اپلای دانشگاه اپلای دانشگاه

رشته های دانشکده مدیریت ، اقتصاد

صفحه اصلی / اپلای دانشگاه استانبول / دانشکده مدیریت ، اقتصاد


ترکی
انگلیسی
1 - دانشگاه هالیچ استانبول 4000 دلار
سیستم های مدیریت اطلاعات - 3 - 4 Year 173,720,000 تومان
2 - دانشگاه هالیچ استانبول 4000 دلار
روابط عمومی و تبلیغات - 3 - 4 Year 173,720,000 تومان
3 - دانشگاه هالیچ استانبول 4000 دلار
تجارت و بازرگانی بین المللی - 2 - 4 Year 173,720,000 تومان
4 - دانشگاه هالیچ استانبول 4000 دلار
کسب و کار - 3 - 4 Year 173,720,000 تومان
5 - دانشگاه هالیچ استانبول 4000 دلار
کسب و کار - 2 - 4 Year 173,720,000 تومان
6 - دانشگاه هالیچ استانبول 4000 دلار
علوم سیاسی و روابط بین الملل - 3 - 4 Year 173,720,000 تومان
7 - دانشگاه کنت استانبول 2250 دلار
مدیریت کسب و کار - 3 - 4 Year 97,717,500 تومان
8 - دانشگاه کنت استانبول 2250 دلار
علوم سیاسی و مدیریت دولتی - 3 - 4 Year 97,717,500 تومان
9 - دانشگاه کنت استانبول 2250 دلار
تجارت بین المللی و لجستیک - 3 - 4 Year 97,717,500 تومان
10 - دانشگاه کنت استانبول 3250 دلار
مدیریت کسب و کار - 2 - 4 Year 141,147,500 تومان
11 - دانشگاه کنت استانبول 3250 دلار
علوم سیاسی و مدیریت دولتی - 2 - 4 Year 141,147,500 تومان
12 - دانشگاه بیکنت استانبول 2950 دلار
کسب و کار - 2 - 4 Year 128,118,500 تومان
13 - دانشگاه بیکنت استانبول 2950 دلار
اقتصاد - 2 - 4 Year 128,118,500 تومان
14 - دانشگاه بیکنت استانبول 2450 دلار
روابط بین المللی - 3 - 4 Year 106,403,500 تومان
15 - دانشگاه بیکنت استانبول 2950 دلار
تجارت و امور مالی بین المللی - 2 - 4 Year 128,118,500 تومان
16 - دانشگاه بیکنت استانبول 2950 دلار
علوم سیاسی و روابط بین الملل - 2 - 4 Year 128,118,500 تومان
17 - دانشگاه بیکنت استانبول 2450 دلار
بانکداری و مالی - 3 - 4 Year 106,403,500 تومان
18 - دانشگاه بیکنت استانبول 2450 دلار
کسب و کار - 3 - 4 Year 106,403,500 تومان
19 - دانشگاه بیکنت استانبول 2450 دلار
اقتصاد - 3 - 4 Year 106,403,500 تومان
20 - دانشگاه بیکنت استانبول 2450 دلار
تجارت و امور مالی بین المللی - 3 - 4 Year 106,403,500 تومان
21 - دانشگاه بیکنت استانبول 2950 دلار
بانکداری و مالی - 2 - 4 Year 128,118,500 تومان
22 - دانشگاه بیکنت استانبول 2450 دلار
بازار سرمایه و مدیریت پرتفوی - 3 - 4 Year 106,403,500 تومان
23 - دانشگاه بیکنت استانبول 2450 دلار
علوم سیاسی و روابط بین الملل - 3 - 4 Year 106,403,500 تومان
24 - دانشگاه بیکنت استانبول 2450 دلار
گردشگری و هتلداری - 3 - 4 Year 106,403,500 تومان
25 - دانشگاه بیکنت استانبول 2450 دلار
مدیریت گردشگری - 3 - 4 Year 106,403,500 تومان
26 - دانشگاه بیکنت استانبول 2450 دلار
لجستیک و حمل و نقل بین المللی - 3 - 4 Year 106,403,500 تومان
27 - دانشگاه بیکنت استانبول 2450 دلار
سیستم های مدیریت اطلاعات - 3 - 4 Year 106,403,500 تومان
28 - دانشگاه سابانجی استانبول 19500 دلار
مدیریت - 2 - 4 Year 846,885,000 تومان
29 - دانشگاه سابانجی استانبول 19500 دلار
اقتصاد - 2 - 4 Year 846,885,000 تومان
30 - دانشگاه سابانجی استانبول 19500 دلار
علوم سیاسی و مطالعات بین الملل - 2 - 4 Year 846,885,000 تومان
31 - دانشگاه کنت استانبول 2250 دلار
مدیریت کسب و کار - 3 - 4 Year 97,717,500 تومان
32 - دانشگاه کنت استانبول 2250 دلار
علوم سیاسی و مدیریت دولتی - 3 - 4 Year 97,717,500 تومان
33 - دانشگاه کنت استانبول 2250 دلار
تجارت بین المللی و لجستیک - 3 - 4 Year 97,717,500 تومان
34 - دانشگاه کنت استانبول 3250 دلار
مدیریت کسب و کار - 2 - 4 Year 141,147,500 تومان
35 - دانشگاه کنت استانبول 3250 دلار
علوم سیاسی و مدیریت دولتی - 2 - 4 Year 141,147,500 تومان
36 - دانشگاه ایستینیه استانبول 4622 دلار
اقتصاد - 2 - 4 Year 200,733,460 تومان
37 - دانشگاه ایستینیه استانبول 6500 دلار
مدیریت کسب و کار - 2 - 4 Year 282,295,000 تومان
38 - دانشگاه ایستینیه استانبول 4622 دلار
تجارت و بازرگانی بین المللی - 2 - 4 Year 200,733,460 تومان
39 - دانشگاه ایستینیه استانبول 4622 دلار
سیستم های مدیریت اطلاعات - 2 - 4 Year 200,733,460 تومان
40 - دانشگاه ایستینیه استانبول 4622 دلار
علوم سیاسی و مدیریت دولتی - 3 - 4 Year 200,733,460 تومان
41 - دانشگاه ایستینیه استانبول 4622 دلار
روابط بین المللی - 2 - 4 Year 200,733,460 تومان
