اپلای دانشگاه اپلای دانشگاه

رشته های دانشکده علوم و ادبیات

صفحه اصلی / اپلای دانشگاه استانبول / دانشکده علوم و ادبیات


ترکی
انگلیسی
1 - دانشگاه هالیچ استانبول 4000 دلار
فرهنگ و ادبیات آمریکا - 2 - 4 Year 173,720,000 تومان
2 - دانشگاه هالیچ استانبول 4000 دلار
روانشناسی - 3 - 4 Year 173,720,000 تومان
3 - دانشگاه بیکنت استانبول 2900 دلار
روانشناسی - 3 - 4 Year 125,947,000 تومان
4 - دانشگاه بیکنت استانبول 3250 دلار
جامعه شناسی - 2 - 4 Year 141,147,500 تومان
5 - دانشگاه هالیچ استانبول 4000 دلار
روانشناسی - 2 - 4 Year 173,720,000 تومان
6 - دانشگاه هالیچ استانبول 4000 دلار
ریاضیات - 3 - 4 Year 173,720,000 تومان
7 - دانشگاه هالیچ استانبول 4000 دلار
ترجمه و تفسیر - 2 - 4 Year 173,720,000 تومان
8 - دانشگاه هالیچ استانبول 4000 دلار
زبان و ادبیات ترکی - 3 - 4 Year 173,720,000 تومان
9 - دانشگاه هالیچ استانبول 4000 دلار
ترجمه و تفسیر - 3 - 4 Year 173,720,000 تومان
10 - دانشگاه بیکنت استانبول 3250 دلار
ترجمه و تفسیر - 2 - 4 Year 141,147,500 تومان
11 - دانشگاه بیکنت استانبول 2900 دلار
زبان و ادبیات ترکی - 3 - 4 Year 125,947,000 تومان
12 - دانشگاه بیکنت استانبول 2900 دلار
جامعه شناسی - 3 - 4 Year 125,947,000 تومان
13 - دانشگاه بیکنت استانبول 2900 دلار
تاریخ - 3 - 4 Year 125,947,000 تومان
14 - دانشگاه بیکنت استانبول 2750 دلار
ترجمه و تفسیر - 5 - 4 Year 119,432,500 تومان
15 - دانشگاه بیکنت استانبول 3250 دلار
زبان و ادبیات انگلیسی - 2 - 4 Year 141,147,500 تومان
16 - دانشگاه بیکنت استانبول 2900 دلار
ریاضیات - 3 - 4 Year 125,947,000 تومان
17 - دانشگاه کنت استانبول 2250 دلار
روابط عمومی و تبلیغات - 3 - 4 Year 97,717,500 تومان
18 - دانشگاه کنت استانبول 3250 دلار
روانشناسی - 2 - 4 Year 141,147,500 تومان
19 - دانشگاه کنت استانبول 2250 دلار
خدمات اجتماعی - 3 - 4 Year 97,717,500 تومان
20 - دانشگاه کنت استانبول 2250 دلار
روانشناسی - 3 - 4 Year 97,717,500 تومان
21 - دانشگاه آجی بادم استانبول 8000 دلار
روانشناسی - 3 - 4 Year 347,440,000 تومان
22 - دانشگاه آجی بادم استانبول 6000 دلار
جامعه شناسی - 3 - 4 Year 260,580,000 تومان
23 - دانشگاه آجی بادم استانبول 8000 دلار
روانشناسی - 2 - 4 Year 347,440,000 تومان
24 - دانشگاه آجی بادم استانبول 6000 دلار
جامعه شناسی - 2 - 4 Year 260,580,000 تومان
25 - دانشگاه اطلس استانبول 3750 دلار
زبان و ادبیات انگلیسی - 2 - 4 Year 162,862,500 تومان
26 - دانشگاه اطلس استانبول 3750 دلار
ترجمه و ترجمه انگلیسی - 2 - 4 Year 162,862,500 تومان
27 - دانشگاه اطلس استانبول 3250 دلار
روانشناسی - 3 - 4 Year 141,147,500 تومان
28 - دانشگاه اطلس استانبول 3750 دلار
کسب و کار - 2 - 4 Year 162,862,500 تومان
29 - دانشگاه اطلس استانبول 3750 دلار
روانشناسی - 2 - 4 Year 162,862,500 تومان
30 - دانشگاه سابانجی استانبول 19500 دلار
روانشناسی - 2 - 4 Year 846,885,000 تومان
31 - دانشگاه کنت استانبول 3250 دلار
