اپلای دانشگاه اپلای دانشگاه

رشته های دانشکده پرستاری

صفحه اصلی / اپلای دانشگاه استانبول / دانشکده پرستاری


ترکی
انگلیسی
1 - دانشگاه هالیچ استانبول 4000 دلار
پرستاری - 3 - 4 Year 173,720,000 تومان
2 - دانشگاه هالیچ استانبول 4000 دلار
پرستاری - 2 - 4 Year 173,720,000 تومان
3 - دانشگاه آجی بادم استانبول 8000 دلار
پرستاری - 3 - 4 Year 347,440,000 تومان
4 - دانشگاه آجی بادم استانبول 8000 دلار
پرستاری - 2 - 4 Year 347,440,000 تومان
5 - دانشگاه بیکنت استانبول 2450 دلار
پرستاری - 3 - 4 Year 106,403,500 تومان
6 - دانشگاه کنت استانبول 3250 دلار
پرستاری - 2 - 4 Year 141,147,500 تومان
7 - دانشگاه ایستینیه استانبول 5200 دلار
پرستاری - 3 - 4 Year 225,836,000 تومان
8 - دانشگاه ایستینیه استانبول 5200 دلار
پرستاری - 2 - 4 Year 225,836,000 تومان
9 - دانشگاه اوکان استانبول 4400 دلار
پرستاری - 3 - 4 Year 191,092,000 تومان
10 - دانشگاه اوکان استانبول 4600 دلار
پرستاری - 2 - 4 Year 199,778,000 تومان
11 - دانشگاه اوکان استانبول 4600 دلار
پرستاری - 2 - 4 Year 199,778,000 تومان
12 - دانشگاه بزمی عالم استانبول 4050 دلار
پرستاری - 3 - 4 Year 175,891,500 تومان
13 - دانشگاه گالاتا استانبول 2800 دلار
پرستاری - 3 - 4 Year 121,604,000 تومان
14 - دانشگاه بیرونی استانبول 4000 دلار
پرستاری - 3 - 4 Year 173,720,000 تومان
15 - دانشگاه بیرونی استانبول 4000 دلار
پرستاری - 2 - 4 Year 173,720,000 تومان
16 - دانشگاه استانبول کولتور 4250 دلار
پرستاری - 3 - 4 Year 184,577,500 تومان
17 - دانشگاه یدی تپه استانبول 11305 دلار
پرستاری - 2 - 4 Year 490,976,150 تومان
18 - دانشگاه فنرباغچه استانبول 2500 دلار
پرستاری - 3 - 4 Year 108,575,000 تومان
19 - دانشگاه فنرباغچه استانبول 3000 دلار
پرستاری - 2 - 4 Year 130,290,000 تومان
20 - دانشگاه گلیشیم استانبول 4000 دلار
پرستاری - 2 - 4 Year 173,720,000 تومان
21 - دانشگاه گلیشیم استانبول 3500 دلار
پرستاری - 3 - 4 Year 152,005,000 تومان
22 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 2950 دلار
پرستاری - 3 - 4 Year 128,118,500 تومان
23 - 4150 دلار
پرستاری - 3 - 4 Year 180,234,500 تومان
24 - 4000 دلار
پرستاری - 3 - 4 Year 173,720,000 تومان
25 - دانشگاه مديپل استانبول 5556 دلار
پرستاری - 3 - 4 Year 241,297,080 تومان
26 - 3560 دلار
پرستاری - 3 - 4 Year 154,610,800 تومان
27 - 4800 دلار
پرستاری - 2 - 4 Year 208,464,000 تومان
28 - 4800 دلار
پرستاری - 3 - 4 Year 208,464,000 تومان
29 - 8000 دلار
پرستاری - 3 - 4 Year 347,440,000 تومان
30 - 9800 دلار
پرستاری - 2 - 4 Year 425,614,000 تومان
31 - دانشگاه کوچ استانبول 21500 دلار
پرستاری - 2 - 4 Year 933,745,000 تومان
32 - دانشگاه کوچ استانبول 21500 دلار
پرستاری - 15 - 4 Year 933,745,000 تومان
33 - 6000 دلار
پرستاری - 3 - 4 Year 260,580,000 تومان
34 - دانشگاه بیلگی استانبول 8100 دلار
پرستاری - 3 - 4 Year 351,783,000 تومان
35 - دانشگاه مال تپه استانبول 3000 دلار
پرستاری - 3 - 4 Year 130,290,000 تومان
36 - دانشگاه مال تپه استانبول 5000 دلار
پرستاری - 2 - 4 Year 217,150,000 تومان
37 - دانشگاه آیدین استانبول 5000 دلار
پرستاری - 3 - 4 Year 217,150,000 تومان
38 - دانشگاه آیدین استانبول 5000 دلار
شنوایی شناسی - 3 - 4 Year 217,150,000 تومانخرید خانه در  ترکیه و گرفتن اقامتخرید خانه در  ترکیه و گرفتن اقامت