42 - دانشگاه ایستینیه استانبول 4320 دلار
روابط عمومی و تبلیغات - 3 - 4 Year 187,617,600 تومان
43 - دانشگاه ایستینیه استانبول 4622 دلار
سیستم های مدیریت اطلاعات - 3 - 4 Year 200,733,460 تومان
44 - دانشگاه اوکان استانبول 4600 دلار
اقتصاد و دارایی - 2 - 4 Year 199,778,000 تومان
45 - دانشگاه اوکان استانبول 4600 دلار
مدیریت کسب و کار - 2 - 4 Year 199,778,000 تومان
46 - دانشگاه اوکان استانبول 4400 دلار
روابط بین المللی - 3 - 4 Year 191,092,000 تومان
47 - دانشگاه اوکان استانبول 4600 دلار
لجستیک و حمل و نقل بین المللی - 2 - 4 Year 199,778,000 تومان
48 - دانشگاه اوکان استانبول 4400 دلار
امور مالی بین المللی - 3 - 4 Year 191,092,000 تومان
49 - دانشگاه اوکان استانبول 4400 دلار
تجارت بین المللی - 3 - 4 Year 191,092,000 تومان
50 - دانشگاه اوکان استانبول 4400 دلار
حسابداری و حسابرسی - 3 - 4 Year 191,092,000 تومان
51 - دانشگاه اوکان استانبول 4600 دلار
گردشگری و هتلداری - 2 - 4 Year 199,778,000 تومان
52 - دانشگاه اوکان استانبول 4600 دلار
تجارت بین المللی - 2 - 4 Year 199,778,000 تومان
53 - دانشگاه اوکان استانبول 4400 دلار
کسب و کار - 3 - 4 Year 191,092,000 تومان
54 - دانشگاه اوکان استانبول 4600 دلار
روابط بین المللی - 2 - 4 Year 199,778,000 تومان
55 - دانشگاه اوکان استانبول 4400 دلار
لجستیک و حمل و نقل بین المللی - 3 - 4 Year 191,092,000 تومان
56 - دانشگاه اوکان استانبول 4400 دلار
جامعه شناسی - 3 - 4 Year 191,092,000 تومان
57 - دانشگاه اوکان استانبول 4400 دلار
مشاوره و راهنمایی روانشناسی - 3 - 4 Year 191,092,000 تومان
58 - دانشگاه اوکان استانبول 4000 دلار
روابط عمومی و تبلیغات - 3 - 4 Year 173,720,000 تومان
59 - دانشگاه اوکان استانبول 4500 دلار
رسانه های جدید - 3 - 4 Year 195,435,000 تومان
60 - دانشگاه اوکان استانبول 4400 دلار
رشد کودک - 3 - 4 Year 191,092,000 تومان
61 - دانشگاه گالاتا استانبول 2800 دلار
طراحی ارتباطات - 3 - 4 Year 121,604,000 تومان
62 - دانشگاه گالاتا استانبول 2800 دلار
روابط عمومی و تبلیغات - 3 - 4 Year 121,604,000 تومان
63 - دانشگاه گالاتا استانبول 2800 دلار
سیستم های مدیریت اطلاعات - 3 - 4 Year 121,604,000 تومان
64 - دانشگاه بیرونی استانبول 4000 دلار
راهنمایی و مشاوره روانشناسی - 3 - 4 Year 173,720,000 تومان
65 - دانشگاه بیرونی استانبول 4000 دلار
آموزش پیش دبستانی - 3 - 4 Year 173,720,000 تومان
66 - دانشگاه یدی تپه استانبول 8500 دلار
مدیریت منابع انسانی - 3 - 4 Year 369,155,000 تومان
67 - دانشگاه یدی تپه استانبول 8500 دلار
اداره گمرک - 2 - 4 Year 369,155,000 تومان
68 - دانشگاه یدی تپه استانبول 8500 دلار
کشاورزی و مدیریت - 2 - 4 Year 369,155,000 تومان
69 - دانشگاه یدی تپه استانبول 8500 دلار
توسعه و مدیریت املاک و مستغلات - 2 - 4 Year 369,155,000 تومان
70 - دانشگاه استانبول کولتور 4250 دلار
کارآفرینی - 3 - 4 Year 184,577,500 تومان
71 - دانشگاه استانبول کولتور 4250 دلار
اقتصاد - 3 - 4 Year 184,577,500 تومان
72 - دانشگاه استانبول کولتور 4250 دلار
کسب و کار - 3 - 4 Year 184,577,500 تومان
73 - دانشگاه استانبول کولتور 4930 دلار
روابط بین المللی - 2 - 4 Year 214,109,900 تومان
74 - دانشگاه استانبول کولتور 4930 دلار
تجارت بین المللی - 2 - 4 Year 214,109,900 تومان
75 - دانشگاه استانبول کولتور 4930 دلار
کسب و کار - 2 - 4 Year 214,109,900 تومان
76 - دانشگاه استانبول کولتور 4250 دلار
تجارت بین المللی - 3 - 4 Year 184,577,500 تومان
77 - دانشگاه یدی تپه استانبول 10500 دلار
مدیریت دولتی - 2 - 4 Year 456,015,000 تومان
78 - دانشگاه یدی تپه استانبول 13965 دلار
علوم سیاسی و روابط بین الملل - 2 - 4 Year 606,499,950 تومان
79 - دانشگاه یدی تپه استانبول 13965 دلار
مدیریت تجارت بین الملل - 8 - 4 Year 606,499,950 تومان
80 - دانشگاه یدی تپه استانبول 13965 دلار
مدیریت کسب و کار - 2 - 4 Year 606,499,950 تومان
81 - دانشگاه یدی تپه استانبول 13965 دلار
اقتصاد - 2 - 4 Year 606,499,950 تومان
82 - دانشگاه یدی تپه استانبول 10500 دلار
علوم سیاسی و روابط بین الملل - 9 - 4 Year 456,015,000 تومان
83 - دانشگاه استانبول کولتور 4250 دلار
طراحی ارتباطات - 3 - 4 Year 184,577,500 تومان
84 - دانشگاه یدی تپه استانبول 10500 دلار
