اپلای دانشگاه اپلای دانشگاه

رشته های دانشکده تربیت بدنی و ورزش

صفحه اصلی / اپلای دانشگاه استانبول / دانشکده تربیت بدنی و ورزش


ترکی
انگلیسی
1 - دانشگاه هالیچ استانبول 4000 دلار
مدیریت ورزشی - 3 - 4 Year 173,720,000 تومان
2 - دانشگاه هالیچ استانبول 4000 دلار
مربیگری - 3 - 4 Year 173,720,000 تومان
3 - دانشگاه هالیچ استانبول 4000 دلار
تفریح - 3 - 4 Year 173,720,000 تومان
4 - دانشگاه هالیچ استانبول 4000 دلار
تربیت بدنی و آموزش ورزش - 3 - 4 Year 173,720,000 تومان
5 - دانشگاه هالیچ استانبول 4000 دلار
مدیریت ورزشی - 2 - 4 Year 173,720,000 تومان
6 - دانشگاه اوکان استانبول 4000 دلار
مدیریت ورزشی - 3 - 4 Year 173,720,000 تومان
7 - دانشگاه گالاتا استانبول 2800 دلار
مربیگری - 3 - 4 Year 121,604,000 تومان
8 - دانشگاه فنرباغچه استانبول 2500 دلار
آموزش مربیگری - 3 - 4 Year 108,575,000 تومان
9 - دانشگاه فنرباغچه استانبول 2500 دلار
تربیت بدنی و آموزش ورزش - 3 - 4 Year 108,575,000 تومان
10 - دانشگاه فنرباغچه استانبول 2500 دلار
ورزش و علوم ورزشی - 3 - 4 Year 108,575,000 تومان
11 - دانشگاه فنرباغچه استانبول 2500 دلار
مدیریت ورزشی - 3 - 4 Year 108,575,000 تومان
12 - دانشگاه گلیشیم استانبول 3500 دلار
آموزش مربیگری - 3 - 4 Year 152,005,000 تومان
13 - دانشگاه گلیشیم استانبول 3500 دلار
ورزش و علوم ورزشی - 3 - 4 Year 152,005,000 تومان
14 - دانشگاه گلیشیم استانبول 3500 دلار
ورزش و علوم ورزشی معلولین - 3 - 4 Year 152,005,000 تومان
15 - دانشگاه گلیشیم استانبول 3500 دلار
تفریح - 3 - 4 Year 152,005,000 تومان
16 - دانشگاه گلیشیم استانبول 3500 دلار
مدیریت ورزشی - 3 - 4 Year 152,005,000 تومان
17 - دانشگاه گلیشیم استانبول 3750 دلار
آموزش مربیگری - 2 - 4 Year 162,862,500 تومان
18 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 2950 دلار
مدیریت ورزشی - 3 - 4 Year 128,118,500 تومان
19 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 2950 دلار
ورزش و علوم ورزشی - 3 - 4 Year 128,118,500 تومان
20 - 3560 دلار
تفریح - 3 - 4 Year 154,610,800 تومان
21 - 3560 دلار
آموزش مربیگری - 3 - 4 Year 154,610,800 تومان
22 - 3560 دلار
مدیریت ورزشی - 3 - 4 Year 154,610,800 تومان
23 - 6000 دلار
علوم ورزشی - 3 - 4 Year 260,580,000 تومان
24 - دانشگاه بیلگی استانبول 8100 دلار
مدیریت ورزشی - 3 - 4 Year 351,783,000 تومان
25 - دانشگاه بیلگی استانبول 8100 دلار
مدیریت ورزشی - 2 - 4 Year 351,783,000 تومان
26 - دانشگاه آیدین استانبول 4500 دلار
آموزش مربیگری - 3 - 4 Year 195,435,000 تومان
27 - دانشگاه آیدین استانبول 4000 دلار
تربیت بدنی و آموزش ورزش - 3 - 4 Year 173,720,000 تومان
28 - دانشگاه آیدین استانبول 4000 دلار
تفریح - 3 - 4 Year 173,720,000 تومان
29 - دانشگاه آیدین استانبول 4000 دلار
مدیریت ورزشی - 3 - 4 Year 173,720,000 تومانخرید خانه در  ترکیه و گرفتن اقامتخرید خانه در  ترکیه و گرفتن اقامت