اپلای دانشگاه اپلای دانشگاه

رشته های تحصیلات تکمیلی علوم و مهندسی

صفحه اصلی / اپلای دانشگاه استانبول / تحصیلات تکمیلی علوم و مهندسی


ترکی
انگلیسی
1 - دانشگاه سابانجی استانبول 9000 دلار
مهندسی مکاترونیک (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 390,870,000 تومان
2 - دانشگاه سابانجی استانبول 9000 دلار
علوم و مهندسی کامپیوتر (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 390,870,000 تومان
3 - دانشگاه سابانجی استانبول 9000 دلار
امنیت سایبری (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 390,870,000 تومان
4 - دانشگاه سابانجی استانبول 9000 دلار
مهندسی الکترونیک (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 390,870,000 تومان
5 - دانشگاه سابانجی استانبول 9000 دلار
مهندسی صنایع (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 390,870,000 تومان
6 - دانشگاه سابانجی استانبول 9000 دلار
مهندسی ساخت و تولید (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 390,870,000 تومان
7 - دانشگاه سابانجی استانبول 9000 دلار
علم مواد و مهندسی نانو (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 390,870,000 تومان
8 - دانشگاه سابانجی استانبول 9000 دلار
ریاضیات (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 390,870,000 تومان
9 - دانشگاه سابانجی استانبول 9000 دلار
زیست شناسی مولکولی، ژنتیک و مهندسی زیستی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 390,870,000 تومان
10 - دانشگاه سابانجی استانبول 9000 دلار
فیزیک (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 390,870,000 تومان
11 - دانشگاه سابانجی استانبول 9000 دلار
تجزیه و تحلیل داده ها (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 390,870,000 تومان
12 - دانشگاه سابانجی استانبول 9000 دلار
فناوری ها و مدیریت انرژی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 390,870,000 تومان
13 - دانشگاه سابانجی استانبول 9000 دلار
فناوری اطلاعات (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 390,870,000 تومان
14 - دانشگاه ایستینیه استانبول 2700 دلار
سیستم های اطلاعات مدیریت (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 117,261,000 تومان
15 - دانشگاه اوکان استانبول 2500 دلار
الکترونیک قدرت و سیستم های انرژی پاک (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 108,575,000 تومان
16 - دانشگاه اوکان استانبول 2750 دلار
فناوری های الکترونیک و ارتباطات پیشرفته (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 119,432,500 تومان
17 - دانشگاه اوکان استانبول 2750 دلار
مکاترونیک خودرو و وسایل نقلیه هوشمند (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 119,432,500 تومان
18 - دانشگاه اوکان استانبول 2750 دلار
معماری (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 119,432,500 تومان
19 - دانشگاه اوکان استانبول 2750 دلار
مهندسی عمران (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 119,432,500 تومان
20 - دانشگاه اوکان استانبول 2500 دلار
مهندسی کامپیوتر (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 108,575,000 تومان
21 - دانشگاه اوکان استانبول 2500 دلار
معماری (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 108,575,000 تومان
22 - دانشگاه اوکان استانبول 2750 دلار
مهندسی انفجار (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 119,432,500 تومان
23 - دانشگاه اوکان استانبول 3000 دلار
دکتری مهندسی مکاترونیک - 2 - 4 Year 130,290,000 تومان
24 - دانشگاه اوکان استانبول 3000 دلار
دکتری معماری - 2 - 4 Year 130,290,000 تومان
25 - دانشگاه اوکان استانبول 3000 دلار
دکتری مهندسی کامپیوتر - 3 - 4 Year 130,290,000 تومان
26 - دانشگاه اوکان استانبول 5400 دلار
الکترونیک قدرت و سیستم های انرژی پاک (بدون پایان نامه) - 2 - 1.5 Year 234,522,000 تومان
27 - دانشگاه اوکان استانبول 5400 دلار
الکترونیک پیشرفته و فناوری ارتباطات (بدون پایان نامه) - 2 - 1.5 Year 234,522,000 تومان
28 - دانشگاه اوکان استانبول 5400 دلار
معماری (بدون پایان نامه) - 2 - 1.5 Year 234,522,000 تومان
29 - دانشگاه اوکان استانبول 2500 دلار
معماری (بدون پایان نامه) - 3 - 2 Year 108,575,000 تومان
30 - دانشگاه اوکان استانبول 5400 دلار
مکاترونیک خودرو و وسایل نقلیه هوشمند (بدون پایان نامه) - 2 - 1.5 Year 234,522,000 تومان
31 - دانشگاه اوکان استانبول 5400 دلار
مهندسی کامپیوتر (بدون پایان نامه) - 3 - 1.5 Year 234,522,000 تومان
32 - دانشگاه اوکان استانبول 5400 دلار
سیستم های اطلاعاتی (بدون پایان نامه) - 3 - 1.5 Year 234,522,000 تومان
33 - دانشگاه اوکان استانبول 5400 دلار
مهندسی عمران (بدون پایان نامه) - 3 - 1.5 Year 234,522,000 تومان
34 - دانشگاه اوکان استانبول 5400 دلار
مهندسی انفجار (بدون پایان نامه) - 3 - 2 Year 234,522,000 تومان
35 - دانشگاه اوکان استانبول 5400 دلار
مهندسی هوش مصنوعی (بدون پایان نامه) - 2 - 1.5 Year 234,522,000 تومان