تجارت الکترونیک و مدیریت - 2 - 4 Year 456,015,000 تومان
85 - دانشگاه یدی تپه استانبول 10500 دلار
مدیریت گردشگری - 2 - 4 Year 456,015,000 تومان
86 - دانشگاه یدی تپه استانبول 10500 دلار
امور مالی بین المللی - 2 - 4 Year 456,015,000 تومان
87 - دانشگاه یدی تپه استانبول 10500 دلار
لاجستیک و حمل و نقل بین المللی - 2 - 4 Year 456,015,000 تومان
88 - دانشگاه یدی تپه استانبول 10500 دلار
تجارت و تجارت بین المللی - 2 - 4 Year 456,015,000 تومان
89 - دانشگاه یدی تپه استانبول 10500 دلار
سیستم های حمل و نقل بین المللی - 2 - 4 Year 456,015,000 تومان
90 - دانشگاه یدی تپه استانبول 10500 دلار
سیستم های مدیریت اطلاعات - 2 - 4 Year 456,015,000 تومان
91 - دانشگاه یدی تپه استانبول 10500 دلار
مدیریت تدارکات - 2 - 4 Year 456,015,000 تومان
92 - دانشگاه فنرباغچه استانبول 3000 دلار
علوم سیاسی و روابط بین الملل - 2 - 4 Year 130,290,000 تومان
93 - دانشگاه فنرباغچه استانبول 3000 دلار
امور مالی و بانکداری بین المللی - 2 - 4 Year 130,290,000 تومان
94 - دانشگاه فنرباغچه استانبول 3000 دلار
سیستم های مدیریت اطلاعات - 2 - 4 Year 130,290,000 تومان
95 - دانشگاه فنرباغچه استانبول 3500 دلار
زبان و ادبیات انگلیسی - 2 - 4 Year 152,005,000 تومان
96 - دانشگاه فنرباغچه استانبول 3000 دلار
اقتصاد و دارایی - 2 - 4 Year 130,290,000 تومان
97 - دانشگاه فنرباغچه استانبول 2500 دلار
روابط عمومی و تبلیغات - 3 - 4 Year 108,575,000 تومان
98 - دانشگاه فنرباغچه استانبول 2500 دلار
رسانه های نوین و ارتباطات - 3 - 4 Year 108,575,000 تومان
99 - دانشگاه گلیشیم استانبول 3500 دلار
طراحی ارتباطات - 3 - 4 Year 152,005,000 تومان
100 - دانشگاه گلیشیم استانبول 2000 دلار
طراحی ارتباطات - 2 - 4 Year 86,860,000 تومان
101 - دانشگاه گلیشیم استانبول 4000 دلار
اقتصاد و دارایی - 2 - 4 Year 173,720,000 تومان
102 - دانشگاه گلیشیم استانبول 4000 دلار
مدیریت هوانوردی - 2 - 4 Year 173,720,000 تومان
103 - دانشگاه گلیشیم استانبول 4000 دلار
مدیریت کسب و کار - 2 - 4 Year 173,720,000 تومان
104 - دانشگاه گلیشیم استانبول 4000 دلار
علوم سیاسی و روابط بین الملل - 2 - 4 Year 173,720,000 تومان
105 - دانشگاه گلیشیم استانبول 3500 دلار
جامعه شناسی - 3 - 4 Year 152,005,000 تومان
106 - دانشگاه گلیشیم استانبول 3500 دلار
راهنمای گردشگری - 3 - 4 Year 152,005,000 تومان
107 - دانشگاه گلیشیم استانبول 3750 دلار
مدیریت تدارکات - 2 - 4 Year 162,862,500 تومان
108 - دانشگاه گلیشیم استانبول 4000 دلار
تجارت و امور مالی بین المللی - 2 - 4 Year 173,720,000 تومان
109 - دانشگاه گلیشیم استانبول 3500 دلار
مدیریت تدارکات - 3 - 4 Year 152,005,000 تومان
110 - دانشگاه گلیشیم استانبول 3500 دلار
تجارت و بازرگانی بین المللی - 3 - 4 Year 152,005,000 تومان
111 - دانشگاه گلیشیم استانبول 3500 دلار
مدیریت هوانوردی - 3 - 4 Year 152,005,000 تومان
112 - دانشگاه گلیشیم استانبول 3500 دلار
مدیریت کسب و کار - 3 - 4 Year 152,005,000 تومان
113 - دانشگاه گلیشیم استانبول 3500 دلار
اقتصاد و دارایی - 3 - 4 Year 152,005,000 تومان
114 - دانشگاه گلیشیم استانبول 3500 دلار
تجارت و امور مالی بین المللی - 3 - 4 Year 152,005,000 تومان
115 - دانشگاه گلیشیم استانبول 3500 دلار
سیستم های مدیریت اطلاعات - 3 - 4 Year 152,005,000 تومان
116 - دانشگاه گلیشیم استانبول 3500 دلار
رسانه های نوین و ارتباطات - 3 - 4 Year 152,005,000 تومان
117 - دانشگاه گلیشیم استانبول 3500 دلار
علوم سیاسی و روابط بین الملل - 3 - 4 Year 152,005,000 تومان
118 - دانشگاه گلیشیم استانبول 3500 دلار
علوم سیاسی و مدیریت دولتی - 3 - 4 Year 152,005,000 تومان
119 - دانشگاه گلیشیم استانبول 4000 دلار
روابط عمومی و تبلیغات - 3 - 4 Year 173,720,000 تومان
120 - دانشگاه گلیشیم استانبول 3500 دلار
بانک و بیمه - 3 - 4 Year 152,005,000 تومان
121 - دانشگاه گلیشیم استانبول 3500 دلار
روابط عمومی و تبلیغات - 3 - 4 Year 152,005,000 تومان
122 - دانشگاه گلیشیم استانبول 3500 دلار
رسانه های نوین و ارتباطات - 3 - 4 Year 152,005,000 تومان
123 - دانشگاه گلیشیم استانبول 3500 دلار
مدیریت هوانوردی - 3 - 4 Year 152,005,000 تومان
124 - دانشگاه گلیشیم استانبول 3500 دلار
سیستم های مدیریت اطلاعات - 3 - 4 Year 152,005,000 تومان
