اپلای دانشگاه اپلای دانشگاه

رشته های دانشکده معماری

صفحه اصلی / اپلای دانشگاه استانبول / دانشکده معماری


ترکی
انگلیسی
روسی
لیست رشته ها
1 - دانشگاه هالیچ استانبول 4000 دلار
طراحی محصولات صنعتی - Turkish - 4 Year 203,840,000 تومان
2 - دانشگاه هالیچ استانبول 4000 دلار
معماری داخلی - Turkish - 4 Year 203,840,000 تومان
3 - دانشگاه هالیچ استانبول 4000 دلار
معماری - Turkish - 4 Year 203,840,000 تومان
4 - دانشگاه گلیشیم استانبول 3500 دلار
معماری داخلی - Turkish - 4 Year 178,360,000 تومان
5 - دانشگاه گلیشیم استانبول 3500 دلار
معماری داخلی و طراحی محیطی - Turkish - 4 Year 178,360,000 تومان
6 - دانشگاه گلیشیم استانبول 2000 دلار
معماری داخلی - English - 4 Year 101,920,000 تومان
7 - دانشگاه گلیشیم استانبول 4000 دلار
معماری داخلی و طراحی محیطی - English - 4 Year 203,840,000 تومان
8 - دانشگاه ایستینیه استانبول 5400 دلار
معماری داخلی و طراحی محیطی - Turkish - 4 Year 275,184,000 تومان
9 - دانشگاه ایستینیه استانبول 5400 دلار
معماری - Turkish - 4 Year 275,184,000 تومان
10 - دانشگاه ایستینیه استانبول 5400 دلار
معماری - English - 4 Year 275,184,000 تومان
11 - دانشگاه ایستینیه استانبول 4860 دلار
طراحی صنعتی - Turkish - 4 Year 247,665,600 تومان
12 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 7900 دلار
طراحی محصولات صنعتی - English - 4 Year 402,584,000 تومان
13 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 7900 دلار
معماری داخلی و طراحی محیطی - English - 4 Year 402,584,000 تومان
14 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 7900 دلار
معماری داخلی و طراحی محیطی - English - 4 Year 402,584,000 تومان
15 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 7900 دلار
معماری - English - 4 Year 402,584,000 تومان
16 - دانشگاه بیکنت استانبول 2950 دلار
معماری - English - 4 Year 150,332,000 تومان
17 - دانشگاه بیکنت استانبول 2950 دلار
معماری داخلی - English - 4 Year 150,332,000 تومان
18 - دانشگاه بیکنت استانبول 2450 دلار
معماری - Turkish - 4 Year 124,852,000 تومان
19 - دانشگاه بیکنت استانبول 2450 دلار
معماری داخلی - Turkish - 4 Year 124,852,000 تومان
20 - دانشگاه بیکنت استانبول 2450 دلار
طراحی محصولات صنعتی - Turkish - 4 Year 124,852,000 تومان
21 - دانشگاه بیکنت استانبول 2950 دلار
طراحی محصولات صنعتی - English - 4 Year 150,332,000 تومان
22 - دانشگاه مال تپه استانبول 3000 دلار
طراحی دریایی - Turkish - 4 Year 152,880,000 تومان
23 - دانشگاه مال تپه استانبول 3000 دلار
معماری داخلی - Turkish - 4 Year 152,880,000 تومان
24 - دانشگاه مال تپه استانبول 3750 دلار
معماری - English - 4 Year 191,100,000 تومان
25 - دانشگاه مال تپه استانبول 3000 دلار
معماری - Turkish - 4 Year 152,880,000 تومان
26 - دانشگاه بیکوز استانبول 1950 دلار
معماری - Turkish - 4 Year 99,372,000 تومان
27 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 3400 دلار
معماری - English - 4 Year 173,264,000 تومان
28 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 2700 دلار
معماری - Turkish - 4 Year 137,592,000 تومان
29 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 2700 دلار
معماری داخلی و طراحی محیطی - Turkish - 4 Year 137,592,000 تومان
30 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 2700 دلار
معماری داخلی - Turkish - 4 Year 137,592,000 تومان
31 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 2700 دلار
طراحی صنعتی - Turkish - 4 Year 137,592,000 تومان
32 - دانشگاه دوغوش استانبول 2900 دلار
طراحی محصولات صنعتی - Turkish - 4 Year 147,784,000 تومان
33 - دانشگاه دوغوش استانبول 2900 دلار
طراحی گرافیک - Turkish - 4 Year 147,784,000 تومان
34 - دانشگاه دوغوش استانبول 2900 دلار
معماری داخلی - Turkish - 4 Year 147,784,000 تومان
35 - دانشگاه دوغوش استانبول 3250 دلار
طراحی گرافیک - English - 4 Year 165,620,000 تومان
36 - دانشگاه بیلگی استانبول 9720 دلار
طراحی محصولات صنعتی - English - 4 Year 495,331,200 تومان
37 - دانشگاه بیلگی استانبول 9720 دلار
معماری - English - 4 Year 495,331,200 تومان
38 - دانشگاه بیلگی استانبول 9720 دلار
معماری داخلی - English - 4 Year 495,331,200 تومان
خرید خانه در  ترکیه و گرفتن اقامتخرید خانه در  ترکیه و گرفتن اقامت