اپلای دانشگاه اپلای دانشگاه

رشته های موسسه تحصیلات تکمیلی

صفحه اصلی / اپلای دانشگاه استانبول / موسسه تحصیلات تکمیلی


ترکی
انگلیسی
1 - دانشگاه هالیچ استانبول 2000 دلار
دکتری تربیت بدنی و ورزش - 3 - 4 Year 86,860,000 تومان
2 - دانشگاه هالیچ استانبول 2000 دلار
دکتری پرستاری - 3 - 4 Year 86,860,000 تومان
3 - دانشگاه هالیچ استانبول 2000 دلار
دکتری بازرگانی - 3 - 4 Year 86,860,000 تومان
4 - دانشگاه هالیچ استانبول 2000 دلار
دکتری معماری - 3 - 4 Year 86,860,000 تومان
5 - دانشگاه هالیچ استانبول 2500 دلار
تربیت بدنی و ورزش (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 108,575,000 تومان
6 - دانشگاه هالیچ استانبول 2500 دلار
تغذیه و رژیم غذایی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 108,575,000 تومان
7 - دانشگاه هالیچ استانبول 5000 دلار
مهندسی کامپیوتر (بدون پایان نامه) - 3 - 1.5 Year 217,150,000 تومان
8 - دانشگاه هالیچ استانبول 3000 دلار
مهندسی کامپیوتر (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 130,290,000 تومان
9 - دانشگاه هالیچ استانبول 3000 دلار
مهندسی برق و الکترونیک (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 130,290,000 تومان
10 - دانشگاه هالیچ استانبول 5000 دلار
مهندسی برق و الکترونیک (بدون پایان نامه) - 3 - 1.5 Year 217,150,000 تومان
11 - دانشگاه هالیچ استانبول 3000 دلار
مهندسی صنایع (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 130,290,000 تومان
12 - دانشگاه هالیچ استانبول 3000 دلار
مهندسی الکترونیک و ارتباطات (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 130,290,000 تومان
13 - دانشگاه هالیچ استانبول 5000 دلار
مهندسی صنایع (بدون پایان نامه) - 3 - 1.5 Year 217,150,000 تومان
14 - دانشگاه اطلس استانبول 1800 دلار
زبان و گفتار درمانی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 78,174,000 تومان
15 - دانشگاه اطلس استانبول 1800 دلار
ارگوتراپی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 78,174,000 تومان
16 - دانشگاه اطلس استانبول 1800 دلار
فیزیوتراپی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 78,174,000 تومان
17 - دانشگاه اطلس استانبول 2250 دلار
مامایی (بدون پایان نامه) - 3 - 1 Year 97,717,500 تومان
18 - دانشگاه اطلس استانبول 2250 دلار
تغذیه و رژیم غذایی (بدون پایان نامه) - 3 - 1 Year 97,717,500 تومان
19 - دانشگاه اطلس استانبول 1800 دلار
تغذیه و رژیم غذایی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 78,174,000 تومان
20 - دانشگاه اطلس استانبول 1800 دلار
زیست شناسی مولکولی و ژنتیک (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 78,174,000 تومان
21 - دانشگاه اوکان استانبول 2700 دلار
نقاشی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 117,261,000 تومان
22 - دانشگاه اوکان استانبول 2700 دلار
طراحی مد (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 117,261,000 تومان
23 - دانشگاه اوکان استانبول 2700 دلار
موسیقی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 117,261,000 تومان
24 - دانشگاه اوکان استانبول 2700 دلار
آموزش پیش دبستانی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 117,261,000 تومان
25 - دانشگاه اوکان استانبول 2500 دلار
سینما و تلویزیون (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 108,575,000 تومان
26 - دانشگاه اوکان استانبول 2700 دلار
ادارات محلی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 117,261,000 تومان
27 - دانشگاه اوکان استانبول 2700 دلار
مدیریت ورزشی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 117,261,000 تومان
28 - دانشگاه اوکان استانبول 3000 دلار
دکتری بانکداری - 3 - 4 Year 130,290,000 تومان
29 - دانشگاه اوکان استانبول 3000 دلار
دکتری مدیریت و نظارت آموزش و پرورش - 3 - 4 Year 130,290,000 تومان
30 - دانشگاه اوکان استانبول 3000 دلار
دکتری مدیریت بازرگانی - 3 - 4 Year 130,290,000 تومان
31 - دانشگاه اوکان استانبول 3000 دلار
دکتری حسابداری و حسابرسی - 3 - 4 Year 130,290,000 تومان
32 - دانشگاه اوکان استانبول 5400 دلار
