اپلای دانشگاه اپلای دانشگاه

رشته های کاردانی فنی حرفه ای

صفحه اصلی / اپلای دانشگاه استانبول / کاردانی فنی حرفه ای


ترکی
انگلیسی
1 - دانشگاه هالیچ استانبول 2000 دلار
آشپزی - 3 - 2 Year 86,860,000 تومان
2 - دانشگاه هالیچ استانبول 2000 دلار
بانک و بیمه - 3 - 4 Year 86,860,000 تومان
3 - دانشگاه هالیچ استانبول 2000 دلار
فناوری الکترونیک - 3 - 2 Year 86,860,000 تومان
4 - دانشگاه هالیچ استانبول 2000 دلار
برنامه نویسی کامپیوتر - 3 - 2 Year 86,860,000 تومان
5 - دانشگاه هالیچ استانبول 2000 دلار
فناوری رایانه - 3 - 2 Year 86,860,000 تومان
6 - دانشگاه هالیچ استانبول 2000 دلار
رشد کودک - 3 - 2 Year 86,860,000 تومان
7 - دانشگاه هالیچ استانبول 2000 دلار
تکنیک های تصویربرداری پزشکی - 3 - 4 Year 86,860,000 تومان
8 - دانشگاه هالیچ استانبول 2000 دلار
طراحی داخلی - 3 - 2 Year 86,860,000 تومان
9 - دانشگاه هالیچ استانبول 2000 دلار
فیزیوتراپی - 3 - 2 Year 86,860,000 تومان
10 - دانشگاه هالیچ استانبول 2000 دلار
کمک های اولیه و اورژانسی - 3 - 2 Year 86,860,000 تومان
11 - دانشگاه هالیچ استانبول 2000 دلار
طراح مد - 3 - 2 Year 86,860,000 تومان
12 - دانشگاه هالیچ استانبول 2000 دلار
طراحی گرافیک - 3 - 2 Year 86,860,000 تومان
13 - دانشگاه هالیچ استانبول 2000 دلار
تکنولوژی ساخت و ساز - 3 - 2 Year 86,860,000 تومان
14 - دانشگاه هالیچ استانبول 2000 دلار
گردشگری و هتلداری - 3 - 2 Year 86,860,000 تومان
15 - دانشگاه هالیچ استانبول 2000 دلار
بیهوشی - 3 - 2 Year 86,860,000 تومان
16 - دانشگاه هالیچ استانبول 2000 دلار
مکاترونیک - 3 - 2 Year 86,860,000 تومان
17 - دانشگاه اطلس استانبول 1800 دلار
بهداشت دهان و دندان - 3 - 2 Year 78,174,000 تومان
18 - دانشگاه اطلس استانبول 1800 دلار
خدمات اتاق عمل - 3 - 2 Year 78,174,000 تومان
19 - دانشگاه اطلس استانبول 1800 دلار
بیهوشی - 3 - 2 Year 78,174,000 تومان
20 - دانشگاه اطلس استانبول 1800 دلار
ضد عفونی، استریلیزاسیون و ضد عفونی کننده - 3 - 2 Year 78,174,000 تومان
21 - دانشگاه اطلس استانبول 1800 دلار
فناوری پروتزهای دندانی - 3 - 2 Year 78,174,000 تومان
22 - دانشگاه اطلس استانبول 1800 دلار
تکنیک های تصویربرداری پزشکی - 3 - 2 Year 78,174,000 تومان
23 - دانشگاه اطلس استانبول 1800 دلار
دیالیز - 3 - 2 Year 78,174,000 تومان
24 - دانشگاه اطلس استانبول 1800 دلار
عینک فروشی - 3 - 2 Year 78,174,000 تومان
25 - دانشگاه اطلس استانبول 1800 دلار
فیزیوتراپی - 3 - 2 Year 78,174,000 تومان
26 - دانشگاه اطلس استانبول 1800 دلار
کمک های اورژانسی و پزشکی - 3 - 2 Year 78,174,000 تومان
27 - دانشگاه اطلس استانبول 1800 دلار
تکنیک های آزمایشگاهی پزشکی - 3 - 2 Year 78,174,000 تومان
28 - دانشگاه کنت استانبول 3500 دلار
غذا و هنر آشپزی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 152,005,000 تومان
29 - دانشگاه کنت استانبول 1600 دلار
بهداشت دهان و دندان - 3 - 2 Year 69,488,000 تومان
30 - دانشگاه کنت استانبول 1600 دلار
رشد کودک - 3 - 2 Year 69,488,000 تومان
31 - دانشگاه کنت استانبول 1600 دلار
فیزیوتراپی - 3 - 2 Year 69,488,000 تومان
32 - دانشگاه کنت استانبول 1600 دلار
الکترونوروفیزیولوژی - 3 - 2 Year 69,488,000 تومان
33 - دانشگاه کنت استانبول 1600 دلار
کمک های اولیه و اضطراری - 3 - 2 Year 69,488,000 تومان
34 - دانشگاه کنت استانبول 1600 دلار
بیهوشی - 3 - 2 Year 69,488,000 تومان
35 - دانشگاه کنت استانبول 1600 دلار
خدمات اجتماعی - 3 - 2 Year 69,488,000 تومان
36 - دانشگاه کنت استانبول 1600 دلار
اسناد پزشکی و دبیرخانه - 3 - 2 Year 69,488,000 تومان
37 - دانشگاه کنت استانبول 1600 دلار
خدمات اتاق عمل - 3 - 2 Year 69,488,000 تومان
38 - دانشگاه کنت استانبول 1600 دلار
تکنیک های تصویربرداری پزشکی - 3 - 2 Year 69,488,000 تومان
39 - دانشگاه کنت استانبول 1600 دلار
تکنیک های آزمایشگاهی پزشکی - 3 - 2 Year 69,488,000 تومان
40 - دانشگاه کنت استانبول 1600 دلار
خدمات داروسازی - 3 - 2 Year 69,488,000 تومان
41 - دانشگاه کنت استانبول 1600 دلار
تکنیک های آزمایشگاهی پاتولوژی - 3 - 2 Year 69,488,000 تومان
42 - دانشگاه کنت استانبول 1600 دلار
عدالت - 3 - 2 Year 69,488,000 تومان
43 - دانشگاه کنت استانبول 1600 دلار
برنامه نویسی کامپیوتر - 3 - 2 Year 69,488,000 تومان
44 - دانشگاه کنت استانبول 1600 دلار
خدمات مراقبت از مو و زیبایی - 3 - 2 Year 69,488,000 تومان
45 - دانشگاه ایستینیه استانبول 2592 دلار
عدالت - 3 - 2 Year 112,570,560 تومان
46 - دانشگاه ایستینیه استانبول 2592 دلار
هنر آشپزی - 3 - 2 Year 112,570,560 تومان
47 - دانشگاه ایستینیه استانبول 2592 دلار
تکنولوژی غذایی - 3 - 2 Year 112,570,560 تومان
48 - دانشگاه ایستینیه استانبول 2592 دلار
طراحی و انیمیشن به کمک کامپیوتر - 3 - 2 Year 112,570,560 تومان
49 - دانشگاه ایستینیه استانبول 2592 دلار
خدمات کابین هواپیمایی کشوری - 2 - 2 Year 112,570,560 تومان
50 - دانشگاه ایستینیه استانبول 2592 دلار
برنامه نویسی کامپیوتر - 3 - 2 Year 112,570,560 تومان
51 - دانشگاه ایستینیه استانبول 2592 دلار
فناوری هواپیما - 3 - 2 Year 112,570,560 تومان
52 - دانشگاه ایستینیه استانبول 2592 دلار
فناوری خودروسازی - 3 - 2 Year 112,570,560 تومان
53 - دانشگاه ایستینیه استانبول 2592 دلار
فناوری امنیت اطلاعات - 3 - 2 Year 112,570,560 تومان
54 - دانشگاه ایستینیه استانبول 2592 دلار
فناوری رایانه - 3 - 2 Year 112,570,560 تومان
55 - دانشگاه ایستینیه استانبول 3240 دلار
بهداشت دهان و دندان - 3 - 2 Year 140,713,200 تومان
56 - دانشگاه ایستینیه استانبول 3240 دلار
خدمات اتاق عمل - 3 - 2 Year 140,713,200 تومان
57 - دانشگاه ایستینیه استانبول 3240 دلار
بیهوشی - 3 - 2 Year 140,713,200 تومان
58 - دانشگاه ایستینیه استانبول 3240 دلار
رشد کودک - 3 - 2 Year 140,713,200 تومان
59 - دانشگاه ایستینیه استانبول 3240 دلار
دیالیز - 3 - 2 Year 140,713,200 تومان
60 - دانشگاه ایستینیه استانبول 3240 دلار
خدمات داروسازی - 3 - 2 Year 140,713,200 تومان
61 - دانشگاه ایستینیه استانبول 3240 دلار
الکترونورو فیزیولوژی - 3 - 2 Year 140,713,200 تومان
62 - دانشگاه ایستینیه استانبول 3240 دلار
فیزیوتراپی - 3 - 2 Year 140,713,200 تومان
63 - دانشگاه ایستینیه استانبول 3240 دلار
کمک های اولیه و کمک های اضطراری - 3 - 2 Year 140,713,200 تومان
64 - دانشگاه ایستینیه استانبول 3240 دلار
رادیوتراپی - 3 - 2 Year 140,713,200 تومان
65 - دانشگاه ایستینیه استانبول 3240 دلار
اسناد پزشکی و دبیرخانه - 3 - 2 Year 140,713,200 تومان
66 - دانشگاه ایستینیه استانبول 3240 دلار
تکنیک های تصویربرداری پزشکی - 3 - 2 Year 140,713,200 تومان
67 - دانشگاه ایستینیه استانبول 3240 دلار
بینایی شناسی - 3 - 2 Year 140,713,200 تومان
68 - دانشگاه گالاتا استانبول 1850 دلار
بهداشت دهان و دندان - 3 - 2 Year 80,345,500 تومان
69 - دانشگاه گالاتا استانبول 1850 دلار
کمک های اولیه و اورژانسی - 3 - 2 Year 80,345,500 تومان
70 - دانشگاه گالاتا استانبول 1850 دلار
بیهوشی - 3 - 2 Year 80,345,500 تومان
71 - دانشگاه گالاتا استانبول 1850 دلار
فیزیوتراپی - 3 - 2 Year 80,345,500 تومان
72 - دانشگاه گالاتا استانبول 1850 دلار
تکنیک های تصویربرداری پزشکی - 3 - 2 Year 80,345,500 تومان
73 - دانشگاه بیرونی استانبول 1700 دلار
کمک های اضطراری و مدیریت بلایا - 3 - 2 Year 73,831,000 تومان
74 - دانشگاه بیرونی استانبول 1700 دلار
رشد کودک - 3 - 2 Year 73,831,000 تومان
75 - دانشگاه بیرونی استانبول 1350 دلار
شنوایی سنجی - 3 - 2 Year 58,630,500 تومان
76 - دانشگاه بیرونی استانبول 1700 دلار
بهداشت دهان و دندان - 3 - 2 Year 73,831,000 تومان
77 - دانشگاه بیرونی استانبول 1700 دلار
اسناد پزشکی و دبیرخانه - 3 - 2 Year 73,831,000 تومان
78 - دانشگاه بیرونی استانبول 1700 دلار
خدمات اتاق عمل - 3 - 2 Year 73,831,000 تومان
79 - دانشگاه بیرونی استانبول 1700 دلار
بیهوشی - 3 - 2 Year 73,831,000 تومان
80 - دانشگاه بیرونی استانبول 1700 دلار
تکنولوژی تجهیزات زیست پزشکی - 3 - 2 Year 73,831,000 تومان
