اپلای دانشگاه اپلای دانشگاه

رشته های تحصیلات تکمیلی علوم بهداشتی

صفحه اصلی / اپلای دانشگاه استانبول / تحصیلات تکمیلی علوم بهداشتی


ترکی
انگلیسی
1 - دانشگاه هالیچ استانبول 5000 دلار
مدیریت بیمارستان ها و سازمان های بهداشتی (بدون پایان نامه) - 3 - 1.5 Year 217,150,000 تومان
2 - دانشگاه کنت استانبول 3000 دلار
مدیریت سلامت (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 130,290,000 تومان
3 - دانشگاه کنت استانبول 2000 دلار
مدیریت سلامت (بدون پایان نامه) - 3 - 2 Year 86,860,000 تومان
4 - دانشگاه کنت استانبول 4500 دلار
غذا و هنر آشپزی (بدون پایان نامه) - 3 - 2 Year 195,435,000 تومان
5 - دانشگاه کنت استانبول 4500 دلار
تغذیه و رژیم غذایی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 195,435,000 تومان
6 - دانشگاه ایستینیه استانبول 2700 دلار
پرستاری بیماری های جراحی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 117,261,000 تومان
7 - دانشگاه ایستینیه استانبول 2700 دلار
پرستاری زنان و زایمان (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 117,261,000 تومان
8 - دانشگاه ایستینیه استانبول 4860 دلار
پرستاری بیماری های جراحی (بدون پایان نامه) - 3 - 1 Year 211,069,800 تومان
9 - دانشگاه ایستینیه استانبول 4860 دلار
پرستاری زنان و زایمان (بدون پایان نامه) - 3 - 1 Year 211,069,800 تومان
10 - دانشگاه ایستینیه استانبول 2700 دلار
دکتری پرستاری زنان و زایمان - 3 - 4 Year 117,261,000 تومان
11 - دانشگاه ایستینیه استانبول 2700 دلار
فیزیوتراپی و توانبخشی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 117,261,000 تومان
12 - دانشگاه ایستینیه استانبول 2700 دلار
بیولوژی و فارماکولوژی سرطان (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 117,261,000 تومان
13 - دانشگاه ایستینیه استانبول 2700 دلار
مهندسی سلول های بنیادی و بافت (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 117,261,000 تومان
14 - دانشگاه ایستینیه استانبول 2700 دلار
علوم اعصاب (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 117,261,000 تومان
15 - دانشگاه ایستینیه استانبول 2700 دلار
زیست شناسی و ژنتیک پزشکی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 117,261,000 تومان
16 - دانشگاه ایستینیه استانبول 2700 دلار
گفتار و زبان درمانی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 117,261,000 تومان
17 - دانشگاه ایستینیه استانبول 2700 دلار
دکتری شیمی دارویی - 3 - 4 Year 117,261,000 تومان
18 - دانشگاه ایستینیه استانبول 2700 دلار
فیزیوتراپی و توانبخشی (PhD) - 3 - 4 Year 117,261,000 تومان
19 - دانشگاه ایستینیه استانبول 2700 دلار
مهندسی سلول های بنیادی و بافت (PhD) - 3 - 4 Year 117,261,000 تومان
20 - دانشگاه ایستینیه استانبول 2700 دلار
تغذیه و رژیم غذایی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 117,261,000 تومان
21 - دانشگاه ایستینیه استانبول 4860 دلار
تغذیه و رژیم غذایی (بدون پایان نامه) - 3 - 1 Year 211,069,800 تومان
22 - دانشگاه ایستینیه استانبول 2700 دلار
فیزیوتراپی ورزشی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 117,261,000 تومان
23 - دانشگاه ایستینیه استانبول 2700 دلار
انکولوژی مولکولی (PhD) - 3 - 4 Year 117,261,000 تومان
24 - دانشگاه ایستینیه استانبول 4860 دلار
بهداشت و ایمنی شغلی (بدون پایان نامه) - 3 - 1 Year 211,069,800 تومان
25 - دانشگاه ایستینیه استانبول 2700 دلار
مامایی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 117,261,000 تومان
26 - دانشگاه ایستینیه استانبول 2700 دلار
دکتری تغذیه و رژیم غذایی - 3 - 4 Year 117,261,000 تومان
27 - دانشگاه ایستینیه استانبول 2700 دلار
دکتری زیست شناسی و ژنتیک پزشکی - 3 - 4 Year 117,261,000 تومان
28 - دانشگاه ایستینیه استانبول 2700 دلار
آناتومی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 117,261,000 تومان
29 - دانشگاه اوکان استانبول 2500 دلار