MBA (بدون پایان نامه) - 2 - 2 Year 234,522,000 تومان
33 - دانشگاه اوکان استانبول 5400 دلار
MBA (بدون پایان نامه) - 3 - 1.5 Year 234,522,000 تومان
34 - دانشگاه اوکان استانبول 5400 دلار
بانکداری (بدون پایان نامه) - 3 - 1.5 Year 234,522,000 تومان
35 - دانشگاه اوکان استانبول 5400 دلار
مطالعات ترجمه (بدون پایان نامه) - 3 - 1.5 Year 234,522,000 تومان
36 - دانشگاه اوکان استانبول 5400 دلار
مدیریت و نظارت آموزش و پرورش (بدون پایان نامه) - 3 - 1.5 Year 234,522,000 تومان
37 - دانشگاه اوکان استانبول 5400 دلار
حقوق خصوصی (بدون پایان نامه) - 3 - 1.5 Year 234,522,000 تومان
38 - دانشگاه اوکان استانبول 5400 دلار
امور مالی و ارزشیابی املاک و مستغلات (بدون پایان نامه) - 3 - 1.5 Year 234,522,000 تومان
39 - دانشگاه اوکان استانبول 5400 دلار
کارآفرینی (بدون پایان نامه) - 3 - 1.5 Year 234,522,000 تومان
40 - دانشگاه اوکان استانبول 5400 دلار
طراحی مد (بدون پایان نامه) - 3 - 1.5 Year 234,522,000 تومان
41 - دانشگاه اوکان استانبول 5400 دلار
ارتباطات بازاریابی (بدون پایان نامه) - 3 - 1.5 Year 234,522,000 تومان
42 - دانشگاه اوکان استانبول 5400 دلار
حسابداری و حسابرسی (بدون پایان نامه) - 3 - 1.5 Year 234,522,000 تومان
43 - دانشگاه اوکان استانبول 5400 دلار
آموزش پیش دبستانی (بدون پایان نامه) - 3 - 1.5 Year 234,522,000 تومان
44 - دانشگاه اوکان استانبول 5400 دلار
نقاشی (بدون پایان نامه) - 3 - 1.5 Year 234,522,000 تومان
45 - دانشگاه اوکان استانبول 5400 دلار
سینما و تلویزیون (بدون پایان نامه) - 3 - 1.5 Year 234,522,000 تومان
46 - دانشگاه اوکان استانبول 2700 دلار
تجارت بین المللی (بدون پایان نامه) - 3 - 2 Year 117,261,000 تومان
47 - دانشگاه اوکان استانبول 5400 دلار
موسیقی (بدون پایان نامه) - 3 - 1.5 Year 234,522,000 تومان
48 - دانشگاه اوکان استانبول 5400 دلار
فروش و بازاریابی (بدون پایان نامه) - 3 - 1.5 Year 234,522,000 تومان
49 - دانشگاه اوکان استانبول 2700 دلار
ادارات محلی (بدون پایان نامه) - 3 - 2 Year 117,261,000 تومان
50 - دانشگاه اوکان استانبول 5400 دلار
مدیریت ورزشی (بدون پایان نامه) - 3 - 1.5 Year 234,522,000 تومان
51 - دانشگاه اوکان استانبول 2700 دلار
غذا شناسی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 117,261,000 تومان
52 - دانشگاه اوکان استانبول 2500 دلار
غذا (بدون پایان نامه) - 2 - 2 Year 108,575,000 تومان
53 - دانشگاه اوکان استانبول 2700 دلار
امور مالی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 117,261,000 تومان
54 - دانشگاه اوکان استانبول 5400 دلار
امور مالی (بدون پایان نامه) - 2 - 1.5 Year 234,522,000 تومان
55 - دانشگاه اوکان استانبول 2700 دلار
حقوق عمومی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 117,261,000 تومان
56 - دانشگاه اوکان استانبول 5400 دلار
حقوق عمومی (بدون پایان نامه) - 3 - 1.5 Year 234,522,000 تومان
57 - دانشگاه استانبول کولتور 1250 دلار
تاریخچه معماری و مرمت (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 54,287,500 تومان
58 - دانشگاه استانبول کولتور 1250 دلار
مهندسی معماری (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 54,287,500 تومان
59 - دانشگاه استانبول کولتور 2000 دلار
طراحی معماری (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 86,860,000 تومان
60 - دانشگاه استانبول کولتور 1250 دلار
مدیریت و فناوری ساخت و ساز (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 54,287,500 تومان
61 - دانشگاه استانبول کولتور 1250 دلار
شهرسازی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 54,287,500 تومان
62 - دانشگاه استانبول کولتور 1250 دلار
مدیریت صحنه (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 54,287,500 تومان
63 - دانشگاه استانبول کولتور 1250 دلار
قیام (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 54,287,500 تومان
64 - دانشگاه استانبول کولتور 5000 دلار
مدیریت بازرگانی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 217,150,000 تومان
65 - دانشگاه استانبول کولتور 1500 دلار
