اپلای دانشگاه اپلای دانشگاه

رشته های دانشکده معماری

صفحه اصلی / اپلای دانشگاه استانبول / دانشکده معماری


ترکی
انگلیسی
1 - دانشگاه هالیچ استانبول 4000 دلار
طراحی محصولات صنعتی - 3 - 4 Year 173,720,000 تومان
2 - دانشگاه هالیچ استانبول 4000 دلار
معماری داخلی - 3 - 4 Year 173,720,000 تومان
3 - دانشگاه هالیچ استانبول 4000 دلار
معماری - 3 - 4 Year 173,720,000 تومان
4 - دانشگاه بیکنت استانبول 2950 دلار
معماری - 2 - 4 Year 128,118,500 تومان
5 - دانشگاه بیکنت استانبول 2950 دلار
معماری داخلی - 2 - 4 Year 128,118,500 تومان
6 - دانشگاه بیکنت استانبول 2450 دلار
معماری - 3 - 4 Year 106,403,500 تومان
7 - دانشگاه بیکنت استانبول 2450 دلار
معماری داخلی - 3 - 4 Year 106,403,500 تومان
8 - دانشگاه بیکنت استانبول 2450 دلار
طراحی محصولات صنعتی - 3 - 4 Year 106,403,500 تومان
9 - دانشگاه بیکنت استانبول 2950 دلار
طراحی محصولات صنعتی - 2 - 4 Year 128,118,500 تومان
10 - دانشگاه اطلس استانبول 3250 دلار
معماری داخلی و طراحی محیطی - 3 - 4 Year 141,147,500 تومان
11 - دانشگاه اوکان استانبول 4400 دلار
طراحی داخلی - 3 - 4 Year 191,092,000 تومان
12 - دانشگاه اوکان استانبول 4400 دلار
معماری - 3 - 4 Year 191,092,000 تومان
13 - دانشگاه کنت استانبول 2250 دلار
معماری داخلی - 3 - 4 Year 97,717,500 تومان
14 - دانشگاه اوکان استانبول 4600 دلار
معماری - 2 - 4 Year 199,778,000 تومان
15 - دانشگاه ایستینیه استانبول 5788 دلار
معماری داخلی و طراحی محیطی - 3 - 4 Year 251,372,840 تومان
16 - دانشگاه ایستینیه استانبول 5788 دلار
معماری - 3 - 4 Year 251,372,840 تومان
17 - دانشگاه ایستینیه استانبول 5788 دلار
معماری - 2 - 4 Year 251,372,840 تومان
18 - دانشگاه اوکان استانبول 4560 دلار
طراحی داخلی - 2 - 4 Year 198,040,800 تومان
19 - دانشگاه گالاتا استانبول 3000 دلار
معماری داخلی و طراحی محیطی - 3 - 4 Year 130,290,000 تومان
20 - دانشگاه گالاتا استانبول 2800 دلار
معماری - 3 - 4 Year 121,604,000 تومان
21 - دانشگاه بیرونی استانبول 4000 دلار
معماری داخلی و طراحی محیطی - 3 - 4 Year 173,720,000 تومان
22 - دانشگاه استانبول کولتور 6290 دلار
معماری - 2 - 4 Year 273,174,700 تومان
23 - دانشگاه استانبول کولتور 5200 دلار
معماری داخلی و طراحی محیطی - 2 - 4 Year 225,836,000 تومان
24 - دانشگاه استانبول کولتور 4250 دلار
معماری داخلی و طراحی محیطی - 3 - 4 Year 184,577,500 تومان
25 - دانشگاه استانبول کولتور 6900 دلار
معماری - 3 - 4 Year 299,667,000 تومان
26 - دانشگاه یدی تپه استانبول 13965 دلار
معماری داخلی - 2 - 4 Year 606,499,950 تومان
27 - دانشگاه یدی تپه استانبول 16625 دلار
طراحی شهری و معماری منظر - 2 - 4 Year 722,023,750 تومان
28 - دانشگاه یدی تپه استانبول 16625 دلار
معماری - 2 - 4 Year 722,023,750 تومان
29 - دانشگاه فنرباغچه استانبول 2500 دلار
معماری داخلی و طراحی محیطی - 3 - 4 Year 108,575,000 تومان
30 - دانشگاه فنرباغچه استانبول 3000 دلار
معماری داخلی و طراحی محیطی - 2 - 4 Year 130,290,000 تومان
31 - دانشگاه گلیشیم استانبول 3500 دلار
معماری داخلی - 3 - 4 Year 152,005,000 تومان
32 - دانشگاه گلیشیم استانبول 3500 دلار
معماری داخلی و طراحی محیطی - 3 - 4 Year 152,005,000 تومان
33 - دانشگاه گلیشیم استانبول 2000 دلار
معماری داخلی - 2 - 4 Year 86,860,000 تومان
34 - دانشگاه گلیشیم استانبول 4000 دلار
معماری داخلی و طراحی محیطی - 2 - 4 Year 173,720,000 تومان
35 - دانشگاه گلیشیم استانبول 4000 دلار
معماری - 2 - 4 Year 173,720,000 تومان
36 - دانشگاه گلیشیم استانبول 3500 دلار
مهندسی کامپیوتر - 3 - 4 Year 152,005,000 تومان
37 - دانشگاه گلیشیم استانبول 3500 دلار
معماری - 3 - 4 Year 152,005,000 تومان
38 - دانشگاه گلیشیم استانبول 3500 دلار
مهندسی عمران - 3 - 4 Year 152,005,000 تومان
