اپلای دانشگاه اپلای دانشگاه

رشته های تحصیلات تکمیلی علوم اجتماعی

صفحه اصلی / اپلای دانشگاه استانبول / تحصیلات تکمیلی علوم اجتماعی


ترکی
انگلیسی
1 - دانشگاه سابانجی استانبول 9000 دلار
تجزیه و تحلیل و حل تعارض (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 390,870,000 تومان
2 - دانشگاه سابانجی استانبول 9000 دلار
مطالعات فرهنگی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 390,870,000 تومان
3 - دانشگاه سابانجی استانبول 9000 دلار
اقتصاد (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 390,870,000 تومان
4 - دانشگاه سابانجی استانبول 9000 دلار
مطالعات اروپایی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 390,870,000 تومان
5 - دانشگاه سابانجی استانبول 9000 دلار
تاریخ (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 390,870,000 تومان
6 - دانشگاه سابانجی استانبول 9000 دلار
علوم سیاسی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 390,870,000 تومان
7 - دانشگاه سابانجی استانبول 9000 دلار
ترکی شناسی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 390,870,000 تومان
8 - دانشگاه سابانجی استانبول 9000 دلار
هنرهای تجسمی و طراحی ارتباطات بصری (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 390,870,000 تومان
9 - دانشگاه سابانجی استانبول 9000 دلار
تجزیه و تحلیل کسب و کار (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 390,870,000 تومان
10 - دانشگاه سابانجی استانبول 9000 دلار
مدیریت بازرگانی اجرایی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 390,870,000 تومان
11 - دانشگاه سابانجی استانبول 9000 دلار
امور مالی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 390,870,000 تومان
12 - دانشگاه سابانجی استانبول 9000 دلار
تجارت (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 390,870,000 تومان
13 - دانشگاه سابانجی استانبول 9000 دلار
مدیریت حرفه ای بازرگانی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 390,870,000 تومان
14 - دانشگاه کنت استانبول 10000 دلار
روانشناسی بالینی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 434,300,000 تومان
15 - دانشگاه کنت استانبول 3000 دلار
مدیریت بازرگانی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 130,290,000 تومان
16 - دانشگاه کنت استانبول 2000 دلار
تجارت بین المللی (بدون پایان نامه) - 3 - 2 Year 86,860,000 تومان
17 - دانشگاه کنت استانبول 7000 دلار
روانشناسی بالینی (بدون پایان نامه) - 3 - 2 Year 304,010,000 تومان
18 - دانشگاه کنت استانبول 3000 دلار
رشد کودک (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 130,290,000 تومان
19 - دانشگاه کنت استانبول 2000 دلار
خدمات اجتماعی (بدون پایان نامه) - 3 - 2 Year 86,860,000 تومان
20 - دانشگاه کنت استانبول 3000 دلار
علوم سیاسی و روابط بین الملل (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 130,290,000 تومان
21 - دانشگاه ایستینیه استانبول 2700 دلار
مدیریت بازرگانی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 117,261,000 تومان
22 - دانشگاه ایستینیه استانبول 2700 دلار
علوم سیاسی و روابط بین الملل (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 117,261,000 تومان
23 - دانشگاه ایستینیه استانبول 4860 دلار
مدیریت سلامت (بدون پایان نامه) - 3 - 1 Year 211,069,800 تومان
24 - دانشگاه اوکان استانبول 2500 دلار
تحول شهری (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 108,575,000 تومان
25 - دانشگاه اوکان استانبول 2750 دلار
سیستم های اطلاعاتی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 119,432,500 تومان
26 - دانشگاه اوکان استانبول 2750 دلار
مدیریت مهندسی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 119,432,500 تومان
27 - دانشگاه ایستینیه استانبول 2430 دلار
روانشناسی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 105,534,900 تومان
28 - دانشگاه ایستینیه استانبول 4860 دلار
روانشناسی (بدون پایان نامه) - 3 - 1 Year 211,069,800 تومان
29 - دانشگاه ایستینیه استانبول 5400 دلار
مدیریت بازرگانی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 234,522,000 تومان
30 - دانشگاه ایستینیه استانبول 4860 دلار
مدیریت بازرگانی (بدون پایان نامه) - 2 - 1 Year 211,069,800 تومان
31 - دانشگاه اوکان استانبول 3000 دلار
دکتری برنامه ریزی و مدیریت کاربری اراضی - 3 - 4 Year 130,290,000 تومان
32 - دانشگاه ایستینیه استانبول 2700 دلار
دکتری مدیریت بازرگانی - 3 - 4 Year 117,261,000 تومان
33 - دانشگاه ایستینیه استانبول 2700 دلار
علوم سیاسی و روابط بین الملل (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 117,261,000 تومان
34 - دانشگاه ایستینیه استانبول 4860 دلار
روانشناسی بالینی (بدون پایان نامه) - 3 - 1 Year 211,069,800 تومان
35 - دانشگاه ایستینیه استانبول 2700 دلار
دکتری علوم ارتباطات - 3 - 4 Year 117,261,000 تومان
36 - دانشگاه اوکان استانبول 5400 دلار
تحول شهری (بدون پایان نامه) - 3 - 1.5 Year 234,522,000 تومان
37 - دانشگاه اوکان استانبول 5400 دلار
مدیریت مهندسی (بدون پایان نامه) - 3 - 1.5 Year 234,522,000 تومان
38 - دانشگاه اوکان استانبول 5400 دلار
رشد کودک (بدون پایان نامه) - 3 - 2 Year 234,522,000 تومان
39 - دانشگاه اوکان استانبول 5400 دلار
مدیریت سلامت (بدون پایان نامه) - 3 - 2 Year 234,522,000 تومان
40 - دانشگاه اوکان استانبول 2700 دلار
MBA (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 117,261,000 تومان
41 - دانشگاه اوکان استانبول 2700 دلار
MBA (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 117,261,000 تومان
42 - دانشگاه اوکان استانبول 2750 دلار
بانکداری (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 119,432,500 تومان
43 - دانشگاه اوکان استانبول 2700 دلار
مطالعات ترجمه (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 117,261,000 تومان
44 - دانشگاه اوکان استانبول 2500 دلار
مدیریت و نظارت آموزش و پرورش (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 108,575,000 تومان
45 - دانشگاه اوکان استانبول 2500 دلار
حقوق خصوصی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 108,575,000 تومان
46 - دانشگاه اوکان استانبول 2500 دلار
امور مالی و ارزش گذاری املاک (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 108,575,000 تومان
47 - دانشگاه اوکان استانبول 2500 دلار
روانشناسی رشد اجتماعی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 108,575,000 تومان
48 - دانشگاه اوکان استانبول 2700 دلار
تجارت بین الملل (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 117,261,000 تومان
49 - دانشگاه اوکان استانبول 2500 دلار
کارآفرینی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 108,575,000 تومان
50 - دانشگاه اوکان استانبول 2500 دلار
حسابداری و حسابرسی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 108,575,000 تومان
51 - دانشگاه اوکان استانبول 2700 دلار
روانشناسی بالینی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 117,261,000 تومان
52 - دانشگاه اوکان استانبول 2700 دلار
مدیریت لجستیک (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 117,261,000 تومان
53 - دانشگاه اوکان استانبول 2500 دلار
فروش و بازاریابی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 108,575,000 تومان
54 - دانشگاه اوکان استانبول 2700 دلار
ارتباطات بازاریابی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 117,261,000 تومان
55 - دانشگاه اوکان استانبول 2500 دلار
مدیریت منابع انسانی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 108,575,000 تومان
56 - دانشگاه اوکان استانبول 2500 دلار
مطالعات اجتماعی و فرهنگی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 108,575,000 تومان
57 - دانشگاه اوکان استانبول 3000 دلار
دکتری مدیریت بازرگانی - 2 - 4 Year 130,290,000 تومان
58 - دانشگاه اوکان استانبول 3000 دلار
دکتری روانشناسی کاربردی - 3 - 4 Year 130,290,000 تومان
59 - دانشگاه اوکان استانبول 5400 دلار
روانشناسی رشد اجتماعی (بدون پایان نامه) - 3 - 1.5 Year 234,522,000 تومان
60 - دانشگاه اوکان استانبول 5400 دلار
روانشناسی بالینی (بدون پایان نامه) - 3 - 1.5 Year 234,522,000 تومان
61 - دانشگاه اوکان استانبول 5400 دلار
مدیریت لجستیک (بدون پایان نامه) - 3 - 2 Year 234,522,000 تومان
62 - دانشگاه اوکان استانبول 2700 دلار
گروه منابع انسانی (بدون پایان نامه) - 3 - 2 Year 117,261,000 تومان
63 - دانشگاه اوکان استانبول 5400 دلار
مطالعات اجتماعی و فرهنگی (بدون پایان نامه) - 3 - 1.5 Year 234,522,000 تومان
64 - دانشگاه بیرونی استانبول 4750 دلار
آموزش خصوصی (بدون پایان نامه) - 3 - 2 Year 206,292,500 تومان
65 - دانشگاه بیرونی استانبول 4750 دلار
راهنمایی و مشاوره روانشناسی (بدون پایان نامه) - 3 - 2 Year 206,292,500 تومان
66 - دانشگاه بیرونی استانبول 5000 دلار
آموزش خصوصی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 217,150,000 تومان
67 - دانشگاه بیرونی استانبول 4250 دلار
راهنمایی و مشاوره روانشناسی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 184,577,500 تومان
68 - دانشگاه یدی تپه استانبول 6000 دلار
اقتصاد و برنامه ریزی آموزشی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 260,580,000 تومان
69 - دانشگاه یدی تپه استانبول 6000 دلار
برنامه درسی و آموزش (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 260,580,000 تومان
70 - دانشگاه یدی تپه استانبول 6000 دلار
آموزش فناوری اطلاعات و رسانه های اجتماعی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 260,580,000 تومان
71 - دانشگاه یدی تپه استانبول 6000 دلار
راهنمایی و مشاوره روانشناسی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 260,580,000 تومان
72 - دانشگاه یدی تپه استانبول 6000 دلار
آموزش زبان انگلیسی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 260,580,000 تومان
73 - دانشگاه یدی تپه استانبول 12000 دلار
آموزش زبان انگلیسی (بدون پایان نامه) - 2 - 1 Year 521,160,000 تومان
74 - دانشگاه یدی تپه استانبول 4000 دلار
برنامه آموزشی و دستورالعمل دکتری - 2 - 4 Year 173,720,000 تومان
75 - دانشگاه یدی تپه استانبول 12000 دلار
راهنمایی و مشاوره روانشناسی (بدون پایان نامه) - 2 - 1 Year 521,160,000 تومان
76 - دانشگاه یدی تپه استانبول 6000 دلار
دکتری تلفیقی آموزش زبان انگلیسی - 2 - 4 Year 260,580,000 تومان
77 - دانشگاه یدی تپه استانبول 12000 دلار
اقتصاد و برنامه ریزی آموزشی (بدون پایان نامه) - 3 - 1 Year 521,160,000 تومان
78 - دانشگاه یدی تپه استانبول 6000 دلار
مدیریت و نظارت آموزشی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 260,580,000 تومان
79 - دانشگاه یدی تپه استانبول 6000 دلار
مدیریت و نظارت آموزشی (بدون پایان نامه) - 3 - 2 Year 260,580,000 تومان
80 - دانشگاه یدی تپه استانبول 6000 دلار
برنامه درسی و دستورالعمل یکپارچه دکتری - 3 - 4 Year 260,580,000 تومان
81 - دانشگاه استانبول کولتور 4000 دلار