مدیریت کیفیت و تولید (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 65,145,000 تومان
66 - دانشگاه استانبول کولتور 3600 دلار
بهداشت و ایمنی شغلی (بدون پایان نامه) - 3 - 1 Year 156,348,000 تومان
67 - دانشگاه استانبول کولتور 3600 دلار
مدیریت بازرگانی (بدون پایان نامه) - 3 - 1 Year 156,348,000 تومان
68 - دانشگاه استانبول کولتور 1250 دلار
رادیو، سینما و تلویزیون (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 54,287,500 تومان
69 - دانشگاه استانبول کولتور 2000 دلار
توسعه املاک و مستغلات (بدون پایان نامه) - 3 - 1 Year 86,860,000 تومان
70 - دانشگاه استانبول کولتور 1250 دلار
ژئوماتیک (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 54,287,500 تومان
71 - دانشگاه استانبول کولتور 2400 دلار
ژئوتکنیک (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 104,232,000 تومان
72 - دانشگاه استانبول کولتور 2000 دلار
مدیریت پروژه (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 86,860,000 تومان
73 - دانشگاه استانبول کولتور 2000 دلار
ساخت و ساز (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 86,860,000 تومان
74 - دانشگاه استانبول کولتور 2000 دلار
هنرهای ارتباطی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 86,860,000 تومان
75 - دانشگاه استانبول کولتور 1250 دلار
طراحی ارتباطات (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 54,287,500 تومان
76 - دانشگاه استانبول کولتور 2000 دلار
مهندسی کامپیوتر (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 86,860,000 تومان
77 - دانشگاه استانبول کولتور 2000 دلار
مدیریت و برنامه ریزی آموزشی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 86,860,000 تومان
78 - دانشگاه استانبول کولتور 2000 دلار
مهندسی برق و الکترونیک (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 86,860,000 تومان
79 - دانشگاه استانبول کولتور 1500 دلار
اقتصاد مدیریت (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 65,145,000 تومان
80 - دانشگاه استانبول کولتور 1500 دلار
بازارهای پولی و سرمایه (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 65,145,000 تومان
81 - دانشگاه استانبول کولتور 2500 دلار
اقتصاد تولید (بدون پایان نامه) - 3 - 1 Year 108,575,000 تومان
82 - دانشگاه استانبول کولتور 1500 دلار
زبان و ادبیات انگلیسی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 65,145,000 تومان
83 - دانشگاه استانبول کولتور 2400 دلار
مدیریت مهندسی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 104,232,000 تومان
84 - دانشگاه استانبول کولتور 1500 دلار
معماری داخلی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 65,145,000 تومان
85 - دانشگاه استانبول کولتور 1250 دلار
طراحی محیطی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 54,287,500 تومان
86 - دانشگاه استانبول کولتور 2400 دلار
روابط بین الملل (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 104,232,000 تومان
87 - دانشگاه استانبول کولتور 2000 دلار
مطالعات اتحادیه اروپا (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 86,860,000 تومان
88 - دانشگاه استانبول کولتور 3600 دلار
آموزش از راه دور لجستیک (بدون پایان نامه) - 3 - 1 Year 156,348,000 تومان
89 - دانشگاه استانبول کولتور 1250 دلار
ریاضیات و علوم کامپیوتر (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 54,287,500 تومان
90 - دانشگاه استانبول کولتور 1250 دلار
زیست شناسی مولکولی و ژنتیک (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 54,287,500 تومان
91 - دانشگاه استانبول کولتور 1250 دلار
فیزیک (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 54,287,500 تومان
92 - دانشگاه استانبول کولتور 3000 دلار
حقوق خصوصی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 130,290,000 تومان
93 - دانشگاه استانبول کولتور 2500 دلار
حقوق ورزش (بدون پایان نامه) - 3 - 1 Year 108,575,000 تومان
94 - دانشگاه استانبول کولتور 2000 دلار
روانشناسی صنعتی و سازمانی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 86,860,000 تومان