125 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 2950 دلار
حسابداری و مدیریت مالی - 3 - 4 Year 128,118,500 تومان
126 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 3400 دلار
مدیریت هوانوردی - 2 - 4 Year 147,662,000 تومان
127 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 2950 دلار
بانکداری و مالی - 3 - 4 Year 128,118,500 تومان
128 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 2950 دلار
تجارت بین المللی و لجستیک - 3 - 4 Year 128,118,500 تومان
129 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 2950 دلار
مدیریت کسب و کار - 3 - 4 Year 128,118,500 تومان
130 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 2950 دلار
تاریخ - 3 - 4 Year 128,118,500 تومان
131 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 3950 دلار
روابط بین المللی - 2 - 4 Year 171,548,500 تومان
132 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 2950 دلار
علم اقتصاد - 3 - 4 Year 128,118,500 تومان
133 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 2950 دلار
اقتصاد و دارایی - 3 - 4 Year 128,118,500 تومان
134 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 2950 دلار
بازارهای مالی و مدیریت پورتفولیو - 3 - 4 Year 128,118,500 تومان
135 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 2950 دلار
مدیریت سلامت - 3 - 4 Year 128,118,500 تومان
136 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 2950 دلار
روزنامه نگاری - 3 - 4 Year 128,118,500 تومان
137 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 2950 دلار
علوم سیاسی و مدیریت دولتی - 3 - 4 Year 128,118,500 تومان
138 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 2950 دلار
سیستم های مدیریت اطلاعات - 3 - 4 Year 128,118,500 تومان
139 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 3950 دلار
رسانه های جدید - 2 - 4 Year 171,548,500 تومان
140 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 2950 دلار
روابط عمومی و تبلیغات - 3 - 4 Year 128,118,500 تومان
141 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 3950 دلار
کار اجتماعی - 2 - 4 Year 171,548,500 تومان
142 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 2950 دلار
جامعه شناسی - 3 - 4 Year 128,118,500 تومان
143 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 2950 دلار
مدیریت گردشگری - 3 - 4 Year 128,118,500 تومان
144 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 2950 دلار
خدمات اجتماعی - 3 - 4 Year 128,118,500 تومان
145 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 2950 دلار
رسانه های جدید - 3 - 4 Year 128,118,500 تومان
146 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 2950 دلار
مدیریت هوانوردی - 3 - 4 Year 128,118,500 تومان
147 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 2950 دلار
روابط بین المللی - 3 - 4 Year 128,118,500 تومان
148 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 3950 دلار
سیستم های مدیریت اطلاعات - 2 - 4 Year 171,548,500 تومان
149 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 3950 دلار
مدیریت کسب و کار - 2 - 4 Year 171,548,500 تومان
150 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 3950 دلار
ترجمه و تفسیر انگلیسی - 3 - 4 Year 171,548,500 تومان
151 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 2950 دلار
طراحی ارتباطات - 3 - 4 Year 128,118,500 تومان
152 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 2950 دلار
لجستیک - 3 - 4 Year 128,118,500 تومان
153 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 2950 دلار
راهنمای گردشگری - 3 - 4 Year 128,118,500 تومان
154 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 2950 دلار
تجارت و مدیریت بین المللی - 3 - 4 Year 128,118,500 تومان
155 - 5000 دلار
قانون - 15 - 4 Year 217,150,000 تومان
156 - 4150 دلار
گردشگری و هتلداری - 2 - 4 Year 180,234,500 تومان
157 - 4150 دلار
اقتصاد - 2 - 4 Year 180,234,500 تومان
158 - 4150 دلار
کسب و کار - 2 - 4 Year 180,234,500 تومان
159 - 4150 دلار
علوم سیاسی و روابط بین الملل - 2 - 4 Year 180,234,500 تومان
