اپلای دانشگاه اپلای دانشگاه

رشته های دانشکده مهندسی

صفحه اصلی / اپلای دانشگاه استانبول / دانشکده مهندسی


ترکی
انگلیسی
1 - دانشگاه هالیچ استانبول 4000 دلار
مهندسی کامپیوتر - 2 - 4 Year 173,720,000 تومان
2 - دانشگاه هالیچ استانبول 4000 دلار
مهندسی برق و الکترونیک - 2 - 4 Year 173,720,000 تومان
3 - دانشگاه هالیچ استانبول 4000 دلار
مهندسی صنایع - 2 - 4 Year 173,720,000 تومان
4 - دانشگاه هالیچ استانبول 4000 دلار
مهندسی مکانیک - 2 - 4 Year 173,720,000 تومان
5 - دانشگاه هالیچ استانبول 4000 دلار
مهندسی نرم افزار - 2 - 4 Year 173,720,000 تومان
6 - دانشگاه بیکنت استانبول 2450 دلار
مهندسی پزشکی - 3 - 4 Year 106,403,500 تومان
7 - دانشگاه بیکنت استانبول 2950 دلار
مهندسی عمران - 2 - 4 Year 128,118,500 تومان
8 - دانشگاه بیکنت استانبول 2950 دلار
مهندسی کامپیوتر - 2 - 4 Year 128,118,500 تومان
9 - دانشگاه بیکنت استانبول 2450 دلار
مهندسی برق و الکترونیک - 3 - 4 Year 106,403,500 تومان
10 - دانشگاه بیکنت استانبول 2950 دلار
مهندسی صنایع - 2 - 4 Year 128,118,500 تومان
11 - دانشگاه بیکنت استانبول 2950 دلار
مهندسی مکانیک - 2 - 4 Year 128,118,500 تومان
12 - دانشگاه بیکنت استانبول 2450 دلار
مهندسی نرم افزار - 3 - 4 Year 106,403,500 تومان
13 - دانشگاه بیکنت استانبول 2450 دلار
مهندسی عمران - 3 - 4 Year 106,403,500 تومان
14 - دانشگاه بیکنت استانبول 2450 دلار
مهندسی کامپیوتر - 3 - 4 Year 106,403,500 تومان
15 - دانشگاه بیکنت استانبول 2450 دلار
مهندسی صنایع - 3 - 4 Year 106,403,500 تومان
16 - دانشگاه بیکنت استانبول 2450 دلار
مهندسی مکانیک - 3 - 4 Year 106,403,500 تومان
17 - دانشگاه بیکنت استانبول 2900 دلار
مهندسی شیمی - 3 - 4 Year 125,947,000 تومان
18 - دانشگاه بیکنت استانبول 2450 دلار
مهندسی مدیریت - 3 - 4 Year 106,403,500 تومان
19 - دانشگاه بیکنت استانبول 2450 دلار
مهندسی سیستم های انرژی - 3 - 4 Year 106,403,500 تومان
20 - دانشگاه بیکنت استانبول 2450 دلار
مهندسی الکترونیک و ارتباطات - 3 - 4 Year 106,403,500 تومان
21 - دانشگاه آجی بادم استانبول 12500 دلار
مهندسی پزشکی - 2 - 4 Year 542,875,000 تومان
22 - دانشگاه آجی بادم استانبول 12500 دلار
مهندسی کامپیوتر - 2 - 4 Year 542,875,000 تومان
23 - دانشگاه اطلس استانبول 3750 دلار
مهندسی کامپیوتر - 2 - 4 Year 162,862,500 تومان
24 - دانشگاه اطلس استانبول 3750 دلار
مهندسی صنایع - 2 - 4 Year 162,862,500 تومان
25 - دانشگاه اطلس استانبول 3750 دلار
مهندسی نرم افزار - 2 - 4 Year 162,862,500 تومان
26 - دانشگاه سابانجی استانبول 19500 دلار
علوم و مهندسی کامپیوتر - 2 - 4 Year 846,885,000 تومان
27 - دانشگاه سابانجی استانبول 19500 دلار
علم مواد و مهندسی نانو - 2 - 4 Year 846,885,000 تومان
28 - دانشگاه سابانجی استانبول 19500 دلار
مهندسی مکاترونیک - 2 - 4 Year 846,885,000 تومان
29 - دانشگاه سابانجی استانبول 19500 دلار
مهندسی صنایع - 2 - 4 Year 846,885,000 تومان
30 - دانشگاه سابانجی استانبول 19500 دلار
مهندسی الکترونیک - 2 - 4 Year 846,885,000 تومان
31 - دانشگاه سابانجی استانبول 19500 دلار
زیست شناسی مولکولی، ژنتیک و مهندسی زیستی - 2 - 4 Year 846,885,000 تومان
32 - دانشگاه اوکان استانبول 4400 دلار
طراحی صنعتی - 3 - 4 Year 191,092,000 تومان
33 - دانشگاه ایستینیه استانبول 4860 دلار
طراحی صنعتی - 3 - 4 Year 211,069,800 تومان
34 - دانشگاه ایستینیه استانبول 5778 دلار
مهندسی کامپیوتر - 2 - 4 Year 250,938,540 تومان
35 - دانشگاه ایستینیه استانبول 5788 دلار
مهندسی برق و الکترونیک - 2 - 4 Year 251,372,840 تومان
36 - دانشگاه ایستینیه استانبول 5400 دلار
مهندسی عمران - 2 - 4 Year 234,522,000 تومان
37 - دانشگاه ایستینیه استانبول 5788 دلار