95 - دانشگاه استانبول کولتور 3000 دلار
حقوق عمومی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 130,290,000 تومان
96 - دانشگاه استانبول کولتور 1500 دلار
حقوق بشر اروپا (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 65,145,000 تومان
97 - دانشگاه استانبول کولتور 1500 دلار
زبان و ادبیات ترکی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 65,145,000 تومان
98 - دانشگاه استانبول کولتور 3600 دلار
طراحی معماری (بدون پایان نامه) - 3 - 1 Year 156,348,000 تومان
99 - دانشگاه استانبول کولتور 2000 دلار
مهندسی معماری (بدون پایان نامه) - 3 - 1 Year 86,860,000 تومان
100 - دانشگاه استانبول کولتور 3600 دلار
مهندسی کامپیوتر (بدون پایان نامه) - 3 - 1 Year 156,348,000 تومان
101 - دانشگاه استانبول کولتور 3000 دلار
تجارت (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 130,290,000 تومان
102 - دانشگاه استانبول کولتور 2000 دلار
مدیریت نوآوری میان رشته ای (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 86,860,000 تومان
103 - دانشگاه استانبول کولتور 3600 دلار
مدیریت و برنامه ریزی آموزشی (بدون پایان نامه) - 3 - 1 Year 156,348,000 تومان
104 - دانشگاه استانبول کولتور 900 دلار
دکتری زبان و ادبیات ترکی - 3 - 4 Year 39,087,000 تومان
105 - دانشگاه استانبول کولتور 2000 دلار
ژئوماتیک (بدون پایان نامه) - 3 - 1 Year 86,860,000 تومان
106 - دانشگاه استانبول کولتور 2500 دلار
مدیریت کیفیت و تولید (بدون پایان نامه) - 3 - 1 Year 108,575,000 تومان
107 - دانشگاه استانبول کولتور 5500 دلار
حقوق خصوصی (بدون پایان نامه) - 3 - 1 Year 238,865,000 تومان
108 - دانشگاه استانبول کولتور 4000 دلار
ژئوتکنیک (بدون پایان نامه) - 3 - 1 Year 173,720,000 تومان
109 - دانشگاه استانبول کولتور 3600 دلار
کسب و کار - آموزش از راه دور (بدون پایان نامه) - 3 - 1 Year 156,348,000 تومان
110 - دانشگاه استانبول کولتور 5500 دلار
حقوق عمومی (بدون پایان نامه) - 3 - 1 Year 238,865,000 تومان
111 - دانشگاه استانبول کولتور 5500 دلار
تجارت (بدون پایان نامه) - 3 - 1 Year 238,865,000 تومان
112 - دانشگاه استانبول کولتور 2000 دلار
مدیریت مهندسی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 86,860,000 تومان
113 - دانشگاه استانبول کولتور 2400 دلار
اقتصاد و امور مالی بین الملل (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 104,232,000 تومان
114 - دانشگاه استانبول کولتور 4000 دلار
اقتصاد و امور مالی بین المللی (بدون پایان نامه) - 2 - 1 Year 173,720,000 تومان
115 - دانشگاه استانبول کولتور 2500 دلار
بازارهای پولی و سرمایه (بدون پایان نامه) - 3 - 1 Year 108,575,000 تومان
116 - دانشگاه استانبول کولتور 3600 دلار
مدیریت پروژه (بدون پایان نامه) - 3 - 1 Year 156,348,000 تومان
117 - دانشگاه استانبول کولتور 1500 دلار
دکتری حقوق عمومی - 3 - 4 Year 65,145,000 تومان
118 - دانشگاه استانبول کولتور 900 دلار
دکتری زیست شناسی مولکولی و ژنتیک - 3 - 4 Year 39,087,000 تومان
119 - دانشگاه استانبول کولتور 2400 دلار
ساخت و ساز (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 104,232,000 تومان
120 - دانشگاه استانبول کولتور 1250 دلار
دکتری ژئوتکنیک - 3 - 4 Year 54,287,500 تومان
121 - دانشگاه استانبول کولتور 4000 دلار
ساخت و ساز (بدون پایان نامه) - 2 - 1 Year 173,720,000 تومان
122 - دانشگاه استانبول کولتور 3600 دلار
ساخت و ساز (بدون پایان نامه) - 3 - 1 Year 156,348,000 تومان
123 - دانشگاه استانبول کولتور 2500 دلار
اقتصاد مدیریت (بدون پایان نامه) - 3 - 1 Year 108,575,000 تومان
124 - دانشگاه استانبول کولتور 1250 دلار
دکتری ژئوماتیک - 3 - 4 Year 54,287,500 تومان
125 - دانشگاه استانبول کولتور 1500 دلار
دکتری مدیریت بازرگانی - 3 - 4 Year 65,145,000 تومان
126 - دانشگاه استانبول کولتور 900 دلار
دکتری ریاضی - 3 - 4 Year 39,087,000 تومان
127 - دانشگاه استانبول کولتور 1250 دلار
دکتری معماری - 3 - 4 Year 54,287,500 تومان
128 - دانشگاه استانبول کولتور 1250 دلار
دکتری مدیریت پروژه - 3 - 4 Year 54,287,500 تومان
129 - دانشگاه استانبول کولتور 1250 دلار