160 - 4150 دلار
علوم سیاسی و روابط بین الملل - 2 - 4 Year 180,234,500 تومان
161 - دانشگاه دوغوش استانبول 2900 دلار
جامعه شناسی - 3 - 4 Year 125,947,000 تومان
162 - دانشگاه دوغوش استانبول 2900 دلار
اقتصاد - 3 - 4 Year 125,947,000 تومان
163 - دانشگاه دوغوش استانبول 2900 دلار
مدیریت کسب و کار - 3 - 4 Year 125,947,000 تومان
164 - دانشگاه دوغوش استانبول 2900 دلار
علوم سیاسی و مدیریت دولتی - 3 - 4 Year 125,947,000 تومان
165 - دانشگاه دوغوش استانبول 3250 دلار
تجارت و بازرگانی بین المللی - 2 - 4 Year 141,147,500 تومان
166 - دانشگاه دوغوش استانبول 3250 دلار
اقتصاد - 2 - 4 Year 141,147,500 تومان
167 - دانشگاه دوغوش استانبول 3250 دلار
مدیریت کسب و کار - 2 - 4 Year 141,147,500 تومان
168 - دانشگاه دوغوش استانبول 3250 دلار
روابط بین المللی - 2 - 4 Year 141,147,500 تومان
169 - دانشگاه دوغوش استانبول 2900 دلار
سیستم های مدیریت اطلاعات - 3 - 4 Year 125,947,000 تومان
170 - دانشگاه مديپل استانبول 5500 دلار
طراحی ارتباطات بصری - 3 - 4 Year 238,865,000 تومان
171 - دانشگاه مديپل استانبول 5280 دلار
رسانه های جدید و سیستم های ارتباطی - 3 - 4 Year 229,310,400 تومان
172 - دانشگاه مديپل استانبول 5278 دلار
سیستم های مدیریت اطلاعات - 3 - 4 Year 229,223,540 تومان
173 - دانشگاه مديپل استانبول 3960 دلار
سیستم های مدیریت اطلاعات - 2 - 4 Year 171,982,800 تومان
174 - دانشگاه مديپل استانبول 3960 دلار
بانک و بیمه - 3 - Year 171,982,800 تومان
175 - دانشگاه مديپل استانبول 3960 دلار
اقتصاد و دارایی - 2 - 4 Year 171,982,800 تومان
176 - دانشگاه مديپل استانبول 3960 دلار
مدیریت منابع انسانی - 3 - 4 Year 171,982,800 تومان
177 - دانشگاه مديپل استانبول 3960 دلار
مدیریت لجستیک بین المللی - 2 - 4 Year 171,982,800 تومان
178 - دانشگاه مديپل استانبول 3960 دلار
تجارت و امور مالی بین المللی - 2 - 4 Year 171,982,800 تومان
179 - دانشگاه مديپل استانبول 3960 دلار
سیستم های مدیریت اطلاعات - 2 - 4 Year 171,982,800 تومان
180 - دانشگاه مديپل استانبول 3960 دلار
تجارت و امور مالی بین المللی - 3 - 4 Year 171,982,800 تومان
181 - دانشگاه مديپل استانبول 3960 دلار
کسب و کار - 2 - 4 Year 171,982,800 تومان
182 - دانشگاه مديپل استانبول 3960 دلار
مدیریت لجستیک بین المللی - 3 - 4 Year 171,982,800 تومان
183 - دانشگاه مديپل استانبول 3960 دلار
مدیریت هوانوردی - 3 - 4 Year 171,982,800 تومان
184 - دانشگاه مديپل استانبول 3960 دلار
اقتصاد و دارایی - 3 - 4 Year 171,982,800 تومان
185 - دانشگاه مديپل استانبول 3960 دلار
اطلاعات کسب و کار - 2 - 4 Year 171,982,800 تومان
186 - دانشگاه مديپل استانبول 3960 دلار
اطلاعات کسب و کار - 2 - 4 Year 171,982,800 تومان
187 - 4000 دلار
سیستم های مدیریت اطلاعات - 2 - 4 Year 173,720,000 تومان
188 - 4000 دلار
راهنمای گردشگری - 2 - 4 Year 173,720,000 تومان
189 - 4000 دلار
کسب و کار - 2 - 4 Year 173,720,000 تومان
190 - 4000 دلار
اقتصاد - 2 - 4 Year 173,720,000 تومان
191 - 4000 دلار
مدیریت لجستیک بین المللی - 2 - 4 Year 173,720,000 تومان
192 - 5100 دلار
تجارت و امور مالی بین المللی - 2 - 4 Year 221,493,000 تومان
193 - 4000 دلار
روابط بین المللی - 2 - 4 Year 173,720,000 تومان
194 - 5600 دلار
روانشناسی - 3 - 4 Year 243,208,000 تومان
195 - 5600 دلار
تجارت و امور مالی بین المللی - 3 - 4 Year 243,208,000 تومان
196 - 5600 دلار
سیستم های مدیریت اطلاعات - 3 - 4 Year 243,208,000 تومان
197 - 5600 دلار
روانشناسی - 2 - 4 Year 243,208,000 تومان
198 - 5600 دلار
تجارت و امور مالی بین المللی - 2 - 4 Year 243,208,000 تومان
199 - 4800 دلار
علوم سیاسی و روابط بین الملل - 2 - 4 Year 208,464,000 تومان
200 - 4800 دلار
روابط عمومی و تبلیغات - 2 - 4 Year 208,464,000 تومان
201 - 9000 دلار
روانشناسی - 2 - 4 Year 390,870,000 تومان
202 - 9000 دلار
جامعه شناسی - 2 - 4 Year 390,870,000 تومان
203 - 7000 دلار
اقتصاد - 2 - 4 Year 304,010,000 تومان
204 - 7000 دلار
مدیریت کسب و کار - 3 - 4 Year 304,010,000 تومان
205 - 7000 دلار
علوم سیاسی و روابط بین الملل - 2 - 4 Year 304,010,000 تومان
206 - 14472 دلار
علوم سیاسی و مدیریت دولتی - 2 - 4 Year 628,518,960 تومان
207 - 14472 دلار
