اپلای دانشگاه اپلای دانشگاه

رشته های دانشکده مهندسی

صفحه اصلی / اپلای دانشگاه استانبول / دانشکده مهندسی


ترکی
انگلیسی
روسی
لیست رشته ها
1 - دانشگاه هالیچ استانبول 4000 دلار
مهندسی رایانه - English - 4 Year 173,720,000 تومان
2 - دانشگاه هالیچ استانبول 4000 دلار
مهندسی برق-الکترونیک - English - 4 Year 173,720,000 تومان
3 - دانشگاه هالیچ استانبول 4000 دلار
مهندسی صنایع - English - 4 Year 173,720,000 تومان
4 - دانشگاه هالیچ استانبول 4000 دلار
مهندسی مکانیک - English - 4 Year 173,720,000 تومان
5 - دانشگاه هالیچ استانبول 4000 دلار
مهندسی نرم افزار - English - 4 Year 173,720,000 تومان
6 - دانشگاه هالیچ استانبول 4000 دلار
مهندسی کامپیوتر - English - 4 Year 173,720,000 تومان
7 - دانشگاه بیکنت استانبول 2450 دلار
مهندسی پزشکی - Turkish - 4 Year 106,403,500 تومان
8 - دانشگاه بیکنت استانبول 2950 دلار
مهندسی عمران - English - 4 Year 128,118,500 تومان
9 - دانشگاه بیکنت استانبول 2950 دلار
مهندسی کامپیوتر - English - 4 Year 128,118,500 تومان
10 - دانشگاه بیکنت استانبول 2450 دلار
مهندسی برق و الکترونیک - Turkish - 4 Year 106,403,500 تومان
11 - دانشگاه بیکنت استانبول 2950 دلار
مهندسی صنایع - English - 4 Year 128,118,500 تومان
12 - دانشگاه بیکنت استانبول 2950 دلار
مهندسی مکانیک - English - 4 Year 128,118,500 تومان
13 - دانشگاه بیکنت استانبول 2450 دلار
مهندسی نرم افزار - Turkish - 4 Year 106,403,500 تومان
14 - دانشگاه بیکنت استانبول 2450 دلار
مهندسی عمران - Turkish - 4 Year 106,403,500 تومان
15 - دانشگاه بیکنت استانبول 2450 دلار
مهندسی کامپیوتر - Turkish - 4 Year 106,403,500 تومان
16 - دانشگاه بیکنت استانبول 2450 دلار
مهندسی صنایع - Turkish - 4 Year 106,403,500 تومان
17 - دانشگاه بیکنت استانبول 2450 دلار
مهندسی مکانیک - Turkish - 4 Year 106,403,500 تومان
18 - دانشگاه بیکنت استانبول 2900 دلار
مهندسی شیمی - Turkish - 4 Year 125,947,000 تومان
19 - دانشگاه بیکنت استانبول 2450 دلار
مهندسی مدیریت - Turkish - 4 Year 106,403,500 تومان
20 - دانشگاه بیکنت استانبول 2450 دلار
مهندسی سیستم های انرژی - Turkish - 4 Year 106,403,500 تومان
21 - دانشگاه بیکنت استانبول 2450 دلار
مهندسی الکترونیک و ارتباطات - Turkish - 4 Year 106,403,500 تومان
22 - دانشگاه مال تپه استانبول 3750 دلار
مهندسی کامپیوتر - English - 4 Year 162,862,500 تومان
23 - دانشگاه مال تپه استانبول 3750 دلار
مهندسی صنایع - English - 4 Year 162,862,500 تومان
24 - دانشگاه مال تپه استانبول 3750 دلار
مهندسی برق و الکترونیک - English - 4 Year 162,862,500 تومان
25 - دانشگاه مال تپه استانبول 3750 دلار
مهندسی عمران - English - 4 Year 162,862,500 تومان
26 - دانشگاه مال تپه استانبول 3750 دلار
مهندسی نرم افزار - English - 4 Year 162,862,500 تومان
27 - دانشگاه مال تپه استانبول 3000 دلار
مهندسی عمران - Turkish - 4 Year 130,290,000 تومان
28 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 7900 دلار
مهندسی کامپیوتر - English - 4 Year 343,097,000 تومان
29 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 7900 دلار
مهندسی پزشکی - English - 4 Year 343,097,000 تومان
30 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 7900 دلار
مهندسی صنایع - English - 4 Year 343,097,000 تومان
31 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 7900 دلار