دکتری ساخت و ساز - 3 - 4 Year 54,287,500 تومان
130 - دانشگاه استانبول کولتور 4000 دلار
آموزش ابتدایی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 173,720,000 تومان
131 - دانشگاه استانبول کولتور 3600 دلار
ساختار (بدون پایان نامه) - 3 - 1 Year 156,348,000 تومان
132 - دانشگاه استانبول کولتور 3000 دلار
ساختار (با پایان نامه) - 2 - 1 Year 130,290,000 تومان
133 - دانشگاه استانبول کولتور 6000 دلار
MBA (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 260,580,000 تومان
134 - دانشگاه استانبول کولتور 5500 دلار
MBA (بدون پایان نامه) - 2 - 1 Year 238,865,000 تومان
135 - دانشگاه استانبول کولتور 2000 دلار
طراحی شهری (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 86,860,000 تومان
136 - دانشگاه استانبول کولتور 4000 دلار
فیزیوتراپی و توانبخشی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 173,720,000 تومان
137 - دانشگاه استانبول کولتور 2500 دلار
مدیریت هنر (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 108,575,000 تومان
138 - دانشگاه استانبول کولتور 2500 دلار
مدیریت (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 108,575,000 تومان
139 - دانشگاه استانبول کولتور 5000 دلار
اقتصاد - 3 - 4 Year 217,150,000 تومان
140 - دانشگاه استانبول کولتور 1250 دلار
رادیو، سینما و تلویزیون (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 54,287,500 تومان
141 - دانشگاه فنرباغچه استانبول 2000 دلار
مدیریت بازرگانی (بدون پایان نامه) - 2 - 2 Year 86,860,000 تومان
142 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 3000 دلار
علوم ورزشی و تربیتی (بدون پایان نامه) - 3 - 2 Year 130,290,000 تومان
143 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 3000 دلار
غذا و هنر آشپزی (بدون پایان نامه) - 3 - 2 Year 130,290,000 تومان
144 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 3500 دلار
غذا و هنر آشپزی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 152,005,000 تومان
145 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 3500 دلار
مدیریت ورزشی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 152,005,000 تومان
146 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 2900 دلار
رادیو، تلویزیون و سینما (بدون پایان نامه) - 3 - 2 Year 125,947,000 تومان
147 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 3300 دلار
رادیو، تلویزیون و سینما (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 143,319,000 تومان
148 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 2900 دلار
مدیریت ورزشی (بدون پایان نامه) - 3 - 2 Year 125,947,000 تومان
149 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 3000 دلار
طراحی پارچه و لباس (بدون پایان نامه) - 3 - 2 Year 130,290,000 تومان
150 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 3500 دلار
طراحی پارچه و لباس (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 152,005,000 تومان
151 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 3500 دلار
علوم ورزشی و تربیتی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 152,005,000 تومان
152 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 3000 دلار
تجارت بین الملل (بدون پایان نامه) - 3 - 2 Year 130,290,000 تومان
153 - دانشگاه دوغوش استانبول 2250 دلار
طراحی گرافیک (بدون پایان نامه) - 3 - 2 Year 97,717,500 تومان
154 - دانشگاه دوغوش استانبول 2702 دلار
تجارت (بدون پایان نامه) - 3 - 1 Year 117,347,860 تومان
155 - دانشگاه دوغوش استانبول 2700 دلار
تجارت (با پایان نامه) - 3 - 1 Year 117,261,000 تومان
156 - دانشگاه دوغوش استانبول 1350 دلار
دکتری بازرگانی - 3 - 4 Year 58,630,500 تومان
157 - دانشگاه دوغوش استانبول 2700 دلار
تجارت (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 117,261,000 تومان
158 - دانشگاه دوغوش استانبول 2702 دلار
تجارت (بدون پایان نامه) - 2 - 1 Year 117,347,860 تومان
159 - 7236 دلار
موسیقی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 314,259,480 تومان
