اپلای دانشگاه اپلای دانشگاه

رشته های دانشکده پزشکی

صفحه اصلی / اپلای دانشگاه استانبول / دانشکده پزشکی


ترکی
انگلیسی
1 - دانشگاه هالیچ استانبول 13000 دلار
پزشکی - 3 - 6 Year 564,590,000 تومان
2 - دانشگاه هالیچ استانبول 16000 دلار
پزشکی - 2 - 6 Year 694,880,000 تومان
3 - دانشگاه بیکنت استانبول 14490 دلار
پزشکی - 3 - 6 Year 629,300,700 تومان
4 - دانشگاه آجی بادم استانبول 27000 دلار
پزشکی - 2 - 4 Year 1,172,610,000 تومان
5 - دانشگاه اطلس استانبول 14000 دلار
دارو - 3 - 6 Year 608,020,000 تومان
6 - دانشگاه اطلس استانبول 16000 دلار
دارو - 2 - 6 Year 694,880,000 تومان
7 - دانشگاه اوکان استانبول 23500 دلار
پزشکی - 2 - 6 Year 1,020,605,000 تومان
8 - دانشگاه اوکان استانبول 23500 دلار
پزشکی - 3 - 6 Year 1,020,605,000 تومان
9 - دانشگاه ایستینیه استانبول 19440 دلار
پزشکی - 3 - 6 Year 844,279,200 تومان
10 - دانشگاه ایستینیه استانبول 23760 دلار
پزشکی - 2 - 6 Year 1,031,896,800 تومان
11 - دانشگاه یدی تپه استانبول 27500 دلار
پزشکی - 2 - 6 Year 1,194,325,000 تومان
12 - دانشگاه مديپل استانبول 34000 دلار
پزشکی - 15 - 6 Year 1,476,620,000 تومان
13 - دانشگاه مديپل استانبول 43000 دلار
پزشکی - 2 - 6 Year 1,867,490,000 تومان
14 - دانشگاه آیدین استانبول 22000 دلار
دارو - 3 - 6 Year 955,460,000 تومان
15 - دانشگاه آیدین استانبول 22000 دلار
دارو - 2 - 6 Year 955,460,000 تومانخرید خانه در  ترکیه و گرفتن اقامتخرید خانه در  ترکیه و گرفتن اقامت