اپلای دانشگاه اپلای دانشگاه

رشته های دانشکده هنرهای زیبا

صفحه اصلی / اپلای دانشگاه استانبول / دانشکده هنرهای زیبا


ترکی
انگلیسی
1 - دانشگاه هالیچ استانبول 4000 دلار
کارتون و انیمیشن - 3 - 4 Year 173,720,000 تومان
2 - دانشگاه هالیچ استانبول 4000 دلار
نساجی و طراحی مد - 3 - 4 Year 173,720,000 تومان
3 - دانشگاه هالیچ استانبول 4000 دلار
طراحی گرافیک - 3 - 4 Year 173,720,000 تومان
4 - دانشگاه هالیچ استانبول 4000 دلار
غذا و هنر آشپزی - 3 - 4 Year 173,720,000 تومان
5 - دانشگاه هالیچ استانبول 4000 دلار
موسیقی ترکی - 3 - 4 Year 173,720,000 تومان
6 - دانشگاه هالیچ استانبول 3500 دلار
تئاتر - 3 - 4 Year 152,005,000 تومان
7 - دانشگاه هالیچ استانبول 3500 دلار
اپرا - 3 - 4 Year 152,005,000 تومان
8 - دانشگاه بیکنت استانبول 2450 دلار
بازیگری - 3 - 4 Year 106,403,500 تومان
9 - دانشگاه بیکنت استانبول 2950 دلار
رادیو، سینما و تلویزیون - 2 - 4 Year 128,118,500 تومان
10 - دانشگاه بیکنت استانبول 2450 دلار
طراحی ارتباطات - 3 - 4 Year 106,403,500 تومان
11 - دانشگاه بیکنت استانبول 2450 دلار
نساجی و طراحی مد - 3 - 4 Year 106,403,500 تومان
12 - دانشگاه بیکنت استانبول 2450 دلار
رادیو، سینما و تلویزیون - 3 - 4 Year 106,403,500 تومان
13 - دانشگاه بیکنت استانبول 2450 دلار
غذا و هنر آشپزی - 3 - 4 Year 106,403,500 تومان
14 - دانشگاه بیکنت استانبول 2450 دلار
مدیریت هنرهای نمایشی - 3 - 4 Year 106,403,500 تومان
15 - دانشگاه بیکنت استانبول 2450 دلار
رسانه و ارتباطات - 3 - 4 Year 106,403,500 تومان
16 - دانشگاه بیکنت استانبول 2450 دلار
روابط عمومی و تبلیغات - 3 - 4 Year 106,403,500 تومان
17 - دانشگاه بیکنت استانبول 2450 دلار
روزنامه نگاری و برنامه نویسی تلویزیون - 3 - 4 Year 106,403,500 تومان
18 - دانشگاه بیکنت استانبول 2450 دلار
طراحی ارتباطات بصری - 3 - 4 Year 106,403,500 تومان
19 - دانشگاه بیکنت استانبول 2950 دلار
رسانه های جدید - 2 - 4 Year 128,118,500 تومان
20 - دانشگاه بیکنت استانبول 2450 دلار
رسانه های جدید - 3 - 4 Year 106,403,500 تومان
21 - دانشگاه سابانجی استانبول 19500 دلار
هنرهای تجسمی و طراحی ارتباطات بصری - 2 - 4 Year 846,885,000 تومان
22 - دانشگاه کنت استانبول 2250 دلار
غذا و هنر آشپزی - 3 - 4 Year 97,717,500 تومان
23 - دانشگاه کنت استانبول 3250 دلار
غذا و هنر آشپزی - 2 - 4 Year 141,147,500 تومان
24 - دانشگاه ایستینیه استانبول 4320 دلار
رادیو، تلویزیون و سینما - 2 - 4 Year 187,617,600 تومان
25 - دانشگاه ایستینیه استانبول 4320 دلار
رسانه های جدید - 2 - 4 Year 187,617,600 تومان
26 - دانشگاه ایستینیه استانبول 4320 دلار
طراحی ارتباطات بصری - 3 - 4 Year 187,617,600 تومان
27 - دانشگاه اوکان استانبول 4400 دلار
طراحی ارتباطات بصری - 3 - 4 Year 191,092,000 تومان
28 - دانشگاه ایستینیه استانبول 5200 دلار
طراحی بازی دیجیتال - 2 - 4 Year 225,836,000 تومان
29 - دانشگاه اوکان استانبول 4400 دلار
