اپلای دانشگاه اپلای دانشگاه

رشته های دانشکده حقوق

صفحه اصلی / اپلای دانشگاه استانبول / دانشکده حقوق


ترکی
انگلیسی
روسی
لیست رشته ها
1 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 7900 دلار
قانون - Turkish - 4 Year 343,097,000 تومان
2 - دانشگاه بیکنت استانبول 3300 دلار
قانون - Turkish - 4 Year 143,319,000 تومان
3 - دانشگاه مال تپه استانبول 3750 دلار
قانون - Turkish - 4 Year 162,862,500 تومان
4 - دانشگاه کوچ استانبول 19500 دلار
قانون - Turkish - 4 Year 846,885,000 تومان
5 - دانشگاه دوغوش استانبول 4025 دلار
قانون عمومی - Turkish - 4 Year 174,805,750 تومان
6 - دانشگاه دوغوش استانبول 4025 دلار
حقوق خصوصی - Turkish - 4 Year 174,805,750 تومان
7 - دانشگاه بیلگی استانبول 9720 دلار
قانون - Turkish - 4 Year 422,139,600 تومان
خرید خانه در  ترکیه و گرفتن اقامتخرید خانه در  ترکیه و گرفتن اقامت