اپلای دانشگاه اپلای دانشگاه

رشته های دانشکده دندانپزشکی

صفحه اصلی / اپلای دانشگاه استانبول / دانشکده دندانپزشکی


ترکی
انگلیسی
1 - دانشگاه بیکنت استانبول 13445 دلار
دندانپزشکی - 3 - 4 Year 583,916,350 تومان
2 - دانشگاه اطلس استانبول 11700 دلار
دندانپزشکی - 3 - 5 Year 508,131,000 تومان
3 - دانشگاه اطلس استانبول 15000 دلار
دندانپزشکی - 2 - 5 Year 651,450,000 تومان
4 - دانشگاه اوکان استانبول 20500 دلار
دندانپزشکی - 3 - 5 Year 890,315,000 تومان
5 - دانشگاه اوکان استانبول 20500 دلار
دندانپزشکی - 2 - 5 Year 890,315,000 تومان
6 - دانشگاه کنت استانبول 11000 دلار
دندانپزشکی - 3 - 5 Year 477,730,000 تومان
7 - دانشگاه کنت استانبول 13500 دلار
دندانپزشکی - 2 - 5 Year 586,305,000 تومان
8 - دانشگاه ایستینیه استانبول 20196 دلار
دندانپزشکی - 2 - 5 Year 877,112,280 تومان
9 - دانشگاه ایستینیه استانبول 15120 دلار
دندانپزشکی - 3 - 5 Year 656,661,600 تومان
10 - دانشگاه بزمی عالم استانبول 17000 دلار
دندانپزشکی - 3 - 5 Year 738,310,000 تومان
11 - دانشگاه گالاتا استانبول 12500 دلار
دندانپزشکی - 3 - 5 Year 542,875,000 تومان
12 - دانشگاه گالاتا استانبول 14500 دلار
دندانپزشکی - 2 - 5 Year 629,735,000 تومان
13 - دانشگاه بیرونی استانبول 15000 دلار
دندانپزشکی - 3 - 5 Year 651,450,000 تومان
14 - دانشگاه بیرونی استانبول 17000 دلار
دندانپزشکی - 2 - 5 Year 738,310,000 تومان
15 - دانشگاه یدی تپه استانبول 30000 دلار
دندانپزشکی - 2 - 5 Year 1,302,900,000 تومان
16 - دانشگاه یدی تپه استانبول 27500 دلار
دندانپزشکی - 3 - 5 Year 1,194,325,000 تومان
17 - دانشگاه گلیشیم استانبول 11500 دلار
دندانپزشکی - 3 - 5 Year 499,445,000 تومان
18 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 14000 دلار
دندانپزشکی - 2 - 6 Year 608,020,000 تومان
19 - 10500 دلار
دندانپزشکی - 3 - 5 Year 456,015,000 تومان
20 - دانشگاه مديپل استانبول 34000 دلار
دندانپزشکی - 2 - 5 Year 1,476,620,000 تومان
21 - دانشگاه مديپل استانبول 28000 دلار
دندانپزشکی - 15 - 5 Year 1,216,040,000 تومان
22 - 11250 دلار
دندانپزشکی - 3 - 5 Year 488,587,500 تومان
23 - 24000 دلار
دندانپزشکی - 3 - 5 Year 1,042,320,000 تومان
24 - 26400 دلار
دندانپزشکی - 2 - 5 Year 1,146,552,000 تومان
25 - 8600 دلار
دندانپزشکی - 3 - 5 Year 373,498,000 تومان
26 - 8600 دلار
دندانپزشکی - 2 - 5 Year 373,498,000 تومان
27 - 8600 دلار
دندانپزشکی - 15 - 5 Year 373,498,000 تومان
28 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 20000 دلار
دندانپزشکی - 3 - 5 Year 868,600,000 تومان
29 - دانشگاه آیدین استانبول 20000 دلار
دندانپزشکی - 3 - 5 Year 868,600,000 تومان
30 - دانشگاه آیدین استانبول 20000 دلار
دندانپزشکی - 2 - 5 Year 868,600,000 تومانخرید خانه در  ترکیه و گرفتن اقامتخرید خانه در  ترکیه و گرفتن اقامت