مهندسی مکانیک - 2 - 4 Year 251,372,840 تومان
38 - دانشگاه ایستینیه استانبول 6500 دلار
مهندسی نرم افزار - 3 - 4 Year 282,295,000 تومان
39 - دانشگاه ایستینیه استانبول 5788 دلار
مهندسی نرم افزار - 2 - 4 Year 251,372,840 تومان
40 - دانشگاه ایستینیه استانبول 5400 دلار
مهندسی کامپیوتر - 3 - 4 Year 234,522,000 تومان
41 - دانشگاه ایستینیه استانبول 6500 دلار
مهندسی پزشکی - 2 - 4 Year 282,295,000 تومان
42 - دانشگاه ایستینیه استانبول 5788 دلار
مهندسی کامپیوتر - 3 - 4 Year 251,372,840 تومان
43 - دانشگاه ایستینیه استانبول 4622 دلار
علم شیمی - 2 - 4 Year 200,733,460 تومان
44 - دانشگاه اوکان استانبول 4600 دلار
مهندسی خودرو - 2 - 4 Year 199,778,000 تومان
45 - دانشگاه اوکان استانبول 4600 دلار
مهندسی خودرو - 2 - 4 Year 199,778,000 تومان
46 - دانشگاه اوکان استانبول 4600 دلار
مهندسی کامپیوتر - 2 - 4 Year 199,778,000 تومان
47 - دانشگاه اوکان استانبول 4600 دلار
مهندسی برق و الکترونیک - 2 - 4 Year 199,778,000 تومان
48 - دانشگاه اوکان استانبول 4600 دلار
ژنتیک و مهندسی زیستی - 2 - 4 Year 199,778,000 تومان
49 - دانشگاه اوکان استانبول 4600 دلار
مهندسی مکانیک - 2 - 4 Year 199,778,000 تومان
50 - دانشگاه اوکان استانبول 4400 دلار
مهندسی عمران - 3 - 4 Year 191,092,000 تومان
51 - دانشگاه اوکان استانبول 4600 دلار
مهندسی نرم افزار - 2 - 4 Year 199,778,000 تومان
52 - دانشگاه اوکان استانبول 4600 دلار
مهندسی مکاترونیک - 2 - 4 Year 199,778,000 تومان
53 - دانشگاه اوکان استانبول 4400 دلار
مهندسی صنایع - 3 - 4 Year 191,092,000 تومان
54 - دانشگاه اوکان استانبول 4400 دلار
مهندسی ژئوماتیک - 3 - 4 Year 191,092,000 تومان
55 - دانشگاه اوکان استانبول 4600 دلار
مهندسی صنایع - 2 - 4 Year 199,778,000 تومان
56 - دانشگاه اوکان استانبول 4560 دلار
مهندسی عمران - 2 - 4 Year 198,040,800 تومان
57 - دانشگاه اوکان استانبول 4370 دلار
سیستم ها و فناوری اطلاعات - 3 - 4 Year 189,789,100 تومان
58 - دانشگاه اوکان استانبول 4560 دلار
سیستم ها و فناوری اطلاعات - 2 - 4 Year 198,040,800 تومان
59 - دانشگاه بیرونی استانبول 5355 دلار
زیست شناسی مولکولی و ژنتیک - 2 - 4 Year 232,567,650 تومان
60 - دانشگاه بیرونی استانبول 4000 دلار
زیست شناسی مولکولی و ژنتیک - 3 - 4 Year 173,720,000 تومان
61 - دانشگاه بیرونی استانبول 5355 دلار
مهندسی کامپیوتر - 2 - 4 Year 232,567,650 تومان
62 - دانشگاه بیرونی استانبول 4000 دلار
مهندسی کامپیوتر - 3 - 4 Year 173,720,000 تومان
63 - دانشگاه بیرونی استانبول 3068 دلار
طراحی محصول صنعتی - 3 - 4 Year 133,243,240 تومان
64 - دانشگاه بیرونی استانبول 4000 دلار
مهندسی نرم افزار - 3 - 4 Year 173,720,000 تومان
65 - دانشگاه بیرونی استانبول 7000 دلار
مهندسی نرم افزار - 2 - 4 Year 304,010,000 تومان
66 - دانشگاه بیرونی استانبول 7000 دلار
مهندسی پزشکی - 2 - 4 Year 304,010,000 تومان
67 - دانشگاه استانبول کولتور 4250 دلار
ریاضیات و علوم کامپیوتر - 3 - 4 Year 184,577,500 تومان
68 - دانشگاه یدی تپه استانبول 8500 دلار
توسعه نرم افزار - 2 - 4 Year 369,155,000 تومان
69 - دانشگاه استانبول کولتور 4930 دلار
مهندسی کامپیوتر - 2 - 4 Year 214,109,900 تومان
70 - دانشگاه استانبول کولتور 4930 دلار
مهندسی برق و الکترونیک - 2 - 4 Year 214,109,900 تومان
71 - دانشگاه استانبول کولتور 4930 دلار
مهندسی صنایع - 2 - 4 Year 214,109,900 تومان
72 - دانشگاه استانبول کولتور 6900 دلار
مهندسی عمران - 3 - 4 Year 299,667,000 تومان
73 - دانشگاه استانبول کولتور 4930 دلار
مهندسی عمران - 2 - 4 Year 214,109,900 تومان
74 - دانشگاه یدی تپه استانبول 10500 دلار
فناوری امنیت اطلاعات - 2 - 4 Year 456,015,000 تومان
