اپلای دانشگاه اپلای دانشگاه

رشته های دانشکده مدیریت ، اقتصاد

صفحه اصلی / اپلای دانشگاه استانبول / دانشکده مدیریت ، اقتصاد


ترکی
انگلیسی
روسی
لیست رشته ها
1 - دانشگاه هالیچ استانبول 4000 دلار
سیستم های مدیریت اطلاعات - Turkish - 4 Year 173,720,000 تومان
2 - دانشگاه هالیچ استانبول 4000 دلار
روابط عمومی و تبلیغات - Turkish - 4 Year 173,720,000 تومان
3 - دانشگاه هالیچ استانبول 4000 دلار
تجارت و بازرگانی بین المللی - English - 4 Year 173,720,000 تومان
4 - دانشگاه هالیچ استانبول 4000 دلار
کسب و کار - Turkish - 4 Year 173,720,000 تومان
5 - دانشگاه هالیچ استانبول 4000 دلار
کسب و کار - English - 4 Year 173,720,000 تومان
6 - دانشگاه هالیچ استانبول 4000 دلار
علوم سیاسی و روابط بین الملل - Turkish - 4 Year 173,720,000 تومان
7 - دانشگاه فنرباغچه استانبول 3000 دلار
علوم سیاسی و روابط بین الملل - English - 4 Year 130,290,000 تومان
8 - دانشگاه فنرباغچه استانبول 3000 دلار
امور مالی و بانکداری بین المللی - English - 4 Year 130,290,000 تومان
9 - دانشگاه فنرباغچه استانبول 3000 دلار
سیستم های مدیریت اطلاعات - English - Year 130,290,000 تومان
10 - دانشگاه فنرباغچه استانبول 3000 دلار
اقتصاد - English - 4 Year 130,290,000 تومان
11 - دانشگاه کنت استانبول 2250 دلار
مدیریت کسب و کار - Turkish - 4 Year 97,717,500 تومان
12 - دانشگاه کنت استانبول 2250 دلار
علوم سیاسی و مدیریت دولتی - Turkish - 4 Year 97,717,500 تومان
13 - دانشگاه کنت استانبول 2250 دلار
تجارت بین المللی و لجستیک - Turkish - 4 Year 97,717,500 تومان
14 - دانشگاه کنت استانبول 3250 دلار
مدیریت کسب و کار - English - 4 Year 141,147,500 تومان
15 - دانشگاه کنت استانبول 3250 دلار
علوم سیاسی و مدیریت دولتی - English - 4 Year 141,147,500 تومان
16 - دانشگاه مال تپه استانبول 3000 دلار
کسب و کار - Turkish - 4 Year 130,290,000 تومان
17 - دانشگاه مال تپه استانبول 3000 دلار
علوم سیاسی و روابط بین الملل - Turkish - 4 Year 130,290,000 تومان
18 - دانشگاه مال تپه استانبول 3750 دلار
تجارت بین المللی و لجستیک - English - 4 Year 162,862,500 تومان
19 - دانشگاه مال تپه استانبول 3000 دلار
تجارت بین المللی و مدیریت لجستیک - Turkish - 4 Year 130,290,000 تومان
20 - دانشگاه مال تپه استانبول 3000 دلار
مدیریت کسب و کار - Turkish - 4 Year 130,290,000 تومان
21 - دانشگاه بیکنت استانبول 2950 دلار
کسب و کار - English - 4 Year 128,118,500 تومان
22 - دانشگاه بیکنت استانبول 2950 دلار
اقتصاد - English - 4 Year 128,118,500 تومان
23 - دانشگاه بیکنت استانبول 2450 دلار
روابط بین المللی - Turkish - 4 Year 106,403,500 تومان
24 - دانشگاه بیکنت استانبول 2950 دلار
تجارت بین المللی - English - 4 Year 128,118,500 تومان
25 - دانشگاه بیکنت استانبول 2950 دلار
علوم سیاسی و روابط بین الملل - English - 4 Year 128,118,500 تومان
26 - دانشگاه بیکنت استانبول 2450 دلار
بانکداری و مالی - Turkish - 4 Year 106,403,500 تومان
27 - دانشگاه بیکنت استانبول 2450 دلار
کسب و کار - Turkish - 4 Year 106,403,500 تومان
28 - دانشگاه بیکنت استانبول 2450 دلار
اقتصاد - Turkish - 4 Year 106,403,500 تومان
29 - دانشگاه بیکنت استانبول 2450 دلار
تجارت بین المللی - Turkish - 4 Year 106,403,500 تومان
30 - دانشگاه بیکنت استانبول 2950 دلار
بانکداری و مالی - English - 4 Year 128,118,500 تومان
31 - دانشگاه بیکنت استانبول 2450 دلار
بازار سرمایه و مدیریت پرتفوی - Turkish - 4 Year 106,403,500 تومان
32 - دانشگاه بیکنت استانبول 2450 دلار