روانشناسی - 2 - 4 Year 141,147,500 تومان
32 - دانشگاه کنت استانبول 2250 دلار
خدمات اجتماعی - 3 - 4 Year 97,717,500 تومان
33 - دانشگاه کنت استانبول 2250 دلار
روانشناسی - 3 - 4 Year 97,717,500 تومان
34 - دانشگاه ایستینیه استانبول 5788 دلار
مهندسی صنایع و سیستم ها - 2 - 4 Year 251,372,840 تومان
35 - دانشگاه ایستینیه استانبول 4622 دلار
ریاضیات - 2 - 4 Year 200,733,460 تومان
36 - دانشگاه اوکان استانبول 8000 دلار
روانشناسی - 3 - 4 Year 347,440,000 تومان
37 - دانشگاه اوکان استانبول 4400 دلار
ترجمه و تفسیر عربی - 3 - 4 Year 191,092,000 تومان
38 - دانشگاه اوکان استانبول 4400 دلار
ترجمه و ترجمه روسی - 3 - 4 Year 191,092,000 تومان
39 - دانشگاه اوکان استانبول 4400 دلار
ترجمه و ترجمه چینی - 3 - 4 Year 191,092,000 تومان
40 - دانشگاه اوکان استانبول 4400 دلار
ترجمه و ترجمه انگلیسی - 3 - 4 Year 191,092,000 تومان
41 - دانشگاه اوکان استانبول 8000 دلار
روانشناسی - 2 - 4 Year 347,440,000 تومان
42 - دانشگاه ایستینیه استانبول 4622 دلار
کار اجتماعی - 3 - 4 Year 200,733,460 تومان
43 - دانشگاه اوکان استانبول 4400 دلار
تدریس آموزش ویژه - 3 - 4 Year 191,092,000 تومان
44 - دانشگاه اوکان استانبول 4400 دلار
آموزش پیش دبستانی - 3 - 4 Year 191,092,000 تومان
45 - دانشگاه اوکان استانبول 4400 دلار
آموزش زبان انگلیسی - 3 - 4 Year 191,092,000 تومان
46 - دانشگاه ایستینیه استانبول 3240 دلار
تکنیک های آزمایشگاهی پزشکی - 3 - 2 Year 140,713,200 تومان
47 - دانشگاه ایستینیه استانبول 2430 دلار
مدیریت بازرگانی (بدون پایان نامه) - 3 - 1 Year 105,534,900 تومان
48 - دانشگاه ایستینیه استانبول 5200 دلار
روانشناسی - 3 - Year 225,836,000 تومان
49 - دانشگاه ایستینیه استانبول 5778 دلار
روانشناسی - 2 - 4 Year 250,938,540 تومان
50 - دانشگاه ایستینیه استانبول 4320 دلار
جامعه شناسی - 2 - 4 Year 187,617,600 تومان
51 - دانشگاه ایستینیه استانبول 4622 دلار
زبان و ادبیات ترکی - 3 - 4 Year 200,733,460 تومان
52 - دانشگاه ایستینیه استانبول 4622 دلار
فلسفه - 3 - 4 Year 200,733,460 تومان
53 - دانشگاه ایستینیه استانبول 4622 دلار
زبان و ادبیات انگلیسی - 2 - 4 Year 200,733,460 تومان
54 - دانشگاه ایستینیه استانبول 4662 دلار
تفسیر و ترجمه انگلیسی - 2 - 4 Year 202,470,660 تومان
55 - دانشگاه گالاتا استانبول 3350 دلار
روانشناسی - 3 - 4 Year 145,490,500 تومان
56 - دانشگاه گالاتا استانبول 3350 دلار
روانشناسی - 2 - 4 Year 145,490,500 تومان
57 - دانشگاه بیرونی استانبول 4000 دلار
تدریس آموزش ویژه - 3 - 4 Year 173,720,000 تومان
58 - دانشگاه بیرونی استانبول 4000 دلار
آموزش زبان انگلیسی - 3 - 4 Year 173,720,000 تومان
59 - دانشگاه بیرونی استانبول 4000 دلار
تدریس ریاضی ابتدایی - 3 - 4 Year 173,720,000 تومان
60 - دانشگاه بیرونی استانبول 4000 دلار
آموزش ترکی - 3 - 4 Year 173,720,000 تومان
61 - دانشگاه بیرونی استانبول 3068 دلار
تدریس در کلاس درس - 3 - 4 Year 133,243,240 تومان