160 - 3618 دلار
دکترای موسیقی - 2 - 4 Year 157,129,740 تومان
161 - 3618 دلار
دکتری ادبیات ترکی - 3 - 4 Year 157,129,740 تومان
162 - 3618 دلار
دکتری روانشناسی - 2 - 4 Year 157,129,740 تومان
163 - 7236 دلار
ادبیات ترکی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 314,259,480 تومان
164 - 7236 دلار
آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 314,259,480 تومان
165 - 7236 دلار
برنامه درسی و آموزش (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 314,259,480 تومان
166 - 3618 دلار
برنامه درسی و دستورالعمل دکتری - 2 - 4 Year 157,129,740 تومان
167 - 7236 دلار
برنامه درسی و آموزشی با گواهی تدریس (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 314,259,480 تومان
168 - دانشگاه کادیرهاس استانبول 7500 دلار
سینما و تلویزیون (بدون پایان نامه) - 3 - 2 Year 325,725,000 تومان
169 - دانشگاه کادیرهاس استانبول 7500 دلار
رسانه های جدید (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 325,725,000 تومان
170 - دانشگاه کادیرهاس استانبول 7500 دلار
رسانه های جدید (بدون پایان نامه) - 2 - 2 Year 325,725,000 تومان
171 - دانشگاه کادیرهاس استانبول 7500 دلار
امنیت سایبری (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 325,725,000 تومان
172 - دانشگاه کادیرهاس استانبول 6000 دلار
امنیت سایبری (بدون پایان نامه) - 2 - 2 Year 260,580,000 تومان
173 - دانشگاه کادیرهاس استانبول 7500 دلار
حفاظت از میراث فرهنگی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 325,725,000 تومان
174 - دانشگاه کادیرهاس استانبول 7500 دلار
مطالعات معماری و شهرسازی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 325,725,000 تومان
175 - دانشگاه کادیرهاس استانبول 7500 دلار
طراحی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 325,725,000 تومان
176 - دانشگاه کادیرهاس استانبول 7500 دلار
مطالعات شهر و کودک (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 325,725,000 تومان
177 - دانشگاه کادیرهاس استانبول 7500 دلار
طراحی تجربه کاربری (بدون پایان نامه) - 2 - 2 Year 325,725,000 تومان
178 - دانشگاه کادیرهاس استانبول 7500 دلار
طراحی (بدون پایان نامه) - 2 - 2 Year 325,725,000 تومان
179 - دانشگاه کادیرهاس استانبول 7500 دلار
حفاظت از میراث فرهنگی (بدون پایان نامه) - 3 - 2 Year 325,725,000 تومان
180 - دانشگاه کادیرهاس استانبول 7500 دلار
دکتری حفاظت از میراث فرهنگی - 3 - 4 Year 325,725,000 تومان
181 - 1875 دلار
دکتری مطالعات طراحی - 2 - 4 Year 81,431,250 تومان
182 - 3750 دلار
مطالعات طراحی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 162,862,500 تومان
183 - 3039 دلار
دکتری ادبیات و فرهنگ انگلیسی - 2 - 4 Year 131,983,770 تومان
184 - 5400 دلار
دکتری حقوق خصوصی - 3 - 4 Year 234,522,000 تومان
185 - 3250 دلار
مطالعات ترجمه (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 141,147,500 تومان
186 - 3250 دلار
دکتری ادبیات و فرهنگ انگلیسی - 2 - 4 Year 141,147,500 تومان
187 - 3250 دلار
زبان و ادبیات انگلیسی (بدون پایان نامه) - 2 - 2 Year 141,147,500 تومان
188 - دانشگاه هالیچ استانبول 5000 دلار
طراحی پارچه و مد (بدون پایان نامه) - 3 - 1 Year 217,150,000 تومان
189 - دانشگاه هالیچ استانبول 5000 دلار
تئاتر (بدون پایان نامه) - 3 - 1 Year 217,150,000 تومان
190 - دانشگاه هالیچ استانبول 5000 دلار
مدیریت گردشگری (بدون پایان نامه) - 3 - 1 Year 217,150,000 تومان
191 - دانشگاه هالیچ استانبول 5000 دلار
موسیقی ترکی (بدون پایان نامه) - 3 - 1 Year 217,150,000 تومان
192 - دانشگاه هالیچ استانبول 3000 دلار
سیستم های اطلاعات مدیریت (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 130,290,000 تومان
193 - دانشگاه هالیچ استانبول 5000 دلار
سیستم های اطلاعات مدیریت (بدون پایان نامه) - 3 - 1 Year 217,150,000 تومان
194 - دانشگاه هالیچ استانبول 3000 دلار
حسابداری و حسابرسی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 130,290,000 تومان
195 - دانشگاه هالیچ استانبول 5000 دلار