81 - دانشگاه بیرونی استانبول 1700 دلار
تکنولوژی پروتز دندان - 3 - 2 Year 73,831,000 تومان
82 - دانشگاه بیرونی استانبول 1700 دلار
دیالیز - 3 - 2 Year 73,831,000 تومان
83 - دانشگاه بیرونی استانبول 1700 دلار
الکترونوروفیزیولوژی - 3 - 2 Year 73,831,000 تومان
84 - دانشگاه بیرونی استانبول 1700 دلار
کار و تلاش درمانی - 3 - 2 Year 73,831,000 تومان
85 - دانشگاه بیرونی استانبول 1700 دلار
کمک های اولیه و اضطراری - 3 - 2 Year 73,831,000 تومان
86 - دانشگاه بیرونی استانبول 1700 دلار
بهداشت و ایمنی شغلی - 3 - 2 Year 73,831,000 تومان
87 - دانشگاه بیرونی استانبول 1700 دلار
بینایی شناسی - 3 - 2 Year 73,831,000 تومان
88 - دانشگاه بیرونی استانبول 1700 دلار
پروتز ارتوپدی و ارتوپدی - 3 - 2 Year 73,831,000 تومان
89 - دانشگاه بیرونی استانبول 1700 دلار
تکنیک های آزمایشگاهی پاتولوژی - 3 - 2 Year 73,831,000 تومان
90 - دانشگاه بیرونی استانبول 1700 دلار
رادیوتراپی - 3 - 2 Year 73,831,000 تومان
91 - دانشگاه بیرونی استانبول 1700 دلار
خدمات اجتماعی - 3 - 2 Year 73,831,000 تومان
92 - دانشگاه بیرونی استانبول 1700 دلار
تکنیک های تصویربرداری پزشکی - 3 - 2 Year 73,831,000 تومان
93 - دانشگاه بیرونی استانبول 1700 دلار
تکنیک های آزمایشگاهی پزشکی - 3 - 2 Year 73,831,000 تومان
94 - دانشگاه بیرونی استانبول 1700 دلار
آشپزی - 3 - 2 Year 73,831,000 تومان
95 - دانشگاه بیرونی استانبول 1700 دلار
برنامه نویسی کامپیوتر - 3 - 2 Year 73,831,000 تومان
96 - دانشگاه بیرونی استانبول 1700 دلار
انگلیسی کاربردی و ترجمه - 3 - 2 Year 73,831,000 تومان
97 - دانشگاه بیرونی استانبول 1700 دلار
طراحی داخلی - 3 - 2 Year 73,831,000 تومان
98 - دانشگاه بیرونی استانبول 1700 دلار
کار درمانی - 3 - 2 Year 73,831,000 تومان
99 - دانشگاه استانبول کولتور 2550 دلار
فناوری الکترونیک - 3 - 2 Year 110,746,500 تومان
100 - دانشگاه استانبول کولتور 2550 دلار
منابع انرژی جایگزین - 3 - 2 Year 110,746,500 تومان
101 - دانشگاه استانبول کولتور 2550 دلار
بانک و بیمه - 3 - 2 Year 110,746,500 تومان
102 - دانشگاه استانبول کولتور 2550 دلار
رسانه های دیجیتال و بازاریابی - 3 - 2 Year 110,746,500 تومان
103 - دانشگاه استانبول کولتور 2385 دلار
طراحی منسوجات خانگی - 3 - 2 Year 103,580,550 تومان
104 - دانشگاه استانبول کولتور 2550 دلار
خدمات کابین هواپیمایی کشوری - 3 - 2 Year 110,746,500 تومان
105 - دانشگاه استانبول کولتور 2550 دلار
گردشگری و هتلداری - 3 - 2 Year 110,746,500 تومان
106 - دانشگاه استانبول کولتور 2550 دلار
لجستیک - 3 - 2 Year 110,746,500 تومان
107 - دانشگاه استانبول کولتور 2385 دلار
مدیریت دفتر و کمک های اجرایی - 3 - 2 Year 103,580,550 تومان
108 - دانشگاه استانبول کولتور 2550 دلار
اسناد پزشکی و دبیرخانه - 3 - 2 Year 110,746,500 تومان
109 - دانشگاه استانبول کولتور 2550 دلار
تجارت خارجی - 3 - 2 Year 110,746,500 تومان
110 - دانشگاه استانبول کولتور 2550 دلار
طراحی گرافیک - 3 - 2 Year 110,746,500 تومان
111 - دانشگاه استانبول کولتور 2550 دلار
بینایی شناسی - 3 - 2 Year 110,746,500 تومان
112 - دانشگاه استانبول کولتور 2550 دلار
روابط عمومی و تبلیغات - 3 - 2 Year 110,746,500 تومان
113 - دانشگاه استانبول کولتور 2550 دلار
تکنولوژی ساخت و ساز - 3 - 2 Year 110,746,500 تومان
114 - دانشگاه استانبول کولتور 2550 دلار
فناوری هواپیما - 3 - 2 Year 110,746,500 تومان
115 - دانشگاه استانبول کولتور 2550 دلار
لجستیک هوایی - 3 - 2 Year 110,746,500 تومان
116 - دانشگاه استانبول کولتور 2550 دلار
فناوری تهویه مطبوع و خنک کننده - 3 - 2 Year 110,746,500 تومان
117 - دانشگاه استانبول کولتور 2550 دلار
مدیریت عملیات پرواز - 3 - 2 Year 110,746,500 تومان
118 - دانشگاه استانبول کولتور 2385 دلار
فناوری رادیو و تلویزیون - 3 - 2 Year 103,580,550 تومان
119 - دانشگاه استانبول کولتور 2550 دلار
مدیریت کسب و کار - 3 - 2 Year 110,746,500 تومان
120 - دانشگاه استانبول کولتور 2550 دلار
رشد کودک - 3 - 2 Year 110,746,500 تومان
121 - دانشگاه استانبول کولتور 2550 دلار
طراح مد - 3 - 2 Year 110,746,500 تومان
122 - دانشگاه استانبول کولتور 2385 دلار
مدیریت موسسات بهداشتی - 3 - 2 Year 103,580,550 تومان
123 - دانشگاه استانبول کولتور 2550 دلار
برنامه نویسی کامپیوتر - 3 - 2 Year 110,746,500 تومان
124 - دانشگاه استانبول کولتور 2550 دلار
مدیریت حمل و نقل هوایی غیرنظامی - 3 - 2 Year 110,746,500 تومان
125 - دانشگاه استانبول کولتور 2385 دلار
حمل و نقل هوایی عمران - 3 - 2 Year 103,580,550 تومان
126 - دانشگاه استانبول کولتور 2550 دلار
عدالت - 3 - 2 Year 110,746,500 تومان
127 - دانشگاه فنرباغچه استانبول 1500 دلار
خدمات اتاق عمل - 3 - 2 Year 65,145,000 تومان
128 - دانشگاه فنرباغچه استانبول 1500 دلار
بهداشت دهان و دندان - 3 - 2 Year 65,145,000 تومان
129 - دانشگاه فنرباغچه استانبول 1500 دلار
بیهوشی - 3 - 2 Year 65,145,000 تومان
130 - دانشگاه فنرباغچه استانبول 1500 دلار
تکنولوژی پروتز دندان - 3 - 2 Year 65,145,000 تومان
131 - دانشگاه فنرباغچه استانبول 1500 دلار
تکنیک های تصویربرداری پزشکی - 3 - 2 Year 65,145,000 تومان
132 - دانشگاه فنرباغچه استانبول 1500 دلار
دیالیز - 3 - 2 Year 65,145,000 تومان
133 - دانشگاه فنرباغچه استانبول 1500 دلار
خدمات داروسازی - 3 - 2 Year 65,145,000 تومان
134 - دانشگاه فنرباغچه استانبول 1500 دلار
کمک های اولیه و اورژانسی - 3 - 2 Year 65,145,000 تومان
135 - دانشگاه فنرباغچه استانبول 1500 دلار
رادیوتراپی - 3 - 2 Year 65,145,000 تومان
136 - دانشگاه فنرباغچه استانبول 1500 دلار
فیزیوتراپی - 3 - 2 Year 65,145,000 تومان
137 - دانشگاه فنرباغچه استانبول 1500 دلار
فیزیوتراپی - 2 - 2 Year 65,145,000 تومان
138 - دانشگاه فنرباغچه استانبول 1500 دلار
تکنیک های آزمایشگاهی پاتولوژی - 3 - 2 Year 65,145,000 تومان
139 - دانشگاه فنرباغچه استانبول 1500 دلار
پروتز و ارتوپدی - 3 - 2 Year 65,145,000 تومان
140 - دانشگاه فنرباغچه استانبول 1500 دلار
تکنیک های آزمایشگاهی پزشکی - 3 - 2 Year 65,145,000 تومان
141 - دانشگاه یدی تپه استانبول 5000 دلار
فناوری خودروسازی - 8 - 2 Year 217,150,000 تومان
142 - دانشگاه یدی تپه استانبول 5000 دلار
فناوری الکترونیک - 8 - 2 Year 217,150,000 تومان
143 - دانشگاه یدی تپه استانبول 5000 دلار
اینترنت و فناوری های شبکه - 8 - 2 Year 217,150,000 تومان
144 - دانشگاه یدی تپه استانبول 5000 دلار
مکاترونیک - 8 - 2 Year 217,150,000 تومان
145 - دانشگاه گلیشیم استانبول 2750 دلار
برنامه نویسی کامپیوتر - 3 - 2 Year 119,432,500 تومان
146 - دانشگاه گلیشیم استانبول 2750 دلار
فناوری الکترونیک - 3 - 2 Year 119,432,500 تومان
147 - دانشگاه گلیشیم استانبول 2750 دلار
تجارت خارجی - 3 - 2 Year 119,432,500 تومان
148 - دانشگاه گلیشیم استانبول 2750 دلار
برق - 3 - 2 Year 119,432,500 تومان
149 - دانشگاه گلیشیم استانبول 2750 دلار
فناوری امنیت اطلاعات - 3 - 2 Year 119,432,500 تومان
150 - دانشگاه گلیشیم استانبول 2750 دلار
خدمات کابین هواپیمایی کشوری - 3 - 2 Year 119,432,500 تومان
151 - دانشگاه گلیشیم استانبول 2750 دلار
طراحی و انیمیشن به کمک کامپیوتر - 3 - 2 Year 119,432,500 تومان
152 - دانشگاه گلیشیم استانبول 2750 دلار
فناوری رایانه - 3 - 2 Year 119,432,500 تومان
153 - دانشگاه گلیشیم استانبول 2750 دلار
بانک و بیمه - 3 - 2 Year 119,432,500 تومان
154 - دانشگاه گلیشیم استانبول 2750 دلار
انگلیسی کاربردی و ترجمه - 2 - 2 Year 119,432,500 تومان
155 - دانشگاه گلیشیم استانبول 2750 دلار
آشپزی - 3 - 2 Year 119,432,500 تومان
156 - دانشگاه گلیشیم استانبول 2750 دلار
مدیریت حمل و نقل هواپیمایی کشوری - 3 - 2 Year 119,432,500 تومان
157 - دانشگاه گلیشیم استانبول 2750 دلار
خدمات کابین هواپیمایی کشوری - 2 - 2 Year 119,432,500 تومان
158 - دانشگاه گلیشیم استانبول 2750 دلار
لجستیک - 3 - 2 Year 119,432,500 تومان
159 - دانشگاه گلیشیم استانبول 2750 دلار
عدالت - 3 - 2 Year 119,432,500 تومان
160 - دانشگاه گلیشیم استانبول 2750 دلار