62 - دانشگاه استانبول کولتور 4930 دلار
زبان و ادبیات انگلیسی - 2 - 4 Year 214,109,900 تومان
63 - دانشگاه استانبول کولتور 4250 دلار
روانشناسی - 3 - 4 Year 184,577,500 تومان
64 - دانشگاه استانبول کولتور 4250 دلار
زبان و ادبیات ترکی - 3 - 4 Year 184,577,500 تومان
65 - دانشگاه استانبول کولتور 4930 دلار
آموزش زبان انگلیسی - 2 - 4 Year 214,109,900 تومان
66 - دانشگاه استانبول کولتور 4250 دلار
تحصیلات ابتدایی - 3 - 4 Year 184,577,500 تومان
67 - دانشگاه استانبول کولتور 4250 دلار
راهنمایی و مشاوره روانشناسی - 3 - 4 Year 184,577,500 تومان
68 - دانشگاه یدی تپه استانبول 10500 دلار
فلسفه - 2 - 4 Year 456,015,000 تومان
69 - دانشگاه یدی تپه استانبول 10500 دلار
فیزیک - 2 - 4 Year 456,015,000 تومان
70 - دانشگاه یدی تپه استانبول 10500 دلار
ریاضیات - 2 - 4 Year 456,015,000 تومان
71 - دانشگاه یدی تپه استانبول 10500 دلار
روانشناسی - 2 - 4 Year 456,015,000 تومان
72 - دانشگاه یدی تپه استانبول 10500 دلار
زبان و ادبیات روسی - 5 - 4 Year 456,015,000 تومان
73 - دانشگاه یدی تپه استانبول 10500 دلار
جامعه شناسی - 2 - 4 Year 456,015,000 تومان
74 - دانشگاه یدی تپه استانبول 10500 دلار
تاریخ - 2 - 4 Year 456,015,000 تومان
75 - دانشگاه یدی تپه استانبول 10500 دلار
زبان و ادبیات ترکی - 3 - 4 Year 456,015,000 تومان
76 - دانشگاه یدی تپه استانبول 10500 دلار
زبان و ادبیات انگلیسی - 2 - 4 Year 456,015,000 تومان
77 - دانشگاه یدی تپه استانبول 10500 دلار
بوم شناسی - 2 - 4 Year 456,015,000 تومان
78 - دانشگاه یدی تپه استانبول 8500 دلار
تدریس آموزش ویژه - 2 - 4 Year 369,155,000 تومان
79 - دانشگاه یدی تپه استانبول 8500 دلار
تدریس ریاضی ابتدایی - 2 - 4 Year 369,155,000 تومان
80 - دانشگاه یدی تپه استانبول 8500 دلار
آموزش زبان انگلیسی - 3 - 4 Year 369,155,000 تومان
81 - دانشگاه یدی تپه استانبول 8500 دلار
آموزش زبان و ادبیات ترکی - 3 - 4 Year 369,155,000 تومان
82 - دانشگاه یدی تپه استانبول 8500 دلار
راهنمایی و مشاوره روانشناسی - 2 - 4 Year 369,155,000 تومان
83 - دانشگاه یدی تپه استانبول 8500 دلار
مطالعات ترجمه - 2 - 4 Year 369,155,000 تومان
84 - دانشگاه یدی تپه استانبول 6000 دلار
دکتری آموزش زبان انگلیسی - 2 - Year 260,580,000 تومان
85 - دانشگاه یدی تپه استانبول 9000 دلار
مهندسی صنایع و سیستم ها (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 390,870,000 تومان
86 - دانشگاه یدی تپه استانبول 9000 دلار
مهندسی برق-الکترونیک (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 390,870,000 تومان
87 - دانشگاه یدی تپه استانبول 9000 دلار
فیزیک (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 390,870,000 تومان
88 - دانشگاه یدی تپه استانبول 8000 دلار
شیمی دارویی (بدون پایان نامه)شیمی دارویی (بدون پایان نامه) - 2 - 1 Year 347,440,000 تومان
89 - دانشگاه فنرباغچه استانبول 2500 دلار
روانشناسی - 3 - 4 Year 108,575,000 تومان
90 - دانشگاه یدی تپه استانبول 6000 دلار
