان
124 - 6000 دلار
مدیریت سلامت - 15 - 4 Year 260,580,000 تومان
125 - 6000 دلار
خدمات اجتماعی - 3 - 4 Year 260,580,000 تومان
126 - دانشگاه بیلگی استانبول 8100 دلار
تغذیه و رژیم غذایی - 3 - 4 Year 351,783,000 تومان
127 - دانشگاه بیلگی استانبول 8100 دلار
رشد کودک - 3 - 4 Year 351,783,000 تومان
128 - دانشگاه بیلگی استانبول 8100 دلار
فیزیوتراپی و توانبخشی - 3 - 4 Year 351,783,000 تومان
129 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 5740 دلار
تغذیه و رژیم غذایی - 3 - 4 Year 249,288,200 تومان
130 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 5740 دلار
فیزیوتراپی و توانبخشی - 3 - 4 Year 249,288,200 تومان
131 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 5740 دلار
پرستاری - 3 - 4 Year 249,288,200 تومان
132 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 5740 دلار
فیزیوتراپی و توانبخشی - 2 - 4 Year 249,288,200 تومان
133 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 5740 دلار
تغذیه و رژیم غذایی - 2 - 4 Year 249,288,200 تومان
134 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 5740 دلار
پرستاری - 2 - 4 Year 249,288,200 تومان
135 - دانشگاه آیدین استانبول 5000 دلار
تغذیه و رژیم غذایی - 3 - 4 Year 217,150,000 تومان
136 - دانشگاه آیدین استانبول 5000 دلار
رشد کودک - 3 - 4 Year 217,150,000 تومان
137 - دانشگاه آیدین استانبول 5000 دلار
فیزیوتراپی و توانبخشی - 3 - 4 Year 217,150,000 تومان
138 - دانشگاه آیدین استانبول 5000 دلار
مدیریت سلامت - 3 - 4 Year 217,150,000 تومان
139 - دانشگاه آیدین استانبول 5000 دلار
خدمات اجتماعی - 3 - 4 Year 217,150,000 تومان
140 - دانشگاه آیدین استانبول 5000 دلار
روانشناسی - 3 - 4 Year 217,150,000 تومانخرید خانه در  ترکیه و گرفتن اقامتخرید خانه در  ترکیه و گرفتن اقامت