روابط بین الملل (بدون پایان نامه) - 2 - 1 Year 173,720,000 تومان
82 - دانشگاه فنرباغچه استانبول 2000 دلار
علوم ورزشی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 86,860,000 تومان
83 - دانشگاه فنرباغچه استانبول 1500 دلار
علوم ورزشی (بدون پایان نامه) - 3 - 2 Year 65,145,000 تومان
84 - دانشگاه فنرباغچه استانبول 2500 دلار
مدیریت بازرگانی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 108,575,000 تومان
85 - دانشگاه فنرباغچه استانبول 2000 دلار
مدیریت بازرگانی (بدون پایان نامه) - 2 - 2 Year 86,860,000 تومان
86 - دانشگاه فنرباغچه استانبول 2500 دلار
علوم سیاسی و روابط بین الملل (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 108,575,000 تومان
87 - دانشگاه فنرباغچه استانبول 5000 دلار
دکتری مدیریت بازرگانی - 3 - 4 Year 217,150,000 تومان
88 - دانشگاه فنرباغچه استانبول 2000 دلار
علوم سیاسی و روابط بین الملل (بدون پایان نامه) - 2 - 2 Year 86,860,000 تومان
89 - دانشگاه فنرباغچه استانبول 1500 دلار
مدیریت بازرگانی (بدون پایان نامه) - 3 - 2 Year 65,145,000 تومان
90 - دانشگاه فنرباغچه استانبول 2000 دلار
مدیریت بازرگانی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 86,860,000 تومان
91 - دانشگاه یدی تپه استانبول 7000 دلار
مطالعات اروپایی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 304,010,000 تومان
92 - دانشگاه یدی تپه استانبول 7000 دلار
مطالعات اروپایی (بدون پایان نامه) - 2 - 1 Year 304,010,000 تومان
93 - دانشگاه یدی تپه استانبول 9000 دلار
روزنامه نگاری عمومی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 390,870,000 تومان
94 - دانشگاه یدی تپه استانبول 9000 دلار
انسان شناسی زیستی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 390,870,000 تومان
95 - دانشگاه یدی تپه استانبول 6000 دلار
فلسفه (بدون پایان نامه) - 2 - 1 Year 260,580,000 تومان
96 - دانشگاه یدی تپه استانبول 6000 دلار
انسان شناسی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 260,580,000 تومان
97 - دانشگاه یدی تپه استانبول 9000 دلار
اقتصاد مالی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 390,870,000 تومان
98 - دانشگاه یدی تپه استانبول 6000 دلار
علوم شناختی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 260,580,000 تومان
99 - دانشگاه یدی تپه استانبول 8750 دلار
اقتصاد مالی (بدون پایان نامه) - 2 - 1 Year 380,012,500 تومان
100 - دانشگاه یدی تپه استانبول 6000 دلار
فلسفه (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 260,580,000 تومان
101 - دانشگاه یدی تپه استانبول 8750 دلار
اقتصاد (بدون پایان نامه) - 2 - 1 Year 380,012,500 تومان
102 - دانشگاه یدی تپه استانبول 9000 دلار
طراحی ارتباط بصری (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 390,870,000 تومان
103 - دانشگاه یدی تپه استانبول 9000 دلار
روابط عمومی و تبلیغات (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 390,870,000 تومان
104 - دانشگاه یدی تپه استانبول 6000 دلار
زبان و ادبیات انگلیسی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 260,580,000 تومان
105 - دانشگاه یدی تپه استانبول 9000 دلار
طراحی گرافیک (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 390,870,000 تومان
106 - دانشگاه یدی تپه استانبول 9000 دلار
اقتصاد (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 390,870,000 تومان
107 - دانشگاه یدی تپه استانبول 8750 دلار
روابط عمومی و تبلیغات (بدون پایان نامه) - 2 - 1 Year 380,012,500 تومان
108 - دانشگاه یدی تپه استانبول 11000 دلار
تجارت (بدون پایان نامه) - 2 - 1 Year 477,730,000 تومان
109 - دانشگاه یدی تپه استانبول 6000 دلار
ادبیات تطبیقی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 260,580,000 تومان
110 - دانشگاه یدی تپه استانبول 12000 دلار
روانشناسی بالینی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 521,160,000 تومان
111 - دانشگاه یدی تپه استانبول 8750 دلار
مدیریت رسانه و ارتباطات (بدون پایان نامه) - 2 - 2 Year 380,012,500 تومان
112 - دانشگاه یدی تپه استانبول 10000 دلار
حقوق عمومی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 434,300,000 تومان
113 - دانشگاه یدی تپه استانبول 10000 دلار
حقوق عمومی (بدون پایان نامه) - 2 - 1 Year 434,300,000 تومان
114 - دانشگاه یدی تپه استانبول 9000 دلار
مدیریت منابع انسانی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 390,870,000 تومان
115 - دانشگاه یدی تپه استانبول 9000 دلار
مدیریت رسانه و ارتباطات (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 390,870,000 تومان
116 - دانشگاه یدی تپه استانبول 9000 دلار
حسابداری و مالی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 390,870,000 تومان
117 - دانشگاه یدی تپه استانبول 9000 دلار
هنر و نقاشی پلاستیک (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 390,870,000 تومان
118 - دانشگاه یدی تپه استانبول 8750 دلار
هنر و نقاشی پلاستیک (بدون پایان نامه) - 2 - 1 Year 380,012,500 تومان
119 - دانشگاه یدی تپه استانبول 9000 دلار
رادیو، تلویزیون و سینما (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 390,870,000 تومان
120 - دانشگاه یدی تپه استانبول 9000 دلار
علوم سیاسی و روابط بین الملل (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 390,870,000 تومان
121 - دانشگاه یدی تپه استانبول 7000 دلار
تاریخچه (بدون پایان نامه) - 2 - 1 Year 304,010,000 تومان
122 - دانشگاه یدی تپه استانبول 9000 دلار
تجارت بین المللی و لجستیک (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 390,870,000 تومان
123 - دانشگاه یدی تپه استانبول 17000 دلار
MBA اجرایی (بدون پایان نامه) - 2 - 1 Year 738,310,000 تومان
124 - دانشگاه یدی تپه استانبول 9000 دلار
رادیو، تلویزیون و سینما (بدون پایان نامه) - 2 - 1 Year 390,870,000 تومان
125 - دانشگاه یدی تپه استانبول 9000 دلار
مدیریت هنر (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 390,870,000 تومان
126 - دانشگاه یدی تپه استانبول 8750 دلار
مدیریت هنر (بدون پایان نامه) - 2 - 1 Year 380,012,500 تومان
127 - دانشگاه یدی تپه استانبول 8750 دلار
تجارت بین المللی و لجستیک (بدون پایان نامه) - 2 - 1 Year 380,012,500 تومان
128 - دانشگاه یدی تپه استانبول 8750 دلار
علوم سیاسی و روابط بین الملل (بدون پایان نامه) - 2 - 1 Year 380,012,500 تومان
129 - دانشگاه یدی تپه استانبول 9000 دلار
روابط بین الملل (با پایان نامه) - 9 - 2 Year 390,870,000 تومان
130 - دانشگاه یدی تپه استانبول 10000 دلار
MBA اجرایی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 434,300,000 تومان
131 - دانشگاه یدی تپه استانبول 9000 دلار
هنرهای پلاستیک و مهارت در هنر دکتری - 3 - 4 Year 390,870,000 تومان
132 - دانشگاه یدی تپه استانبول 6000 دلار
تاریخچه (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 260,580,000 تومان
133 - دانشگاه یدی تپه استانبول 8750 دلار
مدیریت و حکومت محلی (بدون پایان نامه) - 2 - 1 Year 380,012,500 تومان
134 - دانشگاه یدی تپه استانبول 9000 دلار
طراحی انیمیشن (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 390,870,000 تومان
135 - دانشگاه یدی تپه استانبول 9000 دلار
دکتری اقتصاد مالی - 2 - 4 Year 390,870,000 تومان
136 - دانشگاه یدی تپه استانبول 9000 دلار
مدیریت بازرگانی بین المللی (با پایان نامه) - 8 - 2 Year 390,870,000 تومان
137 - دانشگاه یدی تپه استانبول 9000 دلار
مدیریت بازرگانی بین المللی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 390,870,000 تومان
138 - دانشگاه یدی تپه استانبول 6000 دلار
جامعه شناسی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 260,580,000 تومان
139 - دانشگاه یدی تپه استانبول 10000 دلار
دکتری حقوق عمومی - 3 - 4 Year 434,300,000 تومان
140 - دانشگاه یدی تپه استانبول 3500 دلار
دکترای اقتصاد - 2 - 4 Year 152,005,000 تومان
141 - دانشگاه یدی تپه استانبول 4750 دلار
سیستم اطلاعات مدیریت (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 206,292,500 تومان
142 - دانشگاه یدی تپه استانبول 8750 دلار
سیستم اطلاعات مدیریت (بدون پایان نامه) - 2 - 1 Year 380,012,500 تومان
143 - دانشگاه یدی تپه استانبول 7000 دلار
طراحی انیمیشن (بدون پایان نامه) - 2 - 1 Year 304,010,000 تومان
144 - دانشگاه یدی تپه استانبول 2500 دلار
دکتری زبان و ادبیات انگلیسی - 2 - 4 Year 108,575,000 تومان
145 - دانشگاه یدی تپه استانبول 3000 دلار
دکتری بازرگانی - 2 - 4 Year 130,290,000 تومان
146 - دانشگاه یدی تپه استانبول 3000 دلار
دکتری مطالعات رسانه - 2 - 4 Year 130,290,000 تومان
147 - دانشگاه یدی تپه استانبول 3000 دلار
دکتری مدیریت تجارت بین الملل و لجستیک - 3 - 4 Year 130,290,000 تومان
148 - دانشگاه یدی تپه استانبول 4759 دلار
طراحی تعامل (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 206,683,370 تومان
149 - دانشگاه یدی تپه استانبول 2500 دلار
دکتری مردم شناسی - 3 - 4 Year 108,575,000 تومان
150 - دانشگاه یدی تپه استانبول 2500 دلار
دکتری فلسفه - 3 - 4 Year 108,575,000 تومان
151 - دانشگاه یدی تپه استانبول 3500 دلار
دکتری طراحی گرافیک - 3 - 4 Year 152,005,000 تومان
152 - دانشگاه یدی تپه استانبول 3500 دلار
دکتری علوم سیاسی و روابط بین الملل - 2 - 4 Year 152,005,000 تومان
153 - دانشگاه یدی تپه استانبول 2500 دلار
دکتری تاریخ - 3 - 4 Year 108,575,000 تومان
154 - دانشگاه یدی تپه استانبول 2500 دلار
دکتری ادبیات مدرن ترکی - 3 - 4 Year 108,575,000 تومان
155 - دانشگاه یدی تپه استانبول 8000 دلار
غذا و فرهنگ آشپزی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 347,440,000 تومان
156 - دانشگاه یدی تپه استانبول 15000 دلار
غذا و فرهنگ آشپزی (بدون پایان نامه) - 3 - 2 Year 651,450,000 تومان
157 - دانشگاه یدی تپه استانبول 6000 دلار
حقوق خصوصی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 260,580,000 تومان
158 - دانشگاه یدی تپه استانبول 3500 دلار
دکتری حقوق خصوصی - 3 - 4 Year 152,005,000 تومان
159 - دانشگاه گلیشیم استانبول 1750 دلار
روانشناسی اعتیاد (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 76,002,500 تومان
160 - دانشگاه گلیشیم استانبول 1750 دلار
طراحی ارتباط بصری (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 76,002,500 تومان
161 - دانشگاه یدی تپه استانبول 4750 دلار
کشاورزی و مدیریت (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 206,292,500 تومان
162 - دانشگاه گلیشیم استانبول 3000 دلار
طراحی ارتباط بصری (بدون پایان نامه) - 3 - 1.5 Year 130,290,000 تومان
163 - دانشگاه یدی تپه استانبول 8750 دلار
کشاورزی و مدیریت (بدون پایان نامه) - 1 - 1 Year 380,012,500 تومان
164 - دانشگاه گلیشیم استانبول 1750 دلار
مطالعات امنیتی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 76,002,500 تومان
165 - دانشگاه یدی تپه استانبول 8750 دلار
مدیریت بازرگانی بین المللی (بدون پایان نامه) - 8 - 1 Year 380,012,500 تومان