تجارت (با پایان نامه) - 2 - 2 Year 260,580,000 تومان
91 - دانشگاه یدی تپه استانبول 9000 دلار
حسابداری و مالی (بدون پایان نامه) - 2 - 1 Year 390,870,000 تومان
92 - دانشگاه گلیشیم استانبول 4000 دلار
زبان و ادبیات انگلیسی - 2 - 4 Year 173,720,000 تومان
93 - دانشگاه گلیشیم استانبول 3500 دلار
روانشناسی - 3 - 4 Year 152,005,000 تومان
94 - دانشگاه گلیشیم استانبول 3750 دلار
روانشناسی - 2 - 4 Year 162,862,500 تومان
95 - دانشگاه گلیشیم استانبول 3500 دلار
زبان و ادبیات ترکی - 3 - 4 Year 152,005,000 تومان
96 - دانشگاه یدی تپه استانبول 11000 دلار
حقوق خصوصی (بدون پایان نامه) - 3 - 1 Year 477,730,000 تومان
97 - دانشگاه گلیشیم استانبول 3500 دلار
گفتار و زبان درمانی - 3 - 4 Year 152,005,000 تومان
98 - دانشگاه گلیشیم استانبول 4000 دلار
ترجمه و ترجمه انگلیسی - 15 - 4 Year 173,720,000 تومان
99 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 3950 دلار
روانشناسی - 2 - 4 Year 171,548,500 تومان
100 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 2950 دلار
روانشناسی - 3 - 4 Year 128,118,500 تومان
101 - دانشگاه نیشانتاشی استانبول 3950 دلار
زبان و ادبیات انگلیسی - 2 - 4 Year 171,548,500 تومان
102 - 5100 دلار
روانشناسی - 2 - 4 Year 221,493,000 تومان
103 - دانشگاه دوغوش استانبول 2900 دلار
علوم ارتباطات - 3 - 4 Year 125,947,000 تومان
104 - دانشگاه دوغوش استانبول 2900 دلار
روانشناسی - 3 - 4 Year 125,947,000 تومان
105 - دانشگاه دوغوش استانبول 2950 دلار
زبان و ادبیات انگلیسی - 2 - 4 Year 128,118,500 تومان
106 - دانشگاه دوغوش استانبول 2950 دلار
روانشناسی - 2 - 4 Year 128,118,500 تومان
107 - دانشگاه دوغوش استانبول 2900 دلار
زبان و ادبیات ترکی - 3 - 4 Year 125,947,000 تومان
108 - دانشگاه دوغوش استانبول 3250 دلار
ترجمه و ترجمه انگلیسی - 2 - 4 Year 141,147,500 تومان
109 - دانشگاه مديپل استانبول 5500 دلار
آموزش زبان انگلیسی - 2 - 4 Year 238,865,000 تومان
110 - دانشگاه مديپل استانبول 5500 دلار
آموزش پیش دبستانی - 3 - 4 Year 238,865,000 تومان
111 - دانشگاه مديپل استانبول 5500 دلار
تدریس آموزش ویژه - 3 - 4 Year 238,865,000 تومان
112 - دانشگاه مديپل استانبول 5500 دلار
تدریس ریاضی ابتدایی - 3 - 4 Year 238,865,000 تومان
113 - دانشگاه مديپل استانبول 5500 دلار
مشاوره و راهنمایی روانشناسی - 3 - 4 Year 238,865,000 تومان
114 - دانشگاه مديپل استانبول 5500 دلار
مشاوره و راهنمایی روانشناسی - 2 - 4 Year 238,865,000 تومان
115 - دانشگاه مديپل استانبول 5280 دلار
روانشناسی - 2 - 4 Year 229,310,400 تومان
116 - دانشگاه مديپل استانبول 5278 دلار
علوم سیاسی و مدیریت دولتی - 2 - 4 Year 229,223,540 تومان
117 - دانشگاه مديپل استانبول 5278 دلار
علوم سیاسی و روابط بین الملل - 2 - 4 Year 229,223,540 تومان
118 - دانشگاه مديپل استانبول 5278 دلار
روانشناسی - 3 - 4 Year 229,223,540 تومان
119 - دانشگاه مديپل استانبول 5278 دلار