سینما و تلویزیون - 3 - 4 Year 191,092,000 تومان
30 - دانشگاه ایستینیه استانبول 5200 دلار
غذا و هنر آشپزی - 3 - 4 Year 225,836,000 تومان
31 - دانشگاه ایستینیه استانبول 5200 دلار
غذا و هنر آشپزی - 2 - 4 Year 225,836,000 تومان
32 - دانشگاه اوکان استانبول 4400 دلار
طراح مد - 3 - 4 Year 191,092,000 تومان
33 - دانشگاه اوکان استانبول 4400 دلار
تئاتر - 3 - 4 Year 191,092,000 تومان
34 - دانشگاه اوکان استانبول 4400 دلار
موسیقی - 3 - 4 Year 191,092,000 تومان
35 - دانشگاه اوکان استانبول 4400 دلار
موسیقی شناسی - 3 - 4 Year 191,092,000 تومان
36 - دانشگاه ایستینیه استانبول 4320 دلار
طراحی ارتباطات بصری - 3 - 4 Year 187,617,600 تومان
37 - دانشگاه ایستینیه استانبول 4320 دلار
روابط عمومی و تبلیغات - 3 - 4 Year 187,617,600 تومان
38 - دانشگاه ایستینیه استانبول 4320 دلار
رسانه های نوین و ارتباطات - 2 - 4 Year 187,617,600 تومان
39 - دانشگاه ایستینیه استانبول 4320 دلار
رادیو، تلویزیون و سینما - 2 - 4 Year 187,617,600 تومان
40 - دانشگاه گالاتا استانبول 3000 دلار
غذا و هنر آشپزی - 3 - 4 Year 130,290,000 تومان
41 - دانشگاه یدی تپه استانبول 10500 دلار
مردم شناسی - 2 - 4 Year 456,015,000 تومان
42 - دانشگاه استانبول کولتور 4250 دلار
کارتون و انیمیشن - 3 - 4 Year 184,577,500 تومان
43 - دانشگاه استانبول کولتور 4250 دلار
هنرهای ارتباطی - 3 - 4 Year 184,577,500 تومان
44 - دانشگاه استانبول کولتور 3975 دلار
مدیریت هنری - 3 - 4 Year 172,634,250 تومان
45 - دانشگاه استانبول کولتور 4250 دلار
رادیو سینما و تلویزیون - 3 - 4 Year 184,577,500 تومان
46 - دانشگاه استانبول کولتور 4250 دلار
رسانه های نوین و ارتباطات - 3 - 4 Year 184,577,500 تومان
47 - دانشگاه یدی تپه استانبول 10500 دلار
روزنامه نگاری - 2 - 4 Year 456,015,000 تومان
48 - دانشگاه یدی تپه استانبول 10500 دلار
طراحی ارتباطات بصری - 2 - 4 Year 456,015,000 تومان
49 - دانشگاه یدی تپه استانبول 10500 دلار
روابط عمومی و تبلیغات - 2 - 4 Year 456,015,000 تومان
50 - دانشگاه یدی تپه استانبول 10500 دلار
مطالعات رادیو، تلویزیون و فیلم - 2 - 4 Year 456,015,000 تومان
51 - دانشگاه یدی تپه استانبول 10500 دلار
طراحی تبلیغات و ارتباطات - 2 - 4 Year 456,015,000 تومان
52 - دانشگاه یدی تپه استانبول 11500 دلار
غذا و هنر آشپزی - 2 - 4 Year 499,445,000 تومان
53 - دانشگاه یدی تپه استانبول 12635 دلار
طراحی گرافیک - 2 - 4 Year 548,738,050 تومان
54 - دانشگاه یدی تپه استانبول 12635 دلار
طراحی مد و پارچه - 2 - 4 Year 548,738,050 تومان
55 - دانشگاه یدی تپه استانبول 12635 دلار
هنر و نقاشی پلاستیک - 2 - 4 Year 548,738,050 تومان
56 - دانشگاه یدی تپه استانبول 12635 دلار
مدیریت فرهنگ و هنر - 2 - 4 Year 548,738,050 تومان
57 - دانشگاه یدی تپه استانبول 12635 دلار
بازیگری تئاتر - 2 - 4 Year 548,738,050 تومان
58 - دانشگاه یدی تپه استانبول 9500 دلار
طراحی گرافیک - 2 - 4 Year 412,585,000 تومان
59 - دانشگاه فنرباغچه استانبول 2500 دلار