بهداشت و ایمنی شغلی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 108,575,000 تومان
30 - دانشگاه ایستینیه استانبول 2700 دلار
مدیریت سلامت (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 117,261,000 تومان
31 - دانشگاه ایستینیه استانبول 2700 دلار
دکتری مدیریت سلامت - 3 - 4 Year 117,261,000 تومان
32 - دانشگاه اوکان استانبول 5400 دلار
بهداشت و ایمنی شغلی (بدون پایان نامه) - 3 - 1.5 Year 234,522,000 تومان
33 - دانشگاه اوکان استانبول 2750 دلار
تغذیه و رژیم غذایی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 119,432,500 تومان
34 - دانشگاه اوکان استانبول 2750 دلار
فیزیوتراپی و توانبخشی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 119,432,500 تومان
35 - دانشگاه اوکان استانبول 2750 دلار
پرستاری (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 119,432,500 تومان
36 - دانشگاه اوکان استانبول 2750 دلار
مدیریت سلامت (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 119,432,500 تومان
37 - دانشگاه اوکان استانبول 2750 دلار
مدیریت کیفیت در بهداشت و درمان (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 119,432,500 تومان
38 - دانشگاه اوکان استانبول 3000 دلار
رشد کودک (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 130,290,000 تومان
39 - دانشگاه اوکان استانبول 3000 دلار
فیزیوتراپی ورزشی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 130,290,000 تومان
40 - دانشگاه اوکان استانبول 3000 دلار
رادیولوژی دهان و فک و صورت (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 130,290,000 تومان
41 - دانشگاه اوکان استانبول 25000 دلار
دکتری ارتودنسی - 3 - 4 Year 1,085,750,000 تومان
42 - دانشگاه اوکان استانبول 3800 دلار
دکتری مدیریت سلامت - 3 - 4 Year 165,034,000 تومان
43 - دانشگاه اوکان استانبول 3000 دلار
دکتری پرستاری - 3 - 4 Year 130,290,000 تومان
44 - دانشگاه اوکان استانبول 3000 دلار
دکتری تغذیه و رژیم غذایی - 3 - 4 Year 130,290,000 تومان
45 - دانشگاه اوکان استانبول 3750 دلار
دکترای ریشه دندان - 3 - 4 Year 162,862,500 تومان
46 - دانشگاه اوکان استانبول 5400 دلار
پرستاری (بدون پایان نامه) - 3 - 1.5 Year 234,522,000 تومان
47 - دانشگاه اوکان استانبول 5400 دلار
تغذیه و رژیم غذایی (بدون پایان نامه) - 3 - 2 Year 234,522,000 تومان
48 - دانشگاه اوکان استانبول 5400 دلار
مدیریت کیفیت در بهداشت و درمان (بدون پایان نامه) - 3 - 2 Year 234,522,000 تومان
49 - دانشگاه اوکان استانبول 5400 دلار
رادیولوژی دهان و فک و صورت (بدون پایان نامه) - 3 - 1.5 Year 234,522,000 تومان
50 - دانشگاه اوکان استانبول 5400 دلار
فیزیوتراپی ورزشی (بدون پایان نامه) - 3 - 2 Year 234,522,000 تومان
51 - دانشگاه اوکان استانبول 5400 دلار
فیزیوتراپی و توانبخشی (بدون پایان نامه) - 3 - 2 Year 234,522,000 تومان
52 - دانشگاه اوکان استانبول 2500 دلار
غذا شناسی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 108,575,000 تومان
53 - دانشگاه اوکان استانبول 2700 دلار
غذا (بدون پایان نامه) - 3 - 2 Year 117,261,000 تومان
54 - دانشگاه بیرونی استانبول 2500 دلار
آمار زیستی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 108,575,000 تومان
55 - دانشگاه بیرونی استانبول 3500 دلار
پرستاری (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 152,005,000 تومان
56 - دانشگاه بیرونی استانبول 3500 دلار
تغذیه و رژیم غذایی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 152,005,000 تومان
57 - دانشگاه بیرونی استانبول 4000 دلار
آمار زیستی (بدون پایان نامه) - 3 - 2 Year 173,720,000 تومان
58 - دانشگاه بیرونی استانبول 3250 دلار
بهداشت و ایمنی شغلی (بدون پایان نامه) - 3 - 2 Year 141,147,500 تومان
59 - دانشگاه بیرونی استانبول 2750 دلار
جنین شناسی بالینی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 119,432,500 تومان
60 - دانشگاه بیرونی استانبول 2875 دلار