166 - دانشگاه گلیشیم استانبول 3000 دلار
روابط عمومی و تبلیغات (بدون پایان نامه) - 3 - 1.5 Year 130,290,000 تومان
167 - دانشگاه گلیشیم استانبول 2000 دلار
اقتصاد و امور مالی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 86,860,000 تومان
168 - دانشگاه یدی تپه استانبول 8000 دلار
تئاتر (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 347,440,000 تومان
169 - دانشگاه گلیشیم استانبول 3000 دلار
اقتصاد و امور مالی (بدون پایان نامه) - 2 - 1.5 Year 130,290,000 تومان
170 - دانشگاه گلیشیم استانبول 3000 دلار
غذا (بدون پایان نامه) - 3 - 1.5 Year 130,290,000 تومان
171 - دانشگاه یدی تپه استانبول دلار
دکتری تلفیقی اقتصاد مالی - 3 - 4 Year 0 تومان
172 - دانشگاه گلیشیم استانبول 3000 دلار
مدیریت هوانوردی (بدون پایان نامه) - 3 - 1.5 Year 130,290,000 تومان
173 - دانشگاه یدی تپه استانبول 4250 دلار
دکتری تلفیقی اقتصاد - 3 - 4 Year 184,577,500 تومان
174 - دانشگاه گلیشیم استانبول 1750 دلار
تجارت (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 76,002,500 تومان
175 - دانشگاه گلیشیم استانبول 7500 دلار
روانشناسی بالینی (بدون پایان نامه) - 3 - 1.5 Year 325,725,000 تومان
176 - دانشگاه گلیشیم استانبول 1500 دلار
اقتصاد و امور مالی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 65,145,000 تومان
177 - دانشگاه گلیشیم استانبول 1750 دلار
غذا شناسی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 76,002,500 تومان
178 - دانشگاه یدی تپه استانبول 4250 دلار
دکتری یکپارچه حقوق عمومی - 3 - 4 Year 184,577,500 تومان
179 - دانشگاه گلیشیم استانبول 3500 دلار
اقتصاد و امور مالی (بدون پایان نامه) - 3 - 1.5 Year 152,005,000 تومان
180 - دانشگاه گلیشیم استانبول 1750 دلار
مدیریت هوانوردی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 76,002,500 تومان
181 - دانشگاه گلیشیم استانبول 3000 دلار
مدیریت بهداشت و درمان (بدون پایان نامه) - 3 - 1.5 Year 130,290,000 تومان
182 - دانشگاه گلیشیم استانبول 3000 دلار
علوم سیاسی و روابط بین الملل (بدون پایان نامه) - 3 - 1.5 Year 130,290,000 تومان
183 - دانشگاه گلیشیم استانبول 2250 دلار
تجارت (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 97,717,500 تومان
184 - دانشگاه گلیشیم استانبول 3000 دلار
تجارت (بدون پایان نامه) - 2 - 1.5 Year 130,290,000 تومان
185 - دانشگاه گلیشیم استانبول 5000 دلار
روانشناسی بالینی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 217,150,000 تومان
186 - دانشگاه گلیشیم استانبول 3000 دلار
روانشناسی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 130,290,000 تومان
187 - دانشگاه گلیشیم استانبول 4500 دلار
روانشناسی (بدون پایان نامه) - 3 - 1.5 Year 195,435,000 تومان
188 - دانشگاه گلیشیم استانبول 3000 دلار
تجارت (بدون پایان نامه) - 3 - 1.5 Year 130,290,000 تومان
189 - دانشگاه گلیشیم استانبول 1750 دلار
علوم سیاسی و مدیریت دولتی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 76,002,500 تومان
190 - دانشگاه یدی تپه استانبول 4250 دلار
دکتری تلفیقی اقتصاد - 3 - 4 Year 184,577,500 تومان
191 - دانشگاه یدی تپه استانبول 3250 دلار
دکتری تلفیقی فلسفه - 3 - 4 Year 141,147,500 تومان
192 - دانشگاه یدی تپه استانبول 4250 دلار
دکتری تلفیقی علوم سیاسی و روابط بین الملل - 3 - 4 Year 184,577,500 تومان
193 - دانشگاه گلیشیم استانبول 1750 دلار
مدیریت بهداشت و درمان (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 76,002,500 تومان
194 - دانشگاه گلیشیم استانبول 3000 دلار
علوم سیاسی و مدیریت دولتی (بدون پایان نامه) - 3 - 1.5 Year 130,290,000 تومان
195 - دانشگاه گلیشیم استانبول 1750 دلار
جامعه شناسی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 76,002,500 تومان
196 - دانشگاه گلیشیم استانبول 3000 دلار
جامعه شناسی (بدون پایان نامه) - 3 - 1.5 Year 130,290,000 تومان
197 - دانشگاه گلیشیم استانبول 3000 دلار
تجارت بین المللی و لجستیک (بدون پایان نامه) - 3 - 1.5 Year 130,290,000 تومان
198 - دانشگاه گلیشیم استانبول 1750 دلار
علوم سیاسی و روابط بین الملل (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 76,002,500 تومان
199 - دانشگاه گلیشیم استانبول 1750 دلار
تجارت بین المللی و لجستیک (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 76,002,500 تومان
200 - دانشگاه گلیشیم استانبول 1750 دلار
گزارش و ارتباطات رسانه های نوین (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 76,002,500 تومان
201 - دانشگاه گلیشیم استانبول 3000 دلار
لجستیک و حمل و نقل بین المللی (بدون پایان نامه) - 3 - 1.5 Year 130,290,000 تومان
202 - دانشگاه گلیشیم استانبول 2000 دلار
دکتری اقتصاد و دارایی - 3 - 4 Year 86,860,000 تومان
203 - دانشگاه گلیشیم استانبول 1725 دلار
دکتری علوم سیاسی و روابط بین الملل - 3 - 4 Year 74,916,750 تومان
204 - دانشگاه گلیشیم استانبول 2000 دلار
دکتری بازرگانی - 3 - 4 Year 86,860,000 تومان
205 - دانشگاه گلیشیم استانبول 2000 دلار
دکتری گوارش - 3 - 4 Year 86,860,000 تومان
206 - دانشگاه گلیشیم استانبول 2000 دلار
دکتری گوارش - 3 - 4 Year 86,860,000 تومان
207 - دانشگاه گلیشیم استانبول 2000 دلار
علوم سیاسی و مدیریت دولتی (بدون پایان نامه) - 2 - 2 Year 86,860,000 تومان
208 - دانشگاه گلیشیم استانبول 3000 دلار
آموزش راهنمای تور (بدون پایان نامه) - 3 - 1.5 Year 130,290,000 تومان
209 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 3000 دلار
مدیریت بازرگانی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 130,290,000 تومان
210 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 3500 دلار
مدیریت منابع انسانی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 152,005,000 تومان
211 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 3000 دلار
مدیریت سلامت (بدون پایان نامه) - 3 - 2 Year 130,290,000 تومان
212 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 3000 دلار
علوم سیاسی و روابط بین الملل (بدون پایان نامه) - 3 - 2 Year 130,290,000 تومان
213 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 3000 دلار
مدیریت منابع انسانی (بدون پایان نامه) - 3 - 2 Year 130,290,000 تومان
214 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 7500 دلار
دکتری مدیریت بازرگانی - 2 - 4 Year 325,725,000 تومان
215 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 3500 دلار
علوم سیاسی و روابط بین الملل (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 152,005,000 تومان
216 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 3500 دلار
روانشناسی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 152,005,000 تومان
217 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 3500 دلار
گزارشگری مالی و حسابرسی بین المللی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 152,005,000 تومان
218 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 3000 دلار
گزارشگری مالی و حسابرسی بین المللی (بدون پایان نامه) - 3 - 2 Year 130,290,000 تومان
219 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 3500 دلار
حسابداری و حسابرسی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 152,005,000 تومان
220 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 3000 دلار
تبلیغات و ارتباطات برند (بدون پایان نامه) - 3 - 2 Year 130,290,000 تومان
221 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 3500 دلار
تبلیغات و ارتباطات برند (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 152,005,000 تومان
222 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 3500 دلار
مدیریت بازرگانی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 152,005,000 تومان
223 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 3000 دلار
مدیریت بازرگانی (بدون پایان نامه) - 2 - 4 Year 130,290,000 تومان
224 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 3000 دلار
تجارت بین الملل (بدون پایان نامه) - 3 - 2 Year 130,290,000 تومان
225 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 3500 دلار
تجارت بین الملل (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 152,005,000 تومان
226 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 3000 دلار
امور مالی و بانکی (بدون پایان نامه) - 3 - 2 Year 130,290,000 تومان
227 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 2900 دلار
فناوری اطلاعات (بدون پایان نامه) - 3 - 2 Year 125,947,000 تومان
228 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 2900 دلار
رسانه های نوین و روزنامه نگاری (بدون پایان نامه) - 3 - 2 Year 125,947,000 تومان
229 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 3300 دلار
امور مالی و بانکی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 143,319,000 تومان
230 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 3500 دلار
فناوری اطلاعات (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 152,005,000 تومان
231 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 3000 دلار
تجارت و امور مالی بین المللی (بدون پایان نامه) - 3 - 2 Year 130,290,000 تومان
232 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 7500 دلار
روانشناسی بالینی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 325,725,000 تومان
233 - 4000 دلار
تجارت (بدون پایان نامه) - 3 - 1 Year 173,720,000 تومان
234 - 4000 دلار
تجارت (با پایان نامه) - 3 - 1 Year 173,720,000 تومان
235 - 4000 دلار
تجارت (با پایان نامه) - 2 - 1 Year 173,720,000 تومان
236 - 4000 دلار
سیاست جهانی و روابط بین الملل (بدون پایان نامه) - 3 - 1 Year 173,720,000 تومان
237 - 4000 دلار
سیاست جهانی و روابط بین الملل (با پایان نامه) - 3 - 1 Year 173,720,000 تومان
238 - 4000 دلار
سیاست جهانی و روابط بین الملل (با پایان نامه) - 2 - 1 Year 173,720,000 تومان
239 - 4000 دلار
حقوق عمومی (با پایان نامه) - 3 - 1 Year 173,720,000 تومان
240 - 4000 دلار
حقوق عمومی (بدون پایان نامه) - 3 - 1 Year 173,720,000 تومان
241 - 4000 دلار
حقوق خصوصی (با پایان نامه) - 3 - 1 Year 173,720,000 تومان
242 - 4000 دلار
حقوق خصوصی (بدون پایان نامه) - 3 - 1 Year 173,720,000 تومان
243 - 2200 دلار
بهداشت و ایمنی شغلی (بدون پایان نامه) - 3 - 1 Year 95,546,000 تومان
244 - 4000 دلار
تجارت (بدون پایان نامه) - 2 - 1 Year 173,720,000 تومان
245 - 6400 دلار
روانشناسی بالینی (با پایان نامه) - 3 - 1 Year 277,952,000 تومان
246 - 4000 دلار
علم داده (بدون پایان نامه) - 2 - 1 Year 173,720,000 تومان
247 - دانشگاه دوغوش استانبول 4000 دلار
لجستیک و مدیریت زنجیره تامین دکتری - 3 - 4 Year 173,720,000 تومان
248 - دانشگاه دوغوش استانبول 2450 دلار
بانکداری و مالی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 106,403,500 تومان
249 - دانشگاه دوغوش استانبول 2250 دلار
بانکداری و مالی (بدون پایان نامه) - 3 - 2 Year 97,717,500 تومان