رادیو، تلویزیون و سینما - 3 - 4 Year 108,575,000 تومان
60 - دانشگاه گلیشیم استانبول 3500 دلار
غذا و هنر آشپزی - 3 - 4 Year 152,005,000 تومان
61 - دانشگاه گلیشیم استانبول 3500 دلار
طراحی گرافیک - 3 - 4 Year 152,005,000 تومان
62 - دانشگاه گلیشیم استانبول 2000 دلار
طراحی مد و پارچه - 3 - 4 Year 86,860,000 تومان
63 - دانشگاه گلیشیم استانبول 2000 دلار
سینما و تلویزیون - 2 - 4 Year 86,860,000 تومان
64 - دانشگاه گلیشیم استانبول 3500 دلار
سینما و رادیو تلویزیون - 3 - 4 Year 152,005,000 تومان
65 - دانشگاه گلیشیم استانبول 2000 دلار
طراحی مد و پارچه - 2 - 4 Year 86,860,000 تومان
66 - دانشگاه گلیشیم استانبول 2000 دلار
غذا و هنر آشپزی - 2 - 4 Year 86,860,000 تومان
67 - دانشگاه گلیشیم استانبول 2000 دلار
طراحی گرافیک - 2 - 4 Year 86,860,000 تومان
68 - دانشگاه گلیشیم استانبول 3500 دلار
رادیو، تلویزیون و سینما - 3 - 4 Year 152,005,000 تومان
69 - دانشگاه گلیشیم استانبول 3750 دلار
غذا و هنر آشپزی - 2 - 4 Year 162,862,500 تومان
70 - دانشگاه گلیشیم استانبول 3500 دلار
غذا و هنر آشپزی - 3 - 4 Year 152,005,000 تومان
71 - دانشگاه گلیشیم استانبول 3500 دلار
گزارش و برنامه نویسی تلویزیون - 3 - 4 Year 152,005,000 تومان
72 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 2950 دلار
غذا و هنر آشپزی - 3 - 4 Year 128,118,500 تومان
73 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 2950 دلار
طراحی گرافیک - 3 - 4 Year 128,118,500 تومان
74 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 2950 دلار
موسیقی - 3 - 4 Year 128,118,500 تومان
75 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 2950 دلار
رادیو، تلویزیون و سینما - 3 - 4 Year 128,118,500 تومان
76 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 2950 دلار
صحنه و هنرهای نمایشی - 3 - 4 Year 128,118,500 تومان
77 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 2950 دلار
نساجی و طراحی مد - 3 - 4 Year 128,118,500 تومان
78 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 2950 دلار
طراحی بازی دیجیتال - 3 - 4 Year 128,118,500 تومان
79 - 4150 دلار
غذا و هنر آشپزی - 2 - 4 Year 180,234,500 تومان
80 - دانشگاه دوغوش استانبول 2900 دلار
طراحی محصولات صنعتی - 3 - 4 Year 125,947,000 تومان
81 - دانشگاه دوغوش استانبول 2900 دلار
طراحی گرافیک - 3 - 4 Year 125,947,000 تومان
82 - دانشگاه دوغوش استانبول 2900 دلار
غذا و هنر آشپزی - 3 - 4 Year 125,947,000 تومان
83 - دانشگاه دوغوش استانبول 2900 دلار
طراحی ارتباطات بصری - 3 - 4 Year 125,947,000 تومان
84 - دانشگاه دوغوش استانبول 2900 دلار
بازیگری - 3 - 4 Year 125,947,000 تومان
85 - دانشگاه دوغوش استانبول 2900 دلار
نساجی و طراحی مد - 3 - 4 Year 125,947,000 تومان
86 - دانشگاه مديپل استانبول 5500 دلار
غذا و هنر آشپزی - 3 - 4 Year 238,865,000 تومان
87 - دانشگاه دوغوش استانبول 3250 دلار