مدیریت حمل و نقل هواپیمایی کشوری - 2 - 2 Year 119,432,500 تومان
161 - دانشگاه گلیشیم استانبول 2750 دلار
تکنولوژی غذایی - 3 - 2 Year 119,432,500 تومان
162 - دانشگاه گلیشیم استانبول 2750 دلار
روابط عمومی و تبلیغات - 3 - 2 Year 119,432,500 تومان
163 - دانشگاه گلیشیم استانبول 2750 دلار
لجستیک هوایی - 3 - 2 Year 119,432,500 تومان
164 - دانشگاه گلیشیم استانبول 2750 دلار
طراحی گرافیک - 3 - 2 Year 119,432,500 تومان
165 - دانشگاه گلیشیم استانبول 2750 دلار
طراحی داخلی - 3 - 2 Year 119,432,500 تومان
166 - دانشگاه گلیشیم استانبول 2750 دلار
مدیریت منابع انسانی - 3 - 2 Year 119,432,500 تومان
167 - دانشگاه گلیشیم استانبول 2750 دلار
تکنولوژی ساخت و ساز - 3 - 2 Year 119,432,500 تومان
168 - دانشگاه گلیشیم استانبول 2750 دلار
دستگاه - 3 - 2 Year 119,432,500 تومان
169 - دانشگاه گلیشیم استانبول 2750 دلار
مدیریت ورزشی - 3 - 2 Year 119,432,500 تومان
170 - دانشگاه گلیشیم استانبول 2750 دلار
فناوری هواپیما - 3 - 2 Year 119,432,500 تومان
171 - دانشگاه گلیشیم استانبول 2750 دلار
مکاترونیک - 3 - 2 Year 119,432,500 تومان
172 - دانشگاه گلیشیم استانبول 2750 دلار
فناوری خودروسازی - 3 - 2 Year 119,432,500 تومان
173 - دانشگاه گلیشیم استانبول 2750 دلار
طراح مد - 3 - 2 Year 119,432,500 تومان
174 - دانشگاه گلیشیم استانبول 2750 دلار
برنامه نویسی رادیو و تلویزیون - 3 - 2 Year 119,432,500 تومان
175 - دانشگاه گلیشیم استانبول 2750 دلار
راهنمای گردشگری - 3 - 2 Year 119,432,500 تومان
176 - دانشگاه گلیشیم استانبول 2750 دلار
مدیریت عملیات پرواز - 3 - 2 Year 119,432,500 تومان
177 - دانشگاه گلیشیم استانبول 2750 دلار
رادیوتراپی - 3 - 2 Year 119,432,500 تومان
178 - دانشگاه گلیشیم استانبول 2750 دلار
رشد کودک - 3 - 2 Year 119,432,500 تومان
179 - دانشگاه گلیشیم استانبول 2750 دلار
مدیریت موسسات بهداشتی - 3 - 2 Year 119,432,500 تومان
180 - دانشگاه گلیشیم استانبول 2750 دلار
الکترونوروفیزیولوژی - 3 - 2 Year 119,432,500 تومان
181 - دانشگاه گلیشیم استانبول 2750 دلار
تکنیک های آزمایشگاهی پاتولوژی - 3 - 2 Year 119,432,500 تومان
182 - دانشگاه گلیشیم استانبول 2750 دلار
شنوایی سنجی - 3 - 2 Year 119,432,500 تومان
183 - دانشگاه گلیشیم استانبول 2750 دلار
کمک های اولیه و اورژانسی - 3 - 2 Year 119,432,500 تومان
184 - دانشگاه گلیشیم استانبول 2750 دلار
دیالیز - 3 - 2 Year 119,432,500 تومان
185 - دانشگاه گلیشیم استانبول 2750 دلار
ارتز و پروتز - 3 - 2 Year 119,432,500 تومان
186 - دانشگاه گلیشیم استانبول 2750 دلار
بینایی شناسی - 3 - 2 Year 119,432,500 تومان
187 - دانشگاه گلیشیم استانبول 2750 دلار
مدیریت سلامت - 2 - 2 Year 119,432,500 تومان
188 - دانشگاه گلیشیم استانبول 2750 دلار
دستیار کالبد شکافی - 3 - 2 Year 119,432,500 تومان
189 - دانشگاه گلیشیم استانبول 2750 دلار
خدمات مراقبت از مو و زیبایی - 2 - 2 Year 119,432,500 تومان
190 - دانشگاه گلیشیم استانبول 2750 دلار
فناوری پروتزهای دندانی - 3 - 2 Year 119,432,500 تومان
191 - دانشگاه گلیشیم استانبول 2750 دلار
کنترل و تجزیه و تحلیل کیفیت غذا - 3 - 2 Year 119,432,500 تومان
192 - دانشگاه گلیشیم استانبول 2750 دلار
فناوری آزمایشگاهی - 3 - 2 Year 119,432,500 تومان
193 - دانشگاه گلیشیم استانبول 2750 دلار
پادولوژی - 3 - 2 Year 119,432,500 تومان
194 - دانشگاه گلیشیم استانبول 2750 دلار
بهداشت دهان و دندان - 3 - 2 Year 119,432,500 تومان
195 - دانشگاه گلیشیم استانبول 2750 دلار
خدمات اتاق عمل - 3 - 2 Year 119,432,500 تومان
196 - دانشگاه گلیشیم استانبول 2750 دلار
بیهوشی - 3 - 2 Year 119,432,500 تومان
197 - دانشگاه گلیشیم استانبول 2750 دلار
فناوری دستگاه های زیست پزشکی - 3 - 2 Year 119,432,500 تومان
198 - دانشگاه گلیشیم استانبول 2750 دلار
اسناد پزشکی و منشی - 3 - 2 Year 119,432,500 تومان
199 - دانشگاه گلیشیم استانبول 2750 دلار
تکنیک های تصویربرداری پزشکی - 3 - 2 Year 119,432,500 تومان
200 - دانشگاه گلیشیم استانبول 2750 دلار
تکنیک های آزمایشگاهی پزشکی - 3 - 2 Year 119,432,500 تومان
201 - دانشگاه گلیشیم استانبول 2750 دلار
بهداشت و ایمنی شغلی - 3 - 2 Year 119,432,500 تومان
202 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 1600 دلار
بیهوشی - 3 - 2 Year 69,488,000 تومان
203 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 1600 دلار
شنوایی سنجی - 3 - 2 Year 69,488,000 تومان
204 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 1600 دلار
فن آوری های تجهیزات زیست پزشکی - 3 - 2 Year 69,488,000 تومان
205 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 1600 دلار
تکنولوژی پروتز دندان - 3 - 2 Year 69,488,000 تومان
206 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 1600 دلار
دیالیز - 15 - 2 Year 69,488,000 تومان
207 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 1600 دلار
الکترونوروفیزیولوژی - 3 - 2 Year 69,488,000 تومان
208 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 1600 دلار
اورژانس و کمک های اولیه - 3 - 2 Year 69,488,000 تومان
209 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 1600 دلار
مدیریت موسسات بهداشتی - 3 - 2 Year 69,488,000 تومان
210 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 1600 دلار
تکنیک های آزمایشگاهی پاتولوژی - 3 - 2 Year 69,488,000 تومان
211 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 1600 دلار
اسناد پزشکی و دبیرخانه - 3 - 2 Year 69,488,000 تومان
212 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 1600 دلار
تکنیک های تصویربرداری پزشکی - 3 - 2 Year 69,488,000 تومان
213 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 1600 دلار
خدمات اتاق عمل - 15 - 2 Year 69,488,000 تومان
214 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 1600 دلار
تکنیک های آزمایشگاهی پزشکی - 3 - 2 Year 69,488,000 تومان
215 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 1600 دلار
بینایی شناسی - 3 - 2 Year 69,488,000 تومان
216 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 1600 دلار
تکنیک های پرفیوژن - 3 - 2 Year 69,488,000 تومان
217 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 1600 دلار
بهداشت دهان و دندان - 3 - 2 Year 69,488,000 تومان
218 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 1600 دلار
بهداشت دهان و دندان - 3 - 2 Year 69,488,000 تومان
219 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 1600 دلار
پروتز ارتوپدی و ارتوپدی - 3 - 2 Year 69,488,000 تومان
220 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 1600 دلار
فیزیوتراپی - 3 - 2 Year 69,488,000 تومان
221 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 2200 دلار
رادیوتراپی - 3 - 2 Year 95,546,000 تومان
222 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 1600 دلار
شنوایی سنجی (شب) - 3 - 2 Year 69,488,000 تومان
223 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 2200 دلار
فناوری پروتز دندان (شب) - 3 - 2 Year 95,546,000 تومان
224 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 1600 دلار
الکترونوروفیزیولوژی (شب) - 3 - 2 Year 69,488,000 تومان
225 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 2200 دلار
اورژانس و کمک های اولیه (شب) - 3 - 2 Year 95,546,000 تومان
226 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 1600 دلار
دبیرخانه و مستندات پزشکی (شب) - 3 - 2 Year 69,488,000 تومان
227 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 2200 دلار
تکنیک های تصویربرداری پزشکی (شب) - 3 - 2 Year 95,546,000 تومان
228 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 2200 دلار
تکنیک های آزمایشگاهی پزشکی (شب) - 3 - 2 Year 95,546,000 تومان
229 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 2200 دلار
بینایی شناسی (شب) - 3 - 2 Year 95,546,000 تومان