75 - دانشگاه یدی تپه استانبول 10500 دلار
سیستم ها و فناوری اطلاعات - 2 - 4 Year 456,015,000 تومان
76 - دانشگاه یدی تپه استانبول 8500 دلار
آموزش کامپیوتر و فناوری آموزشی - 2 - 4 Year 369,155,000 تومان
77 - دانشگاه یدی تپه استانبول 16625 دلار
مهندسی کامپیوتر - 2 - 4 Year 722,023,750 تومان
78 - دانشگاه یدی تپه استانبول 16625 دلار
مهندسی پزشکی - 2 - 4 Year 722,023,750 تومان
79 - دانشگاه یدی تپه استانبول 16625 دلار
مهندسی برق و الکترونیک - 2 - 4 Year 722,023,750 تومان
80 - دانشگاه یدی تپه استانبول 16625 دلار
مهندسی صنایع و سیستم ها - 2 - 4 Year 722,023,750 تومان
81 - دانشگاه یدی تپه استانبول 16625 دلار
ژنتیک و مهندسی زیستی - 2 - 4 Year 722,023,750 تومان
82 - دانشگاه یدی تپه استانبول 16625 دلار
مهندسی مواد غذایی - 2 - 4 Year 722,023,750 تومان
83 - دانشگاه یدی تپه استانبول 16625 دلار
مهندسی شیمی - 2 - 4 Year 722,023,750 تومان
84 - دانشگاه یدی تپه استانبول 16625 دلار
مهندسی مکانیک - 2 - 4 Year 722,023,750 تومان
85 - دانشگاه یدی تپه استانبول 16625 دلار
مهندسی علم مواد و نانوتکنولوژی - 2 - 4 Year 722,023,750 تومان
86 - دانشگاه یدی تپه استانبول 16625 دلار
مهندسی عمران - 2 - 4 Year 722,023,750 تومان
87 - دانشگاه یدی تپه استانبول 13965 دلار
طراحی صنعتی - 2 - 4 Year 606,499,950 تومان
88 - دانشگاه فنرباغچه استانبول 3000 دلار
مهندسی کامپیوتر - 2 - 4 Year 130,290,000 تومان
89 - دانشگاه فنرباغچه استانبول 2500 دلار
مهندسی صنایع - 3 - 4 Year 108,575,000 تومان
90 - دانشگاه گلیشیم استانبول 4000 دلار
مهندسی عمران - 2 - 4 Year 173,720,000 تومان
91 - دانشگاه گلیشیم استانبول 5250 دلار
مهندسی هوانوردی - 2 - 4 Year 228,007,500 تومان
92 - دانشگاه گلیشیم استانبول 3500 دلار
مهندسی برق و الکترونیک - 3 - 4 Year 152,005,000 تومان
93 - دانشگاه گلیشیم استانبول 3500 دلار
مهندسی صنایع - 3 - 4 Year 152,005,000 تومان
94 - دانشگاه گلیشیم استانبول 3500 دلار
مهندسی مکاترونیک - 3 - 4 Year 152,005,000 تومان
95 - دانشگاه گلیشیم استانبول 3500 دلار
مهندسی مکاترونیک - 3 - 4 Year 152,005,000 تومان
96 - دانشگاه گلیشیم استانبول 5250 دلار
مهندسی هوانوردی - 2 - 2 Year 228,007,500 تومان
97 - دانشگاه گلیشیم استانبول 3500 دلار
مهندسی نرم افزار - 3 - 2 Year 152,005,000 تومان
98 - دانشگاه گلیشیم استانبول 4000 دلار
مهندسی برق و الکترونیک - 2 - 4 Year 173,720,000 تومان
99 - دانشگاه گلیشیم استانبول 3500 دلار
تعمیر و نگهداری هواپیما - 3 - 4 Year 152,005,000 تومان
100 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 3950 دلار
مهندسی عمران - 2 - 4 Year 171,548,500 تومان
101 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 2950 دلار
مهندسی کامپیوتر - 3 - 4 Year 128,118,500 تومان
102 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 2950 دلار
مهندسی برق و الکترونیک - 3 - 4 Year 128,118,500 تومان
103 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 2950 دلار
مهندسی مکاترونیک - 3 - 4 Year 128,118,500 تومان
104 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 2950 دلار
ژنتیک و مهندسی زیستی - 3 - 4 Year 128,118,500 تومان
105 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 2950 دلار
مهندسی صنایع - 3 - 4 Year 128,118,500 تومان
106 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 2950 دلار
مهندسی مکانیک - 3 - 4 Year 128,118,500 تومان
107 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 2950 دلار
مهندسی عمران - 3 - 4 Year 128,118,500 تومان
108 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 3950 دلار
مهندسی نرم افزار - 2 - 4 Year 171,548,500 تومان
