اپلای دانشگاه اپلای دانشگاه

رشته های دانشکده پزشکی

صفحه اصلی / اپلای دانشگاه استانبول / دانشکده پزشکی


ترکی
انگلیسی
روسی
لیست رشته ها
1 - دانشگاه هالیچ استانبول 13000 دلار
دارو - Turkish - 6 Year 564,590,000 تومان
2 - دانشگاه هالیچ استانبول 16000 دلار
دارو - English - 6 Year 694,880,000 تومان
3 - دانشگاه بیکنت استانبول 14490 دلار
دارو - Turkish - 6 Year 629,300,700 تومان
4 - دانشگاه مال تپه استانبول 14000 دلار
دارو - English - 6 Year 608,020,000 تومان
5 - دانشگاه مال تپه استانبول 10000 دلار
دارو - Turkish - 6 Year 434,300,000 تومان
6 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 25000 دلار
دارو - English - 6 Year 1,085,750,000 تومان
7 - دانشگاه اوسکودار استانبول 19000 دلار
دارو - English - 6 Year 825,170,000 تومان
8 - دانشگاه اوسکودار استانبول 15000 دلار
دارو - Turkish - 6 Year 651,450,000 تومان
9 - دانشگاه اوسکودار استانبول 3200 دلار
علوم پزشکی قانونی - Turkish - 4 Year 138,976,000 تومان
10 - دانشگاه آجی بادم استانبول 27000 دلار
دارو - English - 4 Year 1,172,610,000 تومان
11 - دانشگاه آجی بادم استانبول 15000 دلار
داروخانه - English - 5 Year 651,450,000 تومان
12 - دانشگاه کوچ استانبول 26500 دلار
دارو - English - 6 Year 1,150,895,000 تومان
خرید خانه در  ترکیه و گرفتن اقامتخرید خانه در  ترکیه و گرفتن اقامت