علوم سیاسی و مدیریت دولتی - 3 - 4 Year 229,223,540 تومان
120 - دانشگاه مديپل استانبول 5278 دلار
روابط عمومی و تبلیغات - 2 - 4 Year 229,223,540 تومان
121 - دانشگاه مديپل استانبول 5278 دلار
رسانه و هنرهای مرئی - 3 - 4 Year 229,223,540 تومان
122 - دانشگاه مديپل استانبول 5278 دلار
روابط عمومی و تبلیغات - 3 - 4 Year 229,223,540 تومان
123 - دانشگاه مديپل استانبول 5556 دلار
خدمات اجتماعی - 3 - 4 Year 241,297,080 تومان
124 - 4000 دلار
زبان و ادبیات انگلیسی - 2 - 4 Year 173,720,000 تومان
125 - 4000 دلار
روانشناسی - 2 - 4 Year 173,720,000 تومان
126 - 4000 دلار
ترجمه و تفسیر - 2 - 4 Year 173,720,000 تومان
127 - 4000 دلار
ترجمه و تفسیر - 3 - 4 Year 173,720,000 تومان
128 - 4800 دلار
گفتار و زبان درمانی - 3 - 4 Year 208,464,000 تومان
129 - 9000 دلار
زبان و ادبیات انگلیسی - 2 - 4 Year 390,870,000 تومان
130 - 7000 دلار
آموزش زبان انگلیسی - 2 - 4 Year 304,010,000 تومان
131 - 14472 دلار
طراحی ارتباطات - 2 - 4 Year 628,518,960 تومان
132 - 14472 دلار
فرهنگ و ادبیات آمریکا - 2 - 4 Year 628,518,960 تومان
133 - 14472 دلار
باستان شناسی - 2 - 4 Year 628,518,960 تومان
134 - 14472 دلار
زبان و ادبیات انگلیسی - 2 - 4 Year 628,518,960 تومان
135 - 14472 دلار
فلسفه - 2 - 4 Year 628,518,960 تومان
136 - 8000 دلار
ترجمه و تفسیر - 2 - 4 Year 347,440,000 تومان
137 - 9800 دلار
زبان و ادبیات انگلیسی - 2 - 4 Year 425,614,000 تومان
138 - 9800 دلار
ترجمه و تفسیر - 2 - 4 Year 425,614,000 تومان
139 - دانشگاه کوچ استانبول 21500 دلار
باستان شناسی و تاریخ هنر - 2 - 4 Year 933,745,000 تومان
140 - دانشگاه کوچ استانبول 21500 دلار
زبان انگلیسی و ادبیات تطبیقی - 2 - 4 Year 933,745,000 تومان
141 - دانشگاه کوچ استانبول 21500 دلار
تاریخ - 2 - 4 Year 933,745,000 تومان
142 - دانشگاه کوچ استانبول 21500 دلار
فلسفه - 2 - 4 Year 933,745,000 تومان
143 - 6000 دلار
تدریس ریاضی ابتدایی - 3 - 4 Year 260,580,000 تومان
144 - 6000 دلار
آموزش پیش دبستانی - 3 - 4 Year 260,580,000 تومان
145 - 6000 دلار
راهنمایی و مشاوره روانشناسی - 3 - 4 Year 260,580,000 تومان
146 - 6000 دلار
تدریس در کلاس درس - 3 - 4 Year 260,580,000 تومان
147 - 6000 دلار
معلم ترکی - 3 - 4 Year 260,580,000 تومان
148 - 6000 دلار
تدریس زبان و ادبیات ترکی - 3 - 4 Year 260,580,000 تومان
149 - 6000 دلار
آموزش زبان انگلیسی - 2 - 4 Year 260,580,000 تومان
150 - 6000 دلار
آموزش کامپیوتر و فناوری آموزشی - 2 - 4 Year 260,580,000 تومان
151 - 6000 دلار
راهنمایی و مشاوره روانشناسی - 15 - 4 Year 260,580,000 تومان
152 - 6000 دلار
تدریس ریاضی - 3 - 4 Year 260,580,000 تومان
153 - 6000 دلار
زبان و ادبیات ترکی - 3 - 4 Year 260,580,000 تومان
154 - 6000 دلار
فرهنگ و ادبیات آمریکا - 2 - 4 Year 260,580,000 تومان
155 - 6000 دلار
ترجمه و تفسیر - 2 - 4 Year 260,580,000 تومان
156 - دانشگاه بیلگی استانبول 8100 دلار