109 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 2950 دلار
طراحی صنعتی - 3 - 4 Year 128,118,500 تومان
110 - 4150 دلار
مهندسی کامپیوتر - 2 - 4 Year 180,234,500 تومان
111 - 4150 دلار
مهندسی برق و الکترونیک - 2 - 4 Year 180,234,500 تومان
112 - 4150 دلار
مهندسی صنایع - 2 - 4 Year 180,234,500 تومان
113 - 4600 دلار
مهندسی عمران - 2 - 4 Year 199,778,000 تومان
114 - 4150 دلار
مهندسی مکانیک - 2 - 4 Year 180,234,500 تومان
115 - دانشگاه دوغوش استانبول 2900 دلار
علوم پایه - 3 - 4 Year 125,947,000 تومان
116 - دانشگاه دوغوش استانبول 3600 دلار
مهندسی کامپیوتر - 2 - 4 Year 156,348,000 تومان
117 - دانشگاه دوغوش استانبول 3600 دلار
مهندسی صنایع - 3 - 4 Year 156,348,000 تومان
118 - دانشگاه دوغوش استانبول 2900 دلار
مهندسی عمران - 3 - 4 Year 125,947,000 تومان
119 - دانشگاه دوغوش استانبول 2900 دلار
مهندسی برق و ارتباطات - 3 - 4 Year 125,947,000 تومان
120 - دانشگاه دوغوش استانبول 2900 دلار
مهندسی مکانیک - 3 - 4 Year 125,947,000 تومان
121 - دانشگاه دوغوش استانبول 2900 دلار
مهندسی نرم افزار - 3 - 4 Year 125,947,000 تومان
122 - دانشگاه دوغوش استانبول 2900 دلار
علوم پایه - 3 - 4 Year 125,947,000 تومان
123 - دانشگاه دوغوش استانبول 2900 دلار
علم شیمی - 3 - 4 Year 125,947,000 تومان
124 - دانشگاه دوغوش استانبول 2900 دلار
ریاضیات - 3 - 4 Year 125,947,000 تومان
125 - دانشگاه دوغوش استانبول 3600 دلار
مهندسی صنایع - 2 - 4 Year 156,348,000 تومان
126 - دانشگاه دوغوش استانبول 3250 دلار
مهندسی برق و ارتباطات - 2 - 4 Year 141,147,500 تومان
127 - دانشگاه دوغوش استانبول 3250 دلار
مهندسی کنترل و اتوماسیون - 2 - 4 Year 141,147,500 تومان
128 - دانشگاه دوغوش استانبول 3250 دلار
مهندسی سیستم های اطلاعات - 2 - 4 Year 141,147,500 تومان
129 - دانشگاه دوغوش استانبول 3250 دلار
مهندسی مکانیک - 2 - 4 Year 141,147,500 تومان
130 - دانشگاه مديپل استانبول 6000 دلار
طراحی محصولات صنعتی - 3 - 4 Year 260,580,000 تومان
131 - دانشگاه مديپل استانبول 7000 دلار
مهندسی کامپیوتر - 2 - 4 Year 304,010,000 تومان
132 - دانشگاه مديپل استانبول 7000 دلار
مهندسی پزشکی - 2 - 4 Year 304,010,000 تومان
133 - دانشگاه مديپل استانبول 70004 دلار
مهندسی برق و الکترونیک - 2 - Year 3,040,273,720 تومان
134 - دانشگاه مديپل استانبول 7000 دلار
مهندسی صنایع - 2 - 4 Year 304,010,000 تومان
135 - دانشگاه مديپل استانبول 7000 دلار
مهندسی عمران - 2 - 4 Year 304,010,000 تومان
136 - دانشگاه مديپل استانبول 7000 دلار
مهندسی عمران - 3 - 4 Year 304,010,000 تومان
137 - 4000 دلار
طراحی صنعتی - 2 - 4 Year 173,720,000 تومان
138 - 4000 دلار
طراحی صنعتی - 3 - 4 Year 173,720,000 تومان
139 - 4000 دلار
مهندسی عمران - 2 - 4 Year 173,720,000 تومان
140 - 4000 دلار
مهندسی کامپیوتر - 2 - 4 Year 173,720,000 تومان
141 - 4000 دلار
مهندسی صنایع - 2 - 4 Year 173,720,000 تومان
142 - 4000 دلار
مهندسی نرم افزار - 2 - 4 Year 173,720,000 تومان
143 - 4000 دلار
مهندسی برق و الکترونیک - 2 - 4 Year 173,720,000 تومان
144 - 4000 دلار
مهندسی سیستم های انرژی - 2 - 4 Year 173,720,000 تومان
145 - 4000 دلار
مهندسی مکانیک - 2 - 4 Year 173,720,000 تومان
146 - 4800 دلار
طراحی صنعتی - 3 - 4 Year 208,464,000 تومان
147 - 6000 دلار
مهندسی رایانه - 2 - 4 Year 260,580,000 تومان
148 - 9000 دلار
برنامه ریزی شهری و منطقه ای - 2 - 4 Year 390,870,000 تومان
149 - 9000 دلار
طراحی صنعتی - 2 - 4 Year 390,870,000 تومان
150 - 9000 دلار
طراحی ارتباطات بصری - 2 - 4 Year 390,870,000 تومان
151 - 9000 دلار
ریاضیات - 2 - 4 Year 390,870,000 تومان
152 - 7000 دلار