36 - دانشگاه ایستینیه استانبول 2700 دلار
طراحی معماری (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 117,261,000 تومان
37 - دانشگاه ایستینیه استانبول 2700 دلار
مهندسی کامپیوتر (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 117,261,000 تومان
38 - دانشگاه ایستینیه استانبول 4860 دلار
مهندسی کامپیوتر (بدون پایان نامه) - 1 - 1 Year 211,069,800 تومان
39 - دانشگاه ایستینیه استانبول 2700 دلار
معماری داخلی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 117,261,000 تومان
40 - دانشگاه ایستینیه استانبول 2700 دلار
مهندسی هوش مصنوعی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 117,261,000 تومان
41 - دانشگاه ایستینیه استانبول 2700 دلار
فیزیک (PhD) - 2 - 4 Year 117,261,000 تومان
42 - دانشگاه ایستینیه استانبول 2700 دلار
علم داده (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 117,261,000 تومان
43 - دانشگاه یدی تپه استانبول 9000 دلار
مهندسی کامپیوتر (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 390,870,000 تومان
44 - دانشگاه یدی تپه استانبول 9000 دلار
طراحی شهری و معماری منظر (بدون پایان نامه) - 2 - 1 Year 390,870,000 تومان
45 - دانشگاه یدی تپه استانبول 9000 دلار
مهندسی زیست پزشکی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 390,870,000 تومان
46 - دانشگاه یدی تپه استانبول 9000 دلار
مهندسی مکانیک (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 390,870,000 تومان
47 - دانشگاه یدی تپه استانبول 9000 دلار
مهندسی عمران (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 390,870,000 تومان
48 - دانشگاه یدی تپه استانبول 9000 دلار
بیوتکنولوژی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 390,870,000 تومان
49 - دانشگاه یدی تپه استانبول 9000 دلار
طراحی شهری و معماری منظر (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 390,870,000 تومان
50 - دانشگاه یدی تپه استانبول 5000 دلار
دکتری مهندسی کامپیوتر - 3 - 5 Year 217,150,000 تومان
51 - دانشگاه یدی تپه استانبول 5000 دلار
دکتری بیوتکنولوژی - 2 - 4 Year 217,150,000 تومان
52 - دانشگاه یدی تپه استانبول 7500 دلار
مهندسی شیمی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 325,725,000 تومان
53 - دانشگاه یدی تپه استانبول 13500 دلار
علم داده (بدون پایان نامه) - 2 - 1 Year 586,305,000 تومان
54 - دانشگاه یدی تپه استانبول 7500 دلار
مواد و فناوری نانو (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 325,725,000 تومان
55 - دانشگاه یدی تپه استانبول 13500 دلار
مواد و فناوری نانو (بدون پایان نامه) - 2 - 1 Year 586,305,000 تومان
56 - دانشگاه یدی تپه استانبول 13500 دلار
معماری (بدون پایان نامه) - 2 - 1 Year 586,305,000 تومان
57 - دانشگاه یدی تپه استانبول 9000 دلار
ریاضیات (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 390,870,000 تومان
58 - دانشگاه یدی تپه استانبول 9000 دلار
ریاضیات (بدون پایان نامه) - 2 - 1 Year 390,870,000 تومان
59 - دانشگاه یدی تپه استانبول 9000 دلار
ریاضیات (بدون پایان نامه) - 2 - 2 Year 390,870,000 تومان
60 - دانشگاه یدی تپه استانبول 9000 دلار
انرژی پایدار (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 390,870,000 تومان
61 - دانشگاه یدی تپه استانبول 5000 دلار
دکتری فیزیک - 2 - 4 Year 217,150,000 تومان
62 - دانشگاه یدی تپه استانبول 13500 دلار
انرژی پایدار (بدون پایان نامه) - 2 - 1 Year 586,305,000 تومان
63 - دانشگاه یدی تپه استانبول 5000 دلار
دکتری مهندسی صنایع و سیستم ها - 2 - 4 Year 217,150,000 تومان
64 - دانشگاه یدی تپه استانبول 15000 دلار
محیط ساخت پایدار (بدون پایان نامه) - 3 - 1 Year 651,450,000 تومان
65 - دانشگاه یدی تپه استانبول 9000 دلار
علم داده (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 390,870,000 تومان
66 - دانشگاه یدی تپه استانبول 9000 دلار
دکتری ریاضی - 2 - 4 Year 390,870,000 تومان
67 - دانشگاه یدی تپه استانبول 9000 دلار
دکتری مهندسی برق و الکترونیک - 2 - 4 Year 390,870,000 تومان
68 - دانشگاه یدی تپه استانبول 9000 دلار
دکتری مهندسی شیمی - 2 - 4 Year 390,870,000 تومان
69 - دانشگاه یدی تپه استانبول 9000 دلار
دکتری مهندسی مکانیک - 2 - 4 Year 390,870,000 تومان
70 - دانشگاه یدی تپه استانبول 9000 دلار
دکتری مواد و نانوتکنولوژی - 3 - 4 Year 390,870,000 تومان
71 - دانشگاه یدی تپه استانبول 9000 دلار
دکتری معماری - 2 - 4 Year 390,870,000 تومان
72 - دانشگاه یدی تپه استانبول 9000 دلار
طراحی و نوآوری برای سیستم های غذایی پایدار (بدون پایان نامه) - 3 - 1 Year 390,870,000 تومان
73 - دانشگاه یدی تپه استانبول 9000 دلار
دکتری یکپارچه مهندسی کامپیوتر - 3 - 4 Year 390,870,000 تومان
74 - دانشگاه یدی تپه استانبول 9000 دلار
دکتری یکپارچه بیوتکنولوژی - 3 - 4 Year 390,870,000 تومان
75 - دانشگاه یدی تپه استانبول 9000 دلار
دکتری یکپارچه فیزیک - 3 - 4 Year 390,870,000 تومان