اقتصاد - 2 - 4 Year 628,518,960 تومان
208 - 14472 دلار
روابط بین المللی - 2 - 4 Year 628,518,960 تومان
209 - 14472 دلار
روانشناسی - 2 - 4 Year 628,518,960 تومان
210 - 14472 دلار
مدیریت - 2 - 4 Year 628,518,960 تومان
211 - 14472 دلار
گردشگری و هتلداری - 2 - 4 Year 628,518,960 تومان
212 - دانشگاه کادیرهاس استانبول 7500 دلار
تبلیغات - 2 - 4 Year 325,725,000 تومان
213 - دانشگاه کادیرهاس استانبول 7500 دلار
طراحی ارتباطات بصری - 2 - 4 Year 325,725,000 تومان
214 - دانشگاه کادیرهاس استانبول 7500 دلار
رسانه های جدید - 2 - 4 Year 325,725,000 تومان
215 - دانشگاه کادیرهاس استانبول 7500 دلار
روابط عمومی و اطلاع رسانی - 2 - 4 Year 325,725,000 تومان
216 - دانشگاه کادیرهاس استانبول 7500 دلار
اقتصاد - 2 - 4 Year 325,725,000 تومان
217 - دانشگاه کادیرهاس استانبول 7500 دلار
روابط بین المللی - 2 - 4 Year 325,725,000 تومان
218 - دانشگاه کادیرهاس استانبول 7500 دلار
علوم سیاسی و مدیریت دولتی - 2 - 4 Year 325,725,000 تومان
219 - دانشگاه کادیرهاس استانبول 7500 دلار
روانشناسی - 2 - 4 Year 325,725,000 تومان
220 - دانشگاه کادیرهاس استانبول 7000 دلار
تجارت و امور مالی بین المللی - 2 - 4 Year 304,010,000 تومان
221 - دانشگاه کادیرهاس استانبول 7000 دلار
سیستم های مدیریت اطلاعات - 2 - 4 Year 304,010,000 تومان
222 - دانشگاه کادیرهاس استانبول 7000 دلار
کسب و کار - 2 - 4 Year 304,010,000 تومان
223 - دانشگاه کادیرهاس استانبول 7500 دلار
کسب و کار - 2 - 4 Year 325,725,000 تومان
224 - 8000 دلار
کسب و کار - 2 - 4 Year 347,440,000 تومان
225 - 8000 دلار
اقتصاد - 2 - 4 Year 347,440,000 تومان
226 - 8000 دلار
تجارت و امور مالی بین المللی - 2 - 4 Year 347,440,000 تومان
227 - 8000 دلار
علوم سیاسی و روابط بین الملل - 2 - 4 Year 347,440,000 تومان
228 - 8000 دلار
حسابداری و حسابرسی - 2 - 4 Year 347,440,000 تومان
229 - 8000 دلار
مدیریت تدارکات - 2 - 4 Year 347,440,000 تومان
230 - 8000 دلار
جامعه شناسی - 2 - 4 Year 347,440,000 تومان
231 - 8000 دلار
روانشناسی - 2 - 4 Year 347,440,000 تومان
232 - 8000 دلار
طراحی ارتباطات بصری - 2 - 4 Year 347,440,000 تومان
233 - 9800 دلار
روانشناسی - 2 - 4 Year 425,614,000 تومان
234 - 9800 دلار
روابط عمومی و تبلیغات - 2 - 4 Year 425,614,000 تومان
235 - 9800 دلار
اقتصاد - 2 - 4 Year 425,614,000 تومان
236 - 9800 دلار
اقتصاد - 3 - 4 Year 425,614,000 تومان
237 - 9800 دلار
کسب و کار - 2 - 4 Year 425,614,000 تومان
238 - 9800 دلار
کسب و کار - 3 - 4 Year 425,614,000 تومان
239 - 9800 دلار
دارایی، مالیه، سرمایه گذاری - 3 - 4 Year 425,614,000 تومان
240 - 9800 دلار
علوم سیاسی و مدیریت دولتی - 3 - 4 Year 425,614,000 تومان
241 - 9800 دلار
مدیریت گردشگری - 2 - 4 Year 425,614,000 تومان
242 - 9800 دلار
روابط بین المللی - 2 - 4 Year 425,614,000 تومان
243 - 9800 دلار
تجارت بین المللی و لجستیک - 2 - 4 Year 425,614,000 تومان
244 - دانشگاه کوچ استانبول 21500 دلار
کسب و کار - 2 - 4 Year 933,745,000 تومان
245 - دانشگاه کوچ استانبول 21500 دلار
اقتصاد - 2 - 4 Year 933,745,000 تومان
246 - دانشگاه کوچ استانبول 21500 دلار
روابط بین المللی - 2 - 4 Year 933,745,000 تومان
247 - دانشگاه کوچ استانبول 21500 دلار
روانشناسی - 2 - 4 Year 933,745,000 تومان
248 - دانشگاه کوچ استانبول 21500 دلار
جامعه شناسی - 2 - 4 Year 933,745,000 تومان
249 - دانشگاه کوچ استانبول 21500 دلار
رسانه و هنرهای تجسمی - 2 - 4 Year 933,745,000 تومان
250 - 6000 دلار
روانشناسی - 15 - 4 Year 260,580,000 تومان
251 - 6000 دلار
جامعه شناسی - 3 - 4 Year 260,580,000 تومان
252 - 6000 دلار
جامعه شناسی - 2 - 4 Year 260,580,000 تومان
253 - 6000 دلار
اقتصاد - 3 - 4 Year 260,580,000 تومان
254 - 6000 دلار
کسب و کار - 3 - 4 Year 260,580,000 تومان
255 - 6000 دلار
علوم سیاسی و روابط بین الملل - 15 - 4 Year 260,580,000 تومان
256 - 6000 دلار
مدیریت فناوری و اطلاعات - 3 - 4 Year 260,580,000 تومان
257 - 6000 دلار
کسب و کار - 2 - 4 Year 260,580,000 تومان
258 - 6000 دلار
اقتصاد - 2 - 4 Year 260,580,000 تومان
259 - 6000 دلار
علوم سیاسی و روابط بین الملل - 2 - 4 Year 260,580,000 تومان
260 - 6000 دلار