آموزش ریاضی - 2 - 4 Year 304,010,000 تومان
153 - 9000 دلار
مهندسی رایانه - 2 - 4 Year 390,870,000 تومان
154 - 9000 دلار
مهندسی برق و الکترونیک - 2 - 4 Year 390,870,000 تومان
155 - 9000 دلار
مهندسی صنایع - 2 - 4 Year 390,870,000 تومان
156 - 9000 دلار
مهندسی عمران - 2 - 4 Year 390,870,000 تومان
157 - 9000 دلار
مهندسی مکانیک - 2 - 4 Year 390,870,000 تومان
158 - 9000 دلار
مهندسی نرم افزار - 2 - 4 Year 390,870,000 تومان
159 - 14472 دلار
مهندسی برق و الکترونیک - 2 - 4 Year 628,518,960 تومان
160 - 14472 دلار
مهندسی صنایع - 2 - 4 Year 628,518,960 تومان
161 - 14472 دلار
مهندسی رایانه - 2 - 4 Year 628,518,960 تومان
162 - 14472 دلار
ریاضیات - 2 - 4 Year 628,518,960 تومان
163 - 14472 دلار
فیزیک - 2 - 4 Year 628,518,960 تومان
164 - 14472 دلار
فناوری کامپیوتر و سیستم های اطلاعاتی - 2 - 4 Year 628,518,960 تومان
165 - دانشگاه کادیرهاس استانبول 6500 دلار
طراحی صنعتی - 2 - 4 Year 282,295,000 تومان
166 - دانشگاه کادیرهاس استانبول 6500 دلار
معماری داخلی و طراحی محیطی - 2 - 4 Year 282,295,000 تومان
167 - دانشگاه کادیرهاس استانبول 7500 دلار
بیوانفورماتیک و ژنتیک - 2 - 4 Year 325,725,000 تومان
168 - دانشگاه کادیرهاس استانبول 7500 دلار
مهندسی رایانه - 2 - 4 Year 325,725,000 تومان
169 - دانشگاه کادیرهاس استانبول 7500 دلار
مهندسی برق و الکترونیک - 2 - 4 Year 325,725,000 تومان
170 - دانشگاه کادیرهاس استانبول 7500 دلار
مهندسی صنایع - 2 - 4 Year 325,725,000 تومان
171 - دانشگاه کادیرهاس استانبول 6000 دلار
مهندسی رایانه - 2 - 4 Year 260,580,000 تومان
172 - دانشگاه کادیرهاس استانبول 7500 دلار
مهندسی عمران - 2 - 4 Year 325,725,000 تومان
173 - 8000 دلار
مهندسی رایانه - 2 - 4 Year 347,440,000 تومان
174 - 8000 دلار
مهندسی مکانیک - 2 - 4 Year 347,440,000 تومان
175 - 8000 دلار
مهندسی نرم افزار - 2 - 4 Year 347,440,000 تومان
176 - 8000 دلار
مهندسی هوا فضا - 2 - 4 Year 347,440,000 تومان
177 - 8000 دلار
ژنتیک و مهندسی زیستی - 2 - 4 Year 347,440,000 تومان
178 - 8000 دلار
مهندسی مکاترونیک - 2 - 4 Year 347,440,000 تومان
179 - 8000 دلار
مهندسی صنایع - 2 - 4 Year 347,440,000 تومان
180 - 8000 دلار
مهندسی پزشکی - 2 - 4 Year 347,440,000 تومان
181 - 8000 دلار
مهندسی برق و الکترونیک - 2 - 4 Year 347,440,000 تومان
182 - 8000 دلار
مهندسی عمران - 2 - 4 Year 347,440,000 تومان
183 - 8000 دلار
مهندسی مواد غذایی - 2 - 4 Year 347,440,000 تومان
184 - 8000 دلار
فیزیک - 2 - 4 Year 347,440,000 تومان
185 - 8000 دلار
ریاضیات - 2 - 4 Year 347,440,000 تومان
186 - 9800 دلار
ریاضیات - 2 - 4 Year 425,614,000 تومان
187 - 9800 دلار
طراحی محصولات صنعتی - 3 - 4 Year 425,614,000 تومان
188 - 9800 دلار
مهندسی رایانه - 2 - 4 Year 425,614,000 تومان
189 - 9800 دلار
مهندسی سیستم های اطلاعات - 2 - 4 Year 425,614,000 تومان
190 - 9800 دلار
مهندسی برق و الکترونیک - 2 - 4 Year 425,614,000 تومان
191 - 9800 دلار
مهندسی صنایع - 2 - 4 Year 425,614,000 تومان
192 - 9800 دلار
مهندسی سیستم های انرژی - 2 - 4 Year 425,614,000 تومان
193 - 9800 دلار
مهندسی ساخت - 2 - 4 Year 425,614,000 تومان
194 - 9800 دلار
مهندسی عمران - 2 - 4 Year 425,614,000 تومان
195 - 9800 دلار
مهندسی شیمی و شیمی کاربردی - 2 - 4 Year 425,614,000 تومان
196 - 9800 دلار
مهندسی مکانیک - 2 - 4 Year 425,614,000 تومان
197 - 9800 دلار
مهندسی مکاترونیک - 2 - 4 Year 425,614,000 تومان
198 - 9800 دلار
مهندسی متالورژی و مواد - 2 - 4 Year 425,614,000 تومان
199 - 9800 دلار
مهندسی خودرو - 2 - 4 Year 425,614,000 تومان
200 - 9800 دلار
مهندسی نرم افزار - 2 - 4 Year 425,614,000 تومان
