اپلای دانشگاه اپلای دانشگاه

رشته های دانشکده تربیت بدنی و ورزش

صفحه اصلی / اپلای دانشگاه استانبول / دانشکده تربیت بدنی و ورزش


ترکی
انگلیسی
روسی
لیست رشته ها
1 - دانشگاه هالیچ استانبول 4000 دلار
مدیریت ورزشی - Turkish - 4 Year 173,720,000 تومان
2 - دانشگاه هالیچ استانبول 4000 دلار
مربیگری - Turkish - 4 Year 173,720,000 تومان
3 - دانشگاه هالیچ استانبول 4000 دلار
تفریح - Turkish - 4 Year 173,720,000 تومان
4 - دانشگاه هالیچ استانبول 4000 دلار
تربیت بدنی و آموزش ورزش - Turkish - 4 Year 173,720,000 تومان
5 - دانشگاه هالیچ استانبول 4000 دلار
مدیریت ورزشی - English - 4 Year 173,720,000 تومان
6 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 2700 دلار
تفریح - Turkish - 4 Year 117,261,000 تومان
7 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 2700 دلار
مدیریت ورزشی - Turkish - 4 Year 117,261,000 تومان
8 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 2700 دلار
ورزش و علوم ورزشی - Turkish - 4 Year 117,261,000 تومان
خرید خانه در  ترکیه و گرفتن اقامتخرید خانه در  ترکیه و گرفتن اقامت