76 - دانشگاه یدی تپه استانبول 9000 دلار
دکتری تلفیقی مهندسی برق و الکترونیک - 3 - 4 Year 390,870,000 تومان
77 - دانشگاه یدی تپه استانبول 9000 دلار
دکتری تلفیقی مهندسی صنایع و سیستم ها - 3 - 4 Year 390,870,000 تومان
78 - دانشگاه یدی تپه استانبول 9000 دلار
دکتری تلفیقی مهندسی شیمی - 3 - 4 Year 390,870,000 تومان
79 - دانشگاه یدی تپه استانبول 9000 دلار
دکتری تلفیقی مطالعات معماری - 3 - 4 Year 390,870,000 تومان
80 - دانشگاه یدی تپه استانبول 9000 دلار
دکتری تلفیقی مهندسی مواد و نانوتکنولوژی - 3 - 4 Year 390,870,000 تومان
81 - دانشگاه یدی تپه استانبول 9000 دلار
دکتری تلفیقی مهندسی مکانیک - 3 - 4 Year 390,870,000 تومان
82 - دانشگاه یدی تپه استانبول 9000 دلار
دکتری تلفیقی ریاضی - 3 - 4 Year 390,870,000 تومان
83 - دانشگاه یدی تپه استانبول 8750 دلار
مدیریت منابع انسانی (بدون پایان نامه) - 2 - 1 Year 380,012,500 تومان
84 - دانشگاه گلیشیم استانبول 1750 دلار
معماری (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 76,002,500 تومان
85 - دانشگاه گلیشیم استانبول 3000 دلار
معماری (بدون پایان نامه) - 3 - 1.5 Year 130,290,000 تومان
86 - دانشگاه گلیشیم استانبول 3000 دلار
مدیریت بازرگانی (آموزش از راه دور) (بدون پایان نامه) - 2 - 1.5 Year 130,290,000 تومان
87 - دانشگاه گلیشیم استانبول 3000 دلار
مدیریت بازرگانی (آموزش از راه دور) (بدون پایان نامه) - 3 - 1.5 Year 130,290,000 تومان
88 - دانشگاه گلیشیم استانبول 2000 دلار
مهندسی عمران (بدون پایان نامه) - 3 - 1 Year 86,860,000 تومان
89 - دانشگاه گلیشیم استانبول 1750 دلار
بهداشت و ایمنی شغلی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 76,002,500 تومان
90 - دانشگاه گلیشیم استانبول 1750 دلار
مهندسی الکترونیک برق (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 76,002,500 تومان
91 - دانشگاه گلیشیم استانبول 1750 دلار
مهندسی عمران (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 76,002,500 تومان
92 - دانشگاه گلیشیم استانبول 1750 دلار
مهندسی مکاترونیک (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 76,002,500 تومان
93 - دانشگاه گلیشیم استانبول 2000 دلار
مهندسی الکترونیک برق (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 86,860,000 تومان
94 - دانشگاه گلیشیم استانبول 1750 دلار
مدیریت مهندسی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 76,002,500 تومان
95 - دانشگاه گلیشیم استانبول 3000 دلار
مدیریت مهندسی (بدون پایان نامه) - 3 - 1.5 Year 130,290,000 تومان
96 - دانشگاه گلیشیم استانبول 2000 دلار
دکتری مهندسی عمران - 3 - 4 Year 86,860,000 تومان
97 - دانشگاه گلیشیم استانبول 3000 دلار
مهندسی الکترونیک برق (بدون پایان نامه) - 3 - 1.5 Year 130,290,000 تومان
98 - دانشگاه گلیشیم استانبول 3000 دلار
مهندسی هواپیما (بدون پایان نامه) - 3 - 1.5 Year 130,290,000 تومان
99 - دانشگاه گلیشیم استانبول 1750 دلار
مهندسی هواپیما (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 76,002,500 تومان
100 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 3000 دلار
طراحی معماری (بدون پایان نامه) - 3 - 2 Year 130,290,000 تومان
101 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 3500 دلار
طراحی معماری (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 152,005,000 تومان
102 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 3000 دلار
مهندسی عمران (بدون پایان نامه) - 3 - 2 Year 130,290,000 تومان
103 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 3500 دلار
مهندسی عمران (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 152,005,000 تومان
104 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 3500 دلار
مدیریت مهندسی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 152,005,000 تومان
105 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 3000 دلار
مدیریت مهندسی (بدون پایان نامه) - 3 - 2 Year 130,290,000 تومان
106 - 4000 دلار
مهندسی برق و کامپیوتر (با پایان نامه) - 2 - 1 Year 173,720,000 تومان
107 - 4000 دلار
مهندسی عمران (بدون پایان نامه) - 3 - 1 Year 173,720,000 تومان
108 - 4000 دلار
مهندسی عمران (با پایان نامه) - 3 - 1 Year 173,720,000 تومان
109 - 4000 دلار
مهندسی عمران (با پایان نامه) - 2 - 1 Year 173,720,000 تومان
110 - 4000 دلار
امنیت سایبری (با پایان نامه) - 2 - 1 Year 173,720,000 تومان
111 - 4000 دلار
امنیت سایبری (با پایان نامه) - 3 - 1 Year 173,720,000 تومان
112 - 4000 دلار
معماری (با پایان نامه) - 3 - 1 Year 173,720,000 تومان
113 - دانشگاه دوغوش استانبول 2450 دلار
معماری (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 106,403,500 تومان
114 - دانشگاه دوغوش استانبول 3000 دلار
مهندسی کامپیوتر (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 130,290,000 تومان
115 - دانشگاه دوغوش استانبول 3000 دلار
مدیریت مهندسی و فناوری (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 130,290,000 تومان