201 - 9800 دلار
مهندسی هوا فضا - 2 - 4 Year 425,614,000 تومان
202 - دانشگاه کوچ استانبول 21500 دلار
علم شیمی - 2 - 4 Year 933,745,000 تومان
203 - دانشگاه کوچ استانبول 21500 دلار
ریاضیات - 2 - 4 Year 933,745,000 تومان
204 - دانشگاه کوچ استانبول 21500 دلار
زیست شناسی مولکولی و ژنتیک - 2 - 4 Year 933,745,000 تومان
205 - دانشگاه کوچ استانبول 21500 دلار
فیزیک - 2 - 4 Year 933,745,000 تومان
206 - دانشگاه کوچ استانبول 21500 دلار
مهندسی شیمی و بیولوژیکی - 2 - 4 Year 933,745,000 تومان
207 - دانشگاه کوچ استانبول 21500 دلار
مهندسی رایانه - 2 - 4 Year 933,745,000 تومان
208 - دانشگاه کوچ استانبول 21500 دلار
مهندسی برق و الکترونیک - 2 - 4 Year 933,745,000 تومان
209 - دانشگاه کوچ استانبول 21500 دلار
مهندسی صنایع - 2 - 4 Year 933,745,000 تومان
210 - دانشگاه کوچ استانبول 21500 دلار
مهندسی مکانیک - 2 - 4 Year 933,745,000 تومان
211 - 6000 دلار
زیست شناسی مولکولی و ژنتیک - 3 - 4 Year 260,580,000 تومان
212 - 6000 دلار
زیست شناسی مولکولی و ژنتیک - 2 - 4 Year 260,580,000 تومان
213 - 6000 دلار
آمار و علوم کامپیوتر - 3 - 4 Year 260,580,000 تومان
214 - 6300 دلار
مهندسی رایانه - 15 - 4 Year 273,609,000 تومان
215 - 6300 دلار
مهندسی پزشکی - 15 - 4 Year 273,609,000 تومان
216 - 6300 دلار
مهندسی برق و الکترونیک - 15 - 4 Year 273,609,000 تومان
217 - 6300 دلار
مهندسی صنایع - 15 - 4 Year 273,609,000 تومان
218 - 6300 دلار
مهندسی مکانیک - 15 - 4 Year 273,609,000 تومان
219 - 6300 دلار
مهندسی عمران - 2 - 4 Year 273,609,000 تومان
220 - دانشگاه بیلگی استانبول 9720 دلار
طراحی محصولات صنعتی - 2 - 4 Year 422,139,600 تومان
221 - دانشگاه بیلگی استانبول 9720 دلار
مهندسی رایانه - 2 - 4 Year 422,139,600 تومان
222 - دانشگاه بیلگی استانبول 9720 دلار
مهندسی برق و الکترونیک - 2 - 4 Year 422,139,600 تومان
223 - دانشگاه بیلگی استانبول 9720 دلار
مهندسی صنایع - 2 - 4 Year 422,139,600 تومان
224 - دانشگاه بیلگی استانبول 9720 دلار
مهندسی سیستم های انرژی - 2 - 4 Year 422,139,600 تومان
225 - دانشگاه بیلگی استانبول 9720 دلار
ژنتیک و مهندسی زیستی - 2 - 4 Year 422,139,600 تومان
226 - دانشگاه بیلگی استانبول 9720 دلار
مهندسی مکانیک - 2 - 4 Year 422,139,600 تومان
227 - دانشگاه بیلگی استانبول 9720 دلار
ریاضیات - 2 - 4 Year 422,139,600 تومان
228 - دانشگاه بیلگی استانبول 9720 دلار
مهندسی مکاترونیک - 2 - 4 Year 422,139,600 تومان
229 - دانشگاه بیلگی استانبول 9720 دلار
مهندسی عمران - 2 - 4 Year 422,139,600 تومان
230 - دانشگاه بیکوز استانبول 5900 دلار
مهندسی رایانه - 2 - 4 Year 256,237,000 تومان
231 - دانشگاه بیکوز استانبول 5200 دلار
مهندسی صنایع - 2 - 4 Year 225,836,000 تومان
232 - دانشگاه بیکوز استانبول 4100 دلار
مهندسی نرم افزار - 3 - 4 Year 178,063,000 تومان
233 - دانشگاه بیکوز استانبول 5200 دلار
مهندسی عمران - 2 - 4 Year 225,836,000 تومان
234 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 5740 دلار
آموزش کامپیوتر و فناوری آموزشی - 2 - 4 Year 249,288,200 تومان
235 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 8200 دلار
مهندسی رایانه - 2 - 4 Year 356,126,000 تومان
236 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 8200 دلار
مهندسی پزشکی - 2 - 4 Year 356,126,000 تومان
237 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 8200 دلار
مهندسی صنایع - 2 - 4 Year 356,126,000 تومان
238 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 8200 دلار
مهندسی برق و الکترونیک - 2 - 4 Year 356,126,000 تومان
239 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 8200 دلار