طراحی گرافیک - 2 - 4 Year 141,147,500 تومان
88 - دانشگاه دوغوش استانبول 2900 دلار
طراحی بازی دیجیتال - 3 - 4 Year 125,947,000 تومان
89 - دانشگاه مديپل استانبول 5500 دلار
موسیقی ترکی - 3 - 4 Year 238,865,000 تومان
90 - دانشگاه مديپل استانبول 5728 دلار
روزنامه نگاری - 2 - 4 Year 248,767,040 تومان
91 - دانشگاه مديپل استانبول 5278 دلار
رادیو، تلویزیون و سینما - 3 - 4 Year 229,223,540 تومان
92 - 4000 دلار
غذا و هنر آشپزی - 3 - 4 Year 173,720,000 تومان
93 - 4000 دلار
انیمیشن - 2 - 4 Year 173,720,000 تومان
94 - 4000 دلار
طراحی فیلم - 2 - 4 Year 173,720,000 تومان
95 - 4000 دلار
موسیقی - 2 - 4 Year 173,720,000 تومان
96 - 4000 دلار
انیمیشن - 3 - 4 Year 173,720,000 تومان
97 - 4000 دلار
طراحی فیلم - 3 - 4 Year 173,720,000 تومان
98 - 4000 دلار
موسیقی - 3 - 4 Year 173,720,000 تومان
99 - 4000 دلار
روابط عمومی و تبلیغات - 2 - 4 Year 173,720,000 تومان
100 - 4000 دلار
طراحی ارتباطات بصری - 2 - 4 Year 173,720,000 تومان
101 - 4000 دلار
رادیو، تلویزیون و سینما - 2 - 4 Year 173,720,000 تومان
102 - 4000 دلار
رسانه های نوین و ارتباطات - 2 - 4 Year 173,720,000 تومان
103 - 4800 دلار
غذا و هنر آشپزی - 2 - 4 Year 208,464,000 تومان
104 - 14472 دلار
هنرهای زیبا - 2 - 4 Year 628,518,960 تومان
105 - 14472 دلار
طراحی گرافیک - 2 - 4 Year 628,518,960 تومان
106 - 14472 دلار
موسیقی - 2 - 4 Year 628,518,960 تومان
107 - دانشگاه کادیرهاس استانبول 7500 دلار
تئاتر - 3 - 4 Year 325,725,000 تومان
108 - دانشگاه کادیرهاس استانبول 6000 دلار
رادیو، تلویزیون و سینما - 2 - 4 Year 260,580,000 تومان
109 - 8000 دلار
طراحی مد و پارچه - 2 - 4 Year 347,440,000 تومان
110 - 8000 دلار
رسانه و ارتباطات - 2 - 4 Year 347,440,000 تومان
111 - 8000 دلار
روابط عمومی و تبلیغات - 2 - 4 Year 347,440,000 تومان
112 - 8000 دلار
سینما و رسانه های دیجیتال - 2 - 4 Year 347,440,000 تومان
113 - 8000 دلار
هنر آشپزی و مدیریت - 2 - 4 Year 347,440,000 تومان
114 - 9800 دلار
طراحی گرافیک - 3 - 4 Year 425,614,000 تومان
115 - 9800 دلار
طراحی مد و پارچه - 3 - 4 Year 425,614,000 تومان
116 - دانشگاه بیکنت استانبول 3000 دلار
طراحی بازی دیجیتال - 3 - 4 Year 130,290,000 تومان
117 - 4700 دلار
آهنگسازی و تئوری موسیقی - 3 - 4 Year 204,121,000 تومان
118 - 4700 دلار
اپرا، گروه کر و آواز موسیقی محبوب - 3 - 4 Year 204,121,000 تومان
119 - 4700 دلار
آواز اپرا - 3 - 4 Year 204,121,000 تومان
120 - 4700 دلار
پیانو، هارپ، رشته هنر گیتار - 3 - 4 Year 204,121,000 تومان
121 - 4700 دلار
آواز موسیقی محبوب - 3 - 4 Year 204,121,000 تومان
122 - 4700 دلار
سازهای کمان - 3 - 4 Year 204,121,000 تومان
123 - 6000 دلار
طراحی گرافیک - 3 - 4 Year 260,580,000 تومان
124 - 6000 دلار
کارتون و انیمیشن - 3 - 4 Year 260,580,000 تومان
125 - 6000 دلار
طراحی فیلم - 3 - 4 Year 260,580,000 تومان
126 - 6000 دلار