116 - دانشگاه دوغوش استانبول 2450 دلار
مهندسی برق و ارتباطات (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 106,403,500 تومان
117 - دانشگاه دوغوش استانبول 2500 دلار
مهندسی کامپیوتر (بدون پایان نامه) - 3 - 1 Year 108,575,000 تومان
118 - دانشگاه دوغوش استانبول 4000 دلار
دکتری مهندسی الکترونیک و ارتباطات - 3 - 4 Year 173,720,000 تومان
119 - دانشگاه دوغوش استانبول 2500 دلار
مدیریت مهندسی و فناوری (بدون پایان نامه) - 3 - 1 Year 108,575,000 تومان
120 - دانشگاه دوغوش استانبول 2250 دلار
مهندسی الکترونیک و ارتباطات (بدون پایان نامه) - 3 - 1 Year 97,717,500 تومان
121 - دانشگاه دوغوش استانبول 3000 دلار
ریاضیات (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 130,290,000 تومان
122 - دانشگاه دوغوش استانبول 2500 دلار
ریاضیات (بدون پایان نامه) - 3 - 1 Year 108,575,000 تومان
123 - دانشگاه دوغوش استانبول 2500 دلار
علوم کامپیوتر و اطلاعات (بدون پایان نامه) - 3 - 1 Year 108,575,000 تومان
124 - دانشگاه دوغوش استانبول 4000 دلار
دکتری مهندسی کامپیوتر - 3 - 4 Year 173,720,000 تومان
125 - دانشگاه دوغوش استانبول 4000 دلار
دکتری ریاضی - 3 - 4 Year 173,720,000 تومان
126 - دانشگاه دوغوش استانبول 2450 دلار
مهندسی صنایع (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 106,403,500 تومان
127 - دانشگاه دوغوش استانبول 2250 دلار
مهندسی صنایع (بدون پایان نامه) - 3 - 2 Year 97,717,500 تومان
128 - دانشگاه دوغوش استانبول 2450 دلار
مهندسی مکانیک (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 106,403,500 تومان
129 - دانشگاه دوغوش استانبول 2250 دلار
مهندسی مکانیک (بدون پایان نامه) - 3 - 2 Year 97,717,500 تومان
130 - دانشگاه دوغوش استانبول 2450 دلار
مهندسی عمران (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 106,403,500 تومان
131 - دانشگاه دوغوش استانبول 2250 دلار
مهندسی عمران (بدون پایان نامه) - 3 - 2 Year 97,717,500 تومان
132 - 4000 دلار
علم داده کاربردی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 173,720,000 تومان
133 - 4000 دلار
مطالعات معماری و شهرسازی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 173,720,000 تومان
134 - 4000 دلار
مدیریت مهندسی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 173,720,000 تومان
135 - 4000 دلار
مهندسی مکاترونیک (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 173,720,000 تومان
136 - 4000 دلار
مدیریت مهندسی (بدون پایان نامه) - 2 - 2 Year 173,720,000 تومان
137 - 4000 دلار
مهندسی مکاترونیک (بدون پایان نامه) - 2 - 2 Year 173,720,000 تومان
138 - 4000 دلار
مهندسی مکانیک (بدون پایان نامه) - 2 - 2 Year 173,720,000 تومان
139 - 4000 دلار
مهندسی عمران (بدون پایان نامه) - 2 - 2 Year 173,720,000 تومان
140 - 4000 دلار
مهندسی مکانیک (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 173,720,000 تومان
141 - 4000 دلار
مهندسی عمران (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 173,720,000 تومان
142 - 7236 دلار
معماری (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 314,259,480 تومان
143 - 3618 دلار
دکتری مهندسی کامپیوتر - 2 - 4 Year 157,129,740 تومان
144 - 7236 دلار
شیمی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 314,259,480 تومان
145 - 3618 دلار
دکتری شیمی - 2 - 4 Year 157,129,740 تومان
146 - 7236 دلار
مهندسی کامپیوتر (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 314,259,480 تومان
147 - 3618 دلار
دکتری مهندسی برق و الکترونیک - 2 - 4 Year 157,129,740 تومان
148 - 7236 دلار
مهندسی برق و الکترونیک (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 314,259,480 تومان
149 - 7236 دلار
مهندسی صنایع (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 314,259,480 تومان
150 - 3618 دلار
دکتری مهندسی صنایع - 2 - 4 Year 157,129,740 تومان
151 - 3618 دلار
دکتری مهندسی مکانیک - 2 - 4 Year 157,129,740 تومان
152 - 7250 دلار
علم مواد و نانوتکنولوژی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 314,867,500 تومان
153 - 3618 دلار
دکتری علوم مواد و نانوتکنولوژی - 2 - 4 Year 157,129,740 تومان
154 - 7236 دلار
ریاضیات (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 314,259,480 تومان
155 - 3618 دلار
دکتری ریاضی - 2 - 4 Year 157,129,740 تومان
156 - 7236 دلار
مهندسی مکانیک (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 314,259,480 تومان
157 - 7236 دلار
فیزیک (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 314,259,480 تومان
158 - 3618 دلار
دکتری فیزیک - 2 - 4 Year 157,129,740 تومان
159 - 7236 دلار
معماری داخلی و طراحی محیطی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 314,259,480 تومان
160 - 3618 دلار
دکتری معماری داخلی و طراحی محیطی - 2 - 4 Year 157,129,740 تومان