امنیت سایبری (بدون پایان نامه) - 3 - 1.5 Year 217,150,000 تومان
196 - دانشگاه هالیچ استانبول 5000 دلار
امنیت سایبری (بدون پایان نامه) - 2 - 1.5 Year 217,150,000 تومان
197 - دانشگاه هالیچ استانبول 3000 دلار
امنیت سایبری (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 130,290,000 تومان
198 - دانشگاه هالیچ استانبول 3000 دلار
طراحی گرافیک (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 130,290,000 تومان
199 - دانشگاه هالیچ استانبول 3000 دلار
امنیت سایبری (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 130,290,000 تومان
200 - دانشگاه هالیچ استانبول 2500 دلار
تئاتر (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 108,575,000 تومان
201 - دانشگاه هالیچ استانبول 2500 دلار
طراحی پارچه و مد (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 108,575,000 تومان
202 - دانشگاه هالیچ استانبول 2500 دلار
مدیریت گردشگری (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 108,575,000 تومان
203 - دانشگاه هالیچ استانبول 2500 دلار
دکتری نساجی و طراحی مد - 3 - 4 Year 108,575,000 تومان
204 - دانشگاه هالیچ استانبول 2500 دلار
موسیقی ترکی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 108,575,000 تومان
205 - دانشگاه هالیچ استانبول 2500 دلار
زبان و ادبیات ترکی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 108,575,000 تومان
206 - دانشگاه هالیچ استانبول 2000 دلار
دکتری تغذیه و رژیم غذایی - 3 - 4 Year 86,860,000 تومان
207 - دانشگاه هالیچ استانبول 4000 دلار
زبان و ادبیات ترکی (بدون پایان نامه) - 3 - 1 Year 173,720,000 تومان
208 - دانشگاه هالیچ استانبول 2000 دلار
دکتری موسیقی ترکی - 3 - 4 Year 86,860,000 تومان
209 - 2250 دلار
تدریس ریاضی ابتدایی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 97,717,500 تومان
210 - 2250 دلار
زبان و ادبیات انگلیسی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 97,717,500 تومان
211 - 2250 دلار
آموزش ریاضی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 97,717,500 تومان
212 - 2250 دلار
آموزش پیش دبستانی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 97,717,500 تومان
213 - 2250 دلار
آموزش زبان ترکی به عنوان زبان خارجی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 97,717,500 تومان
214 - 2250 دلار
آموزش زبان ترکی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 97,717,500 تومان
215 - 2050 دلار
ورزش و اجرای ورزشی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 89,031,500 تومان
216 - 2100 دلار
سکوهای دفاعی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 91,203,000 تومان
217 - 2100 دلار
کشاورزی و سیستم های غذایی پایدار (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 91,203,000 تومان
218 - 2050 دلار
فرهنگ و ادبیات آمریکا (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 89,031,500 تومان
219 - 2500 دلار
آهنگسازی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 108,575,000 تومان
220 - 2050 دلار
طراحی مد (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 89,031,500 تومان
221 - 2050 دلار
غذا و هنر آشپزی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 89,031,500 تومان
222 - 2100 دلار
موسیقی شناسی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 91,203,000 تومان
223 - 2350 دلار
اجرا (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 102,060,500 تومان
224 - 2050 دلار
حقوق عمومی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 89,031,500 تومان
225 - 2050 دلار
رادیو، تلویزیون و سینما (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 89,031,500 تومان
226 - 2050 دلار
زبان و ادبیات ترکی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 89,031,500 تومان
227 - دانشگاه بیلگی استانبول 3300 دلار
فیلم و تلویزیون (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 143,319,000 تومان
228 - دانشگاه بیلگی استانبول 6600 دلار
فیلم و تلویزیون (بدون پایان نامه) - 2 - 1 Year 286,638,000 تومان