230 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 2200 دلار
بهداشت دهان و دندان (شب) - 3 - 2 Year 95,546,000 تومان
231 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 1600 دلار
رادیوتراپی (شب) - 3 - 2 Year 69,488,000 تومان
232 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 1600 دلار
بیهوشی (شب) - 3 - 2 Year 69,488,000 تومان
233 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 1600 دلار
بانک و بیمه - 3 - 2 Year 69,488,000 تومان
234 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 1600 دلار
مدیریت کسب و کار - 3 - 2 Year 69,488,000 تومان
235 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 1600 دلار
برنامه های حسابداری و مالیاتی - 3 - 2 Year 69,488,000 تومان
236 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 1600 دلار
مرمت معماری - 3 - 2 Year 69,488,000 تومان
237 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 1600 دلار
خدمات کابین هواپیمایی کشوری - 3 - 2 Year 69,488,000 تومان
238 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 1600 دلار
فناوری هواپیما - 3 - 2 Year 69,488,000 تومان
239 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 1600 دلار
فناوری خودروسازی - 3 - 2 Year 69,488,000 تومان
240 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 1600 دلار
رشد کودک - 3 - 2 Year 69,488,000 تومان
241 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 1600 دلار
برنامه نویسی کامپیوتر - 3 - 2 Year 69,488,000 تومان
242 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 1600 دلار
انگلیسی کاربردی و ترجمه - 3 - 2 Year 69,488,000 تومان
243 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 1600 دلار
آشپزی - 3 - 2 Year 69,488,000 تومان
244 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 1600 دلار
مدیریت حمل و نقل هوایی غیرنظامی - 3 - 2 Year 69,488,000 تومان
245 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 1600 دلار
فناوری ساخت و ساز - 3 - 2 Year 69,488,000 تومان
246 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 1600 دلار
طراح مد - 3 - 2 Year 69,488,000 تومان
247 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 1600 دلار
تجارت خارجی - 3 - 2 Year 69,488,000 تومان
248 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 2200 دلار
طراحی گرافیک - 3 - 2 Year 95,546,000 تومان
249 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 1600 دلار
عدالت - 3 - 2 Year 69,488,000 تومان
250 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 1600 دلار
فن آوری های چاپ و نشر - 3 - 2 Year 69,488,000 تومان
251 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 2200 دلار
لجستیک - 3 - 2 Year 95,546,000 تومان
252 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 2200 دلار
دستگاه - 3 - 2 Year 95,546,000 تومان
253 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 1600 دلار
حمل و نقل دریایی و مدیریت - 3 - 2 Year 69,488,000 تومان
254 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 1600 دلار
فن آوری های موبایل - 3 - 2 Year 69,488,000 تومان
255 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 1600 دلار
بهداشت و ایمنی شغلی - 3 - 2 Year 69,488,000 تومان
256 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 1600 دلار
روابط عمومی و تبلیغات - 3 - 2 Year 69,488,000 تومان
257 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 1600 دلار
برنامه نویسی رادیو و تلویزیون - 3 - 2 Year 69,488,000 تومان
258 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 1600 دلار
مدیریت ورزشی - 3 - 2 Year 69,488,000 تومان
259 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 1600 دلار
گردشگری و هتلداری - 3 - 2 Year 69,488,000 تومان
260 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 1600 دلار
بانک و بیمه (شب) - 3 - 2 Year 69,488,000 تومان
261 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 2200 دلار
مدیریت بازرگانی (شب) - 3 - 2 Year 95,546,000 تومان
262 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 1600 دلار
مرمت معماری (شب) - 3 - 2 Year 69,488,000 تومان
263 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 2200 دلار
خدمات کابین هواپیمایی کشوری (شب) - 3 - 2 Year 95,546,000 تومان
264 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 1600 دلار
رشد کودک (شب) - 3 - 2 Year 69,488,000 تومان
265 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 1600 دلار
برنامه نویسی کامپیوتر (شب) - 3 - 2 Year 69,488,000 تومان
266 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 1600 دلار
آشپزی (شب) - 3 - 2 Year 69,488,000 تومان
267 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 1600 دلار
مدیریت حمل و نقل هوایی غیرنظامی (شب) - 3 - 2 Year 69,488,000 تومان
268 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 1600 دلار
فناوری ساخت و ساز (شب) - 3 - 2 Year 69,488,000 تومان
269 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 1600 دلار
تجارت خارجی (شب) - 3 - 2 Year 69,488,000 تومان
270 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 2200 دلار
طراحی گرافیک (شب) - 3 - 2 Year 95,546,000 تومان
271 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 2200 دلار
بیهوشی - 3 - 2 Year 95,546,000 تومان
272 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 1600 دلار
بیهوشی (شب) - 3 - 2 Year 69,488,000 تومان
273 - 2850 دلار
عدالت - 3 - 2 Year 123,775,500 تومان
274 - 2850 دلار
خدمات جراحی - 3 - 2 Year 123,775,500 تومان
275 - 2850 دلار
بهداشت دهان و دندان - 3 - 2 Year 123,775,500 تومان
276 - 2850 دلار
برنامه نویسی کامپیوتر - 3 - 2 Year 123,775,500 تومان
277 - 2850 دلار
آشپزی - 3 - 2 Year 123,775,500 تومان
278 - 2850 دلار
تکنیک های آزمایشگاهی پزشکی - 3 - 2 Year 123,775,500 تومان
279 - 2850 دلار
فیزیوتراپی - 3 - 2 Year 123,775,500 تومان
280 - 2850 دلار
کمک های اولیه و اورژانسی - 3 - 2 Year 123,775,500 تومان
281 - 2850 دلار
بیهوشی - 3 - 2 Year 123,775,500 تومان
282 - 2850 دلار
فناوری ساخت و ساز - 3 - 2 Year 123,775,500 تومان
283 - 2850 دلار
دیالیز - 3 - 2 Year 123,775,500 تومان
284 - 2850 دلار
تکنیک های تصویربرداری پزشکی - 3 - 2 Year 123,775,500 تومان
285 - 3000 دلار
کمک های اولیه و مراقبت های اورژانسی - 3 - 2 Year 130,290,000 تومان
286 - 3000 دلار
خدمات اتاق عمل - 3 - 2 Year 130,290,000 تومان
287 - 3000 دلار
بیهوشی - 3 - 2 Year 130,290,000 تومان
288 - 3000 دلار
تکنسین تصویربرداری پزشکی - 3 - 2 Year 130,290,000 تومان
289 - 3000 دلار
فیزیوتراپی - 3 - 2 Year 130,290,000 تومان
290 - دانشگاه دوغوش استانبول 1402 دلار
عدالت - 3 - 2 Year 60,888,860 تومان
291 - دانشگاه دوغوش استانبول 1402 دلار
آموزش عصرانه آشپزی - 3 - 2 Year 60,888,860 تومان
292 - دانشگاه دوغوش استانبول 1402 دلار
بیهوشی - 3 - 2 Year 60,888,860 تومان
293 - دانشگاه دوغوش استانبول 1402 دلار
روابط عمومی و تبلیغات - 3 - 2 Year 60,888,860 تومان
294 - دانشگاه دوغوش استانبول 1402 دلار
بهداشت و ایمنی شغلی - 3 - 2 Year 60,888,860 تومان
295 - دانشگاه دوغوش استانبول 1402 دلار
بانک و بیمه - 3 - 2 Year 60,888,860 تومان
296 - دانشگاه دوغوش استانبول 1402 دلار
برنامه نویسی کامپیوتر - 3 - 2 Year 60,888,860 تومان
297 - دانشگاه دوغوش استانبول 1402 دلار
گردشگری و هتلداری - 3 - 2 Year 60,888,860 تومان
298 - دانشگاه دوغوش استانبول 1402 دلار
رشد کودک - 3 - 2 Year 60,888,860 تومان
299 - دانشگاه دوغوش استانبول 1402 دلار
تجارت خارجی - 3 - 2 Year 60,888,860 تومان
300 - دانشگاه دوغوش استانبول 1402 دلار
الکترونوروفیزیولوژی - 3 - 2 Year 60,888,860 تومان
301 - دانشگاه دوغوش استانبول 1402 دلار
فیزیوتراپی - 3 - 2 Year 60,888,860 تومان