روابط عمومی و تبلیغات - 15 - 4 Year 260,580,000 تومان
261 - 6000 دلار
طراحی ارتباطات - 3 - 4 Year 260,580,000 تومان
262 - 6000 دلار
بانکداری و مالی - 3 - 4 Year 260,580,000 تومان
263 - 6000 دلار
حسابداری و مدیریت مالی - 3 - 4 Year 260,580,000 تومان
264 - 6000 دلار
بیمه و مدیریت ریسک - 3 - 4 Year 260,580,000 تومان
265 - 6000 دلار
گردشگری و مهمان نوازی - 3 - 4 Year 260,580,000 تومان
266 - 6000 دلار
تجارت بین المللی - 3 - 4 Year 260,580,000 تومان
267 - 6000 دلار
سیستم های مدیریت اطلاعات - 3 - 4 Year 260,580,000 تومان
268 - 6000 دلار
تجارت بین المللی - 15 - 4 Year 260,580,000 تومان
269 - دانشگاه بیلگی استانبول 8100 دلار
طراحی و مدیریت ارتباطات - 2 - 4 Year 351,783,000 تومان
270 - دانشگاه بیلگی استانبول 8100 دلار
تبلیغات - 2 - 4 Year 351,783,000 تومان
271 - دانشگاه بیلگی استانبول 8100 دلار
روابط عمومی - 2 - 4 Year 351,783,000 تومان
272 - دانشگاه بیلگی استانبول 8100 دلار
تبلیغات - 3 - 4 Year 351,783,000 تومان
273 - دانشگاه بیلگی استانبول 8100 دلار
روابط عمومی - 2 - 4 Year 351,783,000 تومان
274 - دانشگاه بیلگی استانبول 8100 دلار
طراحی ارتباطات بصری - 3 - 4 Year 351,783,000 تومان
275 - دانشگاه بیلگی استانبول 8100 دلار
طراحی ارتباطات بصری - 3 - 4 Year 351,783,000 تومان
276 - دانشگاه بیلگی استانبول 8100 دلار
طراحی ارتباطات بصری - 2 - 4 Year 351,783,000 تومان
277 - دانشگاه بیلگی استانبول 8100 دلار
اقتصاد - 2 - 4 Year 351,783,000 تومان
278 - دانشگاه بیلگی استانبول 8100 دلار
کسب و کار - 2 - 4 Year 351,783,000 تومان
279 - دانشگاه بیلگی استانبول 8100 دلار
تجارت-اقتصاد - 2 - 4 Year 351,783,000 تومان
280 - دانشگاه بیلگی استانبول 8100 دلار
امور مالی بین المللی - 2 - 4 Year 351,783,000 تومان
281 - دانشگاه بیلگی استانبول 8100 دلار
اطلاعات کسب و کار - 2 - 4 Year 351,783,000 تومان
282 - دانشگاه بیلگی استانبول 8100 دلار
بازار یابی - 2 - 4 Year 351,783,000 تومان
283 - دانشگاه بیلگی استانبول 8100 دلار
تجارت و بازرگانی بین المللی - 2 - 4 Year 351,783,000 تومان
284 - دانشگاه بیلگی استانبول 8100 دلار
روانشناسی - 2 - 4 Year 351,783,000 تومان
285 - دانشگاه بیلگی استانبول 8100 دلار
جامعه شناسی - 3 - 4 Year 351,783,000 تومان
286 - دانشگاه بیلگی استانبول 8100 دلار
روابط بین المللی - 2 - 4 Year 351,783,000 تومان
287 - دانشگاه بیلگی استانبول 8100 دلار
جامعه شناسی - 2 - 4 Year 351,783,000 تومان
288 - دانشگاه بیلگی استانبول 8100 دلار
روابط اتحادیه اروپا - 2 - 4 Year 351,783,000 تومان
289 - دانشگاه بیلگی استانبول 8100 دلار
علوم سیاسی - 2 - 4 Year 351,783,000 تومان
290 - دانشگاه بیلگی استانبول 8100 دلار
گردشگری و هتلداری - 2 - 4 Year 351,783,000 تومان
291 - دانشگاه بیلگی استانبول 8100 دلار
لجستیک و حمل و نقل بین المللی - 2 - 4 Year 351,783,000 تومان
292 - دانشگاه بیکوز استانبول 5200 دلار
اداری بازرگانی - 2 - 4 Year 225,836,000 تومان
293 - دانشگاه بیکوز استانبول 5200 دلار
مدیریت تدارکات - 2 - 4 Year 225,836,000 تومان
294 - دانشگاه بیکوز استانبول 5200 دلار
تجارت و امور مالی بین المللی - 2 - 4 Year 225,836,000 تومان
295 - دانشگاه بیکوز استانبول 4100 دلار
اداری بازرگانی - 3 - 4 Year 178,063,000 تومان
296 - دانشگاه بیکوز استانبول 4100 دلار
روابط عمومی و تبلیغات - 3 - 4 Year 178,063,000 تومان
297 - دانشگاه بیکوز استانبول 4100 دلار
ارتباطات و طراحی - 3 - 4 Year 178,063,000 تومان
298 - دانشگاه بیکوز استانبول 4100 دلار
روانشناسی - 3 - 4 Year 178,063,000 تومان
299 - دانشگاه بیکوز استانبول 5200 دلار
علوم سیاسی و روابط بین الملل - 2 - 4 Year 225,836,000 تومان
300 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 5740 دلار
راهنمایی و مشاوره روانشناسی - 2 - 4 Year 249,288,200 تومان
301 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 7900 دلار
روابط اتحادیه اروپا - 2 - 4 Year 343,097,000 تومان
302 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 8200 دلار
اقتصاد - 2 - 4 Year 356,126,000 تومان
303 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 8200 دلار
اقتصاد و دارایی - 2 - 4 Year 356,126,000 تومان
304 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 8200 دلار