ادبیات تطبیقی - 2 - 4 Year 351,783,000 تومان
157 - دانشگاه بیلگی استانبول 8100 دلار
زبان و ادبیات انگلیسی - 2 - 4 Year 351,783,000 تومان
158 - دانشگاه بیلگی استانبول 8100 دلار
تاریخ - 2 - 4 Year 351,783,000 تومان
159 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 5740 دلار
آموزش پیش دبستانی - 2 - 4 Year 249,288,200 تومان
160 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 5740 دلار
آموزش زبان انگلیسی - 2 - 4 Year 249,288,200 تومان
161 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 7900 دلار
فرهنگ و ادبیات آمریکا - 2 - 4 Year 343,097,000 تومان
162 - دانشگاه مال تپه استانبول 6000 دلار
تدریس ریاضی ابتدایی - 3 - 4 Year 260,580,000 تومان
163 - دانشگاه مال تپه استانبول 6000 دلار
تدریس آموزش ویژه - 3 - 4 Year 260,580,000 تومان
164 - دانشگاه مال تپه استانبول 6000 دلار
آموزش پیش دبستانی - 3 - 4 Year 260,580,000 تومان
165 - دانشگاه مال تپه استانبول 7500 دلار
آموزش زبان انگلیسی - 2 - 4 Year 325,725,000 تومان
166 - دانشگاه مال تپه استانبول 5000 دلار
راهنمایی و مشاوره روانشناسی - 2 - 4 Year 217,150,000 تومان
167 - دانشگاه مال تپه استانبول 6000 دلار
فلسفه - 3 - 4 Year 260,580,000 تومان
168 - دانشگاه آیدین استانبول 4000 دلار
مدیریت آموزشی (با پایان نامه) - 3 - 2 Year 173,720,000 تومان
169 - دانشگاه آیدین استانبول 4500 دلار
تدریس در کلاس درس - 3 - 4 Year 195,435,000 تومان
170 - دانشگاه آیدین استانبول 4000 دلار
راهنمایی و مشاوره روانشناسی - 3 - 4 Year 173,720,000 تومان
171 - دانشگاه آیدین استانبول 4500 دلار
آموزش زبان انگلیسی - 2 - 4 Year 195,435,000 تومان
172 - دانشگاه آیدین استانبول 4000 دلار
تدریس آموزش ویژه - 3 - 4 Year 173,720,000 تومان
173 - دانشگاه آیدین استانبول 4000 دلار
تدريس عربي - 6 - 4 Year 173,720,000 تومان
174 - دانشگاه آیدین استانبول 4000 دلار
آموزش ریاضی دوره ابتدایی - 3 - 4 Year 173,720,000 تومان
175 - دانشگاه آیدین استانبول 4500 دلار
آموزش پیش دبستانی - 3 - 4 Year 195,435,000 تومان
176 - دانشگاه آیدین استانبول 4000 دلار
آموزش معلمان - 3 - 4 Year 173,720,000 تومان
177 - دانشگاه آیدین استانبول 5000 دلار
زبان و ادبیات انگلیسی - 2 - 4 Year 217,150,000 تومان
178 - دانشگاه آیدین استانبول 4500 دلار
زبان و ادبیات ترکی - 3 - 4 Year 195,435,000 تومان
179 - دانشگاه آیدین استانبول 4500 دلار
روانشناسی - 3 - 4 Year 195,435,000 تومان
180 - دانشگاه آیدین استانبول 4500 دلار
جامعه شناسی - 3 - 4 Year 195,435,000 تومان
181 - دانشگاه آیدین استانبول 4500 دلار
تاریخ - 3 - 4 Year 195,435,000 تومان
182 - دانشگاه آیدین استانبول 4000 دلار
ترجمه و تفسیر - 6 - 4 Year 173,720,000 تومان
183 - دانشگاه آیدین استانبول 4500 دلار
ترجمه و تفسیر - 2 - 4 Year 195,435,000 تومان
184 - دانشگاه آیدین استانبول 4000 دلار
ترجمه و تفسیر - 5 - 4 Year 173,720,000 تومانخرید خانه در  ترکیه و گرفتن اقامتخرید خانه در  ترکیه و گرفتن اقامت