مهندسی سیستم های انرژی - 2 - 4 Year 356,126,000 تومان
240 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 8200 دلار
ریاضیات - 2 - 4 Year 356,126,000 تومان
241 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 8200 دلار
زیست شناسی مولکولی و ژنتیک - 2 - 4 Year 356,126,000 تومان
242 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 8200 دلار
مهندسی عمران - 2 - 4 Year 356,126,000 تومان
243 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 8200 دلار
مهندسی هوش مصنوعی - 2 - 4 Year 356,126,000 تومان
244 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 8200 دلار
مهندسی مکاترونیک - 2 - 4 Year 356,126,000 تومان
245 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 8200 دلار
مهندسی نرم افزار - 2 - 4 Year 356,126,000 تومان
246 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 8200 دلار
مهندسی مدیریت - 2 - 4 Year 356,126,000 تومان
247 - دانشگاه مال تپه استانبول 7500 دلار
مهندسی رایانه - 2 - 4 Year 325,725,000 تومان
248 - دانشگاه مال تپه استانبول 7500 دلار
مهندسی صنایع - 2 - 4 Year 325,725,000 تومان
249 - دانشگاه مال تپه استانبول 7500 دلار
مهندسی برق و الکترونیک - 2 - 4 Year 325,725,000 تومان
250 - دانشگاه مال تپه استانبول 7500 دلار
مهندسی عمران - 2 - 4 Year 325,725,000 تومان
251 - دانشگاه مال تپه استانبول 7500 دلار
مهندسی نرم افزار - 2 - 4 Year 325,725,000 تومان
252 - دانشگاه مال تپه استانبول 4000 دلار
مهندسی عمران - 3 - 4 Year 173,720,000 تومان
253 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 6000 دلار
معماری (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 260,580,000 تومان
254 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 12000 دلار
معماری (بدون پایان نامه) - 3 - 1.5 Year 521,160,000 تومان
255 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 6000 دلار
تجزیه و تحلیل و مدیریت کلان داده (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 260,580,000 تومان
256 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 10000 دلار
دکتری مهندسی زیستی - 2 - 2 Year 434,300,000 تومان
257 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 6000 دلار
مهندسی کامپیوتر (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 260,580,000 تومان
258 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 6000 دلار
مدیریت ساخت و ساز (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 260,580,000 تومان
259 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 6000 دلار
امنیت سایبری (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 260,580,000 تومان
260 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 6000 دلار
مهندسی برق و الکترونیک (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 260,580,000 تومان
261 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 6000 دلار
بهره برداری و فناوری های سیستم های انرژی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 260,580,000 تومان
262 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 12000 دلار
مدیریت مهندسی (بدون پایان نامه) - 3 - 1.5 Year 521,160,000 تومان
263 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 6000 دلار
طراحی صنعتی و مدیریت نوآوری (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 260,580,000 تومان
264 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 6000 دلار
مهندسی صنایع (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 260,580,000 تومان
265 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 6000 دلار