302 - دانشگاه دوغوش استانبول 1402 دلار
طراحی گرافیک - 3 - 2 Year 60,888,860 تومان
303 - دانشگاه دوغوش استانبول 1402 دلار
مدیریت منابع انسانی - 3 - 2 Year 60,888,860 تومان
304 - دانشگاه دوغوش استانبول 1402 دلار
تکنولوژی ساخت و ساز - 3 - 2 Year 60,888,860 تومان
305 - دانشگاه دوغوش استانبول 1402 دلار
شنوایی سنجی - 3 - 2 Year 60,888,860 تومان
306 - دانشگاه دوغوش استانبول 1402 دلار
خدمات اجتماعی - 3 - 2 Year 60,888,860 تومان
307 - دانشگاه دوغوش استانبول 1402 دلار
اسناد پزشکی و دبیرخانه - 3 - 2 Year 60,888,860 تومان
308 - دانشگاه دوغوش استانبول 1500 دلار
امنیت اطلاعات - 3 - 2 Year 65,145,000 تومان
309 - دانشگاه دوغوش استانبول 1500 دلار
خدمات داروسازی - 3 - 2 Year 65,145,000 تومان
310 - دانشگاه دوغوش استانبول 1500 دلار
بهداشت دهان و دندان - 3 - 2 Year 65,145,000 تومان
311 - دانشگاه دوغوش استانبول 1500 دلار
آموزش عصرانه تجارت خارجی - 3 - 2 Year 65,145,000 تومان
312 - دانشگاه دوغوش استانبول 1500 دلار
آشپزی - 3 - 2 Year 65,145,000 تومان
313 - دانشگاه دوغوش استانبول 1500 دلار
فناوری رایانه - 3 - 2 Year 65,145,000 تومان
314 - دانشگاه دوغوش استانبول 1500 دلار
دستگاه - 3 - 2 Year 65,145,000 تومان
315 - دانشگاه دوغوش استانبول 1500 دلار
برقی - 3 - 2 Year 65,145,000 تومان
316 - دانشگاه دوغوش استانبول 1500 دلار
اولین واکنش اضطراری - 3 - 2 Year 65,145,000 تومان
317 - دانشگاه دوغوش استانبول 1500 دلار
طراحی داخلی - 3 - 2 Year 65,145,000 تومان
318 - دانشگاه دوغوش استانبول 1500 دلار
دستیار کالبد شکافی - 3 - 2 Year 65,145,000 تومان
319 - دانشگاه دوغوش استانبول 1500 دلار
خدمات کابین هواپیمایی کشوری - 3 - 2 Year 65,145,000 تومان
320 - دانشگاه دوغوش استانبول 1500 دلار
تکنیک های آزمایشگاهی پزشکی - 3 - 2 Year 65,145,000 تومان
321 - دانشگاه دوغوش استانبول 1500 دلار
مکاترونیک - 3 - 2 Year 65,145,000 تومان
322 - دانشگاه دوغوش استانبول 1500 دلار
بینایی شناسی - 3 - 2 Year 65,145,000 تومان
323 - دانشگاه دوغوش استانبول 1500 دلار
تکنیک های آزمایشگاهی پاتولوژی - 3 - 2 Year 65,145,000 تومان
324 - دانشگاه دوغوش استانبول 1500 دلار
تکنیک های تصویربرداری پزشکی - 3 - 2 Year 65,145,000 تومان
325 - 3325 دلار
بیهوشی - 3 - 2 Year 144,404,750 تومان
326 - 3225 دلار
کمک های اولیه و اورژانسی - 3 - 2 Year 140,061,750 تومان
327 - 3325 دلار
دیالیز - 3 - 2 Year 144,404,750 تومان
328 - 3225 دلار
خدمات داروسازی - 3 - 2 Year 140,061,750 تومان
329 - 3225 دلار
خدمات اتاق عمل - 3 - 2 Year 140,061,750 تومان
330 - 3225 دلار
تکنیک های آزمایشگاهی پزشکی - 3 - 2 Year 140,061,750 تومان
331 - 3325 دلار
فناوری پروتزهای دندانی - 3 - 2 Year 144,404,750 تومان
332 - 3225 دلار
تکنیک های تصویربرداری پزشکی - 3 - 2 Year 140,061,750 تومان
333 - 3225 دلار
بهداشت دهان و دندان - 3 - 2 Year 140,061,750 تومان
334 - 3225 دلار
تبلیغات و بازاریابی پزشکی - 3 - 2 Year 140,061,750 تومان
335 - 3225 دلار
مراقبت از سالمندان - 3 - 2 Year 140,061,750 تومان
336 - 3000 دلار
تکنولوژی پروتز دندان - 3 - 2 Year 130,290,000 تومان
337 - 3125 دلار
فناوری دستگاه های زیست پزشکی - 3 - 2 Year 135,718,750 تومان
338 - 3000 دلار
بهداشت دهان و دندان - 3 - 2 Year 130,290,000 تومان
339 - 3000 دلار
خدمات اتاق عمل - 3 - 2 Year 130,290,000 تومان
340 - 3000 دلار
بیهوشی - 3 - 2 Year 130,290,000 تومان
341 - 3000 دلار
فیزیوتراپی - 3 - 2 Year 130,290,000 تومان
342 - 3000 دلار
دیالیز - 3 - 2 Year 130,290,000 تومان
343 - 3000 دلار
رادیوتراپی - 3 - 2 Year 130,290,000 تومان
344 - 3000 دلار
کمک های اولیه و اورژانسی - 3 - 2 Year 130,290,000 تومان
345 - 3000 دلار
شنوایی سنجی - 3 - 2 Year 130,290,000 تومان
346 - 3000 دلار
تکنیک های آزمایشگاهی پزشکی - 3 - 2 Year 130,290,000 تومان
347 - 3000 دلار
تکنیک های تصویربرداری پزشکی - 3 - 2 Year 130,290,000 تومان
348 - 3000 دلار
خوش بینی - 3 - 2 Year 130,290,000 تومان
349 - 3000 دلار
مدیریت گردشگری سلامت - 3 - 2 Year 130,290,000 تومان
350 - 3000 دلار
تکنولوژی ساخت و ساز - 3 - 2 Year 130,290,000 تومان
351 - 3000 دلار
برنامه نویسی کامپیوتر - 3 - 2 Year 130,290,000 تومان
352 - 3000 دلار
بازار یابی - 3 - 2 Year 130,290,000 تومان
353 - 3000 دلار
طراحی داخلی - 3 - 2 Year 130,290,000 تومان
354 - 3125 دلار
عدالت - 3 - 2 Year 135,718,750 تومان
355 - 4000 دلار
برنامه های حسابداری و مالیاتی - 3 - 2 Year 173,720,000 تومان
356 - 4000 دلار
مرمت معماری - 3 - 2 Year 173,720,000 تومان
357 - 4000 دلار
انگلیسی کاربردی و ترجمه - 2 - 2 Year 173,720,000 تومان
358 - 4000 دلار
بانک و بیمه - 3 - 2 Year 173,720,000 تومان
359 - 4000 دلار
خدمات کابین هواپیمایی کشوری - 3 - 2 Year 173,720,000 تومان
360 - 4000 دلار
خدمات مرکز تماس - 3 - 2 Year 173,720,000 تومان
361 - 4000 دلار
مدیریت حمل و نقل هواپیمایی کشوری - 3 - 2 Year 173,720,000 تومان
362 - 4000 دلار
گردشگری و هتلداری - 3 - 2 Year 173,720,000 تومان
363 - 4000 دلار
برنامه نویسی کامپیوتر - 3 - 2 Year 173,720,000 تومان
364 - 4000 دلار
تکنولوژی ساخت و ساز - 3 - 2 Year 173,720,000 تومان
365 - 4000 دلار
تجارت خارجی - 3 - 2 Year 173,720,000 تومان
366 - 4000 دلار
طراحی و تولید کفش - 3 - 2 Year 173,720,000 تومان
367 - 4000 دلار
برنامه نویسی رادیو و تلویزیون - 3 - 2 Year 173,720,000 تومان
368 - 4000 دلار
مبلمان و دکوراسیون - 3 - 2 Year 173,720,000 تومان
369 - 4000 دلار
طراحی گرافیک - 3 - 2 Year 173,720,000 تومان
370 - 4000 دلار
طراحی داخلی - 3 - 2 Year 173,720,000 تومان
371 - 4000 دلار
بازار یابی - 3 - 2 Year 173,720,000 تومان
372 - 4000 دلار
فناوری آزمایشگاهی - 3 - 2 Year 173,720,000 تومان
373 - 4000 دلار
املاک و مستغلات و مدیریت املاک و مستغلات - 3 - 2 Year 173,720,000 تومان
374 - 4000 دلار
بهداشت و ایمنی شغلی - 3 - 2 Year 173,720,000 تومان
375 - 4000 دلار
مراقبت از سالمندان - 3 - 2 Year 173,720,000 تومان
376 - 4000 دلار
تکنیک های آزمایشگاهی پزشکی - 3 - 2 Year 173,720,000 تومان
377 - 4000 دلار
تکنیک های تصویربرداری پزشکی - 3 - 2 Year 173,720,000 تومان
378 - 4000 دلار
کمک های اولیه و اضطراری - 3 - 2 Year 173,720,000 تومان
379 - 4000 دلار
رشد کودک - 3 - 2 Year 173,720,000 تومان
380 - 4000 دلار
اسناد پزشکی و دبیرخانه - 3 - 2 Year 173,720,000 تومان
381 - 4000 دلار
بینایی شناسی - 3 - 2 Year 173,720,000 تومان
382 - 4000 دلار
فیزیوتراپی - 3 - 2 Year 173,720,000 تومان
383 - 4000 دلار
عدالت - 2 - 2 Year 173,720,000 تومان
384 - 9800 دلار
خدمات اتاق عمل - 3 - 2 Year 425,614,000 تومان
385 - 9800 دلار
بیهوشی - 3 - 2 Year 425,614,000 تومان
386 - 9800 دلار
کمک های اولیه و اضطراری - 3 - 2 Year 425,614,000 تومان
387 - 9800 دلار
تکنیک های تصویربرداری پزشکی - 3 - 2 Year 425,614,000 تومان
388 - 9800 دلار
تکنیک های آزمایشگاهی پزشکی - 3 - 2 Year 425,614,000 تومان
389 - 9800 دلار
عدالت - 3 - 2 Year 425,614,000 تومان
390 - دانشگاه بیکنت استانبول 1700 دلار
بیهوشی - 3 - 2 Year 73,831,000 تومان
391 - دانشگاه بیکنت استانبول 1700 دلار
شنوایی سنجی - 3 - 2 Year 73,831,000 تومان
392 - دانشگاه بیکنت استانبول 1700 دلار
ترجمه کاربردی انگلیسی - 3 - 2 Year 73,831,000 تومان
393 - دانشگاه بیکنت استانبول 1700 دلار
مدیریت حمل و نقل هوایی غیرنظامی - 3 - 2 Year 73,831,000 تومان
394 - دانشگاه بیکنت استانبول 1700 دلار
تکنولوژی پروتز دندان - 3 - 2 Year 73,831,000 تومان
395 - دانشگاه بیکنت استانبول 1700 دلار
مرمت معماری - 3 - 2 Year 73,831,000 تومان
396 - دانشگاه بیکنت استانبول 1700 دلار
آشپزی - 3 - 2 Year 73,831,000 تومان
397 - دانشگاه بیکنت استانبول 1700 دلار
بانک و بیمه - 3 - 2 Year 73,831,000 تومان
398 - دانشگاه بیکنت استانبول 1700 دلار
کسب و کار - 3 - 2 Year 73,831,000 تومان
399 - دانشگاه بیکنت استانبول 1700 دلار
رشد کودک - 3 - 2 Year 73,831,000 تومان