طراحی گرافیک - 3 - 4 Year 260,580,000 تومان
127 - 6000 دلار
غذا و هنر آشپزی - 3 - 4 Year 260,580,000 تومان
128 - 6000 دلار
طراحی مد و پارچه - 3 - 4 Year 260,580,000 تومان
129 - 6000 دلار
طراحی ارتباطات بصری - 3 - 4 Year 260,580,000 تومان
130 - 6000 دلار
رادیو، تلویزیون و سینما - 15 - 4 Year 260,580,000 تومان
131 - دانشگاه بیلگی استانبول 8100 دلار
طراحی بازی دیجیتال - 2 - 4 Year 351,783,000 تومان
132 - دانشگاه بیلگی استانبول 8100 دلار
رسانه و ارتباطات - 2 - 4 Year 351,783,000 تومان
133 - دانشگاه بیلگی استانبول 8100 دلار
مدیریت فرهنگ و هنر - 2 - 4 Year 351,783,000 تومان
134 - دانشگاه بیلگی استانبول 8100 دلار
مدیریت هنرهای نمایشی - 2 - 4 Year 351,783,000 تومان
135 - دانشگاه بیلگی استانبول 8100 دلار
روزنامه نگاری و برنامه نویسی تلویزیون - 2 - 4 Year 351,783,000 تومان
136 - دانشگاه بیلگی استانبول 8100 دلار
فیلم و تلویزیون - 2 - 4 Year 351,783,000 تومان
137 - دانشگاه بیلگی استانبول 8100 دلار
روزنامه نگاری و برنامه نویسی تلویزیون - 3 - 4 Year 351,783,000 تومان
138 - دانشگاه بیلگی استانبول 8100 دلار
مدیریت فرهنگ و هنر - 3 - 4 Year 351,783,000 تومان
139 - دانشگاه بیلگی استانبول 8100 دلار
مدیریت هنرهای نمایشی - 3 - 4 Year 351,783,000 تومان
140 - دانشگاه بیلگی استانبول 8100 دلار
رسانه و ارتباطات - 3 - 4 Year 351,783,000 تومان
141 - دانشگاه بیلگی استانبول 8100 دلار
فیلم و تلویزیون - 3 - 4 Year 351,783,000 تومان
142 - دانشگاه بیلگی استانبول 8100 دلار
موسیقی - 2 - 4 Year 351,783,000 تومان
143 - دانشگاه بیلگی استانبول 8100 دلار
غذا و هنر آشپزی - 2 - 4 Year 351,783,000 تومان
144 - دانشگاه بیلگی استانبول 8100 دلار
طراح مد - 2 - 4 Year 351,783,000 تومان
145 - دانشگاه بیکوز استانبول 4100 دلار
کارتون و انیمیشن - 3 - 4 Year 178,063,000 تومان
146 - دانشگاه بیکوز استانبول 4100 دلار
طراحی بازی دیجیتال - 3 - 4 Year 178,063,000 تومان
147 - دانشگاه بیکوز استانبول 4100 دلار
غذا و هنر آشپزی - 3 - 4 Year 178,063,000 تومان
148 - دانشگاه بیکوز استانبول 4100 دلار
طراحی گرافیک - 3 - 4 Year 178,063,000 تومان
149 - دانشگاه بیکوز استانبول 4100 دلار
رادیو، تلویزیون و سینما - 3 - 4 Year 178,063,000 تومان
150 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 8200 دلار
کارتون و انیمیشن - 2 - 4 Year 356,126,000 تومان
151 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 7900 دلار
عکاسی و فیلمبرداری - 2 - 4 Year 343,097,000 تومان
152 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 8200 دلار
طراحی بازی دیجیتال - 2 - 4 Year 356,126,000 تومان
153 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 8200 دلار
روابط عمومی و تبلیغات - 2 - 4 Year 356,126,000 تومان
154 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 8200 دلار
سینما و تلویزیون - 2 - 4 Year 356,126,000 تومان
155 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 8200 دلار