صنایع 4.0 (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 260,580,000 تومان
266 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 6000 دلار
فناوری اطلاعات (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 260,580,000 تومان
267 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 6000 دلار
طراحی داخلی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 260,580,000 تومان
268 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 6000 دلار
مهندسی مکاترونیک (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 260,580,000 تومان
269 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 12000 دلار
مهندسی و مدیریت ریسک (بدون پایان نامه) - 3 - 1.5 Year 521,160,000 تومان
270 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 6000 دلار
طراحی بازی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 260,580,000 تومان
271 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 12000 دلار
امنیت سایبری (بدون پایان نامه) - 2 - 1.5 Year 521,160,000 تومان
272 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 12000 دلار
فناوری های صدا (بدون پایان نامه) - 3 - 1.5 Year 521,160,000 تومان
273 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 6000 دلار
فناوری های صدا (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 260,580,000 تومان
274 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 12000 دلار
مهندسی مکاترونیک (بدون پایان نامه) - 2 - 2 Year 521,160,000 تومان
275 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 12000 دلار
فناوری اطلاعات (بدون پایان نامه) - 3 - 1.5 Year 521,160,000 تومان
276 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 6000 دلار
فناوری اطلاعات (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 260,580,000 تومان
277 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 12000 دلار
مدیریت ساخت و ساز (بدون پایان نامه) - 3 - 1.5 Year 521,160,000 تومان
278 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 12000 دلار
فناوری اطلاعات (بدون پایان نامه) - 2 - 1.5 Year 521,160,000 تومان
279 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 6000 دلار
مدیریت مهندسی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 260,580,000 تومان
280 - دانشگاه آیدین استانبول 4000 دلار
طراحی محصولات صنعتی - 3 - 4 Year 173,720,000 تومان
281 - دانشگاه آیدین استانبول 6000 دلار
مهندسی کامپیوتر - 2 - 4 Year 260,580,000 تومان
282 - دانشگاه آیدین استانبول 6000 دلار
مهندسی برق و الکترونیک - 2 - 4 Year 260,580,000 تومان
283 - دانشگاه آیدین استانبول 6000 دلار
مهندسی صنایع - 2 - 4 Year 260,580,000 تومان
284 - دانشگاه آیدین استانبول 4000 دلار
مهندسی مواد غذایی - 3 - 4 Year 173,720,000 تومان
285 - دانشگاه آیدین استانبول 4000 دلار
مهندسی عمران - 3 - 4 Year 173,720,000 تومان
286 - دانشگاه آیدین استانبول 4000 دلار
مهندسی مکانیک - 3 - 4 Year 173,720,000 تومان
287 - دانشگاه آیدین استانبول 4000 دلار
مهندسی نساجی - 3 - 4 Year 173,720,000 تومان
288 - دانشگاه آیدین استانبول 5000 دلار
مهندسی نرم افزار - 2 - 4 Year 217,150,000 تومان
289 - دانشگاه آیدین استانبول 5000 دلار
مهندسی عمران - 2 - 4 Year 217,150,000 تومان
290 - دانشگاه آیدین استانبول 5000 دلار
مهندسی مکانیک - 2 - 4 Year 217,150,000 تومان
291 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 8200 دلار
طراحی محصولات صنعتی - 2 - 4 Year 356,126,000 تومانخرید خانه در  ترکیه و گرفتن اقامتخرید خانه در  ترکیه و گرفتن اقامت