اپلای دانشگاه اپلای دانشگاه

رشته های دانشکده خلبانی

صفحه اصلی / اپلای دانشگاه استانبول / دانشکده خلبانی


ترکی
انگلیسی
1 - دانشگاه اوکان استانبول 4400 دلار
مدیریت هواپیمایی کشوری - 3 - 4 Year 191,092,000 تومان
2 - دانشگاه اوکان استانبول 8000 دلار
آموزش پرواز - 2 - 4 Year 347,440,000 تومان
3 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 8000 دلار
کنترل ترافیک هوایی - 3 - 4 Year 347,440,000 تومان
4 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 2950 دلار
موتور بدنه هواپیما - 3 - 4 Year 128,118,500 تومان
5 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 2950 دلار
الکترونیک هوانوردی - 3 - 4 Year 128,118,500 تومان
6 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 2950 دلار
الکترونیک هوانوردی - 2 - 4 Year 128,118,500 تومان
7 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 10000 دلار
خلبانی - 2 - 4 Year 434,300,000 تومان
8 - 6120 دلار
خلبانی - 3 - 4 Year 265,791,600 تومان
9 - 9800 دلار
خلبانی - 2 - 4 Year 425,614,000 تومان
10 - 9800 دلار
مدیریت هوانوردی - 2 - 4 Year 425,614,000 تومان
11 - 9800 دلار
الکترونیک هوانوردی - 2 - 4 Year 425,614,000 تومان
12 - 9800 دلار
تعمیر و نگهداری بدنه و نیروگاه - 2 - 4 Year 425,614,000 تومان
13 - دانشگاه بیلگی استانبول 8100 دلار
مدیریت هوانوردی - 3 - 4 Year 351,783,000 تومان
14 - دانشگاه بیلگی استانبول 8100 دلار
مدیریت هوانوردی - 2 - 4 Year 351,783,000 تومان
15 - دانشگاه بیکوز استانبول 5200 دلار
مدیریت هوانوردی - 2 - 4 Year 225,836,000 تومان
16 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 8200 دلار
خلبانی - 2 - 4 Year 356,126,000 تومان
17 - دانشگاه آیدین استانبول 6000 دلار
خلبانی - 2 - 4 Year 260,580,000 تومانخرید خانه در  ترکیه و گرفتن اقامتخرید خانه در  ترکیه و گرفتن اقامت