161 - دانشگاه کادیرهاس استانبول 7500 دلار
مهندسی کامپیوتر (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 325,725,000 تومان
162 - دانشگاه کادیرهاس استانبول 7500 دلار
مهندسی الکترونیک (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 325,725,000 تومان
163 - دانشگاه کادیرهاس استانبول 7500 دلار
مهندسی صنایع (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 325,725,000 تومان
164 - دانشگاه کادیرهاس استانبول 7500 دلار
انرژی و توسعه پایدار (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 325,725,000 تومان
165 - دانشگاه کادیرهاس استانبول 7500 دلار
مهندسی مالی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 325,725,000 تومان
166 - دانشگاه کادیرهاس استانبول 7500 دلار
زیست شناسی محاسباتی و بیوانفورماتیک (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 325,725,000 تومان
167 - دانشگاه کادیرهاس استانبول 6000 دلار
زیست شناسی محاسباتی و بیوانفورماتیک (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 260,580,000 تومان
168 - دانشگاه کادیرهاس استانبول 6000 دلار
مهندسی صنایع (بدون پایان نامه) - 2 - 2 Year 260,580,000 تومان
169 - دانشگاه کادیرهاس استانبول 6000 دلار
انرژی و توسعه پایدار (بدون پایان نامه) - 2 - 2 Year 260,580,000 تومان
170 - دانشگاه کادیرهاس استانبول 6000 دلار
دکتری مهندسی کامپیوتر - 2 - 4 Year 260,580,000 تومان
171 - دانشگاه کادیرهاس استانبول 6000 دلار
دکتری علوم کاربردی محاسبات و مهندسی - 2 - 4 Year 260,580,000 تومان
172 - دانشگاه کادیرهاس استانبول 6000 دلار
دکتری مهندسی الکترونیک - 2 - 4 Year 260,580,000 تومان
173 - دانشگاه کادیرهاس استانبول 6000 دلار
دکتری مهندسی صنایع - 2 - 4 Year 260,580,000 تومان
174 - دانشگاه کادیرهاس استانبول 6000 دلار
دکتری بیوانفورماتیک و ژنتیک - 2 - 4 Year 260,580,000 تومان
175 - دانشگاه کادیرهاس استانبول 6000 دلار
دکتری سیستم های اطلاعات مدیریت - 2 - 4 Year 260,580,000 تومان
176 - 3750 دلار
مهندسی زیستی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 162,862,500 تومان
177 - 3750 دلار
معماری (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 162,862,500 تومان
178 - 3750 دلار
مهندسی کامپیوتر (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 162,862,500 تومان
179 - 3750 دلار
مهندسی برق و الکترونیک (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 162,862,500 تومان
180 - 7500 دلار
مهندسی برق و الکترونیک (بدون پایان نامه) - 2 - 1 Year 325,725,000 تومان
181 - 3750 دلار
مهندسی صنایع (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 162,862,500 تومان
182 - 1875 دلار
دکتری مهندسی کامپیوتر - 2 - 4 Year 81,431,250 تومان
183 - 1875 دلار
دکتری مهندسی برق و الکترونیک - 2 - 4 Year 81,431,250 تومان
184 - 4300 دلار
شیمی کاربردی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 186,749,000 تومان
185 - 4000 دلار
مهندسی عمران (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 173,720,000 تومان
186 - 4000 دلار
مهندسی کامپیوتر (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 173,720,000 تومان
187 - 4000 دلار
مهندسی برق و الکترونیک (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 173,720,000 تومان
188 - 4000 دلار
مهندسی صنایع (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 173,720,000 تومان
189 - 4000 دلار
فناوری اطلاعات (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 173,720,000 تومان
190 - 4000 دلار
مهندسی ساخت و تولید (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 173,720,000 تومان
191 - 4000 دلار
ریاضیات (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 173,720,000 تومان
192 - 4000 دلار
مهندسی مکانیک (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 173,720,000 تومان
193 - 4000 دلار
مهندسی مکاترونیک (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 173,720,000 تومان
194 - 4000 دلار
متالورژی و طراحی مهندسی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 173,720,000 تومان
195 - 4300 دلار
فیزیک کاربردی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 186,749,000 تومان
196 - 4000 دلار
مهندسی نرم افزار (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 173,720,000 تومان
197 - 4000 دلار
تونل سازی و زیرزمینی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 173,720,000 تومان
198 - 5400 دلار
مهندسی برق و الکترونیک (PHD) - 2 - 4 Year 234,522,000 تومان
199 - 5400 دلار
دکتری شیمی - 2 - 4 Year 234,522,000 تومان
200 - 4050 دلار
دکتری معماری - 3 - 4 Year 175,891,500 تومان
201 - 5400 دلار
مدلسازی و طراحی سیستمهای مهندسی دکتری - 2 - 4 Year 234,522,000 تومان
202 - 5400 دلار
دکتری مهندسی نرم افزار - 2 - 4 Year 234,522,000 تومان
203 - 5400 دلار
دکتری مهندسی مکانیک - 2 - 4 Year 234,522,000 تومان
204 - 4000 دلار
