اپلای دانشگاه اپلای دانشگاه

رشته های دانشکده پرستاری

صفحه اصلی / اپلای دانشگاه استانبول / دانشکده پرستاری


ترکی
انگلیسی
روسی
لیست رشته ها
1 - دانشگاه هالیچ استانبول 4000 دلار
پرستاری - Turkish - 4 Year 173,720,000 تومان
2 - دانشگاه هالیچ استانبول 4000 دلار
پرستاری - English - 4 Year 173,720,000 تومان
3 - دانشگاه آجی بادم استانبول 8000 دلار
پرستاری - Turkish - 4 Year 347,440,000 تومان
4 - دانشگاه آجی بادم استانبول 8000 دلار
پرستاری - English - 4 Year 347,440,000 تومان
5 - دانشگاه بیکنت استانبول 2450 دلار
پرستاری - Turkish - 4 Year 106,403,500 تومان
6 - دانشگاه مال تپه استانبول 3000 دلار
پرستاری - Turkish - 4 Year 130,290,000 تومان
7 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 5530 دلار
پرستاری - Turkish - 4 Year 240,167,900 تومان
8 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 5530 دلار
پرستاری - English - 4 Year 240,167,900 تومان
9 - دانشگاه کوچ استانبول 19500 دلار
پرستاری - English - 4 Year 846,885,000 تومان
خرید خانه در  ترکیه و گرفتن اقامتخرید خانه در  ترکیه و گرفتن اقامت