250 - دانشگاه مديپل استانبول 2800 دلار
بانک و بیمه - 3 - 2 Year 121,604,000 تومان
251 - دانشگاه دوغوش استانبول 2700 دلار
علوم ارتباطات (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 117,261,000 تومان
252 - دانشگاه دوغوش استانبول 2702 دلار
علوم ارتباطات (بدون پایان نامه) - 3 - 1 Year 117,347,860 تومان
253 - دانشگاه دوغوش استانبول 2700 دلار
اقتصاد مالی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 117,261,000 تومان
254 - دانشگاه دوغوش استانبول 2702 دلار
اقتصاد مالی (بدون پایان نامه) - 3 - 1 Year 117,347,860 تومان
255 - دانشگاه دوغوش استانبول 2700 دلار
امور جهانی و مطالعات اتحادیه اروپا (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 117,261,000 تومان
256 - دانشگاه دوغوش استانبول 2702 دلار
علوم ارتباطات (بدون پایان نامه) - 2 - 1 Year 117,347,860 تومان
257 - دانشگاه دوغوش استانبول 2700 دلار
حقوق خصوصی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 117,261,000 تومان
258 - دانشگاه دوغوش استانبول 2702 دلار
حقوق خصوصی (بدون پایان نامه) - 3 - 1 Year 117,347,860 تومان
259 - دانشگاه دوغوش استانبول 2702 دلار
حقوق عمومی (بدون پایان نامه) - 3 - 1 Year 117,347,860 تومان
260 - دانشگاه دوغوش استانبول 2700 دلار
حقوق عمومی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 117,261,000 تومان
261 - دانشگاه دوغوش استانبول 2702 دلار
امور جهانی و مطالعات اتحادیه اروپا (بدون پایان نامه) - 3 - 1 Year 117,347,860 تومان
262 - دانشگاه دوغوش استانبول 1350 دلار
دکتری اقتصاد مالی - 3 - 4 Year 58,630,500 تومان
263 - دانشگاه دوغوش استانبول 2200 دلار
روانشناسی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 95,546,000 تومان
264 - دانشگاه دوغوش استانبول 2702 دلار
روانشناسی (بدون پایان نامه) - 3 - 1 Year 117,347,860 تومان
265 - دانشگاه دوغوش استانبول 2450 دلار
مدیریت منابع انسانی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 106,403,500 تومان
266 - دانشگاه دوغوش استانبول 2250 دلار
مدیریت منابع انسانی (بدون پایان نامه) - 3 - 2 Year 97,717,500 تومان
267 - دانشگاه دوغوش استانبول 2450 دلار
پرستاری بیماری های جراحی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 106,403,500 تومان
268 - 5500 دلار
روانشناسی بالینی رشد محور کودک و نوجوان (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 238,865,000 تومان
269 - 4000 دلار
اقتصاد و امور مالی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 173,720,000 تومان
270 - 3000 دلار
مدیریت در مؤسسات آموزشی (بدون پایان نامه) - 3 - 2 Year 130,290,000 تومان
271 - 4000 دلار
مطالعات مهاجرت (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 173,720,000 تومان
272 - 4000 دلار
محاسبات تعاملی و سیستم های اطلاعاتی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 173,720,000 تومان
273 - 4000 دلار
اقتصاد و امور مالی (بدون پایان نامه) - 2 - 2 Year 173,720,000 تومان
274 - 4000 دلار
مطالعات مهاجرتی (بدون پایان نامه) - 2 - 2 Year 173,720,000 تومان
275 - 4000 دلار
محاسبات تعاملی و سیستم های اطلاعاتی (بدون پایان نامه) - 2 - 2 Year 173,720,000 تومان
276 - 4000 دلار
آموزش زبان انگلیسی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 173,720,000 تومان
277 - 4000 دلار
علم داده کاربردی (بدون پایان نامه) - 2 - 2 Year 173,720,000 تومان
278 - 4000 دلار
آموزش زبان انگلیسی (بدون پایان نامه) - 2 - 2 Year 173,720,000 تومان
279 - 3618 دلار
دکتری علوم اعصاب - 2 - 4 Year 157,129,740 تومان
280 - 7236 دلار
علوم اعصاب (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 314,259,480 تومان
281 - 7236 دلار
باستان شناسی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 314,259,480 تومان
282 - 7236 دلار
اقتصاد (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 314,259,480 تومان
283 - 7236 دلار
تجارت (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 314,259,480 تومان
284 - 3618 دلار
دکتری اقتصاد - 2 - 4 Year 157,129,740 تومان
285 - 3625 دلار
دکتری تاریخ - 2 - 4 Year 157,433,750 تومان
286 - 3618 دلار
دکتری بازرگانی - 2 - 4 Year 157,129,740 تومان
287 - 7236 دلار
ترجمه کنفرانس (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 314,259,480 تومان
288 - 7236 دلار
برنامه اقتصاد، سیاست و امنیت انرژی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 314,259,480 تومان
289 - 7236 دلار
تاریخچه (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 314,259,480 تومان
290 - 7236 دلار
امور بین الملل و سیاست عمومی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 314,259,480 تومان
291 - 7236 دلار
روابط بین الملل (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 314,259,480 تومان
292 - 7236 دلار
رسانه و طراحی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 314,259,480 تومان
293 - 3618 دلار
دکتری روابط بین الملل - 2 - 4 Year 157,129,740 تومان
294 - 7236 دلار
حقوق و اقتصاد (بدون پایان نامه) - 2 - 2 Year 314,259,480 تومان
295 - 7236 دلار
فلسفه (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 314,259,480 تومان
296 - 7236 دلار
علوم سیاسی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 314,259,480 تومان
297 - 7236 دلار
حقوق خصوصی و حقوق عمومی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 314,259,480 تومان
298 - 3618 دلار
دکتری حقوق خصوصی و حقوق عمومی - 2 - 4 Year 157,129,740 تومان
299 - 7236 دلار
مطالعات رسانه ای و تصویری (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 314,259,480 تومان
300 - 3618 دلار
دکتری فلسفه - 2 - 4 Year 157,129,740 تومان
301 - 3618 دلار
دکتری علوم سیاسی - 2 - 4 Year 157,129,740 تومان
302 - 7236 دلار
روانشناسی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 314,259,480 تومان
303 - دانشگاه کادیرهاس استانبول 7500 دلار
مطالعات ارتباطات (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 325,725,000 تومان
304 - دانشگاه کادیرهاس استانبول 7500 دلار
مدیریت ارتباطات شرکتی و روابط عمومی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 325,725,000 تومان
305 - دانشگاه کادیرهاس استانبول 7500 دلار
مدیریت ارتباطات شرکتی و روابط عمومی (بدون پایان نامه) - 3 - 2 Year 325,725,000 تومان
306 - دانشگاه کادیرهاس استانبول 6000 دلار
دکتری مطالعات ارتباطات - 2 - 4 Year 260,580,000 تومان
307 - دانشگاه کادیرهاس استانبول 7500 دلار
سیستم های اطلاعات مدیریت (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 325,725,000 تومان
308 - دانشگاه کادیرهاس استانبول 6000 دلار
سیستم های اطلاعات مدیریت (بدون پایان نامه) - 2 - 2 Year 260,580,000 تومان
309 - دانشگاه کادیرهاس استانبول 7500 دلار
اقتصاد (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 325,725,000 تومان
310 - دانشگاه کادیرهاس استانبول 7500 دلار
اقتصاد (بدون پایان نامه) - 2 - 2 Year 325,725,000 تومان
311 - دانشگاه کادیرهاس استانبول 6000 دلار
دکترای اقتصاد - 2 - 4 Year 260,580,000 تومان
312 - دانشگاه کادیرهاس استانبول 6000 دلار
دکتری حقوق خصوصی - 3 - 4 Year 260,580,000 تومان
313 - دانشگاه کادیرهاس استانبول 6000 دلار
دکتری بازرگانی - 2 - 4 Year 260,580,000 تومان
314 - دانشگاه کادیرهاس استانبول 6000 دلار
دکتری مالی و بانکی - 2 - 4 Year 260,580,000 تومان
315 - دانشگاه کادیرهاس استانبول 7500 دلار
امور مالی و بانکی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 325,725,000 تومان
316 - دانشگاه کادیرهاس استانبول 7500 دلار
امور مالی و بانکی (بدون پایان نامه) - 2 - 2 Year 325,725,000 تومان
317 - دانشگاه کادیرهاس استانبول 7500 دلار
تجارت (بدون پایان نامه) - 2 - 2 Year 325,725,000 تومان
318 - دانشگاه کادیرهاس استانبول 7500 دلار
تجارت (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 325,725,000 تومان
319 - 3750 دلار
اقتصاد مالی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 162,862,500 تومان
320 - 7500 دلار
اقتصاد مالی (بدون پایان نامه) - 2 - 1 Year 325,725,000 تومان
321 - 3750 دلار
مدیریت لجستیک (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 162,862,500 تومان
322 - 7500 دلار
مدیریت لجستیک (بدون پایان نامه) - 2 - 1 Year 325,725,000 تومان
323 - 3750 دلار
MBA (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 162,862,500 تومان
324 - 7500 دلار
MBA انحصاری (بدون پایان نامه) - 2 - 1 Year 325,725,000 تومان
325 - 1875 دلار
دکتری بازرگانی - 2 - 4 Year 81,431,250 تومان
326 - 3750 دلار
حقوق خصوصی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 162,862,500 تومان
327 - 3750 دلار
روانشناسی تجربی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 162,862,500 تومان
328 - 7500 دلار
ارتباط برند (بدون پایان نامه) - 2 - 1 Year 325,725,000 تومان
329 - 7500 دلار
حقوق خصوصی (بدون پایان نامه) - 3 - 1 Year 325,725,000 تومان
330 - 3750 دلار
حقوق عمومی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 162,862,500 تومان
331 - 7500 دلار
حقوق عمومی (بدون پایان نامه) - 3 - 1 Year 325,725,000 تومان
332 - 3750 دلار
ارتباطات بازاریابی و روابط عمومی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 162,862,500 تومان
333 - 3750 دلار
ارتباطات بازاریابی و روابط عمومی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 162,862,500 تومان
334 - 7500 دلار
علوم سیاسی و روابط بین الملل (بدون پایان نامه) - 2 - 1 Year 325,725,000 تومان
335 - 3750 دلار
انرژی پایدار (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 162,862,500 تومان
336 - 1875 دلار
دکتری علوم سیاسی و روابط بین الملل - 2 - 4 Year 81,431,250 تومان
337 - 7500 دلار
انرژی پایدار (بدون پایان نامه) - 2 - 1 Year 325,725,000 تومان
338 - 4675 دلار
دکتری بازرگانی - 2 - 4 Year 203,035,250 تومان
339 - 4675 دلار
دکتری بازرگانی - 3 - 4 Year 203,035,250 تومان
340 - 5400 دلار
دکتری اقتصاد سیاسی - 3 - 4 Year 234,522,000 تومان
341 - 5400 دلار
دکتری علوم سیاسی و مدیریت دولتی - 3 - 4 Year 234,522,000 تومان
342 - 3250 دلار
مدیریت بازرگانی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 141,147,500 تومان
343 - 3250 دلار
اقتصاد کاربردی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 141,147,500 تومان
344 - 3250 دلار
ادبیات و فرهنگ انگلیسی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 141,147,500 تومان
345 - 3250 دلار
مدیریت دولتی و علوم سیاسی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 141,147,500 تومان
346 - 3250 دلار
امور مالی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 141,147,500 تومان
347 - 3250 دلار
حقوق عمومی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 141,147,500 تومان
348 - 3250 دلار
اتحادیه اروپا (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 141,147,500 تومان