کسب و کار - 2 - 4 Year 356,126,000 تومان
305 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 8200 دلار
مدیریت تدارکات - 2 - 4 Year 356,126,000 تومان
306 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 8200 دلار
علوم سیاسی و روابط بین الملل - 2 - 4 Year 356,126,000 تومان
307 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 8200 دلار
جامعه شناسی - 2 - 4 Year 356,126,000 تومان
308 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 8200 دلار
امور مالی بین المللی - 2 - 4 Year 356,126,000 تومان
309 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 8200 دلار
تجارت و بازرگانی بین المللی - 2 - 4 Year 356,126,000 تومان
310 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 8200 دلار
روانشناسی - 2 - 4 Year 356,126,000 تومان
311 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 8200 دلار
تبلیغات - 2 - 4 Year 356,126,000 تومان
312 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 8200 دلار
طراحی ارتباطات - 2 - 4 Year 356,126,000 تومان
313 - دانشگاه مال تپه استانبول 7500 دلار
راهنمایی و مشاوره روانشناسی - 2 - 4 Year 325,725,000 تومان
314 - دانشگاه مال تپه استانبول 4000 دلار
راهنمایی و مشاوره روانشناسی - 3 - 4 Year 173,720,000 تومان
315 - دانشگاه مال تپه استانبول 6000 دلار
روابط عمومی و تبلیغات - 3 - 4 Year 260,580,000 تومان
316 - دانشگاه مال تپه استانبول 5000 دلار
روابط عمومی و تبلیغات - 2 - 4 Year 217,150,000 تومان
317 - دانشگاه مال تپه استانبول 5000 دلار
روزنامه نگاری - 2 - 4 Year 217,150,000 تومان
318 - دانشگاه مال تپه استانبول 5000 دلار
روابط عمومی و تبلیغات - 2 - 4 Year 217,150,000 تومان
319 - دانشگاه مال تپه استانبول 6000 دلار
روانشناسی - 3 - 4 Year 260,580,000 تومان
320 - دانشگاه مال تپه استانبول 6000 دلار
خدمات اجتماعی - 3 - 4 Year 260,580,000 تومان
321 - دانشگاه مال تپه استانبول 6000 دلار
جامعه شناسی - 3 - 4 Year 260,580,000 تومان
322 - دانشگاه مال تپه استانبول 4000 دلار
روانشناسی - 3 - 4 Year 173,720,000 تومان
323 - دانشگاه مال تپه استانبول 5000 دلار
جامعه شناسی - 2 - 4 Year 217,150,000 تومان
324 - دانشگاه مال تپه استانبول 6000 دلار
کسب و کار - 3 - 4 Year 260,580,000 تومان
325 - دانشگاه مال تپه استانبول 6000 دلار
علوم سیاسی و روابط بین الملل - 3 - 4 Year 260,580,000 تومان
326 - دانشگاه مال تپه استانبول 7500 دلار
تجارت بین المللی و لجستیک - 2 - 4 Year 325,725,000 تومان
327 - دانشگاه مال تپه استانبول 4000 دلار
تجارت بین المللی و مدیریت لجستیک - 3 - 4 Year 173,720,000 تومان
328 - دانشگاه مال تپه استانبول 4000 دلار
مدیریت کسب و کار - 3 - 4 Year 173,720,000 تومان
329 - دانشگاه مال تپه استانبول 4000 دلار
تجارت بین المللی و مدیریت لجستیک - 3 - 4 Year 173,720,000 تومان
330 - دانشگاه آیدین استانبول 4000 دلار
اقتصاد و دارایی - 3 - 4 Year 173,720,000 تومان
331 - دانشگاه آیدین استانبول 5000 دلار
مدیریت هوانوردی - 2 - 4 Year 217,150,000 تومان
332 - دانشگاه آیدین استانبول 4000 دلار
کسب و کار - 3 - 4 Year 173,720,000 تومان
333 - دانشگاه آیدین استانبول 4000 دلار
حسابداری و حسابرسی - 3 - 4 Year 173,720,000 تومان
334 - دانشگاه آیدین استانبول 5000 دلار
علوم سیاسی و روابط بین الملل - 2 - 4 Year 217,150,000 تومان
335 - دانشگاه آیدین استانبول 5000 دلار
تجارت بین المللی - 2 - 4 Year 217,150,000 تومان
336 - دانشگاه آیدین استانبول 5000 دلار
کسب و کار - 2 - 4 Year 217,150,000 تومان
337 - دانشگاه آیدین استانبول 5000 دلار
مدیریت دولتی - 3 - 4 Year 217,150,000 تومان
338 - دانشگاه آیدین استانبول 4000 دلار
روابط عمومی و تبلیغات - 3 - 4 Year 173,720,000 تومان
339 - دانشگاه آیدین استانبول 4000 دلار
تبلیغات - 3 - 4 Year 173,720,000 تومان
340 - دانشگاه آیدین استانبول 4000 دلار
روزنامه نگاری و برنامه نویسی تلویزیون - 3 - 4 Year 173,720,000 تومان
341 - دانشگاه آیدین استانبول 4000 دلار
رسانه های نوین و ارتباطات - 3 - 4 Year 173,720,000 تومان
342 - دانشگاه آیدین استانبول 4000 دلار
سیستم های مدیریت اطلاعات - 3 - 4 Year 173,720,000 تومانخرید خانه در  ترکیه و گرفتن اقامتخرید خانه در  ترکیه و گرفتن اقامت