اپلای دانشگاه اپلای دانشگاه

رشته های دانشکده داروسازی

صفحه اصلی / اپلای دانشگاه استانبول / دانشکده داروسازی


ترکی
انگلیسی
1 - دانشگاه آجی بادم استانبول 15000 دلار
داروخانه - 2 - 5 Year 651,450,000 تومان
2 - دانشگاه ایستینیه استانبول 11880 دلار
داروخانه - 2 - 5 Year 515,948,400 تومان
3 - دانشگاه ایستینیه استانبول 10800 دلار
داروخانه - 3 - 5 Year 469,044,000 تومان
4 - دانشگاه بزمی عالم استانبول 17000 دلار
دارو - 3 - 6 Year 738,310,000 تومان
5 - دانشگاه بزمی عالم استانبول 10000 دلار
داروخانه - 3 - 5 Year 434,300,000 تومان
6 - دانشگاه بیرونی استانبول 17000 دلار
دارو - 3 - 6 Year 738,310,000 تومان
7 - دانشگاه بیرونی استانبول 20000 دلار
دارو - 2 - 6 Year 868,600,000 تومان
8 - دانشگاه یدی تپه استانبول 18500 دلار
داروخانه - 2 - 5 Year 803,455,000 تومان
9 - دانشگاه فنرباغچه استانبول 8000 دلار
داروخانه - 3 - 5 Year 347,440,000 تومان
10 - 15000 دلار
دارو - 3 - 6 Year 651,450,000 تومان
11 - دانشگاه مديپل استانبول 22000 دلار
داروسازی - 2 - 5 Year 955,460,000 تومان
12 - دانشگاه مديپل استانبول 15000 دلار
داروسازی - 3 - 5 Year 651,450,000 تومان
13 - 12000 دلار
دارو - 3 - 6 Year 521,160,000 تومان
14 - 16000 دلار
دارو - 2 - 6 Year 694,880,000 تومان
15 - 6750 دلار
داروخانه - 3 - 5 Year 293,152,500 تومان
16 - 7500 دلار
داروخانه - 2 - 5 Year 325,725,000 تومان
17 - 30000 دلار
دارو - 3 - 6 Year 1,302,900,000 تومان
18 - 35000 دلار
دارو - 2 - 6 Year 1,520,050,000 تومان
19 - 15000 دلار
داروخانه - 3 - 5 Year 651,450,000 تومان
20 - 18000 دلار
داروخانه - 2 - 5 Year 781,740,000 تومان
21 - 15000 دلار
دارو - 2 - 6 Year 651,450,000 تومان
22 - 16000 دلار
دارو - 2 - 6 Year 694,880,000 تومان
23 - دانشگاه کوچ استانبول 29500 دلار
دارو - 2 - 6 Year 1,281,185,000 تومان
24 - 8600 دلار
دارو - 3 - 6 Year 373,498,000 تومان
25 - 8600 دلار
دارو - 2 - 6 Year 373,498,000 تومان
26 - 7700 دلار
داروخانه - 3 - 5 Year 334,411,000 تومان
27 - دانشگاه مال تپه استانبول 15000 دلار
دارو - 2 - 6 Year 651,450,000 تومان
28 - دانشگاه مال تپه استانبول 10000 دلار
دارو - 3 - 6 Year 434,300,000 تومان
29 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 25000 دلار
دارو - 2 - 6 Year 1,085,750,000 تومان
30 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 15000 دلار
داروخانه - 2 - 5 Year 651,450,000 تومانخرید خانه در  ترکیه و گرفتن اقامتخرید خانه در  ترکیه و گرفتن اقامت