اپلای دانشگاه اپلای دانشگاه

رشته های دانشکده حقوق

صفحه اصلی / اپلای دانشگاه استانبول / دانشکده حقوق


ترکی
انگلیسی
1 - دانشگاه بیکنت استانبول 3300 دلار
قانون - 3 - 4 Year 143,319,000 تومان
2 - دانشگاه اوکان استانبول 4400 دلار
قانون - 3 - 4 Year 191,092,000 تومان
3 - دانشگاه استانبول کولتور 6290 دلار
قانون - 3 - 4 Year 273,174,700 تومان
4 - دانشگاه یدی تپه استانبول 14500 دلار
حقوق - 2 - Year 629,735,000 تومان
5 - دانشگاه یدی تپه استانبول 14500 دلار
حقوق - 2 - 4 Year 629,735,000 تومان
6 - دانشگاه دوغوش استانبول 4025 دلار
قانون عمومی - 3 - 4 Year 174,805,750 تومان
7 - دانشگاه دوغوش استانبول 4025 دلار
حقوق خصوصی - 3 - 4 Year 174,805,750 تومان
8 - دانشگاه مديپل استانبول 9028 دلار
حقوق - 3 - 4 Year 392,086,040 تومان
9 - 4000 دلار
قانون - 3 - 4 Year 173,720,000 تومان
10 - 4000 دلار
قانون - 2 - 4 Year 173,720,000 تومان
11 - 7200 دلار
قانون - 3 - 4 Year 312,696,000 تومان
12 - دانشگاه کادیرهاس استانبول 7500 دلار
قانون - 3 - 4 Year 325,725,000 تومان
13 - 8000 دلار
قانون - 3 - 4 Year 347,440,000 تومان
14 - 9800 دلار
قانون - 3 - 4 Year 425,614,000 تومان
15 - دانشگاه کوچ استانبول 21500 دلار
قانون - 3 - 4 Year 933,745,000 تومان
16 - 6300 دلار
قانون - 15 - 4 Year 273,609,000 تومان
17 - دانشگاه بیلگی استانبول 9720 دلار
قانون - 3 - 4 Year 422,139,600 تومان
18 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 8200 دلار
قانون - 3 - 4 Year 356,126,000 تومان
19 - دانشگاه مال تپه استانبول 6000 دلار
قانون - 2 - 4 Year 260,580,000 تومان
20 - دانشگاه مال تپه استانبول 4000 دلار
قانون - 3 - 4 Year 173,720,000 تومان
21 - دانشگاه آیدین استانبول 5000 دلار
حقوق - 3 - 4 Year 217,150,000 تومانخرید خانه در  ترکیه و گرفتن اقامتخرید خانه در  ترکیه و گرفتن اقامت