400 - دانشگاه بیکنت استانبول 1700 دلار
خدمات کابین هواپیمایی کشوری - 3 - 2 Year 73,831,000 تومان
401 - دانشگاه بیکنت استانبول 1700 دلار
دیالیز - 3 - 2 Year 73,831,000 تومان
402 - دانشگاه بیکنت استانبول 1700 دلار
تجارت خارجی - 3 - 2 Year 73,831,000 تومان
403 - دانشگاه بیکنت استانبول 1700 دلار
برنامه نویسی کامپیوتر - 3 - 2 Year 73,831,000 تومان
404 - دانشگاه بیکنت استانبول 1725 دلار
طراح مد - 3 - 2 Year 74,916,750 تومان
405 - دانشگاه بیکنت استانبول 1700 دلار
اسناد پزشکی و دبیرخانه - 3 - 2 Year 73,831,000 تومان
406 - دانشگاه بیکنت استانبول 1700 دلار
تکنولوژی ساخت و ساز - 3 - 2 Year 73,831,000 تومان
407 - دانشگاه بیکنت استانبول 1700 دلار
طراحی گرافیک - 3 - 2 Year 73,831,000 تومان
408 - دانشگاه بیکنت استانبول 1700 دلار
مدیریت منابع انسانی - 3 - 2 Year 73,831,000 تومان
409 - دانشگاه بیکنت استانبول 1700 دلار
الکترونوروفیزیولوژی - 3 - 2 Year 73,831,000 تومان
410 - دانشگاه بیکنت استانبول 1700 دلار
بینایی شناسی - 3 - 2 Year 73,831,000 تومان
411 - دانشگاه بیکنت استانبول 1725 دلار
کمک های اولیه و اورژانس - 3 - 2 Year 74,916,750 تومان
412 - دانشگاه بیکنت استانبول 1700 دلار
مدیریت موسسات بهداشتی - 3 - 2 Year 73,831,000 تومان
413 - دانشگاه بیکنت استانبول 1700 دلار
عدالت - 3 - 2 Year 73,831,000 تومان
414 - دانشگاه بیکنت استانبول 1700 دلار
لجستیک - 3 - 2 Year 73,831,000 تومان
415 - دانشگاه بیکنت استانبول 1700 دلار
دستگاه - 3 - 2 Year 73,831,000 تومان
416 - دانشگاه بیکنت استانبول 1700 دلار
تکنیک های آزمایشگاهی پاتولوژی - 3 - 2 Year 73,831,000 تومان
417 - دانشگاه بیکنت استانبول 1700 دلار
تصویربرداری پزشکی - 3 - 2 Year 73,831,000 تومان
418 - دانشگاه بیکنت استانبول 1700 دلار
پروتز ارتوپدی و ارتوپدی - 3 - 2 Year 73,831,000 تومان
419 - دانشگاه بیکنت استانبول 1700 دلار
تکنیک های آزمایشگاهی پزشکی - 3 - 2 Year 73,831,000 تومان
420 - دانشگاه بیکنت استانبول 1700 دلار
فن آوری های چاپ و نشر - 3 - 2 Year 73,831,000 تومان
421 - دانشگاه بیکنت استانبول 1700 دلار
بهداشت و ایمنی شغلی - 3 - 2 Year 73,831,000 تومان
422 - دانشگاه بیکنت استانبول 1700 دلار
خدمات اتاق عملیات - 3 - 2 Year 73,831,000 تومان
423 - دانشگاه بیکنت استانبول 1700 دلار
بهداشت دهان و دندان - 3 - 2 Year 73,831,000 تومان
424 - دانشگاه بیکنت استانبول 1700 دلار
فیزیوتراپی - 3 - 2 Year 73,831,000 تومان
425 - دانشگاه بیکنت استانبول 1700 دلار
پرفیوژن - 3 - 2 Year 73,831,000 تومان
426 - دانشگاه بیکنت استانبول 1700 دلار
روابط عمومی و تبلیغات - 3 - 2 Year 73,831,000 تومان
427 - دانشگاه بیکنت استانبول 1700 دلار
خدمات داروسازی - 3 - 2 Year 73,831,000 تومان
428 - دانشگاه بیکنت استانبول 1700 دلار
برنامه نویسی رادیو و تلویزیون - 3 - 2 Year 73,831,000 تومان
429 - دانشگاه بیکنت استانبول 1700 دلار
رادیوتراپی - 3 - 2 Year 73,831,000 تومان
430 - دانشگاه بیکنت استانبول 1700 دلار
خدمات گردشگری و سفر - 3 - 2 Year 73,831,000 تومان
431 - دانشگاه بیکنت استانبول 1700 دلار
فناوری نساجی - 3 - 2 Year 73,831,000 تومان
432 - دانشگاه بیکنت استانبول 1700 دلار
خدمات اجتماعی - 3 - 2 Year 73,831,000 تومان
433 - دانشگاه بیلگی استانبول 2000 دلار
برنامه های حسابداری و مالیاتی - 3 - 2 Year 86,860,000 تومان
434 - دانشگاه بیلگی استانبول 2000 دلار
مرمت معماری - 3 - 2 Year 86,860,000 تومان
435 - دانشگاه بیلگی استانبول 2000 دلار
برنامه نویسی کامپیوتر - 3 - 2 Year 86,860,000 تومان
436 - دانشگاه بیلگی استانبول 2000 دلار
بانک و بیمه - 3 - 2 Year 86,860,000 تومان
437 - دانشگاه بیلگی استانبول 2000 دلار
مدیریت حمل و نقل هوایی غیرنظامی - 3 - 2 Year 86,860,000 تومان
438 - دانشگاه بیلگی استانبول 2000 دلار
خدمات کابین هواپیمایی کشوری - 3 - 2 Year 86,860,000 تومان
439 - دانشگاه بیلگی استانبول 2000 دلار
امنیت سایبری - 3 - 2 Year 86,860,000 تومان
440 - دانشگاه بیلگی استانبول 2000 دلار
طراحی گرافیک - 3 - 2 Year 86,860,000 تومان
441 - دانشگاه بیلگی استانبول 2000 دلار
فناوری ساخت و ساز - 3 - 2 Year 86,860,000 تومان
442 - دانشگاه بیلگی استانبول 2000 دلار
طراح مد - 3 - 2 Year 86,860,000 تومان
443 - دانشگاه بیلگی استانبول 2000 دلار
غذا - 3 - 2 Year 86,860,000 تومان
444 - دانشگاه بیلگی استانبول 2200 دلار
طراحی داخلی - 3 - 2 Year 95,546,000 تومان
445 - دانشگاه بیلگی استانبول 2000 دلار
تجارت بین المللی - 2 - 2 Year 86,860,000 تومان
446 - دانشگاه بیلگی استانبول 2000 دلار
روابط عمومی و تبلیغات - 2 - 2 Year 86,860,000 تومان
447 - دانشگاه بیلگی استانبول 2000 دلار
بیهوشی - 3 - 2 Year 86,860,000 تومان
448 - دانشگاه بیلگی استانبول 2000 دلار
شنوایی سنجی - 3 - 2 Year 86,860,000 تومان
449 - دانشگاه بیلگی استانبول 2000 دلار
رشد کودک - 3 - 2 Year 86,860,000 تومان
450 - دانشگاه بیلگی استانبول 2400 دلار
تکنولوژی پروتز دندان - 3 - 2 Year 104,232,000 تومان
451 - دانشگاه بیلگی استانبول 2000 دلار
دیالیز - 3 - 2 Year 86,860,000 تومان
452 - دانشگاه بیلگی استانبول 2000 دلار
مدیریت اضطراری و بلایا - 3 - 2 Year 86,860,000 تومان
453 - دانشگاه بیلگی استانبول 2000 دلار
کمک های اولیه و اضطراری - 3 - 2 Year 86,860,000 تومان
454 - دانشگاه بیلگی استانبول 2000 دلار
تکنیک های تصویربرداری پزشکی - 3 - 2 Year 86,860,000 تومان
455 - دانشگاه بیلگی استانبول 2400 دلار
بینایی شناسی - 3 - 2 Year 104,232,000 تومان
456 - دانشگاه بیلگی استانبول 2000 دلار
خدمات اتاق عمل - 3 - 2 Year 86,860,000 تومان
457 - دانشگاه بیلگی استانبول 2000 دلار
فیزیوتراپی - 3 - 2 Year 86,860,000 تومان
458 - دانشگاه بیلگی استانبول 2000 دلار
بهداشت دهان و دندان - 3 - 2 Year 86,860,000 تومان
459 - دانشگاه بیلگی استانبول 2000 دلار
عدالت - 3 - 2 Year 86,860,000 تومان
460 - دانشگاه بیکوز استانبول 1500 دلار
مدیریت دریانوردی و بندری - 3 - 2 Year 65,145,000 تومان
461 - دانشگاه بیکوز استانبول 1500 دلار
تجارت خارجی - 3 - 2 Year 65,145,000 تومان
462 - دانشگاه بیکوز استانبول 1500 دلار
لجستیک - 3 - 2 Year 65,145,000 تومان
463 - دانشگاه بیکوز استانبول 1500 دلار
مدیریت حمل و نقل هوایی غیرنظامی - 3 - 2 Year 65,145,000 تومان
464 - دانشگاه بیکوز استانبول 1700 دلار
خدمات کابین هواپیمایی کشوری - 2 - 2 Year 73,831,000 تومان
465 - دانشگاه بیکوز استانبول 1500 دلار
خدمات کابین هواپیمایی کشوری - 3 - 2 Year 65,145,000 تومان
466 - دانشگاه بیکوز استانبول 1500 دلار
مدیریت سیستم های ریلی - 3 - 2 Year 65,145,000 تومان
467 - دانشگاه بیکوز استانبول 1500 دلار
تجارت خارجی (آموزش از راه دور) - 3 - 2 Year 65,145,000 تومان
468 - دانشگاه بیکوز استانبول 1500 دلار
لجستیک (آموزش از راه دور) - 3 - 2 Year 65,145,000 تومان
469 - دانشگاه بیکوز استانبول 1500 دلار
مدیریت دریانوردی و بندری - 3 - 2 Year 65,145,000 تومان
470 - دانشگاه بیکوز استانبول 1500 دلار
تجارت خارجی (آموزش از راه دور) - 3 - 2 Year 65,145,000 تومان
471 - دانشگاه بیکوز استانبول 1500 دلار
تجارت الکترونیک و بازاریابی - 3 - 2 Year 65,145,000 تومان
472 - دانشگاه بیکوز استانبول 2400 دلار
بهداشت و ایمنی شغلی - 3 - 2 Year 104,232,000 تومان
473 - دانشگاه بیکوز استانبول 2400 دلار
خدمات اتاق عمل - 3 - 2 Year 104,232,000 تومان
474 - دانشگاه بیکوز استانبول 2400 دلار
شنوایی سنجی - 3 - 2 Year 104,232,000 تومان
475 - دانشگاه بیکوز استانبول 2400 دلار
کمک های اولیه و اورژانسی - 3 - 2 Year 104,232,000 تومان
476 - دانشگاه بیکوز استانبول 2400 دلار
دیالیز - 3 - 2 Year 104,232,000 تومان
477 - دانشگاه بیکوز استانبول 2400 دلار
فیزیوتراپی - 3 - 2 Year 104,232,000 تومان
478 - دانشگاه بیکوز استانبول 2400 دلار
تکنیک های تصویربرداری پزشکی - 3 - 2 Year 104,232,000 تومان
479 - دانشگاه بیکوز استانبول 2400 دلار
آشپزی - 3 - 2 Year 104,232,000 تومان
480 - دانشگاه بیکوز استانبول 2400 دلار
طراحی داخلی - 3 - 2 Year 104,232,000 تومان