جنین شناسی بالینی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 124,861,250 تومان
61 - دانشگاه بیرونی استانبول 3500 دلار
مدیریت سلامت (بدون پایان نامه) - 3 - 2 Year 152,005,000 تومان
62 - دانشگاه بیرونی استانبول 2500 دلار
مدیریت سلامت (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 108,575,000 تومان
63 - دانشگاه بیرونی استانبول 3500 دلار
مامایی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 152,005,000 تومان
64 - دانشگاه بیرونی استانبول 2750 دلار
دکتری پرستاری زنان و زایمان - 3 - 4 Year 119,432,500 تومان
65 - دانشگاه بیرونی استانبول 2000 دلار
دکتری طراحی و توسعه دارویی - 3 - 4 Year 86,860,000 تومان
66 - دانشگاه بیرونی استانبول 3063 دلار
دکتری پریودنتولوژی - 3 - 4 Year 133,026,090 تومان
67 - دانشگاه بیرونی استانبول 3063 دلار
دکتری دندانپزشکی پروتز - 3 - 4 Year 133,026,090 تومان
68 - دانشگاه بیرونی استانبول 2250 دلار
دکتری مدیریت سلامت - 3 - 4 Year 97,717,500 تومان
69 - دانشگاه بیرونی استانبول 1875 دلار
دکتری ژنتیک پزشکی - 2 - 4 Year 81,431,250 تومان
70 - دانشگاه بیرونی استانبول 3250 دلار
دکتری ارتودنسی - 3 - 4 Year 141,147,500 تومان
71 - دانشگاه بیرونی استانبول 2500 دلار
فیزیوتراپی و توانبخشی ( با پایان نامه ) - 3 - 2 Year 108,575,000 تومان
72 - دانشگاه بیرونی استانبول 2750 دلار
دکتری پرستاری زنان و زایمان - 3 - 4 Year 119,432,500 تومان
73 - دانشگاه بیرونی استانبول 1700 دلار
دکتری طراحی و توسعه دارویی - 3 - 4 Year 73,831,000 تومان
74 - دانشگاه بیرونی استانبول 1875 دلار
دکتری ژنتیک مولکولی و پزشکی - 3 - 4 Year 81,431,250 تومان
75 - دانشگاه یدی تپه استانبول 9000 دلار
مهندسی زیست پزشکی (بدون پایان نامه) - 2 - 1 Year 390,870,000 تومان
76 - دانشگاه یدی تپه استانبول 7000 دلار
فارماکونومیک و فارماکوپیدمیولوژی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 304,010,000 تومان
77 - دانشگاه یدی تپه استانبول 7000 دلار
پرستاری (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 304,010,000 تومان
78 - دانشگاه یدی تپه استانبول 7000 دلار
پزشکی مولکولی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 304,010,000 تومان
79 - دانشگاه یدی تپه استانبول 7000 دلار
سم شناسی دارویی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 304,010,000 تومان
80 - دانشگاه یدی تپه استانبول 8000 دلار
تغذیه و رژیم غذایی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 347,440,000 تومان
81 - دانشگاه یدی تپه استانبول 9000 دلار
فیتوتراپی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 390,870,000 تومان
82 - دانشگاه یدی تپه استانبول 9000 دلار
فیزیوتراپی و توانبخشی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 390,870,000 تومان
83 - دانشگاه یدی تپه استانبول 9000 دلار
داروسازی بالینی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 390,870,000 تومان
84 - دانشگاه یدی تپه استانبول 7000 دلار
سم شناسی دارویی (بدون پایان نامه) - 2 - 1 Year 304,010,000 تومان
85 - دانشگاه یدی تپه استانبول 5000 دلار
ایمنی و بهداشت شغلی (بدون پایان نامه) - 2 - 1 Year 217,150,000 تومان
86 - دانشگاه یدی تپه استانبول 7000 دلار
شیمی دارویی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 304,010,000 تومان
87 - دانشگاه یدی تپه استانبول 9000 دلار
داروسازی بالینی (بدون پایان نامه) - 2 - 1 Year 390,870,000 تومان
88 - دانشگاه یدی تپه استانبول 9000 دلار
زیبایی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 390,870,000 تومان
89 - دانشگاه یدی تپه استانبول 7000 دلار
فیتوتراپی (بدون پایان نامه) - 2 - 1 Year 304,010,000 تومان
90 - دانشگاه یدی تپه استانبول 8000 دلار
زیبایی (بدون پایان نامه) - 3 - 1 Year 347,440,000 تومان
91 - دانشگاه یدی تپه استانبول 7000 دلار
فناوری های تولید دارو و آرایشی و بهداشتی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 304,010,000 تومان