349 - 3250 دلار
مدیریت گردشگری (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 141,147,500 تومان
350 - 3250 دلار
مدیریت بازرگانی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 141,147,500 تومان
351 - 10800 دلار
روانشناسی بالینی (بدون پایان نامه) - 2 - 1 Year 469,044,000 تومان
352 - 10800 دلار
روانشناسی بالینی (بدون پایان نامه) - 3 - 1 Year 469,044,000 تومان
353 - 5000 دلار
دکتری مدیریت بازرگانی - 2 - 4 Year 217,150,000 تومان
354 - 5000 دلار
دکتری مدیریت بازرگانی - 3 - 4 Year 217,150,000 تومان
355 - 5000 دلار
دکتری اقتصاد سیاسی - 3 - 4 Year 217,150,000 تومان
356 - 5000 دلار
دکتری علوم سیاسی و مدیریت دولتی - 3 - 4 Year 217,150,000 تومان
357 - 5000 دلار
دکتری حقوق خصوصی - 3 - 4 Year 217,150,000 تومان
358 - دانشگاه کوچ استانبول 9750 دلار
کسب و کار مدولار (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 423,442,500 تومان
359 - دانشگاه کوچ استانبول 9750 دلار
تجارت فنی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 423,442,500 تومان
360 - دانشگاه کوچ استانبول 9750 دلار
کارشناسی ارشد در رشته مالی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 423,442,500 تومان
361 - دانشگاه کوچ استانبول 9750 دلار
کارشناسی ارشد مدیریت بین المللی (KU MIM) (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 423,442,500 تومان
362 - دانشگاه کوچ استانبول 4875 دلار
مدیریت بازرگانی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 211,721,250 تومان
363 - دانشگاه کوچ استانبول 9750 دلار
CEMS کارشناسی ارشد مدیریت بین الملل (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 423,442,500 تومان
364 - دانشگاه کوچ استانبول 12250 دلار
مدیریت بازرگانی اجرایی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 532,017,500 تومان
365 - دانشگاه هالیچ استانبول 5000 دلار
روانشناسی بالینی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 217,150,000 تومان
366 - دانشگاه هالیچ استانبول 3000 دلار
تجارت (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 130,290,000 تومان
367 - دانشگاه هالیچ استانبول 3000 دلار
روانشناسی عمومی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 130,290,000 تومان
368 - دانشگاه هالیچ استانبول 5000 دلار
تجارت و تجارت بین المللی (بدون پایان نامه) - 3 - 1.5 Year 217,150,000 تومان
369 - دانشگاه هالیچ استانبول 5000 دلار
حسابداری و حسابرسی (بدون پایان نامه) - 3 - 1.5 Year 217,150,000 تومان
370 - دانشگاه هالیچ استانبول 5000 دلار
حسابداری و تامین مالی (بدون پایان نامه) - 3 - 1.5 Year 217,150,000 تومان
371 - دانشگاه هالیچ استانبول 3000 دلار
حسابداری و تامین مالی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 130,290,000 تومان
372 - دانشگاه هالیچ استانبول 5000 دلار
تجارت (بدون پایان نامه) - 3 - 1.5 Year 217,150,000 تومان
373 - دانشگاه هالیچ استانبول 5000 دلار
تجارت بین الملل و مدیریت بازرگانی (بدون پایان نامه) - 2 - 1.5 Year 217,150,000 تومان
374 - دانشگاه هالیچ استانبول 3000 دلار
تجارت بین الملل و مدیریت بازرگانی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 130,290,000 تومان
375 - دانشگاه هالیچ استانبول 3000 دلار
تجارت و بازرگانی بین المللی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 130,290,000 تومان
376 - دانشگاه هالیچ استانبول 3000 دلار
تجارت (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 130,290,000 تومان
377 - دانشگاه هالیچ استانبول 5000 دلار
تجارت (بدون پایان نامه) - 2 - 1.5 Year 217,150,000 تومان
378 - دانشگاه هالیچ استانبول 5000 دلار
روانشناسی عمومی (بدون پایان نامه) - 3 - 1.5 Year 217,150,000 تومان
379 - 2250 دلار
مدیریت و نظارت آموزش و پرورش (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 97,717,500 تومان
380 - 2250 دلار
مدیریت آموزشی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 97,717,500 تومان
381 - 2250 دلار
راهنمایی و مشاوره روانشناسی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 97,717,500 تومان
382 - 2250 دلار
برنامه درسی و آموزش (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 97,717,500 تومان
383 - 2050 دلار
اتحادیه اروپا (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 89,031,500 تومان
384 - 2050 دلار
روابط بین الملل (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 89,031,500 تومان
385 - 2400 دلار
حسابداری و مالی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 104,232,000 تومان
386 - 2050 دلار
بانکداری و مالی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 89,031,500 تومان
387 - 2400 دلار
تجارت (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 104,232,000 تومان
388 - 2050 دلار
بازار سرمایه (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 89,031,500 تومان
389 - 2050 دلار
حقوق مدنی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 89,031,500 تومان
390 - 2625 دلار
روانشناسی بالینی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 114,003,750 تومان
391 - 2250 دلار
اقتصاد (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 97,717,500 تومان
392 - 2050 دلار
حقوق اقتصاد (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 89,031,500 تومان
393 - 2400 دلار
مدیریت بازرگانی اجرایی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 104,232,000 تومان
394 - 2050 دلار
بیمه و مدیریت ریسک (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 89,031,500 تومان
395 - 2050 دلار
گزارشگری مالی و حسابرسی بین المللی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 89,031,500 تومان
396 - 2050 دلار
تجارت و بازاریابی بین المللی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 89,031,500 تومان
397 - 2050 دلار
سیستم های اطلاعات مدیریت (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 89,031,500 تومان
398 - 2250 دلار
بازاریابی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 97,717,500 تومان
399 - 2625 دلار
روانشناسی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 114,003,750 تومان
400 - 2050 دلار
روابط عمومی و تبلیغات (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 89,031,500 تومان
401 - 2050 دلار
روانشناسی اجتماعی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 89,031,500 تومان
402 - 2050 دلار
مددکاری اجتماعی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 89,031,500 تومان
403 - 2050 دلار
جامعه شناسی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 89,031,500 تومان
404 - 2050 دلار
مدیریت فناوری و اطلاعات (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 89,031,500 تومان
405 - دانشگاه بیلگی استانبول 6150 دلار
روانشناسی بالینی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 267,094,500 تومان
406 - دانشگاه بیلگی استانبول 3300 دلار
مدیریت فرهنگی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 143,319,000 تومان
407 - دانشگاه بیلگی استانبول 3250 دلار
مطالعات فرهنگی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 141,147,500 تومان
408 - دانشگاه بیلگی استانبول 2358 دلار
اقتصاد (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 102,407,940 تومان
409 - دانشگاه بیلگی استانبول 2358 دلار
مطالعات اتحادیه اروپا (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 102,407,940 تومان
410 - دانشگاه بیلگی استانبول 3300 دلار
اقتصاد مالی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 143,319,000 تومان
411 - دانشگاه بیلگی استانبول 2600 دلار
تاریخ، نظریه و نقد در معماری (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 112,918,000 تومان
412 - دانشگاه بیلگی استانبول 6600 دلار
مدیریت منابع انسانی (بدون پایان نامه) - 2 - 1 Year 286,638,000 تومان
413 - دانشگاه بیلگی استانبول 3500 دلار
حقوق اطلاعات و فناوری (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 152,005,000 تومان
414 - دانشگاه بیلگی استانبول 3300 دلار
امور مالی بین المللی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 143,319,000 تومان
415 - دانشگاه بیلگی استانبول 2385 دلار
اقتصاد سیاسی بین الملل (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 103,580,550 تومان
416 - دانشگاه بیلگی استانبول 2385 دلار
روابط بین الملل (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 103,580,550 تومان
417 - دانشگاه بیلگی استانبول 1650 دلار
حقوق (حقوق تجارت/حقوق حقوق بشر) (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 71,659,500 تومان
418 - دانشگاه بیلگی استانبول 3300 دلار
بازاریابی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 143,319,000 تومان
419 - دانشگاه بیلگی استانبول 3300 دلار
ارتباطات بازاریابی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 143,319,000 تومان
420 - دانشگاه بیلگی استانبول 3300 دلار
رسانه و سیستم های ارتباطی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 143,319,000 تومان
421 - دانشگاه بیلگی استانبول 3300 دلار
روانشناسی سازمانی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 143,319,000 تومان
422 - دانشگاه بیلگی استانبول 2600 دلار
فلسفه و اندیشه اجتماعی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 112,918,000 تومان
423 - دانشگاه بیلگی استانبول 6600 دلار
روابط عمومی و ارتباطات شرکتی (بدون پایان نامه) - 3 - 1 Year 286,638,000 تومان
424 - دانشگاه بیلگی استانبول 1650 دلار
مدیریت پروژه های اجتماعی و سازمان های مردم نهاد (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 71,659,500 تومان
425 - دانشگاه بیلگی استانبول 3300 دلار
قانون تجارت ترکیه و آلمان (بدون پایان نامه) - 8 - 1 Year 143,319,000 تومان
426 - دانشگاه بیلگی استانبول 6600 دلار
حسابداری و حسابرسی (بدون پایان نامه) - 3 - 1 Year 286,638,000 تومان
427 - دانشگاه بیلگی استانبول 6600 دلار
مدیریت فرهنگی (بدون پایان نامه) - 2 - 1 Year 286,638,000 تومان
428 - دانشگاه بیلگی استانبول 4715 دلار
مطالعات اتحادیه اروپا (بدون پایان نامه) - 2 - 1 Year 204,772,450 تومان
429 - دانشگاه بیلگی استانبول 6600 دلار
اقتصاد مالی (بدون پایان نامه) - 2 - 1 Year 286,638,000 تومان
430 - دانشگاه بیلگی استانبول 6600 دلار
امور مالی بین المللی (بدون پایان نامه) - 2 - 1 Year 286,638,000 تومان
431 - دانشگاه بیلگی استانبول 4715 دلار
اقتصاد سیاسی بین المللی (بدون پایان نامه) - 2 - 1 Year 204,772,450 تومان
432 - دانشگاه بیلگی استانبول 4715 دلار
روابط بین الملل (بدون پایان نامه) - 2 - 1 Year 204,772,450 تومان
433 - دانشگاه بیلگی استانبول 6600 دلار
بازاریابی (بدون پایان نامه) - 2 - 1 Year 286,638,000 تومان
434 - دانشگاه بیلگی استانبول 6600 دلار
یادگیری، نوآوری، فناوری و کارآفرینی (بدون پایان نامه) - 2 - 1 Year 286,638,000 تومان