علوم سیاسی و روابط بین الملل - Turkish - 4 Year 106,403,500 تومان
33 - دانشگاه بیکنت استانبول 2450 دلار
گردشگری و هتلداری - Turkish - 4 Year 106,403,500 تومان
34 - دانشگاه بیکنت استانبول 2450 دلار
مدیریت گردشگری - Turkish - 4 Year 106,403,500 تومان
35 - دانشگاه بیکنت استانبول 2450 دلار
لجستیک و حمل و نقل بین المللی - Turkish - 4 Year 106,403,500 تومان
36 - دانشگاه بیکنت استانبول 2450 دلار
سیستم های مدیریت اطلاعات - Turkish - 4 Year 106,403,500 تومان
37 - دانشگاه کوچ استانبول 19500 دلار
کسب و کار - English - 4 Year 846,885,000 تومان
38 - دانشگاه کوچ استانبول 19500 دلار
اقتصاد - English - 4 Year 846,885,000 تومان
39 - دانشگاه کوچ استانبول 19500 دلار
روابط بین المللی - English - 4 Year 846,885,000 تومان
40 - دانشگاه کادیرهاس استانبول 6000 دلار
اقتصاد - English - 4 Year 260,580,000 تومان
41 - دانشگاه کادیرهاس استانبول 6000 دلار
روابط بین المللی - English - 4 Year 260,580,000 تومان
42 - دانشگاه کادیرهاس استانبول 6000 دلار
علوم سیاسی و مدیریت دولتی - English - 4 Year 260,580,000 تومان
43 - دانشگاه آیدین استانبول 4000 دلار
اقتصاد و دارایی - Turkish - 4 Year 173,720,000 تومان
44 - دانشگاه آیدین استانبول 5000 دلار
مدیریت هوانوردی - English - 4 Year 217,150,000 تومان
45 - دانشگاه آیدین استانبول 4000 دلار
کسب و کار - Turkish - 4 Year 173,720,000 تومان
46 - دانشگاه آیدین استانبول 4000 دلار
حسابداری و حسابرسی - Turkish - 4 Year 173,720,000 تومان
47 - دانشگاه آیدین استانبول 5000 دلار
علوم سیاسی و روابط بین الملل - English - 4 Year 217,150,000 تومان
48 - دانشگاه آیدین استانبول 5000 دلار
تجارت بین المللی - English - 4 Year 217,150,000 تومان
49 - دانشگاه آیدین استانبول 5000 دلار
کسب و کار - English - 4 Year 217,150,000 تومان
50 - دانشگاه آیدین استانبول 4000 دلار
مدیریت دولتی - Turkish - 4 Year 173,720,000 تومان
51 - دانشگاه مديپل استانبول 3960 دلار
بانک و بیمه - Turkish - 4 Year 171,982,800 تومان
52 - دانشگاه مديپل استانبول 3960 دلار
اقتصاد و دارایی - English - 4 Year 171,982,800 تومان
53 - دانشگاه مديپل استانبول 3960 دلار
مدیریت منابع انسانی - Turkish - 4 Year 171,982,800 تومان
54 - دانشگاه مديپل استانبول 3960 دلار
مدیریت لجستیک بین المللی - English - 4 Year 171,982,800 تومان
55 - دانشگاه مديپل استانبول 3960 دلار
تجارت و امور مالی بین المللی - English - 4 Year 171,982,800 تومان
56 - دانشگاه مديپل استانبول 3960 دلار
سیستم های مدیریت اطلاعات - English - 4 Year 171,982,800 تومان
57 - دانشگاه مديپل استانبول 3960 دلار
تجارت و امور مالی بین المللی - Turkish - 4 Year 171,982,800 تومان
58 - دانشگاه مديپل استانبول 3960 دلار
کسب و کار - English - 4 Year 171,982,800 تومان
59 - دانشگاه مديپل استانبول 3960 دلار
مدیریت لجستیک بین المللی - Turkish - 4 Year 171,982,800 تومان
60 - دانشگاه مديپل استانبول 3960 دلار
مدیریت هوانوردی - Turkish - 4 Year 171,982,800 تومان
61 - دانشگاه مديپل استانبول 3960 دلار
اقتصاد و دارایی - Turkish - 4 Year 171,982,800 تومان
62 - دانشگاه مديپل استانبول 3960 دلار
اطلاعات کسب و کار - English - 4 Year 171,982,800 تومان
63 - دانشگاه مديپل استانبول 3960 دلار
اطلاعات کسب و کار - Turkish - 4 Year 171,982,800 تومان
64 - دانشگاه یدی تپه استانبول 10500 دلار
مدیریت دولتی - English - 4 Year 456,015,000 تومان
65 - دانشگاه یدی تپه استانبول 10500 دلار
علوم سیاسی و روابط بین الملل - English - 4 Year 456,015,000 تومان