92 - دانشگاه یدی تپه استانبول 7000 دلار
فناوری های تولید دارو و لوازم آرایشی و بهداشتی (بدون پایان نامه) - 2 - 1 Year 304,010,000 تومان
93 - دانشگاه یدی تپه استانبول 7000 دلار
فیزیولوژی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 304,010,000 تومان
94 - دانشگاه یدی تپه استانبول 7000 دلار
بافت شناسی و جنین شناسی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 304,010,000 تومان
95 - دانشگاه یدی تپه استانبول 9000 دلار
مدیریت سلامت (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 390,870,000 تومان
96 - دانشگاه یدی تپه استانبول 9000 دلار
فیزیک سلامت (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 390,870,000 تومان
97 - دانشگاه یدی تپه استانبول 7000 دلار
مدیریت سلامت (بدون پایان نامه) - 2 - 1 Year 304,010,000 تومان
98 - دانشگاه یدی تپه استانبول 5000 دلار
بهداشت عمومی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 217,150,000 تومان
99 - دانشگاه یدی تپه استانبول 7000 دلار
دکتری فارماکولوژی - 2 - 4 Year 304,010,000 تومان
100 - دانشگاه یدی تپه استانبول 7000 دلار
دکتری سم شناسی دارویی - 2 - 4 Year 304,010,000 تومان
101 - دانشگاه یدی تپه استانبول 7000 دلار
دکتری فارماکوگنوزی - 2 - 4 Year 304,010,000 تومان
102 - دانشگاه یدی تپه استانبول 7000 دلار
دکتری شیمی دارویی - 2 - 4 Year 304,010,000 تومان
103 - دانشگاه یدی تپه استانبول 7000 دلار
دکتری پزشکی مولکولی - 2 - 4 Year 304,010,000 تومان
104 - دانشگاه یدی تپه استانبول 7000 دلار
دکتری فیزیوپاتولوژی - 2 - 4 Year 304,010,000 تومان
105 - دانشگاه یدی تپه استانبول 7000 دلار
دکتری فیزیولوژی - 2 - 4 Year 304,010,000 تومان
106 - دانشگاه یدی تپه استانبول 700 دلار
دکتری علوم اعصاب - 2 - 4 Year 30,401,000 تومان
107 - دانشگاه یدی تپه استانبول 7000 دلار
بافت شناسی و جنین شناسی (با پایان نامه) دکتری - 2 - 4 Year 304,010,000 تومان
108 - دانشگاه یدی تپه استانبول 5000 دلار
ایمنی و بهداشت شغلی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 217,150,000 تومان
109 - دانشگاه یدی تپه استانبول 30250 دلار
پریودنتولوژی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 1,313,757,500 تومان
110 - دانشگاه یدی تپه استانبول 30250 دلار
ایمپلنتولوژی دهان (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 1,313,757,500 تومان
111 - دانشگاه یدی تپه استانبول ارتودنسی (با پایان نامه) دلار
ارتودنسی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 0 تومان
112 - دانشگاه یدی تپه استانبول 15125 دلار
ریشه دندان (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 656,878,750 تومان
113 - دانشگاه یدی تپه استانبول 30250 دلار
دندانپزشکی ترمیمی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 1,313,757,500 تومان
114 - دانشگاه فنرباغچه استانبول 2000 دلار
پرستاری بیماریهای داخلی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 86,860,000 تومان
115 - دانشگاه یدی تپه استانبول 9000 دلار
میکروبیولوژی پزشکی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 390,870,000 تومان
116 - دانشگاه فنرباغچه استانبول 2000 دلار
پرستاری بیماریهای داخلی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 86,860,000 تومان
117 - دانشگاه فنرباغچه استانبول 5000 دلار
دکتری علوم ورزشی - 3 - 4 Year 217,150,000 تومان
118 - دانشگاه گلیشیم استانبول 3000 دلار
مدیریت ورزشی (بدون پایان نامه) - 3 - 1.5 Year 130,290,000 تومان
119 - دانشگاه گلیشیم استانبول 1750 دلار
فیزیوتراپی و توانبخشی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 76,002,500 تومان
120 - دانشگاه گلیشیم استانبول 3500 دلار
فیزیوتراپی و توانبخشی (بدون پایان نامه) - 3 - 1.5 Year 152,005,000 تومان
121 - دانشگاه گلیشیم استانبول 1750 دلار
شنوایی شناسی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 76,002,500 تومان