481 - دانشگاه بیکوز استانبول 2400 دلار
فناوری امنیت اطلاعات - 3 - 2 Year 104,232,000 تومان
482 - دانشگاه بیکوز استانبول 2400 دلار
برنامه نویسی کامپیوتر - 3 - 2 Year 104,232,000 تومان
483 - دانشگاه بیکوز استانبول 2400 دلار
بهداشت دهان و دندان - 3 - 2 Year 104,232,000 تومان
484 - دانشگاه بیکوز استانبول 2400 دلار
بینایی شناسی - 3 - 2 Year 104,232,000 تومان
485 - دانشگاه مال تپه استانبول 1750 دلار
عدالت - 3 - 2 Year 76,002,500 تومان
486 - دانشگاه مال تپه استانبول 1750 دلار
بانک و بیمه - 3 - 2 Year 76,002,500 تومان
487 - دانشگاه مال تپه استانبول 1750 دلار
بیهوشی - 3 - 2 Year 76,002,500 تومان
488 - دانشگاه مال تپه استانبول 1750 دلار
برنامه نویسی کامپیوتر - 3 - 2 Year 76,002,500 تومان
489 - دانشگاه مال تپه استانبول 1600 دلار
رشد کودک - 3 - 2 Year 69,488,000 تومان
490 - دانشگاه مال تپه استانبول 2000 دلار
روابط عمومی و تبلیغات - 3 - 2 Year 86,860,000 تومان
491 - دانشگاه مال تپه استانبول 1750 دلار
کمک های اولیه و اضطراری - 3 - 2 Year 76,002,500 تومان
492 - دانشگاه مال تپه استانبول 1750 دلار
بهداشت و ایمنی شغلی - 3 - 2 Year 76,002,500 تومان
493 - دانشگاه مال تپه استانبول 1750 دلار
مرمت معماری - 3 - 2 Year 76,002,500 تومان
494 - دانشگاه مال تپه استانبول 1750 دلار
طراح مد - 3 - 2 Year 76,002,500 تومان
495 - دانشگاه مال تپه استانبول 1750 دلار
برنامه نویسی رادیو و تلویزیون - 3 - 2 Year 76,002,500 تومان
496 - دانشگاه مال تپه استانبول 1750 دلار
مدیریت حمل و نقل هوایی غیرنظامی - 3 - 2 Year 76,002,500 تومان
497 - دانشگاه مال تپه استانبول 1750 دلار
هواپیمایی کشوری و خدمات کابین - 3 - 2 Year 76,002,500 تومان
498 - دانشگاه مال تپه استانبول 1750 دلار
فناوری هواپیما - 3 - 2 Year 76,002,500 تومان
499 - دانشگاه مال تپه استانبول 1750 دلار
تکنیک های تصویربرداری پزشکی - 3 - 2 Year 76,002,500 تومان
500 - دانشگاه مال تپه استانبول 1750 دلار
گردشگری و هتلداری - 3 - 2 Year 76,002,500 تومان
501 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 3200 دلار
رادیوتراپی - 3 - 2 Year 138,976,000 تومان
502 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 3200 دلار
دیالیز - 3 - 2 Year 138,976,000 تومان
503 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 3200 دلار
کمک های اولیه و خدمات فوریت های پزشکی - 3 - 2 Year 138,976,000 تومان
504 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 3200 دلار
اسناد پزشکی و منشی - 3 - 2 Year 138,976,000 تومان
505 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 3200 دلار
بیهوشی - 3 - 2 Year 138,976,000 تومان
506 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 3200 دلار
تکنولوژی پروتز دندان - 3 - 2 Year 138,976,000 تومان
507 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 3200 دلار
تکنیک های آزمایشگاهی پزشکی - 3 - 2 Year 138,976,000 تومان
508 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 3200 دلار
رشد کودک - 3 - 2 Year 138,976,000 تومان
509 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 3200 دلار
تکنیک های تصویربرداری پزشکی - 3 - 2 Year 138,976,000 تومان
510 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 3200 دلار
خدمات اتاق عمل - 3 - 2 Year 138,976,000 تومان
511 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 3200 دلار
فیزیوتراپی - 3 - 2 Year 138,976,000 تومان
512 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 3200 دلار
شنوایی سنجی - 3 - 2 Year 138,976,000 تومان
513 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 3200 دلار
بینایی شناسی - 3 - 2 Year 138,976,000 تومان
514 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 3200 دلار
بهداشت دهان و دندان - 3 - 2 Year 138,976,000 تومان
515 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 3200 دلار
فناوری دستگاه های زیست پزشکی - 3 - 2 Year 138,976,000 تومان
516 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 3000 دلار
کمک های اولیه و خدمات فوریت های پزشکی - 2 - 2 Year 130,290,000 تومان
517 - دانشگاه آیدین استانبول 3000 دلار
برنامه نویسی کامپیوتر - 2 - 2 Year 130,290,000 تومان
518 - دانشگاه آیدین استانبول 2700 دلار
مدیریت دفتر و دستیار اجرایی - 3 - 2 Year 117,261,000 تومان
519 - دانشگاه آیدین استانبول 2500 دلار
آشپزی - 3 - 2 Year 108,575,000 تومان
520 - دانشگاه آیدین استانبول 2700 دلار
بانک و بیمه (EP) - 3 - 2 Year 117,261,000 تومان
521 - دانشگاه آیدین استانبول 2700 دلار
برنامه نویسی کامپیوتر (EP) - 3 - 2 Year 117,261,000 تومان
522 - دانشگاه آیدین استانبول 3000 دلار
برنامه نویسی کامپیوتر (EP) - 2 - 2 Year 130,290,000 تومان
523 - دانشگاه آیدین استانبول 2500 دلار
طراحی و تولید کفش - 3 - 2 Year 108,575,000 تومان
524 - دانشگاه آیدین استانبول 2700 دلار
بانک و بیمه - 3 - 2 Year 117,261,000 تومان
525 - دانشگاه آیدین استانبول 2700 دلار
آشپزی (EP) - 3 - 2 Year 117,261,000 تومان
526 - دانشگاه آیدین استانبول 2700 دلار
رشد کودک - 3 - 2 Year 117,261,000 تومان
527 - دانشگاه آیدین استانبول 2700 دلار
فن آوری های چاپ و نشر - 3 - 2 Year 117,261,000 تومان
528 - دانشگاه آیدین استانبول 3000 دلار
برنامه نویسی کامپیوتر - 2 - 2 Year 130,290,000 تومان
529 - دانشگاه آیدین استانبول 2700 دلار
برنامه نویسی کامپیوتر (آموزش از راه دور) - 3 - 2 Year 117,261,000 تومان
530 - دانشگاه آیدین استانبول 2700 دلار
فناوری تجهیزات زیست پزشکی - 3 - 2 Year 117,261,000 تومان
531 - دانشگاه آیدین استانبول 2700 دلار
فناوری تجهیزات زیست پزشکی (EP) - 3 - 2 Year 117,261,000 تومان
532 - دانشگاه آیدین استانبول 2700 دلار
تجارت خارجی - 3 - 2 Year 117,261,000 تومان
533 - دانشگاه آیدین استانبول 2700 دلار
رشد کودک (EP) - 3 - 2 Year 117,261,000 تومان
534 - دانشگاه آیدین استانبول 2700 دلار
تجارت خارجی (EP) - 3 - 2 Year 117,261,000 تومان
535 - دانشگاه آیدین استانبول 2700 دلار
تجارت خارجی - 3 - 2 Year 117,261,000 تومان
536 - دانشگاه آیدین استانبول 3000 دلار
تجارت خارجی - 2 - 2 Year 130,290,000 تومان
537 - دانشگاه آیدین استانبول 3000 دلار
تجارت خارجی (EP) - 2 - 2 Year 130,290,000 تومان
538 - دانشگاه آیدین استانبول 2500 دلار
عکاسی و فیلمبرداری - 3 - 2 Year 108,575,000 تومان
539 - دانشگاه آیدین استانبول 2160 دلار
کنترل و تجزیه و تحلیل کیفیت غذا (EP) - 3 - 2 Year 93,808,800 تومان
540 - دانشگاه آیدین استانبول 2500 دلار
طراحی گرافیک - 3 - 2 Year 108,575,000 تومان
541 - دانشگاه آیدین استانبول 2160 دلار
روابط عمومی و تبلیغات - 3 - 2 Year 93,808,800 تومان
542 - دانشگاه آیدین استانبول 2500 دلار
برق - 3 - 2 Year 108,575,000 تومان
543 - دانشگاه آیدین استانبول 2500 دلار
فناوری الکترونیک - 3 - 2 Year 108,575,000 تومان
544 - دانشگاه آیدین استانبول 2700 دلار
تکنولوژی غذایی - 3 - 2 Year 117,261,000 تومان
545 - دانشگاه آیدین استانبول 2700 دلار
طراحی گرافیک (EP) - 3 - 2 Year 117,261,000 تومان
546 - دانشگاه آیدین استانبول 2500 دلار
مدیریت منابع انسانی - 3 - 2 Year 108,575,000 تومان
547 - دانشگاه آیدین استانبول 2500 دلار
تکنولوژی ساخت و ساز - 3 - 2 Year 108,575,000 تومان
548 - دانشگاه آیدین استانبول 2700 دلار
لجستیک - 3 - 2 Year 117,261,000 تومان
549 - دانشگاه آیدین استانبول 2500 دلار
دستگاه - 3 - 2 Year 108,575,000 تومان
550 - دانشگاه آیدین استانبول 2500 دلار
طراح مد - 3 - 2 Year 108,575,000 تومان
551 - دانشگاه آیدین استانبول 2700 دلار
عدالت (برنامه عصرانه) - 3 - 2 Year 117,261,000 تومان
552 - دانشگاه آیدین استانبول 2700 دلار
بهداشت و ایمنی کار - 3 - 2 Year 117,261,000 تومان
553 - دانشگاه آیدین استانبول 2700 دلار
عدالت - 3 - 2 Year 117,261,000 تومان
554 - دانشگاه آیدین استانبول 2700 دلار
ایمنی و بهداشت کار (آموزش از راه دور) - 3 - 2 Year 117,261,000 تومان
555 - دانشگاه آیدین استانبول 2500 دلار