435 - دانشگاه بیلگی استانبول 3300 دلار
روانشناسی سازمانی/ روانشناسی صنعتی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 143,319,000 تومان
436 - دانشگاه بیلگی استانبول 6600 دلار
ارتباطات بازاریابی (بدون پایان نامه) - 3 - 1 Year 286,638,000 تومان
437 - دانشگاه بیلگی استانبول 6600 دلار
روانشناسی سازمانی (بدون پایان نامه) - 2 - 1 Year 286,638,000 تومان
438 - دانشگاه بیلگی استانبول 6600 دلار
حقوق / حقوق اقتصادی - 3 - 1 Year 286,638,000 تومان
439 - دانشگاه بیلگی استانبول 3300 دلار
پروژه های اجتماعی و مدیریت سازمان های مردم نهاد (بدون پایان نامه) - 3 - 1 Year 143,319,000 تومان
440 - دانشگاه بیلگی استانبول 3300 دلار
اقتصاد مالی / مالی دیجیتال (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 143,319,000 تومان
441 - دانشگاه بیلگی استانبول 6600 دلار
اقتصاد مالی / CFA (بدون پایان نامه) - 2 - 1 Year 286,638,000 تومان
442 - دانشگاه بیلگی استانبول 6600 دلار
اقتصاد مالی / مالی دیجیتال (بدون پایان نامه) - 2 - 1 Year 286,638,000 تومان
443 - دانشگاه بیلگی استانبول 7900 دلار
MBA (بدون پایان نامه) - 2 - 1 Year 343,097,000 تومان
444 - دانشگاه بیلگی استانبول 6600 دلار
بازاریابی تعاملی / آکادمی بعدی (بدون پایان نامه) - 3 - 1 Year 286,638,000 تومان
445 - دانشگاه بیکوز استانبول 2400 دلار
تجارت (بدون پایان نامه) - 2 - 1.5 Year 104,232,000 تومان
446 - دانشگاه بیکوز استانبول 2600 دلار
تجارت بین المللی و لجستیک (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 112,918,000 تومان
447 - دانشگاه بیکوز استانبول 2400 دلار
تجارت بین المللی و لجستیک (بدون پایان نامه) - 3 - 2 Year 104,232,000 تومان
448 - دانشگاه بیکوز استانبول 2400 دلار
روانشناسی کار و سازمانی (بدون پایان نامه) - 3 - 1.5 Year 104,232,000 تومان
449 - دانشگاه بیکوز استانبول 2600 دلار
طراحی ارتباط و نشانه شناسی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 112,918,000 تومان
450 - دانشگاه بیکوز استانبول 2400 دلار
طراحی ارتباط و نشانه شناسی (بدون پایان نامه) - 3 - 1.5 Year 104,232,000 تومان
451 - دانشگاه بیکوز استانبول 2200 دلار
بازرگانی (بدون پایان نامه) (آموزش از راه دور) - 3 - 1.5 Year 95,546,000 تومان
452 - دانشگاه بیکوز استانبول 2500 دلار
تجارت بین المللی و لجستیک (بدون پایان نامه) (آموزش از راه دور) - 3 - 1.5 Year 108,575,000 تومان
453 - دانشگاه بیکوز استانبول 2600 دلار
روانشناسی بالینی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 112,918,000 تومان
454 - دانشگاه بیکوز استانبول 2400 دلار
روانشناسی بالینی (بدون پایان نامه) - 3 - 2 Year 104,232,000 تومان
455 - دانشگاه آیدین استانبول 4500 دلار
زبان و ادبیات انگلیسی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 195,435,000 تومان
456 - دانشگاه مال تپه استانبول 1500 دلار
کسب و کار الکترونیکی (بدون پایان نامه) - 3 - 2 Year 65,145,000 تومان
457 - دانشگاه آیدین استانبول 4000 دلار
طراحی گرافیک (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 173,720,000 تومان
458 - دانشگاه مال تپه استانبول 1500 دلار
مدیریت و نظارت آموزشی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 65,145,000 تومان
459 - دانشگاه آیدین استانبول 4000 دلار
تاریخچه (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 173,720,000 تومان
460 - دانشگاه آیدین استانبول 4000 دلار
مدیریت منابع انسانی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 173,720,000 تومان
461 - دانشگاه مال تپه استانبول 1500 دلار
گواهینامه IB مدیریت و نظارت آموزشی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 65,145,000 تومان
462 - دانشگاه آیدین استانبول 4000 دلار
حقوق فناوری اطلاعات (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 173,720,000 تومان
463 - دانشگاه مال تپه استانبول 1500 دلار
مدیریت و حاکمیت آموزش و پرورش (بدون پایان نامه) - 3 - 2 Year 65,145,000 تومان
464 - دانشگاه مال تپه استانبول 1500 دلار
فلسفه (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 65,145,000 تومان
465 - دانشگاه آیدین استانبول 4000 دلار
اقتصاد بین الملل (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 173,720,000 تومان
466 - دانشگاه مال تپه استانبول 1500 دلار
مشاوره فلسفی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 65,145,000 تومان
467 - دانشگاه مال تپه استانبول 1500 دلار
طراحی فیلم (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 65,145,000 تومان
468 - دانشگاه آیدین استانبول 4000 دلار
بررسی روابط بین الملل و اطلاعات (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 173,720,000 تومان
469 - دانشگاه مال تپه استانبول 1500 دلار
اقتصاد (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 65,145,000 تومان
470 - دانشگاه مال تپه استانبول 1500 دلار
آموزش زبان انگلیسی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 65,145,000 تومان
471 - دانشگاه مال تپه استانبول 1500 دلار
تجارت (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 65,145,000 تومان
472 - دانشگاه مال تپه استانبول 1500 دلار
حقوق عمومی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 65,145,000 تومان
473 - دانشگاه آیدین استانبول 4000 دلار
تحقیقات روابط بین الملل و تروریسم (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 173,720,000 تومان
474 - دانشگاه مال تپه استانبول 1500 دلار
روانشناسی بالینی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 65,145,000 تومان
475 - دانشگاه آیدین استانبول 4000 دلار
علوم سیاسی و روابط بین الملل (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 173,720,000 تومان
476 - دانشگاه مال تپه استانبول 1500 دلار
لجستیک و مدیریت زنجیره تامین (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 65,145,000 تومان
477 - دانشگاه آیدین استانبول 4000 دلار
حقوق خصوصی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 173,720,000 تومان
478 - دانشگاه مال تپه استانبول 1500 دلار
ادارات محلی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 65,145,000 تومان
479 - دانشگاه مال تپه استانبول 1500 دلار
آموزش پیش دبستانی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 65,145,000 تومان
480 - دانشگاه مال تپه استانبول 1500 دلار
حقوق خصوصی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 65,145,000 تومان
481 - دانشگاه آیدین استانبول 4000 دلار
روانشناسی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 173,720,000 تومان
482 - دانشگاه آیدین استانبول 4000 دلار
حقوق عمومی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 173,720,000 تومان
483 - دانشگاه مال تپه استانبول 1500 دلار
ارتباطات بازاریابی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 65,145,000 تومان
484 - دانشگاه مال تپه استانبول 1500 دلار
روانشناسی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 65,145,000 تومان
485 - دانشگاه مال تپه استانبول 1500 دلار
رادیو، تلویزیون و سینما (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 65,145,000 تومان
486 - دانشگاه آیدین استانبول 4000 دلار
روابط عمومی و تبلیغات (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 173,720,000 تومان
487 - دانشگاه مال تپه استانبول 1500 دلار
راهنمایی و مشاوره روانشناسی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 65,145,000 تومان
488 - دانشگاه مال تپه استانبول 1500 دلار
سیاست ها و مدیریت هنری (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 65,145,000 تومان
489 - دانشگاه مال تپه استانبول 1500 دلار
علوم سیاسی و روابط بین الملل (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 65,145,000 تومان
490 - دانشگاه مال تپه استانبول 2300 دلار
جامعه شناسی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 99,889,000 تومان
491 - دانشگاه آیدین استانبول 4000 دلار
مدیریت کیفیت و سیستم های تضمین کیفیت (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 173,720,000 تومان
492 - دانشگاه مال تپه استانبول 1500 دلار
اقتصاد و امور مالی بین الملل (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 65,145,000 تومان
493 - دانشگاه آیدین استانبول 4000 دلار
جامعه شناسی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 173,720,000 تومان
494 - دانشگاه مال تپه استانبول 1500 دلار
مدیریت تجارت بین الملل (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 65,145,000 تومان
495 - دانشگاه مال تپه استانبول 1875 دلار
کسب و کار الکترونیکی (بدون پایان نامه) - 2 - 2 Year 81,431,250 تومان
496 - دانشگاه آیدین استانبول 8000 دلار
بازاریابی استراتژیک و مدیریت برند (بدون پایان نامه) - 3 - 1.5 Year 347,440,000 تومان
497 - دانشگاه مال تپه استانبول 1500 دلار
فلسفه (بدون پایان نامه) - 3 - 2 Year 65,145,000 تومان
498 - دانشگاه مال تپه استانبول 1500 دلار
طراحی فیلم (بدون پایان نامه) - 3 - 2 Year 65,145,000 تومان
499 - دانشگاه آیدین استانبول 4000 دلار
تلویزیون و سینما (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 173,720,000 تومان
500 - دانشگاه مال تپه استانبول 1500 دلار
اقتصاد (بدون پایان نامه) - 3 - 2 Year 65,145,000 تومان
501 - دانشگاه آیدین استانبول 4000 دلار
ترجمه و ترجمه (روسی) (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 173,720,000 تومان
502 - دانشگاه مال تپه استانبول 1500 دلار
حقوق بشر (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 65,145,000 تومان
503 - دانشگاه مال تپه استانبول 1500 دلار
حقوق بشر (بدون پایان نامه) - 3 - 2 Year 65,145,000 تومان
504 - دانشگاه آیدین استانبول 4000 دلار
زبان و ادبیات ترکی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 173,720,000 تومان
505 - دانشگاه مال تپه استانبول 1500 دلار
تجارت (بدون پایان نامه) - 3 - 2 Year 65,145,000 تومان
506 - دانشگاه آیدین استانبول 4000 دلار
هنرهای تجسمی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 173,720,000 تومان
507 - دانشگاه مال تپه استانبول 1500 دلار
روانشناسی بالینی با مدرک روان درمانی بدن (همراه با پایان نامه) - 3 - 2 Year 65,145,000 تومان
508 - دانشگاه مال تپه استانبول 1500 دلار
لجستیک و مدیریت زنجیره تامین (بدون پایان نامه) - 3 - 2 Year 65,145,000 تومان
509 - دانشگاه مال تپه استانبول 1500 دلار
ادارات محلی (بدون پایان نامه) - 3 - 2 Year 65,145,000 تومان
510 - دانشگاه مال تپه استانبول 1500 دلار
آموزش پیش دبستانی (بدون پایان نامه) - 3 - 2 Year 65,145,000 تومان
511 - دانشگاه آیدین استانبول 4000 دلار
حسابداری و حسابرسی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 173,720,000 تومان
512 - دانشگاه مال تپه استانبول 1500 دلار
سیاست ها و مدیریت هنری (بدون پایان نامه) - 3 - 2 Year 65,145,000 تومان
513 - دانشگاه آیدین استانبول 4000 دلار
آموزش زبان عربی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 173,720,000 تومان