39 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 3950 دلار
معماری - 2 - 4 Year 171,548,500 تومان
40 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 2950 دلار
معماری - 3 - 4 Year 128,118,500 تومان
41 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 2950 دلار
معماری داخلی و طراحی محیطی - 3 - 4 Year 128,118,500 تومان
42 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 3950 دلار
معماری داخلی - 2 - 4 Year 171,548,500 تومان
43 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 2950 دلار
معماری داخلی - 3 - 4 Year 128,118,500 تومان
44 - 5100 دلار
معماری داخلی و طراحی محیطی - 2 - 4 Year 221,493,000 تومان
45 - 5100 دلار
معماری - 2 - 4 Year 221,493,000 تومان
46 - دانشگاه مديپل استانبول 6800 دلار
معماری - 3 - 4 Year 295,324,000 تومان
47 - دانشگاه دوغوش استانبول 2900 دلار
معماری - 3 - 4 Year 125,947,000 تومان
48 - دانشگاه مديپل استانبول 6800 دلار
معماری داخلی و طراحی محیطی - 3 - 4 Year 295,324,000 تومان
49 - دانشگاه دوغوش استانبول 2900 دلار
معماری داخلی - 3 - 4 Year 125,947,000 تومان
50 - دانشگاه مديپل استانبول 5500 دلار
طراحی شهری و معماری منظر - 3 - 4 Year 238,865,000 تومان
51 - دانشگاه مديپل استانبول 7000 دلار
معماری - 2 - 4 Year 304,010,000 تومان
52 - دانشگاه مديپل استانبول 7000 دلار
معماری داخلی و طراحی محیطی - 2 - 4 Year 304,010,000 تومان
53 - 4000 دلار
معماری - 2 - 4 Year 173,720,000 تومان
54 - 4000 دلار
معماری داخلی و طراحی محیطی - 2 - 4 Year 173,720,000 تومان
55 - 4800 دلار
معماری داخلی و طراحی محیطی - 3 - 4 Year 208,464,000 تومان
56 - 9000 دلار
معماری - 2 - 4 Year 390,870,000 تومان
57 - 9000 دلار
معماری داخلی و طراحی محیطی - 2 - 4 Year 390,870,000 تومان
58 - 14472 دلار
معماری - 2 - 4 Year 628,518,960 تومان
59 - 14472 دلار
معماری داخلی و طراحی محیطی - 2 - 4 Year 628,518,960 تومان
60 - 14472 دلار
طراحی شهری و معماری منظر - 2 - 4 Year 628,518,960 تومان
61 - دانشگاه کادیرهاس استانبول 7500 دلار
معماری - 2 - 4 Year 325,725,000 تومان
62 - دانشگاه کادیرهاس استانبول 7500 دلار
معماری - 2 - 4 Year 325,725,000 تومان
63 - 8000 دلار
معماری داخلی و طراحی محیطی - 2 - 4 Year 347,440,000 تومان
64 - 8000 دلار
طراحی صنعتی - 2 - 4 Year 347,440,000 تومان
65 - 8000 دلار
معماری - 2 - 4 Year 347,440,000 تومان
66 - 9800 دلار
معماری داخلی و طراحی محیطی - 3 - 4 Year 425,614,000 تومان
67 - 9800 دلار
معماری - 3 - 4 Year 425,614,000 تومان
68 - 6000 دلار
معماری داخلی و طراحی محیطی - 3 - 4 Year 260,580,000 تومان
69 - 6300 دلار
معماری - 15 - 4 Year 273,609,000 تومان
70 - دانشگاه بیلگی استانبول 9720 دلار
معماری - 2 - 4 Year 422,139,600 تومان
71 - دانشگاه بیلگی استانبول 9720 دلار
معماری داخلی - 2 - 4 Year 422,139,600 تومان
72 - دانشگاه بیکوز استانبول 4100 دلار
معماری داخلی - 3 - 4 Year 178,063,000 تومان
73 - دانشگاه بیکوز استانبول 4100 دلار
معماری - 3 - 4 Year 178,063,000 تومان
74 - دانشگاه مال تپه استانبول 6000 دلار
معماری داخلی - 3 - 4 Year 260,580,000 تومان
75 - دانشگاه مال تپه استانبول 7500 دلار
معماری - 2 - 4 Year 325,725,000 تومان
76 - دانشگاه مال تپه استانبول 4000 دلار
معماری - 3 - 4 Year 173,720,000 تومان
77 - دانشگاه آیدین استانبول 6000 دلار
معماری داخلی - 3 - 4 Year 260,580,000 تومان
78 - دانشگاه آیدین استانبول 4000 دلار
معماری - 3 - 4 Year 173,720,000 تومان
79 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 8200 دلار
معماری داخلی و طراحی محیطی - 2 - 4 Year 356,126,000 تومان
80 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 8200 دلار
معماری - 2 - 4 Year 356,126,000 تومانخرید خانه در  ترکیه و گرفتن اقامتخرید خانه در  ترکیه و گرفتن اقامت