122 - دانشگاه گلیشیم استانبول 1750 دلار
علوم ورزشی و تربیتی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 76,002,500 تومان
123 - دانشگاه گلیشیم استانبول 3000 دلار
علوم ورزشی و تربیتی (بدون پایان نامه) - 3 - 1.5 Year 130,290,000 تومان
124 - دانشگاه گلیشیم استانبول 3000 دلار
تغذیه و رژیم غذایی (بدون پایان نامه) - 3 - 1.5 Year 130,290,000 تومان
125 - دانشگاه گلیشیم استانبول 1750 دلار
مدیریت ورزشی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 76,002,500 تومان
126 - دانشگاه گلیشیم استانبول 2000 دلار
دکتری علوم ورزشی و تربیتی - 3 - 4 Year 86,860,000 تومان
127 - دانشگاه گلیشیم استانبول 1750 دلار
رشته های روانی اجتماعی ورزش (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 76,002,500 تومان
128 - دانشگاه گلیشیم استانبول 3000 دلار
رشته های روانی اجتماعی ورزشی (بدون پایان نامه) - 3 - 1.5 Year 130,290,000 تومان
129 - دانشگاه گلیشیم استانبول 3000 دلار
رشد کودک (بدون پایان نامه) - 3 - 1.5 Year 130,290,000 تومان
130 - دانشگاه گلیشیم استانبول 1500 دلار
رشد کودک (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 65,145,000 تومان
131 - دانشگاه گلیشیم استانبول 3000 دلار
بهداشت و ایمنی شغلی (بدون پایان نامه) - 3 - 1.5 Year 130,290,000 تومان
132 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 3500 دلار
مدیریت سلامت (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 152,005,000 تومان
133 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 3500 دلار
کایروپراکتیک (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 152,005,000 تومان
134 - دانشگاه مديپل استانبول 5556 دلار
مدیریت سلامت - 2 - 4 Year 241,297,080 تومان
135 - دانشگاه مديپل استانبول 3125 دلار
خدمات اتاق عمل - 3 - 2 Year 135,718,750 تومان
136 - دانشگاه مديپل استانبول 3125 دلار
بیهوشی - 2 - 2 Year 135,718,750 تومان
137 - دانشگاه مديپل استانبول 3125 دلار
بیهوشی - 3 - 2 Year 135,718,750 تومان
138 - دانشگاه مديپل استانبول 3125 دلار
تکنولوژی پروتز دندان - 3 - 2 Year 135,718,750 تومان
139 - دانشگاه مديپل استانبول 3125 دلار
الکترونوروفیزیولوژی - 3 - 2 Year 135,718,750 تومان
140 - دانشگاه مديپل استانبول 3125 دلار
شنوایی سنجی - 3 - 2 Year 135,718,750 تومان
141 - دانشگاه مديپل استانبول 3125 دلار
مدیریت موسسات بهداشتی - 3 - 2 Year 135,718,750 تومان
142 - دانشگاه مديپل استانبول 3125 دلار
رشد کودک - 2 - 2 Year 135,718,750 تومان
143 - دانشگاه مديپل استانبول 3125 دلار
تکنیک های آزمایشگاهی پاتولوژی - 1 - 2 Year 135,718,750 تومان
144 - 4000 دلار
تغذیه و رژیم غذایی (بدون پایان نامه) - 3 - 2 Year 173,720,000 تومان
145 - 3618 دلار
دکتری زیست شناسی مولکولی و ژنتیک - 2 - 4 Year 157,129,740 تومان
146 - 7236 دلار
زیست شناسی مولکولی و ژنتیک (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 314,259,480 تومان
147 - 3250 دلار
مدیریت مراقبت های بهداشتی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 141,147,500 تومان
148 - 4000 دلار
فیزیوتراپی و توانبخشی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 173,720,000 تومان
149 - 4000 دلار
زنان و زایمان (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 173,720,000 تومان
150 - دانشگاه کوچ استانبول 4000 دلار
پزشکی سلولی و مولکولی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 173,720,000 تومان
151 - دانشگاه کوچ استانبول 4000 دلار
ایمونولوژی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 173,720,000 تومان
152 - دانشگاه کوچ استانبول 4000 دلار
زیست شناسی تولید مثل (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 173,720,000 تومان
153 - دانشگاه کوچ استانبول 8000 دلار
علوم اعصاب (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 347,440,000 تومان
154 - دانشگاه کوچ استانبول 8000 دلار