514 - دانشگاه مال تپه استانبول 2156 دلار
دکتری روانشناسی - 3 - 4 Year 93,635,080 تومان
515 - دانشگاه مال تپه استانبول 1500 دلار
لجستیک و مدیریت زنجیره تامین (بدون پایان نامه-لجستیک الکترونیکی) - 3 - 2 Year 65,145,000 تومان
516 - دانشگاه آیدین استانبول 4000 دلار
مدیریت بانک و بیمه (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 173,720,000 تومان
517 - دانشگاه مال تپه استانبول 1500 دلار
مدیریت تجارت بین الملل (بدون پایان نامه) - 3 - 2 Year 65,145,000 تومان
518 - دانشگاه آیدین استانبول 4500 دلار
تجارت (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 195,435,000 تومان
519 - دانشگاه مال تپه استانبول 1500 دلار
ارتباطات بازاریابی (بدون پایان نامه) - 3 - 2 Year 65,145,000 تومان
520 - دانشگاه آیدین استانبول 8000 دلار
مدیریت بازرگانی برای مدیران اجرایی (بدون پایان نامه) - 2 - 1.5 Year 347,440,000 تومان
521 - دانشگاه آیدین استانبول 7000 دلار
مدیریت بازرگانی برای مدیران اجرایی (بدون پایان نامه) - 3 - 1.5 Year 304,010,000 تومان
522 - دانشگاه مال تپه استانبول 2300 دلار
رادیو، تلویزیون و سینما (بدون پایان نامه) - 3 - 2 Year 99,889,000 تومان
523 - دانشگاه مال تپه استانبول 2300 دلار
جامعه شناسی (بدون پایان نامه) - 3 - 2 Year 99,889,000 تومان
524 - دانشگاه آیدین استانبول 7000 دلار
تجارت الکترونیک (بدون پایان نامه) (آموزش از راه دور) - 3 - 1.5 Year 304,010,000 تومان
525 - دانشگاه مال تپه استانبول 1500 دلار
راهنمایی و مشاوره روانشناسی (بدون پایان نامه) - 3 - 2 Year 65,145,000 تومان
526 - دانشگاه مال تپه استانبول 1500 دلار
علوم سیاسی و روابط بین الملل (بدون پایان نامه) - 3 - 2 Year 65,145,000 تومان
527 - دانشگاه آیدین استانبول 7000 دلار
مدیریت منابع انسانی (بدون پایان نامه) - 3 - 1.5 Year 304,010,000 تومان
528 - دانشگاه مال تپه استانبول 1500 دلار
اقتصاد و امور مالی بین المللی (بدون پایان نامه) - 3 - 2 Year 65,145,000 تومان
529 - دانشگاه مال تپه استانبول 2156 دلار
دکتری فلسفه - 3 - 4 Year 93,635,080 تومان
530 - دانشگاه آیدین استانبول 7000 دلار
اقتصاد بین الملل (بدون پایان نامه) - 3 - 1.5 Year 304,010,000 تومان
531 - دانشگاه مال تپه استانبول 2156 دلار
دکتری روابط عمومی و تبلیغات - 3 - 4 Year 93,635,080 تومان
532 - دانشگاه مال تپه استانبول 2156 دلار
دکتری اقتصاد - 3 - 4 Year 93,635,080 تومان
533 - دانشگاه مال تپه استانبول 2156 دلار
دکتری علوم ارتباطات - 3 - 4 Year 93,635,080 تومان
534 - دانشگاه آیدین استانبول 7000 دلار
حقوق عمومی (بدون پایان نامه) - 3 - 1.5 Year 304,010,000 تومان
535 - دانشگاه مال تپه استانبول 2156 دلار
دکتری بازرگانی - 3 - 4 Year 93,635,080 تومان
536 - دانشگاه مال تپه استانبول 2156 دلار
دکتری مدیریت لجستیک و زنجیره تامین - 3 - 4 Year 93,635,080 تومان
537 - دانشگاه آیدین استانبول 7000 دلار
حقوق خصوصی (بدون پایان نامه) - 3 - 1.5 Year 304,010,000 تومان
538 - دانشگاه مال تپه استانبول 2156 دلار
دکتری حقوق خصوصی - 3 - 4 Year 93,635,080 تومان
539 - دانشگاه مال تپه استانبول 2156 دلار
دکتری جامعه شناسی - 3 - 4 Year 93,635,080 تومان
540 - دانشگاه آیدین استانبول 7000 دلار
روانشناسی (بدون پایان نامه) - 3 - 1.5 Year 304,010,000 تومان
541 - دانشگاه آیدین استانبول 7000 دلار
مدیریت بانک و بیمه (بدون پایان نامه) - 2 - 1.5 Year 304,010,000 تومان
542 - دانشگاه آیدین استانبول 7000 دلار
سیستم های مدیریت کیفیت و تضمین کیفیت (بدون پایان نامه) - 3 - 1.5 Year 304,010,000 تومان
543 - دانشگاه آیدین استانبول 7000 دلار
بازاریابی استراتژیک و مدیریت برند (بدون پایان نامه) - 3 - 1.5 Year 304,010,000 تومان
544 - دانشگاه آیدین استانبول 4000 دلار
تجارت (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 173,720,000 تومان
545 - دانشگاه آیدین استانبول 7000 دلار
برنامه آموزشی و آموزشی (بدون پایان نامه) - 3 - 1.5 Year 304,010,000 تومان
546 - دانشگاه آیدین استانبول 3000 دلار
دکتری زبان و ادبیات انگلیسی - 2 - 4 Year 130,290,000 تومان
547 - دانشگاه آیدین استانبول 3000 دلار
دکتری علوم سیاسی و روابط بین الملل - 2 - 4 Year 130,290,000 تومان
548 - دانشگاه آیدین استانبول 2500 دلار
دکتری روابط عمومی و تبلیغات - 3 - 4 Year 108,575,000 تومان
549 - دانشگاه آیدین استانبول 2500 دلار
دکتری مدیریت بازرگانی - 3 - 4 Year 108,575,000 تومان
550 - دانشگاه آیدین استانبول 2500 دلار
دکتری حقوق خصوصی - 3 - 4 Year 108,575,000 تومان
551 - دانشگاه آیدین استانبول 2500 دلار
دکتری حسابداری و حسابرسی - 3 - 4 Year 108,575,000 تومان
552 - دانشگاه آیدین استانبول 2500 دلار
دکتری زبان و ادبیات ترکی - 3 - 4 Year 108,575,000 تومان
553 - دانشگاه آیدین استانبول 7000 دلار
آموزش زبان عربی (بدون پایان نامه) - 3 - 1.5 Year 304,010,000 تومان
554 - دانشگاه آیدین استانبول 4000 دلار
رسانه های جدید (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 173,720,000 تومان
555 - دانشگاه آیدین استانبول 7000 دلار
رسانه های جدید (بدون پایان نامه) - 3 - 1.5 Year 304,010,000 تومان
556 - دانشگاه آیدین استانبول 4000 دلار
روزنامه نگاری (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 173,720,000 تومان
557 - دانشگاه آیدین استانبول 7000 دلار
روزنامه نگاری (بدون پایان نامه) - 3 - 1.5 Year 304,010,000 تومان
558 - دانشگاه آیدین استانبول 7000 دلار
روابط عمومی و تبلیغات (بدون پایان نامه) - 3 - 1.5 Year 304,010,000 تومان
559 - دانشگاه آیدین استانبول 4000 دلار
آموزش ابتدایی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 173,720,000 تومان
560 - دانشگاه آیدین استانبول 4000 دلار
آموزش زبان انگلیسی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 173,720,000 تومان
561 - دانشگاه آیدین استانبول 3500 دلار
آموزش ابتدایی (بدون پایان نامه) - 3 - 2 Year 152,005,000 تومان
562 - دانشگاه آیدین استانبول 7000 دلار
آموزش زبان انگلیسی (بدون پایان نامه) - 2 - 1.5 Year 304,010,000 تومان
563 - دانشگاه آیدین استانبول 7500 دلار
روانشناسی بالینی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 325,725,000 تومان
564 - دانشگاه آیدین استانبول 11000 دلار
روانشناسی بالینی (بدون پایان نامه) - 3 - 1.5 Year 477,730,000 تومان
565 - دانشگاه آیدین استانبول 4000 دلار
دولت های محلی و تمرکززدایی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 173,720,000 تومان
566 - دانشگاه آیدین استانبول 7000 دلار
دولت های محلی و تمرکززدایی (بدون پایان نامه) - 3 - 1.5 Year 304,010,000 تومان
567 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 6000 دلار
مدیریت و برنامه ریزی آموزش و پرورش (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 260,580,000 تومان
568 - دانشگاه آیدین استانبول 7000 دلار
حسابداری و حسابرسی (بدون پایان نامه) - 3 - 1.5 Year 304,010,000 تومان
569 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 6000 دلار
طراحی و ارزشیابی آموزشی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 260,580,000 تومان
570 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 6000 دلار
فناوری آموزشی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 260,580,000 تومان
571 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 6000 دلار
راهنمایی و مشاوره (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 260,580,000 تومان
572 - دانشگاه آیدین استانبول 4000 دلار
آموزش پیش دبستانی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 173,720,000 تومان
573 - دانشگاه آیدین استانبول 7000 دلار
آموزش پیش دبستانی (بدون پایان نامه) - 3 - 1.5 Year 304,010,000 تومان
574 - دانشگاه آیدین استانبول 8000 دلار
علوم سیاسی و روابط بین الملل (بدون پایان نامه) - 2 - 1.5 Year 347,440,000 تومان
575 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 12000 دلار
مدیریت آموزش عالی (بدون پایان نامه) - 3 - 1.5 Year 521,160,000 تومان
576 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 6000 دلار
فن آوری های آموزشی - آموزش از راه دور (بدون پایان نامه) - 3 - 1.5 Year 260,580,000 تومان
577 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 6000 دلار
آموزش پیش دبستانی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 260,580,000 تومان
578 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 6000 دلار
راهنمایی و مشاوره (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 260,580,000 تومان
579 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 6000 دلار
آموزش تیزهوشان و استعدادهای درخشان (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 260,580,000 تومان
580 - دانشگاه آیدین استانبول 4000 دلار
هنرهای نمایشی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 173,720,000 تومان
581 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 12000 دلار
آموزش پیش دبستانی (بدون پایان نامه) - 3 - 2 Year 521,160,000 تومان
582 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 6000 دلار
مدیریت آموزش عالی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 260,580,000 تومان
583 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 6000 دلار
مدیریت آموزش عالی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 260,580,000 تومان
584 - دانشگاه آیدین استانبول 7000 دلار
تلویزیون و سینما (بدون پایان نامه) - 3 - 1.5 Year 304,010,000 تومان
585 - دانشگاه آیدین استانبول 4000 دلار
آموزش ترکی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 173,720,000 تومان
586 - دانشگاه آیدین استانبول 4000 دلار
خدمات اجتماعی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 173,720,000 تومان
587 - دانشگاه آیدین استانبول 7000 دلار
خدمات اجتماعی (بدون پایان نامه) - 3 - 1.5 Year 304,010,000 تومان
588 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 4500 دلار
آموزش پیش دبستانی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 195,435,000 تومان
589 - دانشگاه آیدین استانبول 4000 دلار
ترجمه و تفسیر (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 173,720,000 تومان
590 - دانشگاه آیدین استانبول 2500 دلار
دکتری حقوق عمومی - 3 - 4 Year 108,575,000 تومان
591 - دانشگاه آیدین استانبول 2500 دلار
دکتری آموزش پیش دبستانی - 3 - 4 Year 108,575,000 تومان
592 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 12000 دلار
آموزش پیش دبستانی (بدون پایان نامه) - 2 - 1.5 Year 521,160,000 تومان
593 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 12000 دلار
طراحی و ارزشیابی آموزشی (بدون پایان نامه) - 2 - 1.5 Year 521,160,000 تومان
594 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 6000 دلار
طراحی و ارزشیابی آموزشی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 260,580,000 تومان
595 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 12000 دلار
طراحی و ارزشیابی آموزشی (بدون پایان نامه) - 3 - 1.5 Year 521,160,000 تومان