66 - دانشگاه یدی تپه استانبول 10500 دلار
مدیریت تجارت بین الملل - German - 4 Year 456,015,000 تومان
67 - دانشگاه یدی تپه استانبول 10500 دلار
مدیریت کسب و کار - English - 4 Year 456,015,000 تومان
68 - دانشگاه یدی تپه استانبول 10500 دلار
اقتصاد - English - 4 Year 456,015,000 تومان
69 - دانشگاه یدی تپه استانبول 10500 دلار
علوم سیاسی و روابط بین الملل - French - 4 Year 456,015,000 تومان
70 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 2700 دلار
حسابداری و مدیریت مالی - Turkish - 4 Year 117,261,000 تومان
71 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 3400 دلار
مدیریت هوانوردی - English - 4 Year 147,662,000 تومان
72 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 2700 دلار
بانکداری و مالی - Turkish - 4 Year 117,261,000 تومان
73 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 2700 دلار
تجارت بین المللی و لجستیک - Turkish - 4 Year 117,261,000 تومان
74 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 2700 دلار
مدیریت کسب و کار - Turkish - 4 Year 117,261,000 تومان
75 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 3400 دلار
روابط بین المللی - English - 4 Year 147,662,000 تومان
76 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 2700 دلار
علم اقتصاد - Turkish - 4 Year 117,261,000 تومان
77 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 2700 دلار
اقتصاد و دارایی - Turkish - 4 Year 117,261,000 تومان
78 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 2700 دلار
بازارهای مالی و مدیریت پورتفولیو - Turkish - 4 Year 117,261,000 تومان
79 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 2700 دلار
علوم سیاسی و مدیریت دولتی - Turkish - 4 Year 117,261,000 تومان
80 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 2700 دلار
سیستم های مدیریت اطلاعات - Turkish - 4 Year 117,261,000 تومان
81 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 2700 دلار
مدیریت گردشگری - Turkish - 4 Year 117,261,000 تومان
82 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 2700 دلار
مدیریت هوانوردی - Turkish - 4 Year 117,261,000 تومان
83 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 2700 دلار
روابط بین المللی - Turkish - 4 Year 117,261,000 تومان
84 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 3400 دلار
سیستم های مدیریت اطلاعات - English - 4 Year 147,662,000 تومان
85 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 3400 دلار
مدیریت کسب و کار - English - 4 Year 147,662,000 تومان
86 - دانشگاه ایستینیه استانبول 4320 دلار
اقتصاد - English - 4 Year 187,617,600 تومان
87 - دانشگاه ایستینیه استانبول 4320 دلار
مدیریت کسب و کار - English - 4 Year 187,617,600 تومان
88 - دانشگاه ایستینیه استانبول 4320 دلار
تجارت و بازرگانی بین المللی - English - 4 Year 187,617,600 تومان
89 - دانشگاه ایستینیه استانبول 4320 دلار
سیستم های مدیریت اطلاعات - English - 4 Year 187,617,600 تومان
90 - دانشگاه ایستینیه استانبول 4320 دلار
علوم سیاسی و مدیریت دولتی - Turkish - 4 Year 187,617,600 تومان
91 - دانشگاه ایستینیه استانبول 4320 دلار
روابط بین المللی - English - 4 Year 187,617,600 تومان
92 - دانشگاه ایستینیه استانبول 4320 دلار
سیستم های مدیریت اطلاعات - Turkish - 4 Year 187,617,600 تومان
93 - دانشگاه ایستینیه استانبول 4320 دلار
طراحی ارتباطات بصری - Turkish - 4 Year 187,617,600 تومان