جواهرات و طراحی جواهرات - 3 - 2 Year 108,575,000 تومان
556 - دانشگاه آیدین استانبول 2700 دلار
مدیریت کسب و کار - 3 - 2 Year 117,261,000 تومان
557 - دانشگاه آیدین استانبول 2700 دلار
مدیریت بازرگانی (EP) - 3 - 2 Year 117,261,000 تومان
558 - دانشگاه آیدین استانبول 2700 دلار
لجستیک (EP) - 3 - 2 Year 117,261,000 تومان
559 - دانشگاه آیدین استانبول 2700 دلار
برنامه های حسابداری و مالیاتی - 3 - 2 Year 117,261,000 تومان
560 - دانشگاه آیدین استانبول 2700 دلار
خدمات زیبایی مراقبت از مو (EP) - 3 - 2 Year 117,261,000 تومان
561 - دانشگاه آیدین استانبول 3000 دلار
مدیریت کسب و کار - 2 - 2 Year 130,290,000 تومان
562 - دانشگاه آیدین استانبول 2700 دلار
مرمت معماری - 3 - 2 Year 117,261,000 تومان
563 - دانشگاه آیدین استانبول 2700 دلار
مرمت معماری (EP) - 3 - 2 Year 117,261,000 تومان
564 - دانشگاه آیدین استانبول 2700 دلار
طراحی مد (EP) - 3 - 2 Year 117,261,000 تومان
565 - دانشگاه آیدین استانبول 2700 دلار
برنامه های حسابداری و مالیاتی - 3 - 2 Year 117,261,000 تومان
566 - دانشگاه آیدین استانبول 2700 دلار
برنامه نویسی رادیو و تلویزیون - 3 - 2 Year 117,261,000 تومان
567 - دانشگاه آیدین استانبول 2700 دلار
بهداشت دهان و دندان - 3 - 2 Year 117,261,000 تومان
568 - دانشگاه آیدین استانبول 2700 دلار
بهداشت دهان و دندان (برنامه عصرانه) - 3 - 2 Year 117,261,000 تومان
569 - دانشگاه آیدین استانبول 2700 دلار
خدمات اتاق عمل - 3 - 2 Year 117,261,000 تومان
570 - دانشگاه آیدین استانبول 2700 دلار
خدمات اتاق عمل (برنامه عصرانه) - 3 - 2 Year 117,261,000 تومان
571 - دانشگاه آیدین استانبول 2700 دلار
بیهوشی - 3 - 2 Year 117,261,000 تومان
572 - دانشگاه آیدین استانبول 2700 دلار
بیهوشی (برنامه عصرانه) - 3 - 2 Year 117,261,000 تومان
573 - دانشگاه آیدین استانبول 2500 دلار
مدیریت موسسات بهداشتی - 3 - 2 Year 108,575,000 تومان
574 - دانشگاه آیدین استانبول 2700 دلار
فناوری پروتز دندان (برنامه عصرانه) - 3 - 2 Year 117,261,000 تومان
575 - دانشگاه آیدین استانبول 2700 دلار
مدیریت حمل و نقل هوایی غیرنظامی - 3 - 2 Year 117,261,000 تومان
576 - دانشگاه آیدین استانبول 2700 دلار
بیهوشی (برنامه عصرانه) - 3 - 2 Year 117,261,000 تومان
577 - دانشگاه آیدین استانبول 2700 دلار
بازار یابی - 3 - 2 Year 117,261,000 تومان
578 - دانشگاه آیدین استانبول 2500 دلار
دیالیز - 3 - 2 Year 108,575,000 تومان
579 - دانشگاه آیدین استانبول 2700 دلار
خدمات زیبایی مراقبت از مو - 3 - 2 Year 117,261,000 تومان
580 - دانشگاه آیدین استانبول 2700 دلار
کمک های اولیه و اضطراری - 3 - 2 Year 117,261,000 تومان
581 - دانشگاه آیدین استانبول 2500 دلار
تکنیک های آزمایشگاهی پاتولوژی - 3 - 2 Year 108,575,000 تومان
582 - دانشگاه آیدین استانبول 2700 دلار
دیالیز (برنامه عصرانه) - 3 - 2 Year 117,261,000 تومان
583 - دانشگاه آیدین استانبول 2700 دلار
خدمات داروسازی - 3 - 2 Year 117,261,000 تومان
584 - دانشگاه آیدین استانبول 2700 دلار
فیزیوتراپی - 3 - 2 Year 117,261,000 تومان
585 - دانشگاه آیدین استانبول 2700 دلار
فیزیوتراپی (برنامه شبانه) - 3 - 2 Year 117,261,000 تومان
586 - دانشگاه آیدین استانبول 2700 دلار
الکترونوروفیزیولوژی - 3 - 2 Year 117,261,000 تومان
587 - دانشگاه آیدین استانبول 2700 دلار
الکترونوروفیزیولوژی (برنامه عصرانه) - 3 - 2 Year 117,261,000 تومان
588 - دانشگاه آیدین استانبول 2700 دلار
مدیریت حمل و نقل هوایی غیرنظامی (EP) - 3 - 2 Year 117,261,000 تومان
589 - دانشگاه آیدین استانبول 2700 دلار
خدمات کابین هوانوردی غیرنظامی (EP) - 3 - 2 Year 117,261,000 تومان
590 - دانشگاه آیدین استانبول 2160 دلار
مراقبت و توانبخشی معلولین - 3 - 2 Year 93,808,800 تومان
591 - دانشگاه آیدین استانبول 2500 دلار
مدیریت حمل و نقل هوایی غیرنظامی - 3 - 2 Year 108,575,000 تومان
592 - دانشگاه آیدین استانبول 2700 دلار
کمک های اولیه و اضطراری (برنامه عصرانه) - 3 - 2 Year 117,261,000 تومان
593 - دانشگاه آیدین استانبول 2700 دلار
مدیریت حمل و نقل هوایی غیرنظامی (EP) - 3 - 2 Year 117,261,000 تومان
594 - دانشگاه آیدین استانبول 2700 دلار
رادیوتراپی (برنامه شبانه) - 3 - 2 Year 117,261,000 تومان
595 - دانشگاه آیدین استانبول 2700 دلار
گردشگری و هتلداری - 3 - 2 Year 117,261,000 تومان
596 - دانشگاه آیدین استانبول 2700 دلار
شنوایی سنجی - 3 - 2 Year 117,261,000 تومان
597 - دانشگاه آیدین استانبول 2700 دلار
شنوایی سنجی (EP) - 3 - 2 Year 117,261,000 تومان
598 - دانشگاه آیدین استانبول 2500 دلار
اسپانیایی کاربردی و ترجمه (EP) - 3 - 2 Year 108,575,000 تومان
599 - دانشگاه آیدین استانبول 2700 دلار
تکنیک های پرفیوژن (برنامه عصرانه) - 3 - 2 Year 117,261,000 تومان
600 - دانشگاه آیدین استانبول 2700 دلار
خدمات کابین هواپیمایی کشوری - 3 - 2 Year 117,261,000 تومان
601 - دانشگاه آیدین استانبول 2700 دلار
بینایی شناسی - 3 - 2 Year 117,261,000 تومان
602 - دانشگاه آیدین استانبول 3000 دلار
راهنمای گردشگری - 2 - 2 Year 130,290,000 تومان
603 - دانشگاه آیدین استانبول 2700 دلار
بینایی شناسی (برنامه عصرانه) - 3 - 2 Year 117,261,000 تومان
604 - دانشگاه آیدین استانبول 2700 دلار
خدمات اجتماعی - 3 - 2 Year 117,261,000 تومان
605 - دانشگاه آیدین استانبول 2700 دلار
مدیریت گردشگری و هتلداری (EP) - 3 - 2 Year 117,261,000 تومان
606 - دانشگاه آیدین استانبول 2500 دلار
پروتز ارتوپدی و ارتوپدی - 3 - 2 Year 108,575,000 تومان
607 - دانشگاه آیدین استانبول 2700 دلار
فناوری هواپیما (EP) - 3 - 2 Year 117,261,000 تومان
608 - دانشگاه آیدین استانبول 2700 دلار
تکنیک های آزمایشگاه پاتولوژی (برنامه عصرانه) - 3 - 2 Year 117,261,000 تومان
609 - دانشگاه آیدین استانبول 2700 دلار
رادیوتراپی - 3 - 2 Year 117,261,000 تومان
610 - دانشگاه آیدین استانبول 2700 دلار
پروتز ارتوپدی و ارتوپدی (برنامه عصرانه) - 3 - 2 Year 117,261,000 تومان
611 - دانشگاه آیدین استانبول 2500 دلار
اسپانیایی کاربردی و ترجمه (اسپانیایی) - 10 - 2 Year 108,575,000 تومان
612 - دانشگاه آیدین استانبول 2700 دلار
تکنیک های پرفیوژن - 3 - 2 Year 117,261,000 تومان
613 - دانشگاه آیدین استانبول 2700 دلار
اسناد پزشکی و دبیرخانه - 3 - 2 Year 117,261,000 تومان
614 - دانشگاه آیدین استانبول 2700 دلار
تکنیک های تصویربرداری پزشکی - 3 - 2 Year 117,261,000 تومان
615 - دانشگاه آیدین استانبول 2700 دلار
تکنیک های آزمایشگاهی پزشکی (EP) - 3 - 2 Year 117,261,000 تومان
616 - دانشگاه آیدین استانبول 2700 دلار
فناوری هواپیما - 3 - 2 Year 117,261,000 تومان
617 - دانشگاه آیدین استانبول 3000 دلار
انگلیسی کاربردی و ترجمه - 2 - 2 Year 130,290,000 تومان
618 - دانشگاه آیدین استانبول 2700 دلار
مستندات پزشکی و منشی (برنامه عصرانه) - 3 - 2 Year 117,261,000 تومان
619 - دانشگاه آیدین استانبول 3000 دلار
انگلیسی کاربردی و ترجمه (EP) - 2 - 2 Year 130,290,000 تومان
620 - دانشگاه آیدین استانبول 2500 دلار
روسی کاربردی و ترجمه (روسی) - 5 - 2 Year 108,575,000 تومان
621 - دانشگاه آیدین استانبول 2500 دلار
تکنیک های آزمایشگاهی پزشکی - 3 - 2 Year 108,575,000 تومان
622 - دانشگاه آیدین استانبول 2700 دلار
مدیریت موسسات بهداشتی - 3 - 2 Year 117,261,000 تومان
623 - دانشگاه آیدین استانبول 2700 دلار
خدمات جراحی - 3 - 2 Year 117,261,000 تومان
624 - دانشگاه آیدین استانبول 2700 دلار
بازرسی ساخت و ساز - 3 - 2 Year 117,261,000 تومان
625 - دانشگاه آیدین استانبول 2700 دلار
ادارات محلی - 3 - 2 Year 117,261,000 تومان
626 - دانشگاه آیدین استانبول 2500 دلار
فناوری خودروسازی - 3 - 2 Year 108,575,000 تومان
627 - دانشگاه آیدین استانبول 2700 دلار
فناوری عمران - 3 - 2 Year 117,261,000 تومان
628 - دانشگاه آیدین استانبول 2500 دلار
فناوری هوانوردی - 3 - 2 Year 108,575,000 تومان
629 - دانشگاه آیدین استانبول 2500 دلار
برنامه نویسی رادیو و تلویزیون - 3 - 2 Year 108,575,000 تومانخرید خانه در  ترکیه و گرفتن اقامتخرید خانه در  ترکیه و گرفتن اقامت