فیزیولوژی پزشکی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 347,440,000 تومان
155 - دانشگاه کوچ استانبول 8000 دلار
پرستاری (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 347,440,000 تومان
156 - دانشگاه کوچ استانبول 8000 دلار
میکروبیولوژی پزشکی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 347,440,000 تومان
157 - دانشگاه کوچ استانبول 4000 دلار
دکتری پرستاری - 3 - 4 Year 173,720,000 تومان
158 - دانشگاه کوچ استانبول 4000 دلار
دکتری علوم اعصاب - 2 - 4 Year 173,720,000 تومان
159 - دانشگاه کوچ استانبول 4000 دلار
دکتری پزشکی سلولی و مولکولی - 2 - 4 Year 173,720,000 تومان
160 - دانشگاه کوچ استانبول 4000 دلار
دکتری پزشکی تولیدمثل - 2 - 4 Year 173,720,000 تومان
161 - دانشگاه کوچ استانبول 4900 دلار
ایمونولوژی (بدون پایان نامه) - 2 - 2 Year 212,807,000 تومان
162 - دانشگاه کوچ استانبول 4000 دلار
پرستاری مراقبت های ویژه (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 173,720,000 تومان
163 - دانشگاه کوچ استانبول 4000 دلار
دکترای ایمونولوژی - 2 - 4 Year 173,720,000 تومان
164 - دانشگاه کوچ استانبول 8000 دلار
بهداشت جهانی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 347,440,000 تومان
165 - دانشگاه کوچ استانبول 4900 دلار
بهداشت جهانی (بدون پایان نامه) - 2 - 2 Year 212,807,000 تومان
166 - دانشگاه هالیچ استانبول 2500 دلار
فیزیوتراپی و توانبخشی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 108,575,000 تومان
167 - دانشگاه هالیچ استانبول 3000 دلار
مدیریت بیمارستان ها و سازمان های بهداشتی و درمانی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 130,290,000 تومان
168 - دانشگاه هالیچ استانبول 4000 دلار
پرستاری (بدون پایان نامه) - 3 - 1 Year 173,720,000 تومان
169 - دانشگاه هالیچ استانبول 4000 دلار
زیست شناسی مولکولی و ژنتیک (بدون پایان نامه) - 3 - 1 Year 173,720,000 تومان
170 - دانشگاه هالیچ استانبول 4000 دلار
مامایی (بدون پایان نامه) - 3 - 1 Year 173,720,000 تومان
171 - دانشگاه هالیچ استانبول 2500 دلار
مامایی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 108,575,000 تومان
172 - دانشگاه هالیچ استانبول 2500 دلار
پرستاری (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 108,575,000 تومان
173 - دانشگاه هالیچ استانبول 2000 دلار
دکتری فیزیوتراپی و توانبخشی - 3 - 4 Year 86,860,000 تومان
174 - 2250 دلار
آناتومی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 97,717,500 تومان
175 - 2875 دلار
شنوایی شناسی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 124,861,250 تومان
176 - 2350 دلار
زیست شناسی پزشکی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 102,060,500 تومان
177 - 2050 دلار
ژنتیک پزشکی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 89,031,500 تومان
178 - 2100 دلار
میکروبیولوژی پزشکی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 91,203,000 تومان
179 - 2400 دلار
پرستاری (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 104,232,000 تومان
180 - 2050 دلار
تغذیه و رژیم غذایی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 89,031,500 تومان
181 - 2250 دلار
فیزیولوژی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 97,717,500 تومان
182 - 2250 دلار
فیزیوتراپی و توانبخشی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 97,717,500 تومان
183 - 2050 دلار
بهداشت عمومی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 89,031,500 تومان
184 - 2250 دلار
سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 97,717,500 تومان
185 - 2050 دلار
مدیریت سلامت (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 89,031,500 تومان
186 - 2050 دلار
مدیریت منابع انسانی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 89,031,500 تومان