مهندسی برق و الکترونیک (بدون پایان نامه) - 2 - 2 Year 173,720,000 تومان
205 - 4000 دلار
مهندسی نرم افزار (بدون پایان نامه) - 2 - 2 Year 173,720,000 تومان
206 - 3250 دلار
معماری داخلی و طراحی محیطی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 141,147,500 تومان
207 - 3250 دلار
روابط بین الملل (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 141,147,500 تومان
208 - 3250 دلار
مدیریت آنلاین تجارت جهانی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 141,147,500 تومان
209 - 3250 دلار
مدیریت کسب و کار آنلاین (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 141,147,500 تومان
210 - دانشگاه هالیچ استانبول 3000 دلار
طراحی محصولات صنعتی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 130,290,000 تومان
211 - دانشگاه هالیچ استانبول 5000 دلار
طراحی گرافیک (بدون پایان نامه) - 3 - 1.5 Year 217,150,000 تومان
212 - دانشگاه هالیچ استانبول 5000 دلار
طراحی محصولات صنعتی (بدون پایان نامه) - 3 - 1.5 Year 217,150,000 تومان
213 - دانشگاه هالیچ استانبول 3000 دلار
معماری داخلی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 130,290,000 تومان
214 - دانشگاه هالیچ استانبول 3000 دلار
علوم و مهندسی محاسبات (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 130,290,000 تومان
215 - دانشگاه هالیچ استانبول 5000 دلار
معماری داخلی (بدون پایان نامه) - 3 - 1.5 Year 217,150,000 تومان
216 - دانشگاه هالیچ استانبول 3000 دلار
معماری (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 130,290,000 تومان
217 - دانشگاه هالیچ استانبول 2500 دلار
مهندسی مکانیک (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 108,575,000 تومان
218 - دانشگاه هالیچ استانبول 3000 دلار
ریاضیات کاربردی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 130,290,000 تومان
219 - دانشگاه هالیچ استانبول 5000 دلار
ریاضیات کاربردی (بدون پایان نامه) - 3 - 1.5 Year 217,150,000 تومان
220 - دانشگاه هالیچ استانبول 5000 دلار
معماری (بدون پایان نامه) - 3 - 1.5 Year 217,150,000 تومان
221 - دانشگاه هالیچ استانبول 3000 دلار
زیست شناسی مولکولی و ژنتیک (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 130,290,000 تومان
222 - دانشگاه هالیچ استانبول 3000 دلار
مهندسی کامپیوتر (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 130,290,000 تومان
223 - دانشگاه هالیچ استانبول 5000 دلار
مهندسی کامپیوتر (بدون پایان نامه) - 2 - 1.5 Year 217,150,000 تومان
224 - دانشگاه هالیچ استانبول 5000 دلار
مدیریت مهندسی (بدون پایان نامه) - 3 - 1.5 Year 217,150,000 تومان
225 - دانشگاه هالیچ استانبول 5000 دلار
مدیریت مهندسی (بدون پایان نامه) - 2 - 1.5 Year 217,150,000 تومان
226 - دانشگاه هالیچ استانبول 3000 دلار
مدیریت مهندسی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 130,290,000 تومان
227 - دانشگاه هالیچ استانبول 3000 دلار
مدیریت مهندسی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 130,290,000 تومان
228 - دانشگاه هالیچ استانبول 5000 دلار
مهندسی الکترونیک و ارتباطات (بدون پایان نامه) - 3 - 1.5 Year 217,150,000 تومان
229 - دانشگاه هالیچ استانبول 5000 دلار
مهندسی صنایع (بدون پایان نامه) - 2 - 1.5 Year 217,150,000 تومان
230 - دانشگاه هالیچ استانبول 3000 دلار
مهندسی صنایع (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 130,290,000 تومان
231 - 2250 دلار
آموزش کامپیوتر و فناوری آموزشی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 97,717,500 تومان
232 - 2100 دلار
معماری (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 91,203,000 تومان
233 - 2100 دلار
مهندسی زیست پزشکی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 91,203,000 تومان
234 - 2100 دلار
بیوتکنولوژی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 91,203,000 تومان
235 - 2100 دلار
مهندسی کامپیوتر (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 91,203,000 تومان
236 - 2100 دلار
الکترونیک و نرم افزار دفاعی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 91,203,000 تومان
237 - 2100 دلار
مهندسی برق و الکترونیک (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 91,203,000 تومان
238 - 2100 دلار
مهندسی انرژی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 91,203,000 تومان
239 - 2100 دلار
مدیریت مهندسی و فناوری (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 91,203,000 تومان
240 - 2100 دلار
مهندسی صنایع (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 91,203,000 تومان
241 - 2100 دلار
سیستم های انفورماتیک (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 91,203,000 تومان
242 - 2100 دلار
مهندسی مکانیک (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 91,203,000 تومان
243 - 2100 دلار
بهداشت و ایمنی شغلی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 91,203,000 تومان