رسانه های جدید - 2 - 4 Year 356,126,000 تومان
156 - دانشگاه مال تپه استانبول 6000 دلار
کارتون و انیمیشن - 3 - 4 Year 260,580,000 تومان
157 - دانشگاه مال تپه استانبول 6000 دلار
غذا و هنر آشپزی - 3 - 4 Year 260,580,000 تومان
158 - دانشگاه مال تپه استانبول 6000 دلار
طراحی گرافیک - 3 - 4 Year 260,580,000 تومان
159 - دانشگاه مال تپه استانبول 6000 دلار
هنرهای نمایشی - 3 - 4 Year 260,580,000 تومان
160 - دانشگاه مال تپه استانبول 4000 دلار
غذا و هنر آشپزی - 3 - 4 Year 173,720,000 تومان
161 - دانشگاه مال تپه استانبول 6000 دلار
روزنامه نگاری - 3 - 4 Year 260,580,000 تومان
162 - دانشگاه مال تپه استانبول 6000 دلار
طراحی ارتباطات بصری - 3 - 4 Year 260,580,000 تومان
163 - دانشگاه مال تپه استانبول 6000 دلار
رادیو، تلویزیون و سینما - 3 - 4 Year 260,580,000 تومان
164 - دانشگاه مال تپه استانبول 6000 دلار
طراحی دریایی - 3 - 4 Year 260,580,000 تومان
165 - دانشگاه مال تپه استانبول 2500 دلار
هنرستان هنری - 3 - 4 Year 108,575,000 تومان
166 - دانشگاه مال تپه استانبول 2500 دلار
آهنگسازی و رهبری ارکستر - 3 - 4 Year 108,575,000 تومان
167 - دانشگاه مال تپه استانبول 2500 دلار
پیانو، هارپ و گیتار - 3 - 4 Year 108,575,000 تومان
168 - دانشگاه مال تپه استانبول 2500 دلار
سازهای زهی - 3 - 4 Year 108,575,000 تومان
169 - دانشگاه مال تپه استانبول 2500 دلار
دمیدن و سازهای کوبه ای - 3 - 4 Year 108,575,000 تومان
170 - دانشگاه آیدین استانبول 4000 دلار
آموزش موسیقی - 3 - 4 Year 173,720,000 تومان
171 - دانشگاه آیدین استانبول 4000 دلار
درام و بازیگری - 3 - 4 Year 173,720,000 تومان
172 - دانشگاه آیدین استانبول 4000 دلار
کارتون و انیمیشن - 3 - 4 Year 173,720,000 تومان
173 - دانشگاه آیدین استانبول 4000 دلار
غذا و هنر آشپزی - 3 - 4 Year 173,720,000 تومان
174 - دانشگاه آیدین استانبول 4000 دلار
طراحی گرافیک - 3 - 4 Year 173,720,000 تومان
175 - دانشگاه آیدین استانبول 4000 دلار
طراحی مد و پارچه - 3 - 4 Year 173,720,000 تومان
176 - دانشگاه آیدین استانبول 4000 دلار
مدیریت هنری - 3 - 4 Year 173,720,000 تومان
177 - دانشگاه آیدین استانبول 4000 دلار
طراحی بازی دیجیتال - 3 - 4 Year 173,720,000 تومان
178 - دانشگاه آیدین استانبول 4000 دلار
رادیو، سینما و تلویزیون - 3 - 4 Year 173,720,000 تومان
179 - دانشگاه آیدین استانبول 4000 دلار
اخبار تلویزیون و ساخت برنامه تلویزیونی - 3 - 4 Year 173,720,000 تومان
180 - دانشگاه آیدین استانبول 4000 دلار
روزنامه نگاری - 3 - 4 Year 173,720,000 تومان
181 - دانشگاه آیدین استانبول 4000 دلار
رادیو، تلویزیون و سینما - 3 - 4 Year 173,720,000 تومان
182 - دانشگاه آیدین استانبول 4000 دلار
طراحی ارتباطات بصری - 3 - 4 Year 173,720,000 تومان
183 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 5740 دلار
غذا شناسی - 3 - 4 Year 249,288,200 تومانخرید خانه در  ترکیه و گرفتن اقامتخرید خانه در  ترکیه و گرفتن اقامت