مهندسی برق و الکترونیک - English - 4 Year 343,097,000 تومان
32 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 7900 دلار
مهندسی سیستم های انرژی - English - 4 Year 343,097,000 تومان
33 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 7900 دلار
مهندسی عمران - English - 4 Year 343,097,000 تومان
34 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 7900 دلار
مهندسی بازرگانی - English - 4 Year 343,097,000 تومان
35 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 7900 دلار
مهندسی مکاترونیک - English - 4 Year 343,097,000 تومان
36 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 7900 دلار
مهندسی نرم افزار - English - 4 Year 343,097,000 تومان
37 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 7900 دلار
مهندسی مدیریت - English - 4 Year 343,097,000 تومان
38 - دانشگاه اوسکودار استانبول 3900 دلار
مهندسی برق-الکترونیک - English - 4 Year 169,377,000 تومان
39 - دانشگاه اوسکودار استانبول 3900 دلار
مهندسی زیستی - English - 4 Year 169,377,000 تومان
40 - دانشگاه اوسکودار استانبول 3900 دلار
مهندسی شیمی - English - 4 Year 169,377,000 تومان
41 - دانشگاه اوسکودار استانبول 3900 دلار
مهندسی کامپیوتر - English - 4 Year 169,377,000 تومان
42 - دانشگاه اوسکودار استانبول 3900 دلار
مهندسی صنایع - English - 4 Year 169,377,000 تومان
43 - دانشگاه اوسکودار استانبول 3900 دلار
مهندسی نرم افزار - English - 4 Year 169,377,000 تومان
44 - دانشگاه آجی بادم استانبول 12500 دلار
مهندسی پزشکی - English - 4 Year 542,875,000 تومان
45 - دانشگاه آجی بادم استانبول 12500 دلار
مهندسی کامپیوتر - English - 4 Year 542,875,000 تومان
46 - دانشگاه کوچ استانبول 19500 دلار
مهندسی شیمی و بیولوژیکی - English - 4 Year 846,885,000 تومان
47 - دانشگاه کوچ استانبول 19500 دلار
مهندسی کامپیوتر - English - 4 Year 846,885,000 تومان
48 - دانشگاه کوچ استانبول 19500 دلار
مهندسی برق و الکترونیک - English - 4 Year 846,885,000 تومان
49 - دانشگاه کوچ استانبول 19500 دلار
مهندسی صنایع - English - 4 Year 846,885,000 تومان
50 - دانشگاه کوچ استانبول 19500 دلار
مهندسی مکانیک - English - 4 Year 846,885,000 تومان
51 - دانشگاه دوغوش استانبول 3600 دلار
مهندسی کامپیوتر - English - 4 Year 156,348,000 تومان
52 - دانشگاه دوغوش استانبول 3600 دلار
مهندسی صنایع - English - 4 Year 156,348,000 تومان
53 - دانشگاه دوغوش استانبول 2900 دلار
مهندسی عمران - English - 4 Year 125,947,000 تومان
54 - دانشگاه دوغوش استانبول 2900 دلار
مهندسی برق و ارتباطات - English - 4 Year 125,947,000 تومان
55 - دانشگاه دوغوش استانبول 2900 دلار
مهندسی مکانیک - English - 4 Year 125,947,000 تومان
56 - دانشگاه دوغوش استانبول 2900 دلار
مهندسی نرم افزار - English - 4 Year 125,947,000 تومان
57 - دانشگاه دوغوش استانبول 3600 دلار
مهندسی صنایع - English - 4 Year 156,348,000 تومان
58 - دانشگاه دوغوش استانبول 3600 دلار
مهندسی برق و ارتباطات - English - 4 Year 156,348,000 تومان
59 - دانشگاه دوغوش استانبول 3600 دلار
مهندسی کنترل و اتوماسیون - English - 4 Year 156,348,000 تومان
60 - دانشگاه دوغوش استانبول 3250 دلار
مهندسی سیستم های اطلاعات - English - 4 Year 141,147,500 تومان
61 - دانشگاه دوغوش استانبول 3250 دلار
مهندسی مکانیک - English - 4 Year 141,147,500 تومان
خرید خانه در  ترکیه و گرفتن اقامتخرید خانه در  ترکیه و گرفتن اقامت