244 - 2100 دلار
مهندسی کیفیت (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 91,203,000 تومان
245 - 2050 دلار
معماری داخلی و طراحی محیطی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 89,031,500 تومان
246 - دانشگاه بیلگی استانبول 3300 دلار
حسابداری و حسابرسی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 143,319,000 تومان
247 - دانشگاه بیلگی استانبول 7700 دلار
طراحی معماری (بدون پایان نامه) - 3 - 1 Year 334,411,000 تومان
248 - دانشگاه بیلگی استانبول 3300 دلار
مهندسی برق و الکترونیک (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 143,319,000 تومان
249 - دانشگاه بیلگی استانبول 7000 دلار
حقوق فناوری اطلاعات و فناوری (بدون پایان نامه) - 3 - 1 Year 304,010,000 تومان
250 - دانشگاه بیکوز استانبول 3100 دلار
مهندسی کامپیوتر (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 134,633,000 تومان
251 - دانشگاه بیکوز استانبول 2600 دلار
مهندسی کامپیوتر (بدون پایان نامه) - 2 - 1.5 Year 112,918,000 تومان
252 - دانشگاه مال تپه استانبول 1500 دلار
مهندسی کامپیوتر (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 65,145,000 تومان
253 - دانشگاه مال تپه استانبول 1500 دلار
مهندسی برق-الکترونیک (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 65,145,000 تومان
254 - دانشگاه مال تپه استانبول 1500 دلار
مهندسی الکترونیک (بدون پایان نامه) - 3 - 2 Year 65,145,000 تومان
255 - دانشگاه مال تپه استانبول 1500 دلار
مهندسی صنایع (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 65,145,000 تومان
256 - دانشگاه مال تپه استانبول 1500 دلار
سازه های بهینه انرژی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 65,145,000 تومان
257 - دانشگاه مال تپه استانبول 1500 دلار
معماری داخلی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 65,145,000 تومان
258 - دانشگاه مال تپه استانبول 1500 دلار
ریاضیات (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 65,145,000 تومان
259 - دانشگاه مال تپه استانبول 1500 دلار
معماری (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 65,145,000 تومان
260 - دانشگاه مال تپه استانبول 1500 دلار
مرمت (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 65,145,000 تومان
261 - دانشگاه مال تپه استانبول 1500 دلار
مهندسی سازه و زلزله (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 65,145,000 تومان
262 - دانشگاه مال تپه استانبول 1500 دلار
مهندسی کامپیوتر (بدون پایان نامه) - 3 - 2 Year 65,145,000 تومان
263 - دانشگاه مال تپه استانبول 1500 دلار
معماری (بدون پایان نامه) - 3 - 2 Year 65,145,000 تومان
264 - دانشگاه مال تپه استانبول 1500 دلار
مهندسی صنایع (بدون پایان نامه) - 3 - 2 Year 65,145,000 تومان
265 - دانشگاه مال تپه استانبول 1500 دلار
سازه های بهینه انرژی (بدون پایان نامه) - 3 - 2 Year 65,145,000 تومان
266 - دانشگاه مال تپه استانبول 1500 دلار
معماری داخلی (بدون پایان نامه) - 3 - 2 Year 65,145,000 تومان
267 - دانشگاه مال تپه استانبول 1500 دلار
ریاضیات (بدون پایان نامه) - 3 - 2 Year 65,145,000 تومان
268 - دانشگاه مال تپه استانبول 1500 دلار
مرمت (بدون پایان نامه) - 3 - 2 Year 65,145,000 تومان
269 - دانشگاه مال تپه استانبول 1500 دلار
مهندسی سازه و زلزله (بدون پایان نامه) - 3 - 2 Year 65,145,000 تومان
270 - دانشگاه مال تپه استانبول 2156 دلار
دکتری معماری - 3 - 4 Year 93,635,080 تومان
271 - دانشگاه مال تپه استانبول 2156 دلار
دکتری مهندسی کامپیوتر - 3 - 4 Year 93,635,080 تومان
272 - دانشگاه مال تپه استانبول 1500 دلار
مهندسی عمران (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 65,145,000 تومان
273 - دانشگاه مال تپه استانبول 1500 دلار
مهندسی عمران (بدون پایان نامه) - 3 - 2 Year 65,145,000 تومان
274 - دانشگاه مال تپه استانبول 1500 دلار
مهندسی عمران (بدون پایان نامه) - 3 - 2 Year 65,145,000 تومان
275 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 12000 دلار
مدیریت مهندسی (بدون پایان نامه) - 3 - 1.5 Year 521,160,000 تومان
276 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 12000 دلار
بهره برداری و فناوری های سیستم های انرژی (بدون پایان نامه) - 2 - 1.5 Year 521,160,000 تومان
277 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 12000 دلار
مهندسی برق و الکترونیک (بدون پایان نامه) - 2 - 1.5 Year 521,160,000 تومان
278 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 12000 دلار
تجزیه و تحلیل و مدیریت کلان داده (بدون پایان نامه) - 2 - 1.5 Year 521,160,000 تومان
279 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 12000 دلار
مهندسی کامپیوتر (بدون پایان نامه) - 2 - 1.5 Year 521,160,000 تومان
280 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 10000 دلار
دکتری مهندسی کامپیوتر - 2 - 4 Year 434,300,000 تومان