229 - دانشگاه بیلگی استانبول 3300 دلار
حقوق (حقوق تجارت / حقوق بشر) (بدون پایان نامه) - 3 - 1 Year 143,319,000 تومان
230 - دانشگاه بیلگی استانبول 3300 دلار
حقوق / حقوق اقتصادی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 143,319,000 تومان
231 - دانشگاه بیکوز استانبول 3100 دلار
تجارت (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 134,633,000 تومان
232 - دانشگاه بیکوز استانبول 2400 دلار
تجارت (بدون پایان نامه) - 3 - 2 Year 104,232,000 تومان
233 - دانشگاه بیکوز استانبول 2600 دلار
مدیریت ساخت و ساز (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 112,918,000 تومان
234 - دانشگاه مال تپه استانبول 1500 دلار
موسیقی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 65,145,000 تومان
235 - دانشگاه مال تپه استانبول 1500 دلار
تئاتر (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 65,145,000 تومان
236 - دانشگاه مال تپه استانبول 1500 دلار
حقوق فناوری و مالکیت فکری (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 65,145,000 تومان
237 - دانشگاه مال تپه استانبول 1500 دلار
حقوق فناوری و مالکیت فکری (بدون پایان نامه) - 3 - 2 Year 65,145,000 تومان
238 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 6000 دلار
زبان و آموزش انگلیسی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 260,580,000 تومان
239 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 6000 دلار
آموزش تیزهوشان و استعدادهای درخشان (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 260,580,000 تومان
240 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 12000 دلار
زبان و آموزش انگلیسی (بدون پایان نامه) - 3 - 1.5 Year 521,160,000 تومان
241 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 10000 دلار
دکتری زبان و آموزش انگلیسی - 2 - 4 Year 434,300,000 تومان
242 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 12000 دلار
غذا و آشپزی (بدون پایان نامه) - 3 - 1.5 Year 521,160,000 تومان
243 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 6000 دلار
غذا و آشپزی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 260,580,000 تومان
244 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 6000 دلار
طراحی بازی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 260,580,000 تومان
245 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 6000 دلار
سیاست جهانی و روابط بین الملل (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 260,580,000 تومان
246 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 6000 دلار
امور جهانی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 260,580,000 تومان
247 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 6000 دلار
تاریخچه (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 260,580,000 تومان
248 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 6000 دلار
مدیریت ورزشی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 260,580,000 تومان
249 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 12000 دلار
مدیریت ورزشی (بدون پایان نامه) - 3 - 1.5 Year 521,160,000 تومان
250 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 12000 دلار
بازار سرمایه و امور مالی (بدون پایان نامه) - 2 - 1.5 Year 521,160,000 تومان
251 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 12000 دلار
امور جهانی (بدون پایان نامه) - 2 - 1.5 Year 521,160,000 تومان
252 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 12000 دلار
تبلیغات و مدیریت ارتباطات برند (بدون پایان نامه) - 3 - 1.5 Year 521,160,000 تومان
253 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 6000 دلار
فیلم و تلویزیون (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 260,580,000 تومان
254 - دانشگاه آیدین استانبول 2500 دلار
دکتری سینما و تلویزیون - 3 - 4 Year 108,575,000 تومانخرید خانه در  ترکیه و گرفتن اقامتخرید خانه در  ترکیه و گرفتن اقامت