94 - دانشگاه اوسکودار استانبول 3900 دلار
علوم سیاسی و روابط بین الملل - English - 4 Year 169,377,000 تومان
95 - دانشگاه اوسکودار استانبول 3200 دلار
علوم سیاسی و روابط بین الملل - Turkish - 4 Year 138,976,000 تومان
96 - دانشگاه اوسکودار استانبول 3200 دلار
سیستم های مدیریت اطلاعات - Turkish - 4 Year 138,976,000 تومان
97 - دانشگاه استانبول کولتور 4250 دلار
کارآفرینی - Turkish - 4 Year 184,577,500 تومان
98 - دانشگاه استانبول کولتور 4250 دلار
اقتصاد - Turkish - 4 Year 184,577,500 تومان
99 - دانشگاه استانبول کولتور 4250 دلار
کسب و کار - Turkish - 4 Year 184,577,500 تومان
100 - دانشگاه استانبول کولتور 4930 دلار
روابط بین المللی - English - 4 Year 214,109,900 تومان
101 - دانشگاه استانبول کولتور 4930 دلار
تجارت بین المللی - English - 4 Year 214,109,900 تومان
102 - دانشگاه استانبول کولتور 4930 دلار
کسب و کار - English - 4 Year 214,109,900 تومان
103 - دانشگاه استانبول کولتور 4250 دلار
تجارت بین المللی - Turkish - 4 Year 184,577,500 تومان
104 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 7900 دلار
اقتصاد - English - 4 Year 343,097,000 تومان
105 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 7900 دلار
اقتصاد و دارایی - English - 4 Year 343,097,000 تومان
106 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 7900 دلار
کسب و کار - English - 4 Year 343,097,000 تومان
107 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 7900 دلار
مدیریت تدارکات - English - 4 Year 343,097,000 تومان
108 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 7900 دلار
علوم سیاسی و روابط بین الملل - English - 4 Year 343,097,000 تومان
109 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 7900 دلار
امور مالی بین المللی - English - 4 Year 343,097,000 تومان
110 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 7900 دلار
تجارت و بازرگانی بین المللی - English - 4 Year 343,097,000 تومان
111 - دانشگاه دوغوش استانبول 2900 دلار
اقتصاد - Turkish - 4 Year 125,947,000 تومان
112 - دانشگاه دوغوش استانبول 2900 دلار
کسب و کار - Turkish - 4 Year 125,947,000 تومان
113 - دانشگاه دوغوش استانبول 2900 دلار
علوم سیاسی و مدیریت دولتی - Turkish - 4 Year 125,947,000 تومان
114 - دانشگاه دوغوش استانبول 3250 دلار
تجارت و بازرگانی بین المللی - English - 4 Year 141,147,500 تومان
115 - دانشگاه دوغوش استانبول 3250 دلار
اقتصاد - English - 4 Year 141,147,500 تومان
116 - دانشگاه دوغوش استانبول 3250 دلار
کسب و کار - English - 4 Year 141,147,500 تومان
117 - دانشگاه دوغوش استانبول 3250 دلار
روابط بین المللی - English - 4 Year 141,147,500 تومان
118 - دانشگاه بیلگی استانبول 8100 دلار
اقتصاد - English - 4 Year 351,783,000 تومان
119 - دانشگاه بیلگی استانبول 8100 دلار
کسب و کار - English - 4 Year 351,783,000 تومان
120 - دانشگاه بیلگی استانبول 8100 دلار
تجارت-اقتصاد - English - 4 Year 351,783,000 تومان
121 - دانشگاه بیلگی استانبول 8100 دلار
امور مالی بین المللی - English - 4 Year 351,783,000 تومان
122 - دانشگاه بیلگی استانبول 8100 دلار
اطلاعات کسب و کار - English - 4 Year 351,783,000 تومان
123 - دانشگاه بیلگی استانبول 8100 دلار
بازار یابی - English - 4 Year 351,783,000 تومان
124 - دانشگاه بیلگی استانبول 8100 دلار
تجارت و بازرگانی بین المللی - English - 4 Year 351,783,000 تومان
خرید خانه در  ترکیه و گرفتن اقامتخرید خانه در  ترکیه و گرفتن اقامت