اپلای دانشگاه اپلای دانشگاه

رشته های دانشکده علوم بهداشت

صفحه اصلی / اپلای دانشگاه استانبول / دانشکده علوم بهداشت


ترکی
انگلیسی
روسی
لیست رشته ها
1 - دانشگاه هالیچ استانبول 4000 دلار
فیزیوتراپی و توانبخشی - Turkish - 4 Year 173,720,000 تومان
2 - دانشگاه هالیچ استانبول 4000 دلار
تغذیه و رژیم غذایی - Turkish - 4 Year 173,720,000 تومان
3 - دانشگاه هالیچ استانبول 4000 دلار
مامایی - Turkish - 4 Year 173,720,000 تومان
4 - دانشگاه هالیچ استانبول 4000 دلار
تغذیه و رژیم غذایی - English - 4 Year 173,720,000 تومان
5 - دانشگاه هالیچ استانبول 4000 دلار
فیزیوتراپی و توانبخشی - English - 4 Year 173,720,000 تومان
6 - دانشگاه آجی بادم استانبول 6000 دلار
مدیریت سلامت - Turkish - 4 Year 260,580,000 تومان
7 - دانشگاه آجی بادم استانبول 8000 دلار
تغذیه و رژیم غذایی - English - 4 Year 347,440,000 تومان
8 - دانشگاه آجی بادم استانبول 7000 دلار
فیزیوتراپی و توانبخشی - Turkish - 4 Year 304,010,000 تومان
9 - دانشگاه آجی بادم استانبول 8000 دلار
تغذیه و رژیم غذایی - English - 4 Year 347,440,000 تومان
10 - دانشگاه بیکنت استانبول 2450 دلار
مدیریت سلامت - Turkish - 4 Year 106,403,500 تومان
11 - دانشگاه بیکنت استانبول 2450 دلار
تغذیه و رژیم غذایی - Turkish - 4 Year 106,403,500 تومان
12 - دانشگاه بیکنت استانبول 2450 دلار
فیزیوتراپی و توانبخشی - Turkish - 4 Year 106,403,500 تومان
13 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 7900 دلار
زیست شناسی مولکولی و ژنتیک - English - 4 Year 343,097,000 تومان
14 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 5530 دلار
تغذیه و رژیم غذایی - Turkish - 4 Year 240,167,900 تومان
15 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 5530 دلار
فیزیوتراپی و توانبخشی - Turkish - 4 Year 240,167,900 تومان
16 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 5530 دلار
فیزیوتراپی و توانبخشی - English - 4 Year 240,167,900 تومان
17 - دانشگاه باهچه شهیر استانبول 5530 دلار
تغذیه و رژیم غذایی - English - 4 Year 240,167,900 تومان
18 - دانشگاه اوسکودار استانبول 3900 دلار
زیست شناسی مولکولی و ژنتیک - English - 4 Year 169,377,000 تومان
19 - دانشگاه اوسکودار استانبول 3200 دلار
زیست شناسی مولکولی و ژنتیک - Turkish - 4 Year 138,976,000 تومان
20 - دانشگاه آجی بادم استانبول 12500 دلار
زیست شناسی مولکولی و ژنتیک - English - 4 Year 542,875,000 تومان
21 - دانشگاه کوچ استانبول 19500 دلار
زیست شناسی مولکولی و ژنتیک - English - 4 Year 846,885,000 تومان
خرید خانه در  ترکیه و گرفتن اقامتخرید خانه در  ترکیه و گرفتن اقامت