281 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 10000 دلار
دکتری مهندسی برق-الکترونیک - 2 - 4 Year 434,300,000 تومان
282 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 10000 دلار
دکتری مهندسی صنایع - 2 - 4 Year 434,300,000 تومان
283 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 10000 دلار
دکتری مهندسی مدیریت - 2 - 4 Year 434,300,000 تومان
284 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 10000 دلار
دکتری معماری و طراحی - 2 - 4 Year 434,300,000 تومان
285 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 10000 دلار
دکتری مهندسی مدیریت - 3 - 4 Year 434,300,000 تومان
286 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 12000 دلار
مهندسی کامپیوتر (بدون پایان نامه) - 2 - 1.5 Year 521,160,000 تومان
287 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 6000 دلار
مهندسی زیست پزشکی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 260,580,000 تومان
288 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 6000 دلار
هوش مصنوعی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 260,580,000 تومان
289 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 6000 دلار
طراحی بازی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 260,580,000 تومان
290 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 6000 دلار
فناوری های توسعه بازی (بدون پایان نامه) - 3 - 2 Year 260,580,000 تومان
291 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 6000 دلار
مهندسی زیستی (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 260,580,000 تومان
292 - دانشگاه آیدین استانبول 7000 دلار
طراحی معماری (بدون پایان نامه) - 3 - 2 Year 304,010,000 تومان
293 - دانشگاه آیدین استانبول 4000 دلار
معماری (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 173,720,000 تومان
294 - دانشگاه آیدین استانبول 4000 دلار
مهندسی عمران (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 173,720,000 تومان
295 - دانشگاه آیدین استانبول 4000 دلار
مهندسی کامپیوتر (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 173,720,000 تومان
296 - دانشگاه آیدین استانبول 7000 دلار
ساخت و ساز و مدیریت پروژه (بدون پایان نامه) - 3 - 1.5 Year 304,010,000 تومان
297 - دانشگاه آیدین استانبول 4000 دلار
مهندسی برق و الکترونیک (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 173,720,000 تومان
298 - دانشگاه آیدین استانبول 4000 دلار
مهندسی مواد غذایی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 173,720,000 تومان
299 - دانشگاه آیدین استانبول 7000 دلار
فناوری اطلاعات (بدون پایان نامه) - 3 - 1.5 Year 304,010,000 تومان
300 - دانشگاه آیدین استانبول 7000 دلار
فناوری تدریس مبتنی بر آی تی (بدون پایان نامه) - 3 - 1.5 Year 304,010,000 تومان
301 - دانشگاه آیدین استانبول 3000 دلار
مهندسی مکانیک (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 130,290,000 تومان
302 - دانشگاه آیدین استانبول 4000 دلار
مهندسی مکاترونیک (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 173,720,000 تومان
303 - دانشگاه آیدین استانبول 3500 دلار
طراحی شهری (بدون پایان نامه) - 3 - 2 Year 152,005,000 تومان
304 - دانشگاه آیدین استانبول 4000 دلار
نوسازی شهری (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 173,720,000 تومان
305 - دانشگاه آیدین استانبول 3500 دلار
معماری (بدون پایان نامه) - 3 - 2 Year 152,005,000 تومان
306 - دانشگاه آیدین استانبول 1750 دلار
دکتری مهندسی کامپیوتر - 3 - 4 Year 76,002,500 تومان
307 - دانشگاه آیدین استانبول 2500 دلار
دکتری مهندسی عمران - 3 - 4 Year 108,575,000 تومان
308 - دانشگاه آیدین استانبول 2500 دلار
دکتری معماری - 3 - 4 Year 108,575,000 تومان
309 - دانشگاه آیدین استانبول 4000 دلار
مهندسی برق و الکترونیک (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 173,720,000 تومان
310 - دانشگاه آیدین استانبول 4000 دلار
مهندسی مکانیک (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 173,720,000 تومان
311 - دانشگاه آیدین استانبول 4000 دلار
طراحی معماری (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 173,720,000 تومان
312 - دانشگاه آیدین استانبول 2500 دلار
مدرک دکتری هنر طراحی گرافیک - 3 - 4 Year 108,575,000 تومان
313 - دانشگاه آیدین استانبول 4000 دلار
مهندسی کامپیوتر (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 173,720,000 تومان
314 - دانشگاه آیدین استانبول 4000 دلار
مهندسی صنایع (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 173,720,000 تومان
315 - دانشگاه آیدین استانبول 4000 دلار
مهندسی زلزله و سازه (پایان نامه) - 3 - 2 Year 173,720,000 تومان
316 - دانشگاه آیدین استانبول 7000 دلار
مهندسی زلزله و سازه (بدون پایان نامه) - 3 - 1.5 Year 304,010,000 تومانخرید خانه در  ترکیه و گرفتن اقامتخرید خانه در  ترکیه و گرفتن اقامت