596 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 12000 دلار
مدیریت و برنامه ریزی آموزش و پرورش (بدون پایان نامه) - 3 - 1.5 Year 521,160,000 تومان
597 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 10000 دلار
دکتری فناوری آموزشی - 3 - 4 Year 434,300,000 تومان
598 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 10000 دلار
دکتری راهنمایی و مشاوره - 2 - 4 Year 434,300,000 تومان
599 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 6000 دلار
فناوری آموزشی (بدون پایان نامه) - 2 - 1.5 Year 260,580,000 تومان
600 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 6000 دلار
فناوری آموزشی (بدون پایان نامه) - 3 - 2 Year 260,580,000 تومان
601 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 6000 دلار
فناوری آموزشی (با پایان نامه) - 3 - 1.5 Year 260,580,000 تومان
602 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 10000 دلار
دکتری فناوری آموزشی - 2 - 4 Year 434,300,000 تومان
603 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 12000 دلار
آموزش در دوران کودکی (بدون پایان نامه) - 2 - 1.5 Year 521,160,000 تومان
604 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 6000 دلار
آموزش در دوران کودکی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 260,580,000 تومان
605 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 12000 دلار
آموزش در دوران کودکی (بدون پایان نامه) - 3 - 1.5 Year 521,160,000 تومان
606 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 6000 دلار
آموزش در دوران کودکی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 260,580,000 تومان
607 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 4500 دلار
مشاوره خانواده (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 195,435,000 تومان
608 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 12000 دلار
مددکاری اجتماعی (بدون پایان نامه) - 3 - 1.5 Year 521,160,000 تومان
609 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 12000 دلار
مدیریت سلامت (بدون پایان نامه) - 3 - 1.5 Year 521,160,000 تومان
610 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 12000 دلار
انفورماتیک سلامت (بدون پایان نامه) - 3 - 1.5 Year 521,160,000 تومان
611 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 12000 دلار
مشاوره خانواده (بدون پایان نامه) - 3 - 1.5 Year 521,160,000 تومان
612 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 12000 دلار
طراحی ارتباطات (بدون پایان نامه) - 3 - 1.5 Year 521,160,000 تومان
613 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 6000 دلار
طراحی ارتباطات (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 260,580,000 تومان
614 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 12000 دلار
حسابداری و گزارش بین المللی (بدون پایان نامه) - 3 - 1.5 Year 521,160,000 تومان
615 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 6000 دلار
مدیریت تبلیغات و ارتباطات برند (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 260,580,000 تومان
616 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 6000 دلار
MBA (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 260,580,000 تومان
617 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 6000 دلار
بازار سرمایه و امور مالی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 260,580,000 تومان
618 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 6000 دلار
سینما و تلویزیون (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 260,580,000 تومان
619 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 6000 دلار
کارآفرینی و نوآوری (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 260,580,000 تومان
620 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 12000 دلار
اقتصاد مالی (بدون پایان نامه) - 2 - 1.5 Year 521,160,000 تومان
621 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 6000 دلار
مدیریت منابع انسانی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 260,580,000 تومان
622 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 6000 دلار
مدیریت و سیستم های اطلاعاتی (بدون پایان نامه) - 3 - 1.5 Year 260,580,000 تومان
623 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 12000 دلار
بازاریابی (بدون پایان نامه) - 3 - 1.5 Year 521,160,000 تومان
624 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 6000 دلار
مدیریت رسانه های دیجیتال (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 260,580,000 تومان
625 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 6000 دلار
فلسفه (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 260,580,000 تومان
626 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 6000 دلار
حقوق خصوصی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 260,580,000 تومان
627 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 6000 دلار
حقوق عمومی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 260,580,000 تومان
628 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 9000 دلار
روانشناسی بالینی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 390,870,000 تومان
629 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 12000 دلار
ارتباطات بازاریابی و عمومی (بدون پایان نامه) - 3 - 1.5 Year 521,160,000 تومان
630 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 6000 دلار
تاریخچه (بدون پایان نامه) - 3 - 1.5 Year 260,580,000 تومان
631 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 12000 دلار
کارآفرینی و نوآوری (بدون پایان نامه) - 2 - 1.5 Year 521,160,000 تومان
632 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 12000 دلار
مدیریت رسانه های دیجیتال (بدون پایان نامه) - 3 - 1.5 Year 521,160,000 تومان
633 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 6000 دلار
بازاریابی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 260,580,000 تومان
634 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 12000 دلار
بازاریابی (بدون پایان نامه) - 2 - 1.5 Year 521,160,000 تومان
635 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 12000 دلار
سیاست جهانی و روابط بین الملل (بدون پایان نامه) - 3 - 1.5 Year 521,160,000 تومان
636 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 12000 دلار
MBA (بدون پایان نامه) - 2 - 1.5 Year 521,160,000 تومان
637 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 12000 دلار
MBA (بدون پایان نامه) - 3 - 1.5 Year 521,160,000 تومان
638 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 6000 دلار
MBA (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 260,580,000 تومان
639 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 12000 دلار
مدیریت منابع انسانی (بدون پایان نامه) - 3 - 1.5 Year 521,160,000 تومان
640 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 6000 دلار
MBA - آموزش از راه دور (بدون پایان نامه) - 2 - 1.5 Year 260,580,000 تومان
641 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 6000 دلار
MBA - آموزش از راه دور (بدون پایان نامه) - 3 - 1.5 Year 260,580,000 تومان
642 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 9000 دلار
روانشناسی بالینی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 390,870,000 تومان
643 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 12000 دلار
ارتباطات بازاریابی و عمومی (بدون پایان نامه) - 3 - 1.5 Year 521,160,000 تومان
644 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 40000 دلار
دکتری اقتصاد و دارایی - 2 - 4 Year 1,737,200,000 تومان
645 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 10000 دلار
دکتری حقوق عمومی - 3 - 4 Year 434,300,000 تومان
646 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 10000 دلار
دکتری مدیریت بازرگانی - 2 - 4 Year 434,300,000 تومان
647 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 10000 دلار
دکتری حقوق خصوصی - 3 - 4 Year 434,300,000 تومان
648 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 10000 دلار
دکتری تبلیغات و روابط عمومی - 3 - 4 Year 434,300,000 تومان
649 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 10000 دلار
دکتری پژوهشی سینما و رسانه - 2 - 4 Year 434,300,000 تومان
650 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 10000 دلار
دکتری علوم سیاسی و روابط بین الملل - 2 - 4 Year 434,300,000 تومان
651 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 6000 دلار
طراحی ارتباطات (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 260,580,000 تومان
652 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 4500 دلار
مطالعات مهاجرت (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 195,435,000 تومان
653 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 12000 دلار
طراحی ارتباطات (بدون پایان نامه) - 3 - 1.5 Year 521,160,000 تومان
654 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 6000 دلار
حقوق فناوری اطلاعات (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 260,580,000 تومان
655 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 12000 دلار
حقوق فناوری اطلاعات (بدون پایان نامه) - 3 - 2 Year 521,160,000 تومان
656 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 6000 دلار
فناوری مالی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 260,580,000 تومان
657 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 6000 دلار
بانکداری و مالی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 260,580,000 تومان
658 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 12000 دلار
فناوری مالی (بدون پایان نامه) - 2 - 2 Year 521,160,000 تومان
659 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 4500 دلار
بازیگری پیشرفته (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 195,435,000 تومان
660 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 12000 دلار
بانکداری و مالی (بدون پایان نامه) - 3 - 1.5 Year 521,160,000 تومان
661 - دانشگاه آیدین استانبول 4000 دلار
مشاوره خانواده (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 173,720,000 تومان
662 - دانشگاه آیدین استانبول 4250 دلار
مدیریت سلامت (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 184,577,500 تومان
663 - دانشگاه آیدین استانبول 4000 دلار
مشاوره خانواده (بدون پایان نامه) - 3 - 2 Year 173,720,000 تومان
664 - دانشگاه آیدین استانبول 2750 دلار
روانشناسی کاربردی - 3 - 4 Year 119,432,500 تومانخرید خانه در  ترکیه و گرفتن اقامتخرید خانه در  ترکیه و گرفتن اقامت