187 - 2050 دلار
حقوق پزشکی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 89,031,500 تومان
188 - دانشگاه بیلگی استانبول 2350 دلار
تغذیه و رژیم غذایی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 102,060,500 تومان
189 - دانشگاه بیلگی استانبول 3300 دلار
سلامت روان تروما و بلایا (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 143,319,000 تومان
190 - دانشگاه مال تپه استانبول 1500 دلار
جنین شناسی بالینی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 65,145,000 تومان
191 - دانشگاه مال تپه استانبول 1500 دلار
مدیریت سلامت (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 65,145,000 تومان
192 - دانشگاه مال تپه استانبول 1500 دلار
مدیریت سلامت (بدون پایان نامه) - 3 - 2 Year 65,145,000 تومان
193 - دانشگاه مال تپه استانبول 1500 دلار
برنامه پرستاری سلامت و بیماری کودک (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 65,145,000 تومان
194 - دانشگاه مال تپه استانبول 1500 دلار
پرستاری جراحی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 65,145,000 تومان
195 - دانشگاه مال تپه استانبول 1500 دلار
برنامه پرستاری سلامت و بیماری کودک (بدون پایان نامه) - 3 - 2 Year 65,145,000 تومان
196 - دانشگاه مال تپه استانبول 1500 دلار
مراقبت تسکینی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 65,145,000 تومان
197 - دانشگاه مال تپه استانبول 1500 دلار
مراقبت تسکینی (بدون پایان نامه) - 3 - 2 Year 65,145,000 تومان
198 - دانشگاه مال تپه استانبول 2156 دلار
دکترای بافت شناسی و جنین شناسی - 3 - 4 Year 93,635,080 تومان
199 - دانشگاه مال تپه استانبول 1500 دلار
پرستاری داخلی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 65,145,000 تومان
200 - دانشگاه مال تپه استانبول 3000 دلار
مامایی (بدون پایان نامه) - 3 - 1 Year 130,290,000 تومان
201 - دانشگاه مال تپه استانبول 1500 دلار
روانشناسی بالینی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 65,145,000 تومان
202 - دانشگاه آیدین استانبول 4000 دلار
تربیت بدنی و ورزش (با پایان نامه) - 3 - 4 Year 173,720,000 تومان
203 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 12000 دلار
کایروپراکتیک (بدون پایان نامه) - 3 - 1.5 Year 521,160,000 تومان
204 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 6000 دلار
انفورماتیک سلامت (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 260,580,000 تومان
205 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 6000 دلار
مدیریت سلامت (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 260,580,000 تومان
206 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 6000 دلار
علوم اعصاب (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 260,580,000 تومان
207 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 6000 دلار
پرستاری (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 260,580,000 تومان
208 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 6000 دلار
تغذیه و رژیم غذایی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 260,580,000 تومان
209 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 6000 دلار
درمان دستی استئوپاتی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 260,580,000 تومان
210 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 6000 دلار
فیزیوتراپی و توانبخشی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 260,580,000 تومان
211 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 6000 دلار
مهندسی بافت و پزشکی بازساختی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 260,580,000 تومان
212 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 6000 دلار
پزشکی دارویی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 260,580,000 تومان
213 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 10000 دلار
دکتری علوم اعصاب - 2 - 4 Year 434,300,000 تومان
214 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 10000 دلار
دکتری فیزیوتراپی و توانبخشی - 2 - 4 Year 434,300,000 تومان
215 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 10000 دلار
دکتری پرستاری - 2 - 4 Year 434,300,000 تومان
216 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 10000 دلار
دکتری پرستاری - 3 - 4 Year 434,300,000 تومان
217 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 6000 دلار
علوم اعصاب (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 260,580,000 تومان
218 - دانشگاه آیدین استانبول 7000 دلار
بهداشت و ایمنی شغلی (بدون پایان نامه) - 3 - 2 Year 304,010,000 تومان
219 - دانشگاه آیدین استانبول 4000 دلار
ایمنی مواد غذایی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 173,720,000 تومان
220 - دانشگاه آیدین استانبول 4000 دلار
بهداشت و ایمنی شغلی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 173,720,000 تومان
221 - دانشگاه آیدین استانبول 2500 دلار
دکتری ایمنی مواد غذایی - 3 - 4 Year 108,575,000 تومان
222 - دانشگاه آیدین استانبول 2500 دلار
دکتری مهندسی مواد غذایی - 3 - 4 Year 108,575,000 تومان
223 - دانشگاه آیدین استانبول 2500 دلار
دکتری بهداشت و ایمنی شغلی - 3 - 4 Year 108,575,000 تومان
224 - دانشگاه آیدین استانبول 4250 دلار
فیزیک سلامت (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 184,577,500 تومان
225 - دانشگاه آیدین استانبول 4250 دلار
فیزیوتراپی و توانبخشی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 184,577,500 تومان
226 - دانشگاه آیدین استانبول 3750 دلار
دکتری پروتز دندان - 3 - 4 Year 162,862,500 تومان
227 - دانشگاه آیدین استانبول 4000 دلار
تغذیه و رژیم غذایی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 173,720,000 تومان
228 - دانشگاه آیدین استانبول 4000 دلار
شنوایی شناسی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 173,720,000 تومان
229 - دانشگاه آیدین استانبول 6000 دلار
ارتودنسی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 260,580,000 تومان
230 - دانشگاه آیدین استانبول 11000 دلار
درمان موضعی محافظ دندان (بدون پایان نامه) - 3 - 2 Year 477,730,000 تومان
231 - دانشگاه آیدین استانبول 5500 دلار
درمان موضعی محافظ دندان (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 238,865,000 تومان
232 - دانشگاه آیدین استانبول 3750 دلار
دکترای ریشه دندان - 3 - 4 Year 162,862,500 تومان
233 - دانشگاه آیدین استانبول 4250 دلار
میکروبیولوژی پزشکی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 184,577,500 تومان
234 - دانشگاه آیدین استانبول 3750 دلار
دکتری ارتودنسی - 3 - 4 Year 162,862,500 تومان
235 - دانشگاه آیدین استانبول 7500 دلار
پریودنتولوژی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 325,725,000 تومان
236 - دانشگاه آیدین استانبول 7500 دلار
جراحی دهان، دندان و فک (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 325,725,000 تومان
237 - دانشگاه آیدین استانبول 15000 دلار
ارتودنسی (بدون پایان نامه) - 3 - 2 Year 651,450,000 تومان
238 - دانشگاه آیدین استانبول 2500 دلار
دکترای شنوایی شناسی - 3 - 4 Year 108,575,000 تومان
239 - دانشگاه آیدین استانبول 2500 دلار
دکتری فیزیوتراپی و توانبخشی - 3 - 4 Year 108,575,000 تومان
240 - دانشگاه آیدین استانبول 2500 دلار
دکتری میکروبیولوژی پزشکی - 3 - 4 Year 108,575,000 تومان
241 - دانشگاه آیدین استانبول 3750 دلار
دکتری روانشناسی بالینی - 3 - 4 Year 162,862,500 تومان
242 - دانشگاه آیدین استانبول 3750 دلار
دکتری اطفال - 3 - 4 Year 162,862,500 تومان
243 - دانشگاه آیدین استانبول 3750 دلار
دکتری جراحی دهان، دندان و فک - 3 - 4 Year 162,862,500 تومانخرید خانه در  ترکیه و گرفتن اقامتخرید خانه